Valstybių dėmesys asmenims su negalia užtikrintų tvarią plėtrą ir vystymąsi pasaulyje

LT-ES-veliavos

2013 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyks Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu aukšto lygio tarptautinis renginys, skirtas negalios klausimams. Tarptautinė konferencija „Negalia ir darni plėtra: žiūrint iš JT Neįgaliųjų teisių konvencijos perspektyvos“, kuriai suteiktas Lietuvos Pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. renginio statusas, organizuojama Europos neįgaliųjų forumo kartu su Asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas”. Konferenciją remia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip pat Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Jau ne pirmą kartą Lietuvos Respublikos Prezidentė parodo dėmesį neįgaliųjų teisių klausimams, kurie yra neatsiejami nuo bendros žmogaus teisių situacijos bei visos visuomenės socialinio vystymosi ir gerovės. Lietuvos Respublikos Prezidentės sveikinimo žodis bus perskaitytas konferencijoje dalyvaujantiems Europos tarptautinei neįgaliųjų bendruomenės, Lietuvos neįgaliųjų atstovams bei aukštiems Europos Komisijos, Jungtinių Tautų pranešėjams.

Konferencija ir vėliau vyksiantis išplėstinis Europos neįgaliųjų forumo tarybos posėdis skirti aptarti vienos didžiausių socialiai pažeidžiamų grupių – neįgaliųjų – teisių atstovavimą bei gynimą bei JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimą Europos mastu. Konferencijoje numatomos svarstyti tokios Europos neįgaliesiems aktualios problemos, kaip prieinama aplinka, pritaikytas transportas, įdarbinimo skatinimo priemonės, efektyvus neįgaliųjų įtraukimas į politikos formavimo bei įgyvendinimo procesus. Šios temos yra tiesiogiai susijusios su “Europa 2020” strategijos prioritetais ir bendrais Europos integracinio augimo ir kovos su skurdu tikslais. Rugsėjo pabaigoje kreipdamasi į JT Generalinę asamblėją Lietuvos Respublikos Prezidentė D.Grybauskaitė tvirtai ir įtikinamai kalbėjo, kad „XXI amžius turi tapti solidarumo, lygybės ir tvaraus vystymosi amžiumi“. Tvarus ekonomikos augimas bei visuomenės vystymasis galimas tik atsižvelgiant į visų piliečių, visuomenės socialinių grupių interesus bei efektyviai įtraukiant juos į bendrąsias valstybių taikomas priemones. Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai metu daug dėmesio skiriama tiek darbo vietų kūrimui, tiek sprendžiamos darbuotojų judumo bei socialinės apsaugos sistemų finansinio tvarumo klausimai, taip pat intensyvinamos pastangos šalinti krizės sukeltas socialines pasekmes ir kovoti su skurdu bei socialine atskirtimi. Visos šios priemonės turi būti privalomai taikomos ir asmenims su negalia, užtikrinant jų žmogaus teises bei efektyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. “Reikia liautis žiūrėti į asmenis su negalia kaip į žemesnio išsilavinimo, aukštesnio nedarbo lygio, neprieinamo transporto, sveikatos ir informacinių paslaugų sistemų aukas. Neįtraukùs ekonomikos bei socialinis augimas yra diskriminacija neįgalių asmenų atžvilgiu“ –teigia Europos neįgaliųjų forumo prezidentas Yannis Vardakastanis.

Konferencijos metu bus aptariamas ir JT Neįgalių asmenų teisių konvencijos įgyvendinimas Europos mastu. 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke JT Generalinėje Asamblėjoje priimta Neįgaliųjų teisių konvencija yra pirmasis privalomas tarptautinis žmogaus teisių dokumentas, prie kurio prisijungė Europos Sąjunga kaip regioninė organizacija. Ratifikuodama Konvenciją ES primygtinai ragina visas ES valstybes nares prisijungti prie šio dokumento ir įgyvendinti joje minimus reikalavimus. Visos Europos Sąjungos atžvilgiu Konvencija įsigaliojo 2011 m. sausio mėn., o 2013 m. ES kaip Konvencijos narė turi pateikti savo pirminę ataskaitą apie Konvencijos nuostatų įgyvendinimą JT Neįgaliųjų teisių komitetui.

Europos neįgaliųjų bendruomenė daug tikisi iš po Konvencijos ratifikavimo vykusių veiksmų ES mastu, harmonizuojant teisinę bazę bei imantis papildomų iniciatyvų, kad Kovnencijos nuostatos būtų įgyvendinamos visoje Europos Sąjungoje visų Europos neįgaliųjų atžvilgiu. Todėl Konferencijoje svarstomi klausimai bei informacija taps pagrindu tolesniems neįgaliųjų organizacijų strateginiams veiksmams, atstovaujant neįgaliųjų interesus europos institucijose bei siekiant Europos teisėkūros ir finansinių mechanizmų tvarumo, bei užtikrinant europiniame lygmenyje negalios kaip žmogaus teisių aspekto svarbų komponentą siekiant ekonominės, socialinės ir fizinės gerovės ir vystymosi tikslų.

Konferencijoje dalyvaus apie 120 dalyvių: visų Europso Sąjungos šalių skėtinių neįgaliųjų organizacijų atstovai, europinių neįgaliųjų skėtinių organizacijų atstovai, Europos neįgaliųjų forumo darbuotojai, Lietuvos neįgaliųjų forumo narių (respublikinių ar regioninių neįgaliųjų organizacijų) atstovai.

Apie Europos neįgaliųjų forumą

Europos neįgaliųjų forumas yra skėtinė organizacija, atstovaujanti 80 milijonų asmenų su negalia Europoje interesus. ENF misija yra užtikrinti, kad asmenys su negalia galėtų pilnai realizuoti savo pagrindines žmogaus teises bei būtų aktyviai įtraukti į Europos pilitikos formavimą bei įgyvendinimą.

Apie Lietuvos neįgaliųjų forumą

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ yra nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, vienijanti 15 nevyriausybinių neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų, bei atstovaujanti apie 260 tūkst. Lietuvos neįgaliųjų ir jų šeimos narių interesus. Asociacija siekia, kad visi politiniai sprendimai, susiję su neįgaliaisiais, būtų priimti dalyvaujant neįgaliesiems ir juos atstovaujančioms organizacijoms

Daugiau informacijos teirautis:
Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumo“ prezidentės Dovilės Juodkaitės, d.juodkaite@lnf.lt, tel. 8 652 68035.

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas