Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

2013-2014 Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

LSBP logo

Pavadinimas: Lietuvos žmonių su negalia sąjungos žmogiškųjų gebėjimų ir materialinės bazės stiprinimas, taikant progresyvias metodikas

Tikslas: Paprojekčio tikslas yra žmoniškųjų išteklių ir materialinės bazės stiprinimas: personalo kompetencijos auginimas bei naujų specialistų rengimas, veiklos profesionalumo didinimas, paslaugų teikimo ir/ar lėšų paieškos procesų tobulinimas, naujų paslaugų diegimas, organizacijos finansinio savarankiškumo ir nepriklausomumo siekimas, informacinių technologijų panaudojimas.

Paprojekčio veiklos tiesiogiai prisidės prie nedarbo ir socialinės atskirties mažinimo, didins sanglaudą. Projekto metu bus rengiami įdarbinimo konsultantai – neįgalieji, stiprinamos NVO darbuotojų kompetencijos teikiant sociokultūrines bei kitas socialin4s reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, skatins skirtingų sektorių – nevyriausybinių organizacijų, valdžios įstaigų ir verslo partnerystę, kuriant darnią ir atsakingą visuomenę. Neįgaliųjų asmenų nedarbas, visuomeninė, socialinė izoliacija, kuri itin aktuali regionuose gyvenantiems asmenims bus sprendžiama stiprinant NVO, veikiančias regionuose.

Projekto veiklomis bus skatinamas pilietinės visuomenės įsitraukimas prisidedant prie ekonominės ir socialinės sanglaudos sustiprinant nevyriausybines organizacijas, įgalinant jas atstovauti socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės – neįgaliųjų – interesus, mažinant šių asmenų socialinę atskirtį, sudarant sąlygas gauti ir teikti informaciją, dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame gyvenime.

Paprojekčio poveikis uždaviniams – 1 uždavinys: stiprinti NVO plėtojant jų institucinius gebėjimus; 2 uždavinys: stiprinti bendradarbiavimą tarp NVO ir vietos savivaldos institucijų.

Projekto veiklos padės stiprinti NVO gebėjimus teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas, būti finansiškai nepriklausomomis, o kartu ir valstybės institucijų partnerėmis, atstovaujančiomis pagrįstą piliečių nuomonę. Būdamos stiprios NVO gebės pritraukti daugiau privačios paramos, pretenduoti į ES paramą ir galiausiai sukurs didesnę BVP dalį. Įdiegus neįgaliųjų asmenų duomenų bazę bus sukurti sisteminiai pagrindai paslaugų neįgaliesiems teikimui, poreikio nustatymui, administravimui, atgalinio ryšio valdymui. Tokios unikalios duomenų bazės informacija ir naudojimas atvers naujas galimybes optimizuoti valdžios įstaigų veiklą planuojant veiklas ir paslaugas neįgaliesiems tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu, sustiprins aktyvesnį ir efektyvesnį bendradarbiavimą su verslu.

Veiklos aprašymas:

 • 1 veikla – 5 mokymo programų (Konsultavimo ir dėstymo įgūdžių išdėstymas, Savęs pažinimas ir motyvacija, Socialinės kompetencijos įgūdžiai, Darbo paieška ir įsidarbinimo įgūdžiai, Negalės etiketas: bendravimas su žmonėmis, turinčiais negalią) rėmuose bus paruošta 30 neįgalių žmonių grupė – įdarbinimo konsultantų, kurie gebės padėti neįgaliam asmeniui integruotis į darbo rinką: mokys ir konsultuos neįgalius asmenis, potencialius darbdavius bei darbo kolektyvus.
 • 2 veikla – 3 seminarų ciklo (Neįgaliųjų kultūros renginių organizavimas ir įgyvendinimas regionuose, Kultūrinių – socialinių projektų rašymas ir vykdymas: teorija ir praktika, Meno terapijos metodų taikymas socialiniame darbe) metu bus apmokyta 17 meno terapijos taikytojų (t.t. neįgalieji arba specialistai, dirbantys LŽNS sistemoje), skirtingų sričių profesionalių meno terapeutų pagalba bei metodikomis bus supažindinti su naujausiais meno terapijos pasiekimais ir idėjomis, bus inspiruotas progresyvus kūrybiškas mąstymas socialiniame darbe ir kokybiškų renginių organizavime. Mokymų dalyviai bus supažindinti su galimybėmis pritraukti papildomų lėšų iš kultūrinių fondų.
 • 3 veikla – LŽNS materialinė bazės sustiprinimas – įsigijus būtiną orgtechniką pagerės šio ir kitų projekto administravimo ir vykdymo kokybė. Bus užtikrinta šio ir kitų projektų kokybė.
 • 4 veikla – LŽNS 18 asocijuotų narių ir 6 filialų vadovai mokymų dėka pakels kvalifikaciją, sužinos finansinių šaltinių diversifikavimo galimybes ir naudas, išmoks strategiškai planuoti organizacijos veiklas bei biudžetus. Dalyviai įgis praktinių žinių ir įgūdžių pritraukti skirtingus paramos šaltinius ir susipažins su paslaugų rinkodaros sąvokomis, išmoks parengti savo organizacijos teikiamų paslaugų rinkodaros planą. Vieno praktinio seminaro metu numatomos 3 temos: Finansinis savarankiškumas ir lėšų pritraukimas, socialinių paslaugų rinkodara ir inovacijos, vadybos psichologija ir projektų vadybos pagrindai.
 • 5 veikla – numatoma 16 Lietuvos miestų (18 LŽNS asocijuotų narių ir LŽNS) įdiegti paslaugų gavėjų duomenų bazę ir sustiprinti materialinę bazę, kas leis inicijuoti maksimaliai pritaikytas neįgaliųjų poreikiams paslaugas, siekti aukštesnės klientų aptarnavimo kokybės. Surinkti ir susisteminti duomenys bus apibendrinti statistinėse lentelėse ir pasitarnaus teikiamų paslaugų kokybei gerinti, rengiant strategijas ir įgyvendinant programas.
 • 6 veikla – Pagrindinis viešinimo tikslas – pristatyti projekto rezultatus bei projekto metu sukurtus produktus. Siekdami šio tikslo, konferencijos dalyviai dalinsis projekto metu įgyta patirtimi bei žiniomis, pristatys LŽNS naujas paslaugas, naudojamos kitos viešinimo priemonės didins projekto žinomumą.
 • 7 veikla – Apklausos būdu bus perkama paslauga iš kvalifikacinius reikalavimus ir mažiausią kainą pasiūliusių tiekėjų.
 • Informavimas ir paprojekčio veiklų viešinimas apie paprojekčio pradžią, eigą ir rezultatus vyks viso paprojekčio įgyvendinimo metu.

Projekto nauda: Projekto veiklos sustiprins nevyriausybines organizacijas, įgalindamos jas atstovauti socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės – neįgaliųjų – interesus, mažinant šių asmenų socialinę atskirtį, sudarant sąlygas gauti ir teikti informaciją, dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame gyvenime. Projekto veikos ne tik mažins diskriminaciją, bet ir skatins skirtingų sektorių – nevyriausybinių organizacijų, valdžios įstaigų ir verslo partnerystę, kuriant darnią ir atsakingą visuomenę. Projekto veiklos padės stiprinti NVO gebėjimus teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas, būti finansiškai nepriklausomomis, o kartu ir valstybės institucijų partnerėmis, atstovaujančiomis pagrįstą piliečių nuomonę. Būdamos stiprios NVO gebės pritraukti daugiau privačios paramos, pretenduoti į ES paramą ir galiausiai sukurs didesnę BVP dalį.

Paprojekkčio trukmė: 18 mėnesių

Paprojekčio tikslinė grupė: 90 asmenų su negalia.

Paprojektis finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis. Bendra paprojekčio vertė – 279,80 tūkst. Lt.

 • Paramos lėšos – 214,05 tūkst. Lt.
 • Bendrojo finansavimo lėšos – 37,77 tūkst. Lt.
 • Nuosavos lėšos – 27,98 tūkst. Lt.