Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

2013-2015 m. EEA Grants

eea_grants_logos_v_lt_jpg3_jpg(1)

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga pradeda įgyvendinti naują projektą „Socialinės gerovės kūrimas, atstovaujant neįgaliųjų teises“. Projektą finansuoja Ekonominės Erdvės 2009-2014 m. finansinis mechanizmas: NVO Programa Lietuvoje.

Įvairūs tyrimai ir statistiniai duomenys rodo, jog žmonės su negalia vis dar neturi lygių galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime. Diskriminacija gali turėti įvairias formas, įskaitant tiek atsisakymą tinkamai pritaikyti sąlygas, tiek pakeisti savo stereotipus. Projektu sprendžiamos 3 problemos: bendrų žinių apie socialinės atskirties grupes, t.y. neįgaliuosius stoka, tam tikrų neigiamų požymių priskyrimas kitokiems nei dauguma asmenų; menkas ir nekokybiškas visuomeninės paskirties pastatų pritaikymas neįgaliesiems; nepakankama teisės aktų stebėsena.

Vykdant projektą, kurio tikslas – didinti LŽNS įsitraukimą į veiksmus ir procesus, ginančius žmonių su negalia teises ir jų teisėtus interesus, mažinančius neįgaliųjų socialinę atskirtį ir diskriminacijos apraiškas, tokiu būdu skleidžiant demokratines vertybes bei formuojant atvirą ir pilietinę visuomenę – bus vykdomos šios veiklos:

1. LŽNS tvarumo užtikrinimui ir lėšų šaltinių įvairinimui bus organizuojama veikla – mokymo programos „Klientų su negalia aptarnavimas“ parengimas. Pagal šią metodiką valstybės institucijų ir verslo sektoriaus atstovams vedami apmokami mokymai leis LŽNS gauti lėšų programinės veiklos vykdymui. Pačių verslo sektoriaus atstovų identifikuotas poreikis leidžia tikėtis ilgalaikės naudos gavimo, taip padidinant organizacijos tvarumą bei finansinę nepriklausomybę.

2. Mokyklinio ir darželinio amžiaus vaikams bus skirtos veiklos „Pažink negalią“: sukurti edukaciniai filmukai, rengiamos pažintinės paskaitos mokyklose suteiks jaunimui žinių, tolerancijos įgūdžių bei gebėjimų tinkamai bendrauti ir priimti asmenis su negalia.

3. Atliekant tyrimą dėl visuomeninės paskirties objektų (mokyklų, gydymo įstaigų) prieinamumo asmenims su judėjimo negalia, bus siekiama, kad su tyrimo rezultatus supažindintos atsakingos institucijos imtųsi veiksmų dėl netinkamų patalpų pritaikymo. Sukūrus internetinį puslapį www.beslenksciu.lt, jame bus galima rasti naudingos informacijos apie žmonėms su negalia pritaikytus objektus Lietuvoje ir rekomendacijas kaip kokybiškai pritaikyti fizinę aplinką www.universali-architektura.lt.

4. Vykdant teisės aktų, susijusių su neįgaliaisiais, stebėseną, užtikrinti aktyvų interesų atstovavimą, teikti pasiūlymus ir teisės aktų pakeitimus atsakingoms institucijoms;

Poveikis: Projekto metu sukurti produktai leis LŽNS vykdyti daugiau paslaugų, didins organizacijos tvarumą ir finansinę nepriklausomybę; organizuotos veiklos padės gerinti informacijos prieinamumą apie neįgalius žmones, skatins kokybiškiau pritaikyti fizinę aplinką, mažins visuomenėje esančius stereotipus, susijusius su negalia, ugdys toleranciją, didins NVO įsitraukimą į įstatymų leidybos procesą, ginančius žmonių su negalia teises ir jų teisėtus interesus.

Projekto trukmė: 18 mėnesių

Bendra projekto vertė: 343300 litai (99427 eurais), organizacijos nuosavas indėlis 76300 litais (22098 eurais).

Project summary:

Various studies and statistics show that people with disabilities still do not have equal opportunities to participate in public life. Discrimination can have a variety of forms, including both the refusal to properly adapt the conditions, so change your stereotypes.

The project addresses the problem: the general lack of knowledge about people with disabilities, some negative signs assignment other than with the majority of people; public buildings are badly adapted for the disabled, insufficient monitoring of the legislation.

The project, which aims – increase LAPD involvement in actions and processes, protecting people with disabilities and their legitimate interests, reduce disability and social exclusion of discrimination, thus spreading democratic values, and developing an open and civil society.-welfare will cover the following activities:

First Lithuanian Association to People with Disabilities (LAPD) sustainability assurance and diversification of funding sources will be organized activity – preparation of training program „Customers with disabilities servicing“. According to this methodology, public institutions and business sector representatives given paid trainings will allow LAPD to get funds for program activities. Business sector identified needs allow to expect long-term benefit receipt, thus increasing the organization’s sustainability and financial independence.

2nd In a study of public facilities (schools, hospitals) accessibility for persons with mobility impairments will aim to familiarize them with the results of the responsible authorities to take action against unsuitable premises applications. The creation of a web pageb www.beslenksciu.lt, it will be possible to find useful information about disability-accessible sites in Lithuania and recommendations on how to adapt the quality of the physical environment www.universali-architektura.lt.

3rd Kindergarten and school-age children will be used for activities „Know disabilities: to create educational videos, lectures developed cognitive schools give young people the knowledge, skills and abilities of tolerance properly communicate and make people with disabilities.

4th The legislation relating to persons with disabilities, monitoring, to ensure the active representation, proposals and legislative changes to the responsible authorities.
Impact: The project’s products and activities organized to help improve the availability of information about people with disabilities, to promote high-quality adapted physical environment, destroy society in the stereotypes associated with disabilities, foster tolerance and increase NGO involvement in the legislative process.

Project duration: 18 months
The total value of the project: 343300 in litas and 99427 euros, the organizations own contribution: 76300 in litas and 22098 euros.