Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Neįgalumo lygio nustatymas

Nursery,Teacher,Sitting,With,A,Parent,And,Her,Down,Syndrome

Neįgalumo lygis, vadovaujantis Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu, nustatomas asmenims iki 18 metų, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, kompleksiškai įvertinus asmens sveikatos būklę ir individualios pagalbos poreikį.

Neįgalumo lygį nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –  Agentūra) teritoriniai skyriai.

Neįgalumo lygio vertinimas atliekamas:

 • kai neįgalumo lygis vertinamas pirmą kartą, asmeniui ir asmens atstovui atvykus į Agentūros teritorinį skyrių arba apžiūrėjusi asmenį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai asmuo dėl sunkių asmens organizmo funkcijų sutrikimų negali pats atvykti į Agentūrą, dalyvaujant atstovui;
 • kai neįgalumo lygis vertinamas ne pirmą kartą ir iš pateiktų medicininių bei kitų dokumentų nekyla abejonių dėl neįgalumo lygio nustatymo, individualios pagalbos poreikio klausimynas (toliau – Klausimynas) pildomas elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai asmens atstovas pageidauja atvykti į Agentūrą ir dalyvauti pildant Klausimyną;
 • asmeniui nedalyvaujant paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos laikotarpiu. Klausimynas pildomas ir su jo rezultatais vaiko tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai supažindinami telefono ryšio priemonėmis ar elektroniniu paštu.

Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai turi teisę:

 • kreiptis į Agentūrą dėl neįgalumo lygio nustatymo jų vaikams, globotiniams ir rūpintiniams;
 • būti supažindinti su neįgalumo lygio nustatymo tvarka, kriterijais, individualios pagalbos poreikio klausimyno pildymo tvarka ir jo rezultatais, asmens neįgalumo lygio vertinimo aktu bei Agentūros priimtu sprendimu;
 • į informacijos apie asmenį bei dokumentų konfidencialumą;
 • per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos, kai asmens atstovas nesutinka su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu; kreiptis raštu su prašymu į Agentūros direktorių dėl pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo;
 • nesutikdamas su Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto atstovo sprendimu dėl pakartotinio asmens neįgalumo lygio nustatymo, šį sprendimą per 20 darbo dienų nuo gavimo dienos gali skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai.

Neįgalumo lygio vertinimo metu vaikų nuo 4 iki 18 metų amžiaus tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai dalyvauja pildant Klausimyną. Tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai supažindinami su neįgalumo lygio nustatymo tvarka, klausimyno reikšme vertinant neįgalumo lygį ir klausimyno rezultatais.

Vaikų iki 4 metų klausimynai nepildomi.

Agentūros teritoriniai skyriai sprendimą dėl neįgalumo lygio, jo atsiradimo laiko ir termino priima per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Neįgalumo lygiai yra tokie:

sunkaus neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio visiškai neįgyjamas asmens amžių atitinkantis savarankiškumas, žymiai sumažėjusios galimybės ugdytis;.

vidutinio neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, neigiamo aplinkos veiksnių poveikio iš dalies neįgyjamas asmens amžių atitinkantis savarankiškumas, sumažėjusios galimybės ugdytis;.

lengvo neįgalumo lygis – asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, neigiamo aplinkos veiksnių poveikio nežymiai sumažėjęs asmens savarankiškumas ir galimybės ugdytis.

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas nustatyti negalią (turi būti pateikiamas per 60 darbo dienų nuo klinikinių elektroninių dokumentų arba Siuntimo į Agentūrą pateikimo Agentūrai dienos);
 • ESPBI IS pateikti klinikiniai elektroniniai dokumentai (formos E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ar E003 „Stacionaro epikrizė“ ir E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“) arba parengtas siuntimas į Agentūrą;
 • asmens, kuriam nustatomas neįgalumo lygis, tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba gimimo liudijimas, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d.), asmens tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl neįgalumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu;
 • rašytinis asmens ar asmens atstovo sutikimas, kad  asmens nuotrauka (asmens veido atvaizdas) būtų paimti iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, arba nuotrauka, pateikta skaitmeninėje laikmenoje. Asmens nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 x 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“)).

Jei per 60 darbo dienų laikotarpį asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai prašymo nustatyti asmeniui neįgalumo lygį Agentūrai nepateikia, ESPBI IS pateikti klinikiniai elektroniniai dokumentai (E025 ar E003 ir E027) ar siuntimas į Agentūrą neįgalumo lygiui nustatyti, asmens tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams prašant, rengiami iš naujo.

Jei dokumentai Agentūrai siunčiami paštu ar per kurjerį, asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos šiuos dokumentus išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro (ar asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus), konsulinio pareigūno arba kompetentingo užsienio valstybės pareigūno).

SVARBU: Jei asmens atstovas dėl pateisinamų priežasčių praleidžia neįgalumo lygio vertinimo laiką ir prašo, asmens neįgalumo lygio termino pradžia gali būti nustatyta atgaline data, jeigu Agentūrai pateikiami visi dokumentai (duomenys), reikalingi asmens neįgalumo lygio termino pradžiai nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo reikalingų dokumentų (duomenų) gavimo Agentūroje dienos.

TEISĖS AKTAI: Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo