Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Kompensacija automobilių įsigyjimui, auginantiems neįgalų vaiką

Automobilis - lipdukas - neágaliøjø þenklas. Valdo Pryðmanto nuotr.

Kompensacija lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų mokėjimo šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (specialusis nuolatinės slaugos poreikis). 

Lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos dydis yra 64 BSI dydžio (t.y. nuo 2024-01-01 3 520 Eur) ir / ar lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydis yra iki 128 BSI dydžio (t.y. nuo 2024-01-01 iki 7 040 Eur), tačiau ne didesnis už jūsų automobilio techninio pritaikymo faktines išlaidas. Lengvojo automobilio įsigijimo ir / ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija paveldima, jeigu ją paskirus jos gavėjas mirė nespėjęs ja pasinaudoti.

Išmoka skiriama:

 • šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams (įmotėms); vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); sutuoktiniams arba neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) su negalia iki 18 metų, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. nustatyta visiška negalia, arba vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) su negalia iki 18 metų, kuriam nustatytas pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (specialusis nuolatinės slaugos poreikis) (toliau – vaikas su negalia), jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį (toliau – šeimos, auginančios vaiką su negalia).
 • Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu vaikui su negalia, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) ir (ar) pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis.
Lengvojo automobilio kompensaciją šeimoms, auginančioms vaiką su negalia, skiriama ir mokama, jeigu:
 • įsigyja arba jau yra įsigiję lengvąjį automobilį;
 • įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko*.
* Lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas sudaro: modifikuotos pavarų dėžės, modifikuotos stabdymo sistemos, modifikuotos akceleratoriaus sistemos, pedalo pritaikymų ir pedalo apsaugos priemonių, kombinuotos darbinio stabdžio ir akceleratoriaus sistemos, kombinuotos darbinio stabdžio, akceleratoriaus ir vairo mechanizmo sistemos, modifikuoto valdymo mechanizmų (šviesų jungiklių, priekinio stiklo valytuvų arba priekinio stiklo apliejiklio, garsinio signalo, posūkių rodiklių ir pan.) išdėstymo, modifikuoto vairo mechanizmo, modifikuotų galinio ir (arba) šoninio vaizdo matymo įtaisų, pritaikytos vairuotojo sėdėjimo padėties, vežimėlio tvirtinimo ir keleivio apsaugos sistemos, keltuvo (lifto, rampos, nuovažos) asmeniui ir (ar) vežimėliui įkelti į lengvąjį automobilį, pasukamos sėdynės, padedančios įsėsti į lengvąjį automobilį ar persėsti automobilyje, įsigijimo ir įrengimo išlaidas.
Įsigijimo išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įsigyta įranga sumontuota lengvajame automobilyje.

Asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, pageidaujantys, kad jiems būtų išmokėta kompensacija, pateikia:

 • Prašymą dėl kompensacijos skyrimo. Prašymo formą galima rasti čia.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Sprendimas dėl individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio, termino vaikui su negalia, kuriam nustatytas pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba iki 2005 m. birželio 30 d. – visiška negalia), jei prašymą ir dokumentus teikia šeimos, auginančios vaiką su negalia, atstovas (dokumentai pateikiami tik tada, jei jų nėra valstybės ir savivaldybių institucijų bei įmonių, kitų įmonių ir organizacijų registruose (kadastruose) ir informacinėse sistemose). Pakartotinai kreipiantis dėl kompensacijos skyrimo šio dokumento pateikti nereikia;
 • Vaiko su negalia gimimo liudijimas, santuokos liudijimas ar artimą giminystės ryšį patvirtinantis dokumentas, ar įvaikinimą arba vaiko globą (rūpybą) patvirtinantis dokumentas (teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis), jei prašymą ir dokumentus teikia šeimos, auginančios vaiką su negalia, atstovas (dokumentai pateikiami tik tada, jei jų nėra valstybės ir savivaldybių institucijų bei įmonių, kitų įmonių ir organizacijų registruose (kadastruose) ir informacinėse sistemose);
 • Dokumentas, patvirtinantis asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui: teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis, įgaliojimas, pagal kurį kompensacijos skyrimo ir mokėjimo klausimais asmeniui atstovauja kitas asmuo), jei asmens vardu prašymą teikia atstovas;
 • Vairuotojo pažymėjimą. Jei šeimos, auginančios vaiką su negalia, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, pateikiamas kito šeimos, auginančios vaiką su negalia, atstovo vairuotojo pažymėjimas;
 • Transporto priemonės registracijos liudijimas, išduotas LR, kuriame asmuo ar šeimos, auginančios vaiką su negalia, atstovas įrašytas kaip transporto priemonės savininkas, arba transporto priemonės registracijos liudijimas, išduotas LR, kuriame asmuo ar šeimos, auginančios vaiką su negalia, atstovas įrašytas kaip transporto priemonės valdytojas, o transporto priemonės savininku nurodytas finansinės nuomos (lizingo) davėjas;
 • Transporto priemonės registracijos liudijimą, išduotas LR, kuriame yra SH arba SV žymuo pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtinantis, kad lengvasis automobilis yra techniškai pritaikytas (jei kreipiamasi dėl lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos; dokumentai pateikiami tik tada, jei jų nėra valstybės ir savivaldybių institucijų bei įmonių, kitų įmonių ir organizacijų registruose (kadastruose) ir informacinėse sistemose);
 • Lengvojo automobilio techninį pritaikymą atlikusio subjekto išduotas dokumentas, patvirtinantis faktines lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidas (jei kreipiamasi dėl lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir lengvasis automobilis yra techniškai pritaikytas):
  • sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, jei lengvojo automobilio techninį pritaikymą atliko juridinis asmuo;
  • sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas), jei lengvojo automobilio techninį pritaikymą atliko fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą.

Asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, kurie kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas, arba valstybės įmonės „Regitra“ patvirtintos pirkimo-pardavimo sutarčių kopijos. Jei asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, pateikia reikiamų dokumentų originalus, jų kopijas patvirtina dokumentus priėmęs darbuotojas.

Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimas:

Kompensaciją skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA).

Kompensacijas mokanti įstaiga sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (atsisakymo ją skirti) priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.

ĮSTATYMAI

Komentarai 140

 1. Inga

  Sveiki. Dukrai šiais metais kovo mėn. nustatyta I lygio nuolatinės slaugos poreikis. Norėjau paklausti ar užtenka tokios pažymos iš NDNT ar dar reikia pasiimti kažkokią specialiai transporto įsigijimo krmpensacijai?

  • LZNS

   Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir neįgalaus vaiko gimimo liudijimą.

 2. Inga

  Dar kartėlį klausiu ar tikrai taip yra..? Dukrai 4 metai, nustatytas balandžio 3 dieną nustatytas pirmojo lygio nuolatinės slaugos poreikis. Šiandien skambinau į NDNT Kauno teritorinį II skyrių ir man pasakė, kad automobilio įsigijimo kompensacija priklauso tik antro lygio naulatines slaugos ir pirmo bei antro lygio priežiūros poreikius turintiems vaikams. Ar tikrai taip yra? Kažkaip su logika prasilenkia..

  • LZNS

   Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas:
   – Šeimos, auginančios neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. buvo pripažinta visiška negalia, vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 32 BSI dydžio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį. Teisę gauti šią kompensaciją šeimos (artimieji giminaičiai, įtėviai, vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjai (rūpintojai), neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys asmenys) turi ir tuo atveju, kai neįgaliam vaikui (įvaikiui, globotiniui, rūpintiniui), kuriam sukako 18 metų, nepertraukiamai yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

   Įtariu, Kad NDNT specialistai nesuprato, kad jūs klausiate dėl nepilnamečio vaiko.

 3. Laba diena, vaikui yra beveik trys metai, yra nustatyta sunki negalia. Prieš du metus buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros(pagalbos) poreikis. Dabar, pakartotinai yra nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ar priklauso automobilio kompensacija? Ar priklauso automobilio techninio pritaikymo kompensacija? Jei priklauso techninio pritaikymo kompensacija, ar į ją įeina neįgaliojo automobilinės kėdutės pirkimas? Dėkoju.

  • LZNS

   Kompensacija lengvojo automobilio įsigijimui ir jo pritaikymui jums priklauso.
   Ar Sodra kompensuos neįgaliojo automobilinės kėdutės pirkimą, reiktų teirautis Sodros konsultacijų telefonu: (+3705) 250 0883

 4. Gabrielė

  Laba diena, pratęsiant sūneliui negalią, su liūdesiu gavome jau sunkią negalią su 2 lygio ar kaip ten slauga. Automobilį pirkau prieš 1,5m (tuomet turėjome vid. Pabrėšiu automobilį pirkome su lizingu, tad aš esu valdytoja, o auto savininkas iki išmokėjimo lizingo kompanija. Klausimas nuo ko pradėti prašant kompensacijos, kokių dokumentų reikia, kur kreiptis ir išvis ar tai įmanoma, kai auto pirkau lizingu? Nežinau ar yra įtakos, net auto šiai dienai sugedus, neaišku ar pataisomai, o oaskolą mokėt dar du metus. Ačiū

  • LZNS

   Lizingo būdu pirktam automobiliui galima gauti kompensaciją.Straipsnyje po kuriuo komentuojate surašyti visi reikalavimai ir reikalingi dokumentai, paskaitykite prašau.

 5. Ausra Kontrimaviciene

  Sveiki,turiu sūnų ,kuriam nustatyta-Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.jam yra 22 metai.aš esu teismo pripažinta globėja,ar turime galimybę įsigyti lengvatinėm sąlygom automobilį.
  Vairuoju aš(globėja) mama

  • LZNS

   Automobilio kompensacija skiriama tėvams kurie augina vaikus kuriems nustatyta slauga.

 6. linajankauskien@gmail .com

  laba diena esu pensinike turiu viidutini neigaluma su epec porreikiai pagal nr 563 10 p ar man priklauso kokia parama aciu

 7. Jolita

  Laba diena, noriu pasitikslinti , sodros skyriaus darbuotoja priėmusi dokumentus , teigia kad negali kompensuoti visos sumos nes pirkimo pardavimo sutartyje mažesnė suma. Atliktas neprik.auto ekspertų vertinimas ten suma pagal rinką yra 9.600 eur. ? Ar teisi specialistė.

  • LZNS

   Visuomet pirkimo – pardavimo sutartyje automobilio pirkimo sutartyje suma buvo nurodoma ne mažesnė negu kompensacijos, nes kitu atveju išmokos suma bus ta kuri nurodyta sutartyje.
   Dėl Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos apraše nurodoma:
   22. Jei nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio rinkos vertė yra didesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės išlaidos.
   Faktinės išlaidos – tai pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta suma.

 8. jankauskas1976@mail.ru

  Ar tiesa kad auto negali buti senesnis nei 10 metu.juk uz 1216e.nenupirksi tokio auto, o savivaldybe gali skyrti daugiau piningu automobiliui isigyti 10 metu.kad atitiktu reikalavimus ar butinai turime dasideti.zmona neigali trys vaikai neigalus vienas v.nustatyta sunki slauga, kiti vidutines turi,

  • LZNS

   Niekur nėra parašytas reikalavimas apie automobilio gamybos metus. Gali būti ir 10 ir 20 metų senumo, svarbiausia, kad ne pigesnis nei 1216. Nes jei bus pigesni, tai kompensuos tiek kiek bus nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje.

 9. Vilnius

  Dukrelė gimė 2010,automobilį įsigijom tais pat metais,negalę su slauga turime nuo šių metų.Ar turim galimybę prašyti kompensacijos su šio automobilio dokumentais.

 10. Jurate Mielkaitiene

  Sveiki, prieš du metus sūnui nustatyta speciali nuolatinė slauga iki jam sueis pensijinis amžius,darbingumo lygis 15%,jam dabar 20 metų,ar mes galime prašyti kompensacijos dėl automobilio įsigijimo.

  • LZNS

   Ar sūnui iki sueinant 18 metų buvo nustatyta slauga?

 11. Jurate Mielkaitiene

  Nustatyta tik nuo 18 metų, iki pencijos.

 12. Renata

  Laba diena. Vaikui nustatyta sunkus neigalumo lygis ir antro lygio specialusis nuolatines slaugos poreikis. Ar gautume kompensacija automobiliui?

 13. Renata

  Ačiū uz ankstesni atsakyma:)Ar tiesa kad kompensacija priklauso tik judejimo negalia turintiems asmenims? Nes sodroje kai paklausiau del kompensacijos atsake kad mums ji nepriklauso.

 14. Dainius

  Laba diena
  Mūsų dukra turi sunkią neglią ir antro lygio slaugą.
  2016 metais lizingo būdu isigijome automobilį už 6500 Eur.(5 metų terminui). Šiai dienai jau sumokėjome apie 70% automobilio vertės. Aš suprantu, kad kompensaciją už automobilį turėtume gauti ?

  • LZNS

   Turėtumėte gauti, tik patikslinkite Sodroje kokie dokumentai bus reikalingi kai automobilis yra lizinguojamas.

 15. Deividas

  Sveiki. O gavę paramą, tą automobilį turime išlaikyti 6 metus? Ar galiu parduoti ji tarkim po dviejų metų? Yra kažkokie įsipareigojimai? Nes noriu prašyti paramos įsigytam automobiliui prieš du metus, bet po poros metų planuoju jį pakeisti kitu. Ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   Gavė kompensaciją už automobilio įsigijimą, nėra numatyti jokie įsipareigojimai kiek laiko turėsite juo naudotis. Taigi po 2 metų galėsite tikrai pakeisti automobilį į kitą.

 16. vilma

  Laba diena,
  Auginu vaika su sunkia negalia nuo gimimo, rugsėjo men. suėjo 18 m. Turime teismo sprendimą, dėl jos neveiksnumo ir man, t.y. aš mama esu paspriskirta dukros globeja. Is NDNT negavome kompensacijos už lengvojo automobilio įsigijimo ir jų techninio pritaikymo. Nors kai buvo me vaika, šita privilegija naudojomės.
  Ar NDNT turejo teisę , atimti šitą kompensaciją?

  • LZNS

   Ar jūsų vaikui dabar yra nustatyta slauga?

 17. Inesa

  Sveiki ar priklausytu vaikui su sunkia negalia isigyti automobilio kompecacijei bet jis turi antrine prieziura ?ir ar priklauso masinos tvarkimui remontui

  • LZNS

   Jeigu nėra nustatyta slauga tuomet kompensacija nepriklauso.

 18. vilma

  Taip, nustatyta pirmojo lygio specialus nuolatinės slaugos poreikis. O nuo jos gimimo taip pat buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

  • LZNS

   Jeigu vaikui su negalia nepertraukiamai nustatyta slauga ir po 18 metų, tai jums nereikia kreiptis į NDNT dėl lengvojo automobilio kompensacijos skyrimo, jums sodrai reiks pateikti dokumentus, kad nepertraukiamai nuolat buvo nustatinėjama slauga.

 19. Tatjana

  Laba diena. Mano prasyma prieme. Ar turiu vaziuot i sodra pildyt dar kazkokius dokumentus?

 20. Nijolė

  Laba diena.Auginu neįgalų vaiką(34m.),kuris turi pirmą grupę nuo vaikystės.Darbingumo skiltyje parašyta:nedarbingas,reikalinga nuolatinė priežiūra ir globa kito asmens.Ar turiu teisę gauti kompensaciją automobiliui įsigyti?Vairuoju pati?

  • LZNS

   Ar jūsų vaikui buvo nepertraukiamai nustatyta slauga nuo 18 metų?

 21. Vytautas

  Sveiki , kas 6 metai gaunu kompensaciją automobiliui , jau atėjo laikas vėl , ar man būtinai reikia pirkti kitą automobilį ar galiu forminti ant dabar turimo ( šį įsigijau prieš metus ) ? su automatine pavarų dėže ir turiu išsaugojęs pirkimo – pardavimo sutartį

  • LZNS

   Jeigu dabar turimam automobiliui įsigyti nepanaudojote kompensacijos, tai galite forminti ant dabar turimo.

 22. Andrius

  Sveiki dukrai sunki negale ir gauname antro lygio slauga .ar galima tvarkytis kompensacija turint automobili.naujam automobiliui.

 23. Valdas Kurtkus

  Laba diena.Turi judejimo negalia.Gaves automobili.Yra butinybe pirkti kita,bet iki 6 metu dar 5 men.Klausimas ar dabar nusipirkes auto galiu tiketis po 6 men kai sueis terminas gauti tam naujam kompencacija?O gal jau dabar galima gauti kompencacija truputuka anksciau.Nes specialiu poreikiu nustaatymo pazymoje ankstesneje parasyta Nustatytas specialaus transporto islaidu kompencasijos poreikis nuo2015.06.23 iki neterminuotai.

  • LZNS

   Automobilį galite pirkti dabar, o kompensaciją gausite kai sueis terminas. 6 metų terminas skaičiuojamas nuo tada kai Sodra arba socialinės paramos skyrius jums paskutinį kartą išmokėjo kompensaciją. Abejoju, kad Sodra išmokės kompensaciją anksčiau nei priklauso. Kada sueina tikslus kompensacijos gavimo terminas, galite pasitikslinti Sodros Gyventojų prisijungimo skiltyje.

 24. Aida Liubertiene

  Laba diena, norejau paklausti ar priklauso kompensacija automobilio isigijimui, jei vaikui nustatytas sunkus neigalumo lygis, SPP-2 specialusis nuolatines prieziuros poreikis, gal yra kokios isimtys, gal keitesi istatymo tvarka?

  • LZNS

   Jeigu nustatyta priežiūra-pagalba, kompensacija nepriklauso ir jokios išimtys deja nėra taikomos.

 25. Modesta

  kokio dydzio kompensacija yra mokama uz automobilio pirkima nuo 2021-01-01

  • LZNS

   Nuo 2021 m. kompensacija sieks iki 2560 eurų.

 26. Birutė

  Laba diena.Auginu sūnų su negalia, nuo gimimo.Jam 28m.Turiu teismo sprendimą dėl jo neveiksnumo ir, kad aš (mama)esu jo globėja.Iki pilnametystės automobilio kompensacija gavom, o vėliau ne.Nuolatinės slaugos poreikis buvo nustatytas ir iki pilnametystės ir dabar.Ar mums priklauso automobilio įsigijimo kompensacija?Ir ar mums reikia papildomai kreiptis įNDNT dėl lengvojo automobilio kompensacijos skyrimo?Ačiu.

  • LZNS

   Kadangi slauga buvo nustatyta iki pilnametystės ir nepertraukiamai iki dabar, tai kompensacija automobilio įsigijimui jums priklauso. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, neįgalaus vaiko gimimo liudijimą. Visą reikalingą informaciją kaip galima pateikti dokumentus rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/automobilio-kompensacija

 27. ausra

  Ar skiriama kompensacija automobilio įsigijimui, jeigu sunki negalia ir nustatytas pirmojo lygio spec. nuolatinės priežiūros(pagalbos)poreikis?

  • LZNS

   Apie suaugusį asmenį ar vaiką klausiate?

  • LZNS

   Jeigu nustatytas priežiūros pagalbos spec. poreikis, lengvojo automobilio kompensacija nepriklauso, kompensacija skiriama jeigu nustatoma slauga.

 28. ausra

  Bet sunkus neįgalumas nuo 2021m nustatytas.

 29. Telšiai

  Laba diena norejau suzinoti per koki laika yra grazinami pinigai isigijus automobili neigaliajam? Mes dokumentus jau esame pridave

  • LZNS

   Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo „Sodra” priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos. Tai tikėtina, kad mėnesio bėgyje turėtumėt gauti pinigėlius.

 30. Birutė

  Neįgalumas nustatytas vaikystėje (1953 m. gimimo), o 2000 metais nustatyta SPS -1 (specialus nuolatinės slaugos poreikis).
  Niekada nesu gavusi kompensacijos automobilio įsigijimui, nes negalėjau pati vairuoti automobilio.
  Žinau kad išėjo naujas įstatymas, kad kompensaciją jau moka ir tėvams, įtėviams ir globėjams kurių vaikai jau sulaukė pilnametystės .
  Mano klausimas: Ar galėsiu aš ar mano rūpintoja gauti automobilio įsigijimo kompensaciją. Mano sesuo yra oficialiai pripažinta mano rūpintoja ir ji vairuoja specialiai man pritaikyta (su pandusu) automobilį.

  • LZNS

   Ar jums slauga pirmą kartą buvo nustatyta po 18 metų?

 31. Neringa

  Sveiki nuo vaikystes nuriu neigaluma sergu epilepsija.tuomet turejau vidutini neigaluma dabar paskyre 3 grupe iki pensijos. .tada mama kai buvau maza nevertino poreikiu nors priklause sake. Ar imanoma dabar nusistatyti jei tuomet nebuvo ivertinti? Nors raso
  Prieziuros pagalbos islaidu tikslines kompensacijos vaikams, kuriems iki2005m birzelio 30 d buvo nustatyta sunki ar vidutine negalia, arba vaikams iki 2018m gruodzio 31d buvo nustatytas sunkus ar vidutinis neigalumo lygis ,iki jiems nustatytos termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialuji prieziuros pagalbos poreiki .
  Tai jei as gerai suprantu turetu automatiskai priklausyti?

  • LZNS

   Automatiškai skirdavo iki 2018 metų, dabar visiems vaikams jie yra vertinami kaip ir suaugusiems. Ir kaip jūs rašėte, automatiškai buvo skiriama iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos. Kiek suprantu jūs jau nesate vaikas, nes jums jau nustatytas darbingumo lygis ir jūsų neįgalumo lygio terminas yra pasibaigęs. Galite dabar nustatyti specialiuosius poreikius, galbūt jie bus jums skirti.

 32. Samanta

  Sveiki turiu dukrytę jai Balandžio 28d. Bus metukai, turim neigalumo pažymėjimą nustatytas lengvas neigalumo lygis .  Ar mum būtų skiriama kompensacija automobiliui?

  • LZNS

   Kompensacija automobiliui skiriama jeigu vaikeliui yra nustatyta slauga. jeigu yra nusttayta slauga, tai kompensacija skiriama.

 33. Daiva

  Laba diena,vaikui nustatytas sunkus neįgalumas iki jam sukaks 18m. Tai pat,nuolatinė speceali priežiūra,neterminuotai.Ar priklausytų automobilio įsigijomo kompensacija?
  Ačiū

  • LZNS

   Kompensacija priklauso jeigu yra nustatyta slauga. ar vaikui nustatyta slauga ar priežiūra pagalba?

 34. Kristina.

  Mama augina visiškos negalios dukrą kuriai 16m. Kita dukra yra 18m. Ir turi teises ar gali įsigyti automobilį ir gauti kompensaciją, nes mama teisių neturi,turi giminių malonės laukti kada kas kur gali jas nuvesti.

 35. Laima

  Šeimoje mama augina 2vaikus. Vieną neįgalų vaiką, kuriam nustatyta visiška slauga. Mama teisių neturi, bet turi kita dukra, kuriai 18m. Ar galima gauti kompensaciją?

  • LZNS

   Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo.
   Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų.

   Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) arba dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, o kai švietimo įstaigose nustatoma vėlesnė mokslo ar studijų metų pradžia negu rugsėjo 1 diena, pilnamečiai vaikai (įvaikiai), tais pačiais kalendoriniais metais baigę bendrojo ugdymo programą ir įstoję mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoti į aukštąją mokyklą, į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį įskaitomi ir laikotarpiu nuo rugsėjo 1 dienos iki dienos, kurią švietimo įstaigose prasideda mokslo ar studijų metai.

 36. justina

  sveiki, norejau paklausti turiu durkyte 2,5 metu pirma karta jai skirta neigalumas , lengvas . ar priklauso kompensacija? taip pat gavome dokumenta specialiu poreikiu nustatymo pazyma ten parasyta nustatyta antro lygio specialusis nuolatines prieziuros poreikis.

  • LZNS

   Kadangi nustatytas priežiūros poreikis, o ne slaugos, kompensacija deja nepriklauso. Kompensacija skiriama tik jeigu yra nustatyta slauga.

 37. Jolita

  Laba diena :) vaikui nustatyta slauga ir sunkus neįgalumas.mama nevairuoja ,išsiskyrusi ,ar galima automobilį pirkti kito vardu ir pateikti jo vairuotojo pažymėjimą ,jei tai nėra sutuoktinis ,o neįgalaus vaiko senelis gyvenantis kartu ( kuris vežios )

  • LZNS

   Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo.
   Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų.

   Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) arba dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, o kai švietimo įstaigose nustatoma vėlesnė mokslo ar studijų metų pradžia negu rugsėjo 1 diena, pilnamečiai vaikai (įvaikiai), tais pačiais kalendoriniais metais baigę bendrojo ugdymo programą ir įstoję mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoti į aukštąją mokyklą, į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį įskaitomi ir laikotarpiu nuo rugsėjo 1 dienos iki dienos, kurią švietimo įstaigose prasideda mokslo ar studijų metai.

 38. Kristina

  Laba diena.Noriu sužinoti mano sesers vaikas turi epilepsija bet negalia yra vidutinio lygio ir ji gauna pinigų kaip prižiūri vaiką.Ar galima gauti tą kompetencija mašinai?

  • LZNS

   Nenurodėte ar nustatyta slauga ar priežiūra pagalba. Parama automobilio kompensacijai skiriama tik jeigu vaikui nustatyta slauga.

 39. Toma

  Sveiki, norėjau pasiteirauti, jei automobilis pirktas 2020 metais ir kreipiantis kompensacijos bus suteikiama automobilio pirkimo metais galiojusi kompensacija, ar pretenduotumėme į 2021 metais išleisto įstatymo kompensaciją?

  • LZNS

   Nesvarbu kada pirkote automobilį, kompensacija bus skirta pagal tuo metu galiojančius įstatymus, kada imsite kompensaciją.

 40. Jūratė

  Laba diena,turiu sūnų(22m.) kuriam nustatyta nuolatinė slauga nuo 18 metų iki pensijos.Aš kaip mama,esu teismo pripažinta globėja,turiu visus dokumentus dėl slaugos ir t.t. Ar mums priklausytų kompensacija automobiliui įsigyti.
  Ačiū.

  • LZNS

   Ar jūsų vaikui buvo nustatyta slauga ir iki 18 metų?

  • LZNS

   Jeigu slauga buvo nustatyta tik po 18 metų, tai kompensacija nepriklauso. Jeigu slauga būtų buvusi nustatyta ir iki 18 metų, tuomet priklausytų.

 41. Oksana Bieliauskienė

  Laba diena.Norėčiau sužinoti ar galėčiau gauti kompensaciją už automobilio įsigyjimą,sūnui 26 m,esu paskirta jo globėja,kadangi jis yra neveiksnus nuo kūdikystės
  Jis gimęs 1995m.,neįgalumas nustatytas nuo 1996 iki 2011m.-visiška negalia.
  nuo 2011m. iki 2013m.- specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
  nuo 2013 iki neterminuotai-specialusis nuolatinės slaugos poreikis
  2019m.peržiūrėta ir nustatyta-pirmojo lygio specialusis nuolatinęs slaugos poreikis neterminuotai.Ir jeigu priklausytų ar reikėtų SODRAI iš NDNT pažymos apie tai,kad priklauso kompesacija už automobilį.Dėkoju už atsakymą.

  • LZNS

   Jeigu jūsų sūnui nepertraukiamai buvo nustatoma slauga, tai kompesacija jumspriklauso. Iš NDNT jums nereikia jokios specialios pažymos. Sodrai turėtumėte pateikti jau turimas pažymas, kad slauga buvo nustatinėjama iki 18 metų ir po.

 42. Daiva

  Laba diena. Vaikui nustatytas vidutinis neįgalumas iki 18m, gaunam 214.5€ pašalpą ir 60€ tikslinę kompensaciją. Kur sužinoti ar tai ir yra nustatyta slauga ir kokio ji lygio? Jeigu tai nėra slauga kur kreiptis dėl jos nustatymo?

  • LZNS

   Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatytos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį.
   Iš jūsų pateiktų duomenų galima teigti, kad jūsų dukrai automatiškai buvo nustatyta priežiūra pagalba.Šiuo atveju priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia arba sunkus neįgalumo lygis, yra vienos tikslinių kompensacijų bazės dydžio, o ši kompensacija vaikams, kuriems nustatyta vidutinė negalia arba vidutinis neįgalumo lygis, – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio, tai yra 60 eurų.
   Jeigu norite, kad dukrai būtų nustatomi specialieji poreikiai, reikia kreiptis į NDNT, pateikiant gydytojo siuntimą nustatyti specialius poreikius.

 43. Dainora

  Sveiki turiu mergaitė nuo gimimo su neįgalumu jai nustatyta vidutinis neįgalumas, ir slauga turim automobilį, ar priklauso kompensacija naujam automobiliui įsigyti ir kur reikia kreiptis kokiu dokumentu reikia. Ačiu

  • LZNS

   Patikslinkit prašau, nustatyta slauga ar priežiūra-pagalba?

  • LZNS

   Kadangi jūsų dukrai nustatyta priežiūra o ne slauga, tai kompensacija deja nepriklauso.

 44. Laura

  Sveiki, gyvenu su močiutę ir neįgalia teta, kuriai virš 18, nustatyta 1 grupę, gauna slaugą – pinigėlius slaugai.

  Ar man, kaip giminaitei, gyvenčiai kartu būtų galimybė gauti kompensaciją už automobilį?

  • LZNS

   Ar jūsų tetai ir iki 18 metų buvo ustatyto slauga ar tik po 18 metų?

 45. Darius Petreikis

  Sveiki,auginu sūnų kuriam nustatytas vidutio lygio negalia ir antrojo lygio specialusis nuolatines priežiūros (pagalbos)poreikis,kaip suprantu automobilis nepriklauso?ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   Deja jeigu nustatyta priežiūra pagalba, kompensacija nepriklauso.

 46. Monika

  Sveiki, auginu sunu 6m kuriam nustatytas vidutinis neigalumas ir pirmojo lygio specialusis nuolatines prieziuros pagalbos poreikis, ar priklauso automobilio kompensacija? Ačiū.

  • LZNS

   Deja nepriklauso, kompesacija priklauso tik jeigu nustatyta slauga.

 47. zaneta

  laba diena dukrai 5 metai 2021-10-19 pakartotinai buvo nustatytas sunkus neigalumas, bei nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatines slaugos poreikis, ar priklauso kompensacija uz automobili.Nes kaip paklausiau sodroje tai man pasake, kad man priklauso tik socialines garantijos ir darbo stazas.aciu uz atsakyma.

  • LZNS

   Jums priklauso kompensacija, jeigu jūs ar kažkas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimą.
   Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nurodoma:
   7 straipsnis. Teisė į lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją:
   3. Šeima (artimieji giminaičiai, įtėviai, vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjai (rūpintojai), neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys asmenys) (toliau – šeima) turi teisę vieną kartą per 6 metus gauti iki 64 BSI dydžio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį ir jei šeima atitinka vieną iš šių kriterijų:
   2) augina neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 48. Neringa

  Sveiki. Sūnui 4metai jam yra nustatytas vaikystės Autizmas ir sunkus neįgalumas. Turim galimybę susitvarkyti dokumentus dėl mašinos kompetencijos. Ar aš galiu vertinti savo jau turimą automobilį kurį pirkau prieš metus?

  • LZNS

   Taip galite vertinti prieš metus pirktą automobilį.

 49. Zita Linkevičienė

  Laba diena,
  vaikas gimęs 1990 ir nuo pat gimimo jis turi invalidumą, sukakus 18 metų, t.y. nuo 2008 m. teismo sprendimu yra priteista globa ir invalidumas. Darbingumas pripažintas 0. Kreipėmės į Kauno apskrities Jonavos Sodros skyrių ir speciališčių buvo išaiškita, kad kompensacija už automobilį negali būti skirta, nes iki 18 metų nebuvo skirta globa, o globa teismo pripažinta tik sukakus 18 metų ir skirta iki 2057 t.y. iki pessijinio amžiaus. Taip pat buvo aiškinama, kad neįgalus vaikas turi turėti vairuotojo pažymėjimą, o ne aš, mama. Taip pat aiškino, kad automobilį turiu perrašyti ant neįgalaus vaiko. Man buvo atsakyta suteikti kompensaciją už automobilio pirkimą.
  Buvau pateikusi :
  1. 2008 m teismo sprendimą dėl invalidumo ir globos pripažinimo iki 2057m. su 0 darbingumu.
  2. Savo vairuotojo pažymėjimą.
  3. Nepriklausomų ekspertų automobilio įvertinimą
  Noriu paklausti, ar man priklauso kompensacija, ar tai darbuotojos nežinojimas įstatymo dėl kompensacijos skyrimo?.
  4. Automobilio pirkimo-pardavimo sutartį.

  • LZNS

   Na jus labai neteisingai informavo ir visiškai suklaidino. Labai rekomenduotumėm jums pasiųlyti jiems paskaityti Transporto lengvatų įstatymą, kur teigiama:
   7 straipsnis. Teisė į lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją:
   3. Šeima (artimieji giminaičiai, įtėviai, vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjai (rūpintojai), neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys asmenys) (toliau – šeima) turi teisę vieną kartą per 6 metus gauti iki 64 BSI dydžio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį ir jei šeima atitinka vieną iš šių kriterijų:
   1) augina neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. nustatyta visiška negalia;
   2) augina neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
   3. Teisę vieną kartą per 6 metus gauti iki 64 BSI dydžio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus šeima, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį, turi ir tuo atveju, kai šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nurodytam neįgaliam vaikui (įvaikiui, globotiniui, rūpintiniui), kuriam sukako 18 metų, nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

   Taigi jums nereikėjo pristatyti ne globos nustatymo dokumentą. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, neįgalaus vaiko gimimo liudijimą).
   Pasiūlykit darbuotojoms paskaityti jų Sodros tinklapyje pateiktą in formaciją. Jei visgi nekirs kompensacijos, parašykit mums, mes kreipsimės į juos.

 50. Zita Linkevičienė

  Laba diena,
  dar norėčiau pasitikslinti papildomai, kad po to nekiltų jiokių neaiškumų.

  Mano sūnus gimęs 1990 m., Jam nuo gimimo yra invalidumas, bet nei slauga, nei globa nebuvo skirta. Teismo sprendimu globa suteikta 2008 m. kaip vaikui sukako 18 m. iki 2057 m. Iš NDNT pažymoje nustatytas 0 darbingumas .

 51. Valciunai.

  Laba diena, ar galiu gauti parama isigiti masina,jaj mano sunui 32 m ir nustatita ( su visiska negalia) as pati vairuoju. Aciu.

  • LZNS

   Ar visiška negalia nustatyta nepertraukiamai nuo vaikystės iki dabar?

 52. Valciunai

  Taip visiska negalia nustatyta nuo vaikyste.

  • LZNS

   O šiuo metu irgi visiška negalia ar jau darbingumo lygis?

 53. Violeta

  Laba diena. Nuo5m. Sūnui nustatyta slauga. Automobilį pirkau 2015m.ir gavom kompensaciją. Dabar vyksta skyrybų procesas, dar sprendimo neturiu, bet vaikas lieka su manimi. Nutartis paskelbta. Sausio27d. Sūnui sukanka 18m. Jei po pilnametystės nebebus nustatyta slauga, ar priklausys automobilis už praeitą laikotarpį? Ačiū.
  .

  • LZNS

   Jeigu vaikui po 18 metų nebus nustatyta slauga, tai kompensacija nebepriklausys.
   Jums reikėjo pernai pirkti automobilį arba jeigu turite vairuotojo pažymėjimą šiemet iki sausio 27 d. nupirkti kitą automobilį ir pateikti prašymą bei dokumentus dėl kompensacijos gavimo. Jeigu nespėsite tai reik tikėtis, kad vėl bus nustatyta slauga ir tuomet tvarkyti kompensaciją.

 54. Mama

  Laba diena,

  aš auginu du mažamečius vaikus su sunkia negalia ir nustatyta nuolatine slauga. Mano klausimas ar aš galiu pildyti prašymus už abu vaikus ir gauti konpensaciją už abu vaikus, kas mūsų šeimai suteiktų galimybę įsigyti brangesnį ir aukštesnės kokybės automobilį?

  • LZNS

   Deja galite gauti tik vieną kompensaciją, nes nesvarbu kiek yra vaikų šeimoje, parama skiriama šeimai, o ne vaikui.

 55. Gerda

  Laba diena vaikui 6m turi lengvos formos cerebrini paralyžiu vienos kuno pusės, nustatytas lengvas neįgalumas + slauga pagalbine , pirma karta girdžiu apie automobilio isigijima , ar tokiu atveju ,mes galim kreiptis del automobilio ar visgi ne .

  • LZNS

   Iš jūsų pateiktų duomenų neaišku ar vaikui nustatytas priežiūros pagalbos spec. poreikis ar visgi slauga

 56. Edita

  Laba diena. Jei vaikas su negalia turi visus reikiamus dokumentus automobiliui gauti, bet automobilis imamas naujas iš salono. Pirma įmoka sumokėta 5000 eu. Ar galima tikėtis gauti išmoką, nors visa suma už automobilį dar nesumokėta,?

  • LZNS

   Kompensacija bus skirta tik kada išmokėsite visą sumą ir automobilis taps jūsų nuosavybe.

 57. Vytautė

  Jei vaikui nustatytas Pirmo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis tai kaip suprantu kompensacija nepriklauso.

  • LZNS

   Deja esant nustatytam Pirmo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiui kompensacija nepriklauso.

 58. Janina

  turiu visas reikalingas pazymas masinos kompensacijai..tik neturiu vairuitojo teisiu, naudojuosi jaunesnes dukros paslaugomis jos pagalba priziurint dukra .jei pirksiu masina ar reikia pirkti savo vardu ar galiupirkti dukros kuri mus priziuri vardu.aciu

 59. Vytas

  Vaikas 5 metu, prieš metus nustatyta autizmas, ir isduotas sunkaus neįgalimo pažymėjimas. Ar galima gauti kompensaciją automobiliui isigyti

 60. Darius

  Sveiki, ar kompensacija automobilio isigyjimui skiriama tik seimoms, kurios augina neigaluji vaika? Ar gali kreiptis ir pats negalia turintis asmuo?

  • LZNS

   Asmuo su negalia gali gauti kompensaciją jeigu atitinka kriterijus ir NDNT nustato jam tokį porekį.

 61. Agne

  Laba diena,
  Ar vaikui nustacius laikina negalia galima gauti kompensacija automobiliui?

 62. Renata

  Sveiki vyras pirko kombi busiuka sesiavieti zmones galima vesti bet keliu mokesti reikia mokėti.vaikas turi slauga ir veziojamas su busiuku ar priklauso kompensacija?

  • LZNS

   Kelių naudotojo mokestis nemokamas specialiai neįgaliesiems vežti ir (ar) vairuoti pritaikytomis transporto priemonėmis ar jų junginiais. Kreipkitės į Lietuvos automobilių kelių direkciją +370 5 23 29 600 arba lakd@lakd.lt

 63. inga

  Sveiki,mano dukrai nuo vaikystės ir nuo 18 m. nustatytąs specialųsis nuolatinės slaugos poreikįs.Jai dabar 30m.Aš nevairuoju ir neturiu teisių,tačiau jaunesnioji dukra vairuoja ir pirks automobilį.(Ji pilnametė,dirbanti,gyvena kartu su mumis).
  Ar priklausys automobilio įsisgijimo kompensacija , jei automobilis bus perkamas jaunesniosios dukros vardu?

  • LZNS

   Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo.
   Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) arba dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, o kai švietimo įstaigose nustatoma vėlesnė mokslo ar studijų metų pradžia negu rugsėjo 1 diena, pilnamečiai vaikai (įvaikiai), tais pačiais kalendoriniais metais baigę bendrojo ugdymo programą ir įstoję mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoti į aukštąją mokyklą, į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį įskaitomi ir laikotarpiu nuo rugsėjo 1 dienos iki dienos, kurią švietimo įstaigose prasideda mokslo ar studijų metai.
   Jums reiktų pasiteirauti Sodroje ar jūsų dukra atitiks bendraigyvenančio asmens apibrėžimą.

 64. Toma

  Sveiki. Sūnui 2021 m buvo nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis neterminuotai. Ar šeima turi teisę gauti kompensaciją automobiliui įsigyti ar remontuoti? Ačiū

  • LZNS

   Ne, kompensacija skiriama jeigu vaikui nustatyta slauga.

 65. Antanina

  Sveiki, turim neįgalų brolį. Nuo vaikystės neįgalaus, bet nuo 29m padaryta slauga. Ar mes gautume kompensacija?

  • LZNS

   Patikslinkite prašau: ar asmeniui yra nustatytas slaugos spec. poreikis ir jis kas mėnesį gauna išmoką ar jam teismo keliu nustatyta globa?

 66. Rima

  Laba diena. Norėčiau paklausti ar galėčiau gauti automobilio kompensaciją? Esu pensininkas, turėjau neįgalumą, dabar turiu vidutinio poreikio neįgalumo pažymą, neįgaliojo ženklą automobilių stovėjimo aikštelėse, išduotą neįgalumo tarnybos.

 67. Edita

  Dėl kompensacijos autoobiliui. Sūnus neįgalus nuo 1995.03.22. Pažymos 6 punkte įrašyta,kad slauga reikalinga. Kiek pamenu tada nebuvo jokių slaugos nustatymų ir t.t. toliau 2005 metais liepos 30d. Išduodama pažyma kurioje atžymima sunki negalia(sunki,vidutinė,lengva. Nebuvo vaikams visiškos negalios ir t t. Tai buvo prieš 20 metų.) Gyvenimas tęsiasi,sulaukus 18metų t.y.2012 m. 10.01 darbingumo lygis 10%,nustatomas nuolatinės slaugos poreikis.
  Mano sūnus neįgalus nuo 1995.03.22 visada buvo slauga reikialinga. Kodėl atmestas prašymas dėl automobilio įsigijimo?

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas