Kandidato į Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komitetą atranka

Neįgalių studentų rėmimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Lietuvos Respublikos kandidato, dalyvausiančio Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narių 2014 metų rinkimuose, atranką. Komiteto nariai renkami slaptu balsavimu valstybių, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos šalių, konferencijos posėdžiuose iš valstybių pasiūlytų kandidatų sąrašo.

Komiteto nario galimos kadencijos trukmė – ketveri metai (nuo 2015 m. sausio 1 d.). Pagrindinė Neįgaliųjų teisių komiteto, kurį sudaro 18 narių, funkcija − stebėti, kaip įgyvendinamos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos. Komiteto nariai analizuoja periodiškai teikiamas valstybių, šios Konvencijos šalių, ataskaitas, turi teisę teikti savo vertinimus bei rekomendacijas, kurios, nors ir nėra teisiškai privalomos, politiškai yra labai svarbios. Neįgaliųjų teisių komitetas pagal kompetenciją svarsto jo jurisdikcijai priskirtų asmenų ar jų grupių (jų vardu) pateiktus pranešimus, kuriuose teigiama, kad šie asmenys tapo Konvencijos nuostatų pažeidimo aukomis. Neįgaliųjų teisių komiteto nariai posėdžiauja Ženevoje dvi sesijas per metus (paprastai − vienos savaitės trukmės sesija balandžio mėnesį ir dviejų savaičių trukmės sesija rugsėjo mėnesį).

Komiteto narius renka valstybės, atsižvelgdamos į:

 • siūlomo kandidato glaudų bendradarbiavimą su neįgaliaisiais (įskaitant neįgalius vaikus) ir jiems atstovaujančiomis organizacijomis;
 • teisingą geografinį paskirstymą;
 • skirtingą civilizacijos formų ir pagrindinių teisinių sistemų atstovavimą;
 • tolygų lyčių atstovavimą;
 • ekspertų, turinčių negalią, dalyvavimą.

Kandidatui keliami reikalavimai:

 • Kandidatas privalo būti aukštos moralės, turėti pripažintą kompetenciją ir patirtį Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos reglamentuojamose srityse.
 • Kandidatas turi būti jį siūlančios valstybės pilietis.
 • Kandidato veikla žmogaus teisių srityje turi būti žinoma nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
 • Kandidatas privalo turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Kandidatas turi turėti žinių apie Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, neįgaliųjų socialinę integraciją reglamentuojančius teisės aktus, žmogaus teises, tarptautinių organizacijų struktūras ir veiklą.
 • Kandidatas privalo mokėti bent vieną iš Komiteto darbinių kalbų: anglų, prancūzų, ispanų.
 • Atrenkant kandidatą, prioritetas teikiamas asmenims, turintiems mokslo laipsnį bei publikuojantiems straipsnius, mokslinius darbus respublikinėje ar tarptautinėje spaudoje žmogaus teisių tema.

Asmuo, norintis dalyvauti kandidatų atrankoje, turi pateikti:

 • gyvenimo aprašymą;
 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • motyvacinį laišką, kuriame turi būti trumpai aprašyta, kodėl asmuo norėtų būti atrinktas kandidatu į Neįgaliųjų teisių komitetą;
 • dokumentų, patvirtinančių atitiktį reikalavimui turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, kopijas;
 • dokumentų, patvirtinančių atitiktį reikalavimui mokėti bent vieną iš užsienio kalbų: anglų, prancūzų, ispanų, kopijas;
 • asmens darbo patirtį bei kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų (rekomendacijų, sertifikatų, straipsnių, mokslinių darbų sąvado ir kt.) kopijas.

Atrankos tvarka

Atranką organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaudamasi Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 34 straipsnio nuostatomis. Lietuvos Respublikos kandidatas renkamas lygiateisės partnerystės pagrindu iš valstybės institucijų ir neįgaliųjų asociacijų atstovų sudarytos Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu posėdžių metu. Taryba sprendimus priima paprastąja posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, vadovaudamasi Tarybos nuostatais ir darbo reglamentu. Pretendentai dokumentus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku iki 2013 m. liepos 15 d. Dokumentai pateikiami adresu: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius, 105 kab. Detalesnę informaciją suteiks Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyrius el. p. Kristina.Eismonte@socmin.lt arba tel. (8 5) 266 4274.

Daugiau informacijos galite rasti:

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas