Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Dalyvumo lygio nustatymas

neigaliojo pazymejimas

Dalyvumo lygis, vadovaujantis patvirtintu Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu, nustatomas asmenims iki pilnametystės, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ir pilnamečiams asmenims. Dalyvumo lygis nustatomas kompleksiškai vertinant bazinį dalyvumą ir individualios pagalbos poreikį. Dalyvumo lygį nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (toliau – Agentūra).

Dalyvumo lygio nustatomas:

 • asmeniui dalyvaujant   teritoriniame skyriuje arba apžiūrint jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai asmuo dėl sunkaus organizmo funkcijų sutrikimo negali pats atvykti į Agentūrą asmeniui nedalyvaujant, kai jo dalyvumo lygis vertinamas ne pirmą kartą, o iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių dėl asmens ar atstovo pateiktos informacijos teisingumo, išskyrus atvejus, kai asmuo ar atstovas pageidauja atvykti į Agentūrą ir dalyvauti pildant Klausimyną;
 • asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, dalyvumo lygio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija ir asmuo ar atstovas pateikia prašymą pildyti Klausimyną elektroninių ryšių priemonėmis;
 • asmeniui nedalyvaujant paskelbto karantino laikotarpiu ar paskelbtos ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu. Šiuo atveju Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas pildomas ir su jo rezultatais supažindinama susisiekus su asmeniu ar jo atstovu telefono ryšio priemonėmis ar elektroniniu paštu.
 • Tuo atveju, kai asmuo, kurio dalyvumo lygis vertinamas, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į Agentūrą ar atsisako dalyvauti dalyvumo lygio vertinimo procedūroje ar prašo dalyvumo lygio vertinimo procedūrą nutraukti, jo dalyvumo lygis nevertinamas. Apie priimtą sprendimą nevertinti dalyvumo lygio asmuo informuojamas raštu.

Pateisinamomis pripažįstamos šios neatvykimo priežastys: šeimos nario ar artimojo giminaičio mirtis, nelaimingas atsitikimas, liga, su(si)žalojimas, gimdymas, šeimos nario priežiūra ar slaugymas, informacijos apie dalyvumo lygio vertinimą iš Agentūros negavimas ar pavėluotas gavimas, kitos nuo asmens nepriklausančios neatvykimo priežastys, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka pripažintos pateisinamomis.

Vertinant asmens dalyvumą pirmą kartą, Agentūros teritoriniame skyriuje asmeniui dalyvaujant užpildomas individualios pagalbos poreikio klausimynas (kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas). Kai asmuo dėl sunkios sveikatos būklės pats negali atvykti į Agentūrą, individualios pagalbos poreikio klausimynas pildomas asmens namuose ar gydymo įstaigoje.

Agentūros teritorinis skyrius, asmeniui nustatęs dalyvumo lygį, išduoda:

 • asmens su negalia pažymėjimą,
 • sprendimą dėl dalyvumo lygio,
 • sprendimą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (tik asmeniui prašant).

Agentūros teritoriniai skyriai per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo ir kitų  dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl:

 • asmens dalyvumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino, netekto dalyvumo procentų;
 • profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;
 • darbo pobūdžio ir sąlygų (asmens prašymu).

Kreipdamasis dėl dalyvumo lygio nustatymo asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymąnustatyti dalyvumo lygį (prašymą galima užpildyti atvykus į Agentūrą arba internete ir išsispausdinti);
 • asmens, kuriam prašoma nustatyti dalyvumo lygį, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl dalyvumo lygio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • jei elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027 nepateikti ESPBI IS – gydančio gydytojo parengtą siuntimą į Agentūrą ir kitus medicininius dokumentus, patvirtinančius siuntime pateiktą informaciją, prireikus – išrašus iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ar kitus dokumentus.
 • rašytinį asmens ar atstovo sutikimą, kad Agentūra gautų ir asmens su negalia pažymėjime panaudotų asmens veido atvaizdą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro arba asmens nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje, kuri turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 × 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“).

Siuntimas į Agentūrą galioja 60 darbo dienų.

Dokumentus pateikti gali pats asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas.

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu ar per kurjerį, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus turi pateikti ir tuo atveju, jei jo medicininiai duomenys pateikti ESPBI IS arba gydantis gydytojas siuntimą užpildė ir Agentūrai pateikė elektroniniu būdu.

Asmenys gali iš anksto užsiregistruoti vizitui į Agentūrą, adresu www.anta.lt, spausdami išankstinės registracijos nuorodą arba per el. valdžios vartus, adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

Specialūs dalyvumo lygio nustatymo atvejai

Asmeniui, kuriam sunkus neįgalumo lygis buvo nustatytas dėl diagnozių,žymimų kodais F72 ir F73 (sunkus arba gilus protinis atsilikimas), sukakus pilnametystę, sunkus neįgalumo lygis Agentūros sprendimu, vadovaujantis Tvarkos aprašo 4 priede nurodytais kriterijais, per 20 darbo dienų nuo pilnametystės sukakties dienos prilyginamas 0 procentų dalyvumo lygiui. Tokiu atveju Agentūrai teikti prašymo ir gydytojo parengto siuntimo dalyvumo lygiui nustatyti nereikia.

Asmeniui (jo atstovui) taip pat paliekama galimybė sukakus 18 metų į Agentūrą dėl dalyvumo lygio nustatymo kreiptis ir įprasta tvarka, t. y. su gydančio gydytojo parengtu siuntimu.

Asmeniui, kurio sveikatos būklė dėl įgimtų ar įgytų negrįžtamų organizmo funkcijų sutrikimų yra ypač sunki ir dėl to jis negali pasirūpinti savimi, dalyvumo lygis nustatomas nevertinant bazinio dalyvumo ir individualios pagalbos poreikio, jeigu asmens sveikatos būklė atitinka Tvarkos aprašo 4 priede nurodytus kriterijus.

Tokiu atveju asmens atstovas su prašymu turi kreiptis į sprendimą dėl dalyvumo lygio priėmusį Agentūros teritorinį skyrių dėl asmens su negalia pažymėjimo ir asmens su negalia automobilio statymo korteles išdavimo. Kartu su prašymu būtina pateikti rašytinį sutikimą, kad Agentūra gautų ir asmens su negalia pažymėjime ir asmens su negalia automobilio statymo kortelėje panaudotų asmens veido atvaizdą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro;

arba

pateikti asmens nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje, kuri turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 × 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“).

Teisės aktai: Dėl Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo