Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

onkologija

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN) yra sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Svarbu žinoti, kad šių paslaugų teikimą privalo užtikrinti visos pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos prie jos prisirašiusiems gyventojams (paslaugas gali teikti pati ar turėti sutartį su kita įstaiga). Be to, ASPN teikianti įstaiga turi užtikrinti ir socialinių paslaugų poreikio vertinimą bei paliatyviosios pagalbos paslaugos teikimą.

Šios paslaugos skiriamos šeimos gydytojo siuntimu pacientams, kurie atitinka tam tikrus kriterijus.

ASPN gavėjai:

 1. vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
 2. suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 3. senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
 4. pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;
 5. pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Paciento šeimos gydytojas, išrašydamas siuntimą gauti ASPN, Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildo elektroninę siuntimo formą. Apie tai informuojama ASPN teikianti įstaiga.

ASPN paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip:

 1. per 1–5 darbo dienas – slaugytojo pirmasis apsilankymas;
 2. per 24 valandas – skubių paskyrimų įvykdymas;
 3. per 1–5 darbo dienas – planinių paskyrimų įvykdymas.

ASPN teikiantis slaugytojas pirmojo apsilankymo metu privalo:

 1. įvertinti paciento sveikatos būklę;
 2. įvertinti paciento savirūpos galimybes;
 3. nustatyti slaugos paslaugų poreikį;
 4. priskirti pacientui vieną iš Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) Z74 kodų;
 5. surinkti papildomą kontaktinę informaciją, kuri dar nėra žinoma, bet yra būtina organizuojant ir teikiant ASPN (pvz., artimųjų, kitų asmenų, bendraujančių su pacientais, kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), kitų namuose teikiančių paslaugas specialistų kontaktinius duomenis (įstaigos pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris), kitą svarbią informaciją ir paima paciento ar jo įgalioto atstovo sutikimą gauti ASPN paslaugas ir sutikimą, kad informaciją apie pacientą būtų teikiama tretiesiems asmenims;
 6. nustatyti galimą kito ASPN teikiančio specialisto apsilankymo poreikį ir apie tai informuoti reikiamą ASPN paslaugas teikiantį specialistą;
 7. nustatyti ASPN teikimo mastą ir, suderinęs su pacientu ir (ar) jo artimaisiais, sudaryti paciento slaugos ir priežiūros planą. Už slaugos paslaugų teikimo ir priežiūros plano įgyvendinimą ir koregavimą pagal poreikį atsakingas ASPN teikiantis slaugytojas;
 8. pacientui ir jo artimiesiems palikti ASPN įstaigos ir komandos narių, kurie pacientui teiks ASPN, kontaktinius duomenis.

Kitų apsilankymų metu ASPN paslaugas teikiantys specialistai pagal savo kompetenciją, nurodytą atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, atlieka:

 1. paciento kvėpavimo dažnio, arterinio kraujo spaudimo, pulso, deguonies įsisavinimo, kūno temperatūros matavimą ir įvertinimą prieš kitų procedūrų atlikimą;
 2. procedūras pagal šeimos gydytojo paskyrimus;
 3. procedūras pagal sudarytą ASPN planą, kuris turi būti koreguojamas pasikeitus paciento būklei;
 4. asmens higienos procedūras, esant poreikiui.

Bendra paciento sveikatos būklė vertinama ne rečiau kaip vieną kartą per metus, užpildant Paciento sveikatos būklės vertinimo ir slaugos poreikių nustatymo formą (1 p

ASPN teikiančiame padalinyje privalo būti specialistų komanda, kurią sudaro du visu etatu dirbantys specialistai – bendruomenės, bendrosios praktikos, išplėstinės praktikos ar psichikos sveikatos slaugytojai; du visu etatu dirbantys slaugytojo padėjėjai; vienas visu etatu dirbantis kineziterapeutas. Kiekvienas specialistas paslaugas teikia pagal savo kompetenciją.

Ligonių kasos ASPN teikiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms moka skatinamuosius priedus. Skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už du apsilankymus per vieną dieną pas vieną ASPN gavėją. Per kalendorinius metus skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už 104 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją.

Nuoroda į teisėsaktą (žiūrėti aktualią redakciją): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1F63CA62424/asr