Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Darbingumo lygio nustatymas

neigaliojo pazymejimas

Darbingumo lygis, vadovaujantis patvirtintais Darbingumo lygio nustatymo kriterijų ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašais, nustatomas asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus, kompleksiškai įvertinus medicininius (t. y. asmens bazinį darbingumą), ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti kriterijus.

Kreipdamasis dėl darbingumo lygio nustatymo asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą nustatyti negalią (prašymą galima užpildyti atvykus į NDNT arba internete ir išsispausdinti);
 • Piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi , leidimas laikinai gyventi . Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais teisės aktais;
 • jei elektroniniai dokumentai E025 ar E003 ir E027 nepateikti ESPBI IS – gydančio gydytojo parengtą siuntimą į NDNT ir kitus medicininius dokumentus, patvirtinančius siuntime pateiktą informaciją, prireikus – išrašus iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ar kitus dokumentus. Siuntimas į NDNT galioja 60 kalendorinių dienų;
 • dokumentus, patvirtinančius asmens išsilavinimą, specialybę, kvalifikaciją;
 • 3×4 cm dydžio nuotrauką.

Dokumentus pateikti gali pats asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas.

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pasirašyti prašymą.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus turi pateikti ir tuo atveju, jei jo medicininiai duomenys pateikti ESPBI IS arba gydantis gydytojas siuntimą užpildė ir NDNT pateikė elektroniniu būdu.

Asmenys gali iš anksto užsiregistruoti vizitui į NDNT, adresu www.ndnt.lt, spausdami išankstinės registracijos nuorodą arba per el. valdžios vartus, adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

Darbingumo lygis nustatomas:

 • asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje arba apžiūrint jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai asmens prognozuojamas bazinis darbingumas yra 0–25 procentai ir jis dėl organizmo funkcijų sutrikimų negali atvykti į NDNT;
 • asmeniui nedalyvaujant, kai jo darbingumo lygis vertinamas pakartotinai, o iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas jo bazinis darbingumas yra 0–15 procentų ir dėl organizmo funkcijų sutrikimo jis negali atvykti į NDNT;
 • asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, darbingumo lygio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija;
 • asmeniui nedalyvaujant paskelbto karantino laikotarpiu ar paskelbtos ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu. Šiuo atveju Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas pildomas ir su jo rezultatais supažindinama susisiekus su asmeniu ar jo atstovu telefono ryšio priemonėmis ar elektroniniu paštu.

Tuo atveju, kai asmuo, kurio darbingumo lygis vertinamas, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti darbingumo lygio vertinimo procedūroje arba jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios asmenį gydantis gydytojas ESPBI IS pateikė klinikinius elektroninius dokumentus E025 ar E003 ir E027 arba išdavė siuntimą į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, ar kitos institucijos informuoja NDNT, kad asmuo be pateisinamos priežasties atsisako papildomo (-ų) tyrimo (-ų) jo darbingumas nevertinamas. Apie tai asmuo informuojamas raštu.

NDNT teritoriniame skyriuje asmeniui dalyvaujant užpildomas asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas (kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas). Jei asmuo dėl sveikatos būklės į NDNT atvykti negali, NDNT darbuotojas pas jį į namus (gydymo įstaigą) atvyksta pats. Asmuo ir (ar) asmens atstovas parašu patvirtina, kad asmuo ir (ar) jo atstovas buvo supažindinti su darbingumo lygio nustatymo tvarka, klausimyno reikšme vertinant darbingumo lygį, taip pat patvirtina, kad susipažino su atsakymais į klausimyno klausimus ir klausimyno rezultatai jam yra žinomi. Po užpildytu klausimynu taip pat pasirašo ir klausimus pateikęs ir atsakymus užrašęs NDNT specialistas.

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMŲ DALYVAUTI KLAUSIMYNAS

Darbingumas įvertinamas procentais, jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais.

NDNT teritorinis skyrius, asmeniui nustatęs 0–55 procentų darbingumo lygį, išduoda:

 • neįgaliojo pažymėjimą,
 • sprendimą dėl darbingumo lygio nustatymo,
 • rekomendaciją dėl pagalbos poreikio,
 • išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų,
 • darbingumo lygio pažymą ar (ir) darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą (tik asmeniui prašant).

Pažyma išduodama ir tiems asmenims, kurių darbingumo lygis yra 60 procentų ir daugiau, kai darbingumo lygio priežastys yra šios:

 • nelaimingas atsitikimas (suluošinimas) darbe;
 • profesinė liga;
 • liga (suluošinimas), įgyta tarnybos ar mokymų metu;
 • liga (suluošinimas) dėl 1991 m. sausio 11–13 dienomis vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių;
 • liga (suluošinimas) dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo darbų poveikio;
 • liga (suluošinimas), įgyta dalyvaujant pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms (rezistencijos) veiksmų metu;
 • liga (suluošinimas), įgyta neteisėto kalinimo ir tremties metu;
 • liga (suluošinimas), įgyta Antrojo pasaulinio karo metais tarnaujant antihitlerinės koalicijos valstybių veikiančiose armijose, partizanų būriuose ir junginiuose;
 • liga (suluošinimas), įgyta būnant getuose, koncentracijos ar kitokio tipo priverstinėse stovyklose;
 • liga (suluošinimas), įgyta dirbant priverstinius darbus;
 • liga (suluošinimas), įgyta vykdant piliečio pareigą;
 • liga (suluošinimas) būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu.

NDNT teritoriniai skyriai per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl:

 • asmens darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
 • profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;
 • darbo pobūdžio ir sąlygų;
 • specialiųjų poreikių.

Darbingumo lygis gali būti nustatomas tokiais terminais:

 • 6 mėnesiams, kai darbingumo lygis vertinamas pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 6 mėnesius;
 • vieniems metams, kai darbingumo lygis vertinamas pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 12 mėnesių;
 • 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 24 mėnesius, ir asmenims, kurie mokosi, iki 26 metų;
 • iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos, kai asmeniui nustatomas profesinės reabilitacijos poreikis;
 • iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio;
 • neterminuotai, kai darbingumo lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl profesinės ligos.

Pakartotinis darbingumo lygio vertinimas atliekamas:

 • baigiantis nustatytam darbingumo lygio terminui, bet ne vėliau kaip paskutinę darbingumo lygio termino dieną,
 • pasikeitus asmens sveikatos būklei, darbingumo lygio priežastims,
 • asmeniui ir/ ar pensiją ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu,
 • vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą,
  esant pagrįstoms abejonėms dėl darbingumo lygio nustatymo ar paaiškėjus, kad NDNT sprendimas priimtas nepagrįstai.

Darbingumo lygio termino pradžia

Asmeniui nustatyto darbingumo lygio termino pradžia yra asmens (jo atstovo) prašymo nustatyti darbingumo lygį gavimo NDNT diena. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, jei asmens darbingumo lygis pakartotinai vertinamas baigiantis nustatytam jo terminui, bet ne vėliau kaip paskutinę nustatyto darbingumo lygio termino dieną ar pasikeitus asmens sveikatos būklei, darbingumo lygio priežastims, išskyrus atvejį, kai atlikus pakartotinį darbingumo lygio vertinimą, asmeniui nustatomas didesnis, nei buvo, asmens darbingumo lygis. Tokiu atveju darbingumo lygis laikomas nustatytu nuo NDNT sprendimo dėl asmens darbingumo lygio nustatymo priėmimo dienos.

Kai pakartotinis darbingumo lygio vertinimas atliekamas vykdant Ginčų komisijos prie SADM sprendimą ar jei atlikus priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai, darbingumo lygio nustatymo termino pradžia yra sprendimo priėmimo diena, išskyrus atvejus kai:

 • pakartotinis darbingumo lygis vertinamas, atsižvelgiant į Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos pateiktą išvadą. Tokiu atveju darbingumo lygio nustatymo termino pradžia yra diena, kai darbingumo lygis asmeniui buvo nustatytas pirmą kartą;
 • atlikus priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai, atlikus pakartotinį vertinimą dėl nelaimingo atsitikimo (suluošinimo) darbe ar profesinės ligos, pakeičiamas anksčiau priimtas sprendimas. Tokiu atveju darbingumo lygio nustatymo termino pradžia yra keičiamame sprendime nurodyta darbingumo lygio nustatymo termino pradžia;
 • darbingumo lygį įvertinus pakartotinai, nustatomas mažesnis asmens darbingumas, tokiu atveju darbingumo lygio nustatymo termino pradžia yra keičiamame sprendime nurodyta darbingumo lygio nustatymo termino pradžia.

Nuoroda į teisės aktą (žiūrėti galiojančią suvestinę redakciją https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1F619C285A0/asr