Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Europos regioninės plėtros fondas

Medininkai

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 2016 m. pradėjo vykdyti projektą „Naujai atgimęs kultūros paveldas – prieinamas visiems“.

Projekto tikslas – didinti Kultūros paveldo objektų žinomumą ir lankomumą e-rinkodaros priemonėmis, ypatingą dėmesį skiriant prieinamumo visiems populiarinimui, nes Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 m. programa numato, jog didinant turizmo sektoriaus konkurencingumą, svarbu siekti, kad turistų lankomi objektai ir turistams teikiamos paslaugos būtų pritaikyti ir siūlomi jiems visiems, atsižvelgiant į jų fizines išgales, negalią ar amžių, tai yra asmenims su specialiaisiais poreikiais, šeimoms su mažais vaikais, senyviems žmonėms ir panašiai. Todėl skatinant įgyvendinti turizmo projektus, tikslinga nustatyti, kad šiuose objektuose būtų įrengta speciali infrastruktūra, numatytas atitinkamas aptarnavimas (specialiai mokytas personalas, gestų kalbos vertėjai, aprašymai Brailio raštu), organizuotos veiklos ir ekspozicijos, pritaikytos specialiųjų poreikių turintiems asmenims. Taip pat, informacija apie lankytinus objektus būtų skelbiama, gimtąja Lietuvių kalba, bei trimis užsienio kalbomis: anglų, rusų ir vokiečių. Dėl pasikeitusio visuomenės ir pačių neįgaliųjų požiūrio į negalią, negalia jau nesuvokiama kaip kliūtis dirbti, užsiimti mėgstama veikla ar keliauti. Tai pastebėję turizmo sektoriaus atstovai atsigręžia į šią visuomenės grupę ir siekia pasiūlyti paslaugas, padedančias užtikrinti specialių poreikių turintiems asmenims kokybiškas atostogas, laisvalaikio praleidimą, domėjimąsi kultūra.

Objektų viešinimui atrinktos šiuo metu rinkoje esančios efektyviausios e-rinkodaros priemonės: atnaujinamas internetinis puslapis, sukuriama mobilioji aplikacija, atliekamas optimizavimas paieškos sistemoms, vykdoma reklama internetiniuose puslapiuose (reklaminiai skydeliai), socialiniuose tinkluose ir paieškos sistemose. Pasirinktas priemonių kompleksas papildo ir pastiprina vienas kito poveikį, taip sukurdami efektyviausią reklamą.

Projekto metu sukurtos 5 e-rinkodaros priemonės viešins Vilniaus, Pietų Dzūkijos, Pajūrio regionų objektus, kurie atitinka „Prieinamas visiems“ koncepciją, t.y. prieinami neįgaliesiems, yra įdomūs vietos ir užsienio turistams, reprezentuoja Lietuvos kultūrą. Elektroninės rinkodaros priemonėmis viešinant šiuos objektus bus formuojama pozicija, kad Universalus dizainas kultūros paveldo puoselėjime, tvarumo ir harmonijos siekiančioje visuomenėje yra logiška ir neišvengiama būtinybė. Kurti negriaunant, naudoti protingai, planuoti atsakingai ir įvertinant ilgalaikes pasekmes, pirmenybę teikiant asmeniui, gerbiant jo individualumą, skirtingumą – tai naujo požiūrio, naujos informacinės eros, tvarios visuomenės bruožai.

LŽNS turi didžiausią patirtį šalyje tarp visų neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų universalaus dizaino principų taikymo, maršrutų žmonėms su negalia sudarymo, kultūrinio turizmo sklaidos bei įvairių kitų su kultūros prieinamumo didinimu susijusių projektų vykdymo srityse. Siekia, kad didėjant kultūros sektoriaus prieinamumui augtų ir žmonių domėjimasis kultūros objektais, kultūriniu turizmu. Šiuo atveju ypatingai svarbus prieinamų objektų žinomumo didinimas e-rinkodaros priemonėmis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1 –LVPA-V-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“. Lėšos skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikas 2016 m. liepos 22 d. iki 2018 m. liepos 21 d. Projekto įgyvendinimui skirta 53019,48 Eur, iš jų 44321,08 Eur Europos Sąjungos investicijų.

Papildoma informacija:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/naujai-atgimes-kulturos-paveldas-prieinamas-visiems