Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Darbo vietų pritaikymo subsidijavimas

162older-woman-mobility-device-sitting-office-desk

Darbo vietų pritaikymo subsidijavimas skirtas bedarbių, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 55 procentų darbingumo lygis neterminuotam įdarbinimui remti ir darbingo amžiaus užimtų asmenų, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis išlikimui darbo rinkoje remti, pritaikant esamas darbo vietas.

Finansavimas gali būti skiriamas pritaikyti esamas darbo vietas, kurioms keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, atitinkančių darbdavio paraiškoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir negalios pobūdį (klausos, regėjimo, judėjimo ir (ar) kita negalia) pritaikomoms darbo vietoms;
 • Darbdavio paraiškoje nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, reikalingų dirbti pritaikomoje darbo vietoje, asmenys galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos pritaikymo dienos.

Parama teikiama pritaikant esamas darbo vietas mokant subsidiją:

 • techninės pagalbos priemonėms, reikalingoms darbo vietai pritaikyti neįgaliesiems, ar darbo procese naudojamiems specialiems įrenginiams (mašinoms, aparatams, prietaisams, įrankiams, įtaisams) ar kitiems specialiems reikmenims, kurių reikia neįgaliam darbuotojui darbo funkcijoms atlikti, projektuoti, gaminti, pirkti ir montuoti (įrengti) – vienai darbo vietai negali viršyti 31,0 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 26040,00 eurų).
 • turto valdymo teise ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo numatomos darbo vietos pritaikymo dienos valdomam pastatui (patalpai, patalpoms) remontuoti, siekiant užtikrinti aplinkos prieinamumą neįgaliesiems (aplinkos atitiktį specialiesiems neįgaliųjų poreikiams), pritaikant darbo vietos aplinką, gamybines ir poilsio patalpas, taip pat aplinką pritaikant akliesiems, perkant, projektuojant, gaminant ir montuojant (įrengiant) specialius įrenginius ir kitą įrangą, be kurios neįgalus darbuotojas nepajėgtų patekti į darbo vietą ar pastate esančias poilsio patalpas – vienai darbo vietai negali viršyti 4,7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 3948,00 eurų).

Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti:

 • skirtos su pritaikomos darbo vietos tiesioginių darbo funkcijų atlikimu susijusioms techninės pagalbos priemonėms, reikalingoms darbo vietai pritaikyti neįgaliesiems, ar darbo procese naudojamiems specialiems įrenginiams (mašinoms, aparatams, prietaisams, įrankiams, įtaisams) ar kitiems specialiems reikmenims, kurių reikia neįgaliam darbuotojui darbo funkcijoms atlikti, projektuoti, gaminti, pirkti ir montuoti (įrengti);
 • skirtos turto valdymo teise ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo numatomos darbo vietos pritaikymo dienos valdomam pastatui (patalpai (-oms)) remontuoti, siekiant užtikrinti aplinkos prieinamumą neįgaliesiems (aplinkos atitiktį specialiesiems neįgaliųjų poreikiams), pritaikant darbo vietos aplinką, gamybines ir poilsio patalpas, taip pat aplinką pritaikant akliesiems, perkant, projektuojant, gaminant ir montuojant (įrengiant) specialius įrenginius ir kitą įrangą, be kurios neįgalus darbuotojas nepajėgtų patekti į darbo vietą ar pastate esančias poilsio patalpas;
  planuojamos patirti per Darbo vietų pritaikymo sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 9 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį;
 • paskirstytos pagal planuojamas pritaikyti darbo vietas, kiekvienai planuojamai pritaikyti darbo vietai atskirai;
 • nurodytos eurais ir išskaidytos, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
 • nurodytos su mokesčiais, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, kai paraiškų teikėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai.

Daugiau informacijosir paraiškos formas čia: https://uzt.lt/darbdaviams/darbo-vietu-pritaikymo-subsidijavimas/67