Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Asmeniniai asistentai

118285250_238363280789286_8376522365306273746_n

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Vilniaus mieste projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

Prioritetinė tikslinė grupė – šeimos, auginančios vaikus, turinčius delinkventinio elgesio apraiškas ar/ir vaikus, patiriančius patyčias, ir šeimos, kasdieniame gyvenime susiduriančios su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – išgyvenančios sudėtingą gyvenimo tarpsnį dėl tam tikrų psichologinių, socialinių, sveikatos, ekonominių ar kt. problemų.
Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai dėka, šeimos gebės surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti savo stipriąsias puses, jaustis atsakingomis ir kontroliuojančiomis savo veiksmus, įveikti stresą, vaikų auklėjimo sunkumus, spręsti tarpasmeninius konfliktus ir kt.

 

Kas yra Asmeninio asistento paslauga?

Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kas gali gauti paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų iki kol asmeniui sukanka senatvės pensijos amžius, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis, visiškai arba vidutiniškai apribojantis jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti, savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Kaip organizuojamas paslaugos teikimas?

 1. Pateikiami šie dokumentai:
 • Laisvos formos prašymas gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris. Prašymo formą galima rasti skiltyje „Dokumentai“.
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • NDNT išduota Neįgalumo lygio pažyma ar Darbingumo lygio pažyma;
 • Dokumentai ir (ar) kitą informacija, pagrindžiantys prioriteto suteikimą.
  Prioritetas teikiamas asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).
 • Dokumentai priimami Vilniaus socialinės paramos centre, adresu Kauno g. 3, 513 kab., darbo dienomis nuo 07:30 iki 09:30. (Iš anksto sutarus dokumentus galima pateikti kitu laiku). Alternatyvūs dokumentų pateikimo būdai:
  • Elektroniniu paštu eva.kviatkovska@spcentras.lt;
  • Paštu, adresu Kauno g. 3, Vilnius, 01314;
  • Per kurjerį, adresu Kauno g. 3, Vilnius, 01314;
 • Kontaktinis asmuo: Eva Kviatkovska, el. paštas eva.kviatkovska@spcentras.lt, tel nr. +37068381066

2. Socialinės paramos centro darbuotojas, gavęs dokumentus, juos užregistruoja ir perduoda socialiniam darbuotojui, kuris su asmeniu ir (ar) asmens atstovu sutartu laiku pokalbio su asmeniu, turinčiu teisę gauti asmeninio asistento paslaugas, metu užpildo Asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo klausimyną. Asmeninio asistento paslaugų poreikis vertinamas individualiai pagal klausimyne nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninio asistento paslaugas, poreikius 4 veiklose: asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka.
3. Užpildęs klausimyną, socialinis darbuotojas pateikia išvadą ir rekomendaciją dėl asmeninio asistento paslaugų tikslingumo (netikslingumo) Socialinės paramos centrui.
4. Asmuo ir (ar) asmens atstovas, gavęs teigiamą sprendimą su paslaugos teikėjų pasirašo Asmeninio asistento paslaugų teikimo sutartį. Pasirašius sutartį paslaugos teikėjas, bendru sutarimu su paslaugų gavėju, paskiria asmeninį asistentą (esant poreikiui kelis asmeninius asistentus).

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

 • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 • Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
 • Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
 • Organizuoti asmens maitinimą (pamaitinti, pakelti ir palaikyti daiktus);
 • Suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis);

Kokių paslaugų asmeninis asistentai neteikia?

 • Asmeninis asistentas neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų;
 • Asmeninis asistentas neteikia paslaugų, susijusiu su mokymo, sveikatos priežiūros procesu.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus mieste“
Projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-06-0002

http://KPSVILNIUS.LT/ASMENINIAI-ASISTENTAI

ES

118702665_1698064497020103_1982085735750226237_n