Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Informacija apie pensijų mokėjimą užsienio valstybėse gyvenantiems asmenims

60

Lietuvos Respublikos valstybinės socialinio draudimo pensijos užsienyje gyvenantiems asmenims skiriamos ir mokamos nepriklausomai nuo jų pilietybės. 

Kokios pensijos yra mokamos išvykus?

 • Senatvės pensija
 • Netekto darbingumo (invalidumo) pensija (kurią moka Sodra)
 • Našlių pensija
 • Našlaičių pensija
 • Iki 1995 m. paskirta maitintojo netekimo pensija
 • Ištarnauto laiko pensija

Kokių pensijų mokėjimas yra nutraukiamas išvykus?

 • Išankstinės senatvės pensijos*
 • Valstybinės nukentėjusių asmenų pensijos
 • Valstybinės nukentėjusių asmenų našlių ir našlaičių pensijos
 • Valstybinės mokslininkų pensijos
 • Taip pat nebemokamos kompensacijos už darbą
  ypatingomis sąlygomis ir transporto išlaidas.
 • Mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio po išvykimo
  pirmos dienos.
 • Šalpos pensijos
  *Jei išvykstate gyventi į ES ar EEE valstybę arba Šveicariją,
  išankstinės senatvės pensijos mokėjimas Jums gali būti
  tęsiamas

Svarbu! Kai kuriais atvejais išvykdami turite teisę gauti pensiją už 6 mėn. į priekį. Daugiau informacijos apie tai galite rasti internete, adresu www.sodra.lt arba paskambinę „Sodros“ informacijos centro telefonu 1883 arba (+370) 5 250 0883.

Ką daryti išvykstant gyventi į užsienį?

 • Jei išvykstate nuolat gyventi į kitą valstybę ir Jums mokama pensija iš „Sodros“, reikėtų per 10 dienų apie savo išvykimą pranešti „Sodrai“.
 • Taip pat reikėtų per 10 dienų pranešti „Sodrai“, jei deklaravote išvykimą iš Lietuvos. Neinformavus „Sodros“ – pensijos mokėjimas Jums bus sustabdytas.

Lietuvoje paskirtos netekto darbingumo pensijos mokėjimas į kitą valstybę gyventi išvykusiems šios pensijos gavėjams

Jei netekto darbingumo pensijos gavėjas išvyksta gyventi į valstybę, su kuria Lietuva nėra sudariusi tarptautinės sutarties, Lietuvoje paskirta netekto darbingumo pensija mokama, jei:

 • pensijos gavėjas ne mažesnį nei jam nustatytą minimalų stažą netekto darbingumo pensijai yra įgijęs dirbdamas Lietuvos įmonėse, įstaigose ar organizacijose;
 • pensijos gavėjas yra reabilituotas politinis kalinys ar tremtinys, įgijęs dalį stažo kalinimo metu ar tremtyje.

Jei netekto darbingumo pensijos gavėjas neatitinka nė vienos iš šių dviejų sąlygų, netekto darbingumo pensija jam išmokama už 6 mėnesius į priekį (išvykimo mėnesio dydžio) ir toliau nebemokama.

Jei netekto darbingumo pensijos gavėjas išvyksta gyventi į Europos Sąjungos valstybę narę, Europos ekonominės erdvės valstybę ar Šveicariją, vadovaujantis Europos Tarybos reglamentų Nr.1408/71/EEB bei Nr.574/72/EEB nuostatomis (šie reglamentai Lietuvoje įsigaliojo nuo 2004-05-01, Lietuvai tapus Europos Sąjungos valstybe nare), Lietuvoje paskirtosios netekto darbingumo pensijos mokėjimas jam bus tęsiamas.

Jei netekto darbingumo pensijos gavėjas išvyksta gyventi į valstybę, su kuria Lietuva yra sudariusi dvišalę tarptautinę sutartį dėl pensijų mokėjimo, netekto darbingumo pensija jam mokama taip, kaip nustatyta toje sutartyje. Lietuva yra sudariusi dvišales tarptautines sutartis dėl pensijų mokėjimo su šiomis valstybėmis:

 • su Ukraina, Baltarusija, Kanada – pagal sutartis su šiomis valstybėmis, pensininkui persikėlus gyventi iš vienos sutarties valstybės į kitą, pensijos mokėjimą tęsia pensiją paskyrusi valstybė. Taigi jei Lietuvoje paskirtos pensijos gavėjas išvyksta gyventi į Ukrainą, Baltarusiją ar Kanadą, jam bus tęsiamas Lietuvoje paskirtos pensijos mokėjimas,
 • su Rusijos Federacija – pagal sutartį su šia valstybe, pensininkui persikėlus gyventi iš vienos sutarties valstybės į kitą, pensiją jam skiria ir moka valstybė, kurios teritorijoje jis gyvena. Taigi jei Lietuvoje paskirtos pensijos gavėjas išvyksta gyventi į Rusiją, Lietuvoje paskirtos pensijos mokėjimas jam bus nutrauktas, o pensiją skirs ir mokės Rusija pagal savo teisės aktus.

Ką daryti, kad gyvendamas užsienyje ir toliau gaučiau „Sodros“ pensiją?

Turėtumėte pateikti prašymą dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo vienai iš šių įstaigų:

 1. Užsienio išmokų tarnybai, adresu Kalvarijų g. 147, 08221 Vilnius;
 2. „Sodros“ teritoriniam skyriui;
 3. valstybės, į kurią išvykstate gyventi, įstaigai, kuri atsakinga už pensijų mokėjimą.

Svarbu! Jei išvykstate į Vokietiją, Austriją, Baltarusiją, Rusiją, Ukrainą ar Kanadą, dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo būtina kreiptis TIK į šių valstybių įstaigas, atsakingas už pensijų mokėjimą.

Kokius dokumentus pateikti?

Sodros“ Užsienio išmokų tarnybai pateikti:

 • prašymą tęsti pensijos mokėjimą, nurodant tikslią gyvenamąją vietą kitoje valstybėje ir kredito įstaigos, kurioje turite sąskaitą, rekvizitus (pavadinimą, adresą, tarptautinį banko kodą (BIC)) ir sąskaitą tarptautiniu IBAN formatu. Jei pageidaujate pensiją gauti į užsienyje veikiančio banko sąskaitą, prašyme taip pat nurodykite pageidaujamą pensijos mokėjimo periodiškumą: kas mėnesį, kartą per ketvirtį, kartą per pusmetį, kartą per metus;
 • pažymą iš įstaigos, atsakingos už pensijų mokėjimą valstybėje, kurioje gyvenate. Pažymoje turi būti patvirtinta, kad ši valstybė nemoka jums pensijos už tą patį stažą, už kurį pensija Jums paskirta Lietuvoje;

Kokius dokumentus pateikti kasmet (periodiškai)?

Kasmet nuo spalio iki gruodžio mėnesio „Sodros“ Užsienio išmokų tarnybai turite pateikti pažymą apie gyvenamąją vietą. Dokumentą gali išduoti:

 • įstaiga, atsakinga už pensijų mokėjimą valstybėje, kurioje gyvenate;
 • valstybės, kurioje gyvenate, notaras (patvirtina Jūsų paso kopiją, kuri prilyginama reikiamam dokumentui);
 • LR diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinis pareigūnas (patvirtina Jūsų paso kopiją, kuri prilyginama reikiamam dokumentui);

Pažyma arba patvirtinta paso kopija turi būti išduota ne anksčiau kaip tų metų spalio 1 d.

Kur ir kada gausiu pinigus?

Pateikus prašymą, pensija pervedama į Lietuvoje esančią sąskaitą arba į sąskaitą užsienyje.
Svarbu: jei pensija bus pervedama į užsienyje esančios kredito įstaigos sąskaitą, turėsite apmokėti išlaidas, susijusias su pensijos įskaitymu į Jūsų asmeninę sąskaitą
užsienio kredito įstaigoje.
Pensija į sąskaitą užsienyje bus pervedama tokiu periodiškumu, kokiu pageidausite: kas mėnesį, kartą per ketvirtį, kartą per pusmetį, kartą per metus.
Jei išvykstate į Baltarusiją, Ukrainą, Moldovą ar Kanadą, dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo būtina kreiptis per šių valstybių kompetentingas įstaigas.

Svarbu! Čia išvardytos tik svarbiausios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų nuostatos dėl pensijų mokėjimo išvykstantiems asmenims. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti kitos čia neišvardytos sąlygos.

Apie pensijų mokėjimą asmenims, išvykusiems gyventi į užsienį, galima sužinoti apsilankius ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) interneto svetainėje, taip pat paspaudus nuorodą Gyvenantiems ir dirbantiems užsienyje.

Užsienio valstybėse gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai prašymus ir kitus pensijos skyrimui ar mokėjimo pratęsimui būtinus dokumentus gali pateikti tiesiogiai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai:

Adresas: Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris: Bendrasis informacijos telefono numeris – 1883 arba (+370) 5 250 0883
Fakso numeris: (+370 5) 213 66 71
El. pašto adresas: uzsienis@sodra.lt

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos gali tarpininkauti perduodant užsienyje gyvenančių asmenų dokumentus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai.

Užsienio valstybėse gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, teikiantiems dokumentus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai dėl valstybinės socialinės draudimo pensijos skyrimo ar mokėjimo pratęsimo, konsuliniai pareigūnai gali išduoti liudijimą, patvirtinantį, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Konsulinis mokestis už liudijimo išdavimą – 30 eurų.