Naujas LŽNS projektas „Socialinės gerovės kūrimas, atstovaujant neįgaliųjų teises“

nvoprograma

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga pradeda įgyvendinti naują projektą „Socialinės gerovės kūrimas, atstovaujant neįgaliųjų teises“. Projektą finansuoja Ekonominės Erdvės 2009-2014 m. finansinis mechanizmas: NVO Programa Lietuvoje.

Įvairūs tyrimai ir statistiniai duomenys rodo, jog žmonės su negalia vis dar neturi lygių galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime. Diskriminacija gali turėti įvairias formas, įskaitant tiek atsisakymą tinkamai pritaikyti sąlygas, tiek pakeisti savo stereotipus. Projektu sprendžiamos 3 problemos: bendrų žinių apie socialinės atskirties grupes, t.y. neįgaliuosius stoka, tam tikrų neigiamų požymių priskyrimas kitokiems nei dauguma asmenų; menkas ir nekokybiškas visuomeninės paskirties pastatų pritaikymas neįgaliesiems; nepakankama teisės aktų stebėsena.

Vykdant projektą, kurio tikslas – didinti LŽNS įsitraukimą į veiksmus ir procesus, ginančius žmonių su negalia teises ir jų teisėtus interesus, mažinančius neįgaliųjų socialinę atskirtį ir diskriminacijos apraiškas, tokiu būdu skleidžiant demokratines vertybes bei formuojant atvirą ir pilietinę visuomenę – bus vykdomos šios veiklos:

1. LŽNS tvarumo užtikrinimui ir lėšų šaltinių įvairinimui bus organizuojama veikla – mokymo programos „Klientų su negalia aptarnavimas“ parengimas. Pagal šią metodiką valstybės institucijų ir verslo sektoriaus atstovams vedami apmokami mokymai leis LŽNS gauti lėšų programinės veiklos vykdymui. Pačių verslo sektoriaus atstovų identifikuotas poreikis leidžia tikėtis ilgalaikės naudos gavimo, taip padidinant organizacijos tvarumą bei finansinę nepriklausomybę.

2. Mokyklinio ir darželinio amžiaus vaikams bus skirtos veiklos „Pažink negalią“: sukurti edukaciniai filmukai, rengiamos pažintinės paskaitos mokyklose suteiks jaunimui žinių, tolerancijos įgūdžių bei gebėjimų tinkamai bendrauti ir priimti asmenis su negalia.

3. Atliekant tyrimą dėl visuomeninės paskirties objektų (mokyklų, gydymo įstaigų) prieinamumo asmenims su judėjimo negalia, bus siekiama, kad su tyrimo rezultatus supažindintos atsakingos institucijos imtųsi veiksmų dėl netinkamų patalpų pritaikymo. Sukūrus internetinį puslapį, jame bus galima rasti naudingos informacijos apie žmonėms su negalia pritaikytus objektus Lietuvoje ir rekomendacijas kaip kokybiškai pritaikyti fizinę aplinką.

4. Vykdant teisės aktų, susijusių su neįgaliaisiais, stebėseną, užtikrinti aktyvų interesų atstovavimą, teikti pasiūlymus ir teisės aktų pakeitimus atsakingoms institucijoms;

Poveikis: Projekto metu sukurti produktai leis LŽNS vykdyti daugiau paslaugų, didins organizacijos tvarumą ir finansinę nepriklausomybę; organizuotos veiklos padės gerinti informacijos prieinamumą apie neįgalius žmones, skatins kokybiškiau pritaikyti fizinę aplinką, mažins visuomenėje esančius stereotipus, susijusius su negalia, ugdys toleranciją, didins NVO įsitraukimą į įstatymų leidybos procesą, ginančius žmonių su negalia teises ir jų teisėtus interesus.

Projekto trukmė: 18 mėnesių

Bendra projekto vertė: 343300 litai (99427 eurais), organizacijos nuosavas indėlis 76300 litais (22098 eurais).

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas