JT Neįgaliųjų teisių konvencijos Alternatyvioji ataskaita

seseline ataskaita

Alternatyvioji (šešėlinė) ataskaita – tai objektyvi LNF narių (žmonių su negalia organizacijų) nuomonė bei įžvalgos apie Lietuvos pažangą įgyvendinant JT Neįgaliųjų teisių konvencija prisiimtus įsipareigojimus užtikrinti žmonių su negalia teises, taip pat pastebėjimai apie tai, kokios neįgaliųjų problemos vis dar nėra sprendžiamos.

Ši ataskaita skirta Konvencijos įgyvendinimą stebinčiam JT Neįgaliųjų teisių komitetui, kuriam ji bus pateikta 2015 metų pabaigoje. 2016 metų balandžio mėnesį Komitetas svarstys 2012 metais Lietuvos Respublikos pateiktą pirminės Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitą (toliau – Pirminė ataskaita), o LNF pateikta Alternatyvioji (šešėlinė) ataskaita taps papildomu dokumentu, vertinant Lietuvos žmonių su negalia teisių užtikrinimo situaciją šalyje.

LNF alternatyvioji (šešėlinė) ataskaita nagrinėja neįgaliųjų situacijos Lietuvoje atitikimą dvylikai JT Neįgaliųjų teisių konvencijos straipsnių: 1. Bendrieji principai (3 str.). Pagarba asmens prigimtiniam orumui, nediskriminavimas, visapusiškas ir veiksmingas dalyvavimas ir įtraukimas į visuomenę, pagarba neįgaliųjų skirtumams, lygios galimybės, prieinamumas, vyrų ir moterų lygybė, pagarba besivystantiems neįgalių vaikų gebėjimams ir pagarba neįgalių vaikų teisei išsaugoti savo tapatybę.

2. Prieinamumas (9 str.). Konvencijos šalys imasi atitinkamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių technologijų bei sistemų, taip pat kitų visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumą tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.

3. Lygybė prieš įstatymą (12 str.). Neįgalieji turi teisę būti laikomi teisės subjektais, turėti teisinį veiksnumą.

4. Galimybė kreiptis į teismą (13 str.) Neįgalieji turi teisę į teisingumą lygiai su kitais asmenimis.

5. Savarankiškas gyvenimas ir įtrauktis į bendruomenę (19 str.) Neįgaliesiems turi būti suteiktos lygios teisės gyventi bendruomenėje.

6. Švietimas (24 str.). Neįgaliesiems pripažįstama teisė į mokslą.

7. Sveikata (25 str.). Neįgalieji turi teisę į aukščiausią įmanomą sveikatos lygį jų nediskriminuojant dėl neįgalumo.

8. Gebėjimų ir funkcijų lavinimas ir reabilitacija (26 str.). Valstybė privalo užtikrinti, kad neįgalieji turėtų didžiausią įmanomą savarankiškumą, visus fizinius, protinius, socialinius ir profesinius gebėjimus, taip pat būtų visiškai įtraukti į visas gyvenimo sritis ir jose dalyvautų.

9. Darbas ir užimtumas (27 str.). Neįgaliesiems užtikrinama teisė užsidirbti pragyvenimui iš laisvai pasirinkto darbo ar laisvai priimto darbo pasiūlymo.

10. Dalyvavimas politiniame ir visuomenės gyvenime (29 str.) Neįgaliesiems užtikrinamos politinės teisės ir galimybė jas įgyvendinti lygiai su kitais asmenimis.

11. Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas (30 str.). Neįgaliesiems pripažįstama teisė lygiai su kitais asmenimis dalyvauti šalies kultūriniame gyvenime.

12. Nacionalinis įgyvendinamas ir kontrolė (33 str.). Konvencijos įgyvendinimo klausimai sprendžiami valstybės įgaliotų institucijų.

Ataskaitoje pateikiamos ekspertų įžvalgos apie iki šiol egzistuojančias kliūtis žmonių su negalia socialinei integracijai, aptariamos socialinių paslaugų licencijavimo sistemos spragos bei ekonominis paslaugų bendruomenėje plėtros kliūčių vertinimas.

Alternatyvioji (šešėlinė) ataskaita papildyta pavyzdžiais, gautais tiek tikslinių grupių mokymų metu, tiek apklausus visuose Lietuvos regionuose gyvenančius neįgaliuosius bei neįgaliųjų interesams atstovaujančių organizacijų atstovus, siekiant išsiaiškinti konkrečių Konvencijos nuostatų įgyvendinimą praktikoje. Iš viso apklausti 2433 respondentai, kurių amžius nuo 18 iki 87 metų. LNF apklausa organizuota 2014 m. lapkričio – 2015 m. kovo mėn.

Pilną šešėlinės ataskaitos leidinį galite perskaityti paspaudę šią nuorodą: JT Neįgaliųjų teisių konvencijos Alternatyvioji ataskaita

LZNS - post author

Mums labai svarbu pasiūlyti neįgaliesiems daugiau galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis ir visapusiškai dalyvautų visuomenės gyvenime.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas