Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Pacientų skundų nagrinėjimas

sveikatos

Pacientas ar jo atstovas, manydamas, kad buvo pažeistos paciento teisės, prieš tai kreipęsis į sveikatos priežiūros paslaugas teikusią gydymo įstaigą ir gavęs jį netenkinančias išvadas, gali kreiptis su skundu į Akreditavimo tarnybą.

Skundas turi būti parašytas raštu, pateikiant jį atvykus į Akreditavimo tarnybą (Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius), atsiunčiant paštu, per kurjerį, faksu (8 5) 212 7310 ar elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt, pasirašius elektroniniu parašu. Skundą priima ir registruoja Akreditavimo tarnybos Kanceliarijos darbuotojas Akreditavimo tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

Paciento ar jo atstovo Akreditavimo tarnybai pateiktame skunde turi būti nurodyta:

  • Adresatas;
  • Paciento vardas, pavardė, gimimo data, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys bei pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka, jei asmuo pateikia skundą paštu, faksu ar per kurjerį;
  • Skundą pateikusio asmens duomenys, jei asmuo nėra pacientas, kuriam teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, ir pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (pavedimas, teismo nutartis ir pan.) ar jo kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka;
  • Skundo dalykas (esmė) – pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, suteiktos arba žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip pat kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės;
  • Ar skundas tuo pačiu klausimu išnagrinėtas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pateikiant šios įstaigos atsakymo į skundą kopiją, jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepateikė atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį – pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija;
  • Skundo surašymo data ir asmens parašas (ar elektroninis parašas);
  • Prie skundo pridedamų dokumentų sąrašas (priedai);
  • Skundas turi būti įskaitomas ir pateiktas valstybine kalba.