Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

BIDET4ME _ Help Disabled People

Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą.

 1. Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.
 2. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos priemonių, išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir pateikia duomenis NDNT per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą arba kitu elektroniniu būdu, arba parengia ir įteikia asmeniui.
 3. Asmuo ar jo atstovas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba LR konsulinio pareigūno):
 • asmens, kuriam nustatomi specialieji poreikiai, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių – 3 x 4 cm dydžio savo nuotrauką.

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomi kompleksiškai vertinant bazinį funkcionavimo lygmenį ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus. Bazinis funkcionavimo lygmuo nustatomas vadovaujantis Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytais bazinio funkcionavimo lygmens kriterijais. Jei asmens būklė atitinka daugiau nei vieną Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytą kriterijų, vertinimui naudojamas kriterijus, kuris numato mažesnę balų skaitinę vertę. Tuo atveju, kai asmens organizmo funkciniai sutrikimai neatitinka nė vieno Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodyto kriterijaus, asmens savarankiškumas nevertinamas ir asmeniui specialieji poreikiai nenustatomi.

BAZINIO FUNKCIONAVIMO LYGMENS BALŲ LENTELĖ

Priežiūros pagalbos poreikio nustatymas darbingo ir pensijinio amžiaus asmenims

Nustatant specialiuosius priežiūros pagalbos poreikius darbingo amžiaus ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4, pildant Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną. Klausimyną pildo ir asmens veiklą, ir gebėjimą dalyvauti balais NDNT įvertina pokalbio su asmeniu metu.

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS

NDNT užpildytame klausimyne nurodyti balai prilyginami asmens savarankiškumo koeficientams:

 1. 81–88 balai – koeficientas 0,7;
 2. 67–80 balai – koeficientas 0,8;
 3. 44–66 balai – koeficientas 0,9
 4. 23–43 balai – koeficientas 1,0;
 5. 5–22 balai – koeficientas 1,1;
 6. 0 – 4 balai – koeficientas 1,2.

Nustatant specialiuosius nuolatinės  poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens savarankiškumo koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo priežiūros pagalbos lygiui:

 • 22, 24, 27, 28 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • 32, 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
 • Jei gautas balų skaičius yra didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

Priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymas vaikams

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius vaikams iki 18 metų NDNT vertina jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus ir nustato asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientą.

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas nustatomas užpildžius Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal vertinamojo amžių.

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 4-6 METŲ VAIKAI
ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 7-13 METŲ VAIKAI
ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 14-17 METŲ VAIKAI

Nustatant vaiko iki ketverių metų amžiaus specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius, asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas prilyginamas 1.

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo priežiūros (pagalbos) poreikiui:

 • 22, 27 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
 • Tuo atveju, kai gautas balų skaičius didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

SVARBU:

 • Kai asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo laiką, jam prašant, specialieji poreikiai gali būti nustatyti atgaline data, jeigu NDNT yra pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius, skaičiuojant nuo dokumentų NDNT gavimo dienos.
 • Sprendimo apskundimas: NDNT sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos, kai asmuo nesutinka su NDNT priimtu sprendimu.

Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Asmenims, kuriems priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis nustatytas po 2019-01-01, tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:

 • asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (1,1 x 114 EUR =125,40 EUR);
 • asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (0,6 x 114 EUR =68,40 EUR).
 • Tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybės, kurioje gyvena asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, administracija.
 • Tikslinės kompensacijos 18 metų nesukakusiems asmenims skiriamos arba jų mokėjimas atnaujinamas (pratęsiamas) jų tėvų (įtėvių) arba globėjų ar rūpintojų, arba artimųjų giminaičių, arba socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo prašymu. Paskirtos tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, turintiems teisę gauti šias kompensacijas, arba jų atstovams.
 • Tikslinė kompensacija, paskirta pilnamečiam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali pats atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), mokama veiksniam šioje srityje socialinės rizikos nepatiriančiam pilnamečiam asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo ir jeigu ši civilinė byla yra iškelta.
 • Nustačius, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, ar slaugančiam asmeniui mokama tikslinė kompensacija naudojama ne pagal paskirtį, ši kompensacija socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka teikiama nepinigine forma (teikiamos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos socialinės ir (ar) kitos asmens specialiesiems poreikiams patenkinti reikalingos paslaugos, specialiosios pagalbos priemonės).

SVARBU: Asmenims, kuriems priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis buvo nustatytas iki 2018-12-31:

 • Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams invalidams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatyto invalidumo arba neįgalumo lygio termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį. Šiuo atveju priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia arba sunkus neįgalumo lygis, yra 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (114 EUR), o ši kompensacija vaikams, kuriems nustatyta vidutinė negalia arba vidutinis neįgalumo lygis, – 0,5  tikslinių kompensacijų bazės dydžio (57 EUR).
 • pripažintiems I ar II grupės invalidais (invalidams, kuriems nustatyto invalidumo priežastis – invalidumas nuo vaikystės, invalidams, pripažintiems invalidais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jiems sukako 24 metai, padarinių invalidais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai) skiriamos ir mokamos atitinkamai 1 tikslinių kompensacijų bazės (114 EUR) arba 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (57 EUR).
 • 75–100 procentų darbingumo netekusiems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, mokama 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (114 EUR) priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija;
 • 60–70 procentų darbingumo netekusiems arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka, mokama 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (57 EUR) priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacija.

ĮSTATYMAS:

 

 

Komentarai 245

 1. Rima

  Sūnui 18m, nustatyta specialieji poreikiai,galimybė gauti automobilio pirkimui kompensaciją.Kieno vardu turi būti registruotas perkamas automobilis,kur dėl to kreiptis

  • LZNS

   1. Ar sūnui nustatytas lengvojo automobilio įsigijimo specialusis poreikis?
   2. Ar sūnui iki 18 metų buvo nustatyta slauga ir suėjus 18 metų slauga nustatyta pakartotinai?

 2. Rima

  Taip nustatytas lengvojo automobilio įsigijimo poreikis.Iki 18 metų taip pat nistatyta slauga,buvo galimybė gauti kompensaciiją perkant automobilį,dabar nustatė pakartotinai?

 3. Sonata

  Laba diena. Noriu pasiteirauti, nes niekur nerandu informacijos.
  Sūnui 20 metų (ir vaikystėje ir nuo 18 metų nustatyta slauga).
  Esu dirbanti mama, tačiau kol vaikui nebuvo sukakę 18 metų darbdavys suteikdavo 1 papildomą dieną per mėnesį.
  Ar nepriklauso tokia diena, kai vaikui 20 metų? Ar yra įstatymu numatyta? Ar nebepriklauso?

  • LZNS

   Lengvatos dėl papildomų laisvų dienų prižiūrint suaugusius asmenis su negalia įstatymuose nėra numatyta. Ši lengvata yra taikoma tik turint vaikus su negalia.

 4. Audronė

  Sveiki,gavau gydytojo dokumentus mamos 83 m.spec.porikiams nustatyti pagal gyvenamają vietą Kaune arba Marijampolėje,tačiau šiuo metu ji gyvena pas mane Vilniuje,ar galima poreikius nustatyti Vilniuje jeigu jos deklaruota vieta Vilkaviškyje?Ar galiu dalyvauti komisijoje be mamos,jeigu turiu notaro patvirtintą įgaliojimą atstovauti visose medicinos įsraigose ir NTD.Ačiū.

  • LZNS

   Vilniaus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba tel.: (8 5) 233 3320.
   Paskambinkite ir pasiteiraukite ar jie galės jus priimti ir kokios bus įvertinimo sąlygos.

 5. Neringa Bagdoniene

  Laba diena. Turiu sunu, turinti protini atsilikima . Po paskutinio intelekto tyrimo , jo IQ 57, verbalinis IQ 51, neverbalinis IQ 70, nors as visiskai nesutinku, bet rezultatai tokie. Tesimo psichiatrijos ekspertu pripazintas neveiksniu ir globa paskirta , kaip ir buvo nuo gimimo, mamai. Gimus vaikui, baigesi mano karjera, nutruko darbo stazas. Begant laikui, susikuriau darbo prisiderinant prie vaiko poreikiu. Dirbu su verslo liudijimu, stazas neina. Dabar jam 19. Pagal straipsni suprantu, kad turint toki IQ , prieziura nepriklauso? Ar man reikia kreiptis i kita psichologa, kad butu atliktas dar karta IQ? Prie protinio atsilikimo jis turi ir misru cerebrini paralyziu.

  • LZNS

   Jeigu specialieji poreikiai nepriklauso pagal IQ, tai gal priklauso pagal cerebrinio paralyžiaus sukeltus sveikatos sutrikimus. Pasitarkite su šeimos gydytoju.

 6. Sigita

  Laba diena. Mano tevui buvo nustatytas : pirmojo lygio specialusis nuolatines prieziuros (pagalbos) poreikis.

  Kur dabar mums kreiptis toliau, kad mama butu irasyta kaip ji priziurintis asmuo?

  • LZNS

   Norėdami, kad jūsų mama būtų įrašyta kaip asmenį prižiūrintis asmuo reikia kreiptis į teismą dėl globos arba rūpybos nustatymo.

 7. Vaiva

  Laba diena. Mano vyrui 2017-06-20 ( terminas iki 2019-06-20) buvo suteikta priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija (112 eurų), nustatytas 15% darbingumas. 2018-06 sukako pensijinis amžius. Dabar gauna invalidumo pensiją (ji didesne) ir 114 eurų. Negaliu dirbti, slaugau vyrą. Ar pagal naujus įstatymus galėčiau būti drausta soc. draudimu valstybės lėšomis ir kokia suma jam priklausys, jei NDNT vėl nustatys priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją? Ačiū

  • LZNS

   Valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu draudžiami globėjai ir rūpintojai, kurie prižiūri neįgaliuosius kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nepasibaigęs visiškos negalios invalidumo terminas. Kadangi jūsų vyrui nustatyta priežiūra pagalba, jūs negalite būti drausta. Lygtais ketinama keisti šią nuostatą, bet kada ji įsigalios dar nėra aišku.
   Išmokų dydžiai:
   – asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (1,1 x 114 EUR =125,40 EUR);
   – asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (0,6 x 114 EUR =68,40 EUR).

 8. Vidas

  Sveiki mano sunui 20m ir pripazino 1 tipo cukrini diabeta, norejau suzinoti ar jam priklauso materialine parama ?

  • LZNS

   Dėl darbingumo lygio nustatymo reikia kreiptis pas šeimos gydytoją. Tik ji gali pasakyti ar gali būti nustatytas darbingumo lygis.
   Dėl materialinės paramos galima bandyti kreiptis į socialinį paramos skyrių pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

 9. Rita

  Sveiki. Mamai amputuota koja virš kelio. Kreipėmės į NDNT dėl spec.poreikių nustatymo. Gavome neigiamą atsakymą. Nors apklausęs darbuotojas teigė kad priklauso transporto išlaidos.

  • LZNS

   Nuo 2019 metų transporto išlaidų specialusis poreikis nebe nustatomas, darbuotojas kažką supainiojo. Tai ar jūs kreipėtės 2018 ar 2019 metais?

 10. Kristina

  Laba diena globoju vaika su dauno sidromu jam 8metai ir mum nenustate nuolatines prieziuros nustatytas35balu bazinis neigalumo lygis

  • LZNS

   Negalime pasakyti kodėl jums nenustatė spec. poreikių, bet bazinis neįgalumo lygis neįtakoja spec. poreikių nustatymo, naudojama specialių poreikių bazė. Siūlytume apskųsti priimtą sprendimą nenustatyti specialiųjų poreikių. Apskundimo tvarka ir prašymo forma: http://www.ndnt.lt/index.php?-1733374776

 11. Laura

  Sveiki. Dukrai yra 15 metų balandžio 3d. buvo pratestas neįgalumas vidutinis. Ar priklauso man už vaiko priežiūra 57€, nes dabar jau nebegauname. Ačiū

  • LZNS

   Nuo 2019-01-01 pasikeitė specialių poreikių nustatymo tvarka vaikams. Kad būtų mokamos priežiūros pagalbos arba slaugos išmokos reikia kreiptis į NDNT, kad būtų nustatyti specialieji poreikiai. Tai galima buvo atlikti kai buvo nustatinėjamas neįgalumo lygis.

 12. Jūratė

  Sveiki. Mociutei 90 metu. Pries kelias dienas susilauze koja. Dare operacija. Manom is patalo nebepakils nors pries tai vaiksciojo ir pati dar galejo savim pasirūpinti. Siai dienai jau pati net nebepavalgo. Ar gaautumem kazka.

 13. asta

  asta 2019 bir 03 Nuo vaikystes esu paralyzuotas .Buvo nustatyta 35 proc darbingumo lygis.Esu sunkiai judantis ,todel paprastu invalid vezimeliu naudotis negaliu,pablogejus sveikatai.Neseniai gulejau ligonineje ir nustate specialiuosius poreikius ,nuolatine slauga.Man 60 metu atsibodo buti kambaryje. Noreciau elektrinio invalid vezimelio isvaziuoti I lauka. Kai man nustatyta slauga ar priklauso elektrinis invalid vezimelis,pagerinti gyvenima.Is anksto dekoju uz paaiskinima.

  • LZNS

   Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė): labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, esant abiejų rankų funkcijos pakenkimui.
   Jeigu jūsų sveikatos sutrikimai atitinka nurodytą kriterijų tai reiktų kreiptis pas asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją, kuris pateiks jums išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a). Šį išrašą reiks pateikti techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, kuris yra atsakingas už neįgaliųjų aprūpinimą elektriniais vežimėliais.

 14. ROMUALDAS

  Laba diena.Mums yra nustatytas spec.nuolatinės slaugos porekis.Gulint slaugos ligoninėje išmoka nutraukiama.
  Ar sauskelnes, reikia pirkt patiems,ar juos parūpina slaug.ligoninė(valstybė)?

  • LZNS

   Sauskelnėmis privalo pasirūpinti gydymo įstaiga.

 15. Laura

  Sveiki.
  Mums nustatytas darbingumas 35% , negalia raumenu miopatija, nustatytas slaugos poreikis, kur mums reiketu kreiptis del slaugos poreikio?

  • LZNS

   Jeigu yra nustatytas specialusis slaugos poreikis, reikia kreiptis į Socialinį paramos skyrių ir pateikti prašymą, kad būtų mokamos išmokos.

 16. Ona Pivorienė

  Laba diena,
  Esu pensijinio amžiaus-73 metai.Š.m. Šiaulių NDNT-2019-05-09d. Nr.STS-1434 nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis (.Prieš tai turėjau didelius spec. poreikius neterminuotai). Pagal tlk-10-AM nurodytomis diagnozėmis FO1.8. Kita kraujagyslinė demencija ir organizmo funkcijų sutrikimais, nustatytas 20 balų bazinis funkcionavimo lygmuo. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną (Tvark.apr. 2pried.) įvertintas 81 balu, koeficientas-0.7. Bazinis funkcionavim. x iš savarankiškumo koefeciento gautas 14 balų ir Tvarkos apraš. 16.3.1. papunkčiu nustatytas aukščiau minėti pirmojo lygio spec. nuolatinės slaugos poreikis. Padėkite susigaudyti toje rašliavoje kiek turiu gauti pinigėlių, nes jau praktiškai nebevaikštau-lovos rėžime esu, nebeapsitarnauju visiškai ir kitur. Juk kasmet ligų daugėja, o kompensacija liko ta pati, didėja net nekompensuojami brangi kraują skystitantys vaistai ir pan.. Ačiū už atsakymą. Pagarbiai Ona Pivorienė Tel.860543827

  • LZNS

   Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, mokama 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio išmoka, kas sudaro 296,40 EUR

 17. Vida

  Laba diena, po pakartotinio spec.poreikių vertinimo mano mamai (92 m.) nuo 2019-05-06 iki neterminuotai nustatytas I-ojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis (sprendimas priimtas 2019-06-13). Nuo kurios datos turi būti pradėta mokėti tikslinė kompensacija/išmoka?

  Pagarbiai
  Dukra Vida

  • LZNS

   Kai kreipsitės į socialinį paramos skyrių ir rašysite prašymą dėl išmokos mokėjimo, nurodykite, kad prašote mokėti išmokas nuo 2019-05-06. T. y. nuo tos datos kai buvo nustatytas spec. poreikis.

 18. A.K.

  Labai atsiprašau pamiršau paminėti aukščiau esančiame rašte: Vaikystėje po karo turėta galvos trauma, operuota Liepojoje labai daug metų atgal, likęs kaktoj gilus randas. Pamiršau paminėti, kad man siūstoje iš NDNT pažymoje 2019-05-09 Nr. 1435 nuo 2019-04-30 iki neterminuotai nustatė didelių spec. poreikių lygį. O kitoj pažymoje Nr 1434, 2019-05-09 rašo, kad nustatytas pimojo lygio spec. nuolatinės slaugos poreikis nuo 2019-04-30. Paaiškinkite kuria pažyma tikėti. Iš viso atliktos 9 operacijos, be to statytas širdies stimuliatorius. Pastoviai naudoju nekompensuojama vaistą „Pradaxa“ trobams skystinti. Vaistams išleidžiu 200 Eur. per mėnesį.
  Pagarbiai O.P sesuo A.K.

  • LZNS

   Jums reikia tikėti abiem pažymom.
   Darbingumo lygis nustatomas darbingo amžiaus asmenims, o specialiųjų poreikių lygis nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių. Specialių poreikių lygio nustatymas išsaugo jums kaip neįgaliajai priklausančias lengvatas (pvz. transporto nuolaidas). Specialių poreikių lygio nustatymas papildomų išmokų nesuteikia.
   Specialieji poreikiai nustatomi kai asmeniui yra tokie sveikatos sutrikimai, kai žmogui reikalinga pagalba arba slauga. Pažymoje nurodoma, kad nustatytas pirmojo lygio spec. nuolatinės slaugos poreikis, kas reiškia, kad kas mėnesį turite gauti 296,40 EUR išmoką. Kad ją gauti reikia iš NDNT gautus dokumentus pateikti socialinės paramos skyriui.

 19. Oksana

  Labadena su vidutine neigalumo grupe vaikui ar priklauso preziura?

  • LZNS

   Nuo 2019.01.01 vaikui priežiūros pagalbos ar slaugos poreikis nustatomas ne priklausomai nuo neįgalumo lygio, o nuo priežiūros poreikio. Norint, kad vaikui būtų nustatyti specialieji poreikiai reikia kreiptis į NDNT lygiai taip pat kaip ir kreipiantis dėl neįgalumo lygio nustatymo. Neįgalumo lygis ir spec. poreikiai gali būti nustatyti vienu metu.

 20. Indra

  Sveiki, paaiškinkite, kaip vertinamas nustatant spec. nuolatinį priežiūros poreikis, jei įstatymuose aiškinama, kad vienas iš tokių poreikių yra, jei asmeniui reikalinga nuolatinė technikos pagalbos priemonė (PVZ klausos aparatai), ir klausimyne atsakant į klausimus, pažymima, kad yra savarankiškas, bet reikalinga pastovi techninės pagalbos priemonė ir kartais reikalinga kito asmens pagalba (vaikui 10 metų, be klausos aparatų negirdi, labai žymus klausos sutrikimas, nustatytas nuo gimimo). O kitoje vietoje aiškinama, kad nustatant I ar II lygio spec. nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį tikslinė kompensacija skiriama, kai asmeniui reikalinga 3, 4-5 val nuolatinė kito asmens priežiūra. Ar priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas tik pagal tai, kiek reikia kito asmens pagalbos ar ir kiek reikia techninių pagalbinių priemonių ? Neįgalus vaikas gauna 57 eurus tikslinę kompensaciją, manau, kad jam priklausytų daugiau, tad norėčiau kreiptis, kad nustatytų ar priklauso daugiau. Ar nebus taip, kad kreipiantis pakartotinai, gali atimti ir turimą kompensaciją, jei nustatytų, kad nepriklauso ? Pagal Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną vaikas surenka 33 balus, kurio koeficientas 1,1. Ar galite atsakyti, preliminariai koks jam būtų nustatytas priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos dydis ?

  • LZNS

   Nustatant specialiuosius poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiajam poreikiui.
   1. bazinis funkcionavimo lygmuo – gali būti 30 (nes nurodėte, kad vaikas naudoja klausos aparatą)(apraše nurodoma, kad 30 balų skiriama jeigu: Vaikas iki 18 metų amžiaus, kai nustatytas visiškas kurtumas (> 90 dB), labai žymus (71–90 dB) arba žymus (56–70 dB), arba vidutinis klausos sutrikimo laipsnis (41–55 dB), kai yra vidutinis arba žymus kalbos sutrikimas (pateikta gydytojo otorinolaringologo ir (arba) logopedo išvada)
   2. Jeigu priklauso 30 balų, tuomet jie dauginami ir jūsų nurodyto 1,1 koeficiento ir gauname 33 balus. 32, 33, 36 arba 40 balų yra antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
   Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (0,6 x 114 EUR =68,40 EUR).

 21. Renata

  Laba diena
  Sakykite prašau kodėl jei vaikus nustaytas neįgalumas sunkus iki 2018 12 30 tai už priežiūrą gauna 114 eurų, paimam kitą vaiką kuriam irgi nustatytas toks pats lygis ir tokie patys vertinimai, bet neįgalumas jau nustatytas 2019 m išmoka jau yra virš 200 eurų. Kur teisybė?

  • LZNS

   Vaikams, kuriems iki 2018 12 30 buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatyto invalidumo arba neįgalumo lygio termino pabaigos automatiškai buvo skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį. Šiuo atveju priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia arba sunkus neįgalumo lygis, yra 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (114 EUR).
   Nuo 2019 m. automatiškai specialieji poreikiai nėra skiriami, juos reikia nustatyti kaip neįgalumo lygį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje. Jūsų minimam kitam vaikui greičiausiai yra nustatyta II slauga kurios išmokos dydis siekia virš 200 eurų.
   Jeigu norite galite iš naujo kreiptis pas gydytoją, kad šis parengtų dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo į NDNT ir jums iš naujo nustatytų spec. poreikius.

 22. Oksana

  Labadena nustate vaikui vidutine grupe po 2019 01 01 o preziura ar specaleji poreikiai nenustate nes neatitiko kriteriju pasake bet vaikui reik alunga pagalba viresnio zmogaus ka dabar darit?

  • LZNS

   Nuo liepos mėnesio truputį padidėjo sąrašas kriterijų kuomet vaikams nustatomi specialieji poreikiai. Paskaitykite prašau juos. Galbūt jau atitiksite ir galėsite kreiptis dėl spec. poreikių nustatymo.

 23. Viktorija

  Laba diena sūnus turi F. 70.8ir F84.8 kuris nudtatytas2018.05.30 spec poreikių nenustatyti, vaikas nekalba mokykloje sunku nuolatos reikia suaugusiųjų priežiūros. Ar galima tom diagnozem kreiptis į NDNT? Ačiū. Tikslinę kompensaciją gaunu 57eurus. Ačiū už atsakymą

  • LZNS

   Jeigu gaunate 57 eurus, reiškia pagal sena aprašą jūsų vaikui nustatytas priežiūros pagalbos specialusis poreikis. Bet galite iš naujo kreiptis į NDNT dėl neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo, jeigu manote, kad tai yra reikalinga.
   Nuo 2019 metų pasikeitė specialių poreikių nustatymo aprašas. Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio
   pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašas. Pagal jūsų pateiktus duomenis jūsų vaikui galima būtų pritaikyti šiuos Bazinio funkcionavimo lygmens kriterijus:
   17. Sunkus įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F84), kai vertinant pagal CARS skalę nustatoma 37 ir daugiau balų arba pagal CARS2-HF (High Functioning) skalę – 34 ir daugiau balų (pateikta gydytojo psichiatro išvada) – 20 balų
   17.1. Vidutinis įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F84), kai vertinant pagal CARS skalę nustatoma 33–36 balai arba pagal CARS2-HF (High Functioning) skalę – 30–33 balai (pateikta gydytojo psichiatro išvada)- 30 balų;
   Priklausomai nuo to kiek balų bus surinkta bazinio funkcionavimo lygmens kriterijuose ir savarankiškumo gebėjimų klausimyne, gali būti nustatyta:
   – 9 arba 10 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
   – 11, 18 arba 20 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
   – 22, 27 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
   – 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

 24. Lina

  Sveiki, šiek tiek pasiklydom tarp išmokų dydžio. Jeigu NDNT Kauno skyrius nustatė, kad: „bazinio funkcionavimo lygmenį padauginus iš asmens savarankiškumo koeficiento, gauti 27 balai, ir vadovaujantis Tvarkos aprašo 16.3.3 papunkčiu nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nuo 2019.07.08 iki neterminuotai. Tai koks išmokos dydis priklauso? 57 e, ar 125? Iš anksto dėkoju už informaciją.

  • LZNS

   Jeigu specialieji poreikiai nustatyti po 2019.01.01, tai esant pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiui, mokama 125,40 EUR dydžio tikslinė išmoka.

 25. Gražvydas

  Sveiki,mano mamą73m.2012metais istiko insultas.Po gydymo stacionare ir reabilitacijos jai
  nustatytas DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIS.Gauna 56€soc.ismoka ir 9€ transporto išlaidoms.Kur man sužinoti kokio lygio pirmo ar antro yra jos poreikis.
  Dėl nuolatinės priežiūros dirbti ir palikti jos vienos negaliu.Straipsnyje SENATVĖS INDIKACIJOS- SPECIALIEJI POREIKIAI,kuris yra SAVAITES žurnale ( 2019.07.25 )yra tikslinių kompensacijų dydžių lentelė ir pagal gaunamas išmokas nesuprantu koks lygis yra mano mamos.
  Dėkui.

  • LZNS

   Jeigu gaunate 57 eurus, reiškia pagal sena aprašą jūsų mamai nustatytas priežiūros pagalbos specialusis poreikis. Iki 2019.0101 poreikių lygių nebuvo.
   Straipsnyje greičiausiai buvo pateiktos išmokų dydžių lentelė, kurioje nurodomos išmokos tiems, kuriems spec. poreikiai nustatyti po 2019.01.01 kai įsigaliojo naujas specialių poreikių nustatymo aprašas ir nauji išmokų dydžiai.

 26. Dalia

  Sveiki, mano mamai (87 m.)nustatytas 1 % regimumas, vaikšto sunkiai ir tik su vaikštyne, nes keistas kairio kelio sąnarys bei jau reikėtų keisti ir kitos kojos sąnarį, tačiau dėl silpnos širdies operacija negalima; nustatyta 2 stuburo išvaržos ir cista stubure, uodegikaulis pažeistas. Stuburo operacija negalima dėl amžiaus. Yra vieno peties nutrūkusi, o kito – įtrūkusi sausgyslės. Dėl to negali pilnai naudotis rankomis. Taip pat yra nustatytas širdies reumatas, ritmo sutrikimas, blogai dirba širdies vožtuvai. Dėl amžiaus blogai orientuojasi aplinkoje, negali pati pasiimti paskirtų vaistų, sutriko atmintis. Žodžiu, jai yra nustatyti dideli poreikiai ir ji nuo 2015 m.gauna spec. poreikiams pašalpą. Tačiau šiandien jai reikalinga nuolatinė pagalba, nes negali pasirūpinti savimi. Norėčiau sužinoti, ar jai gali skirti pašalpą nuolatinei globai? Ačiū

  • LZNS

   Jūsų nurodomu atveju reikia iš pradžių kreiptis į šeimos gydytoją, kad jis įvertintų ar pagal esamus sveikatos sutrikimus, gali būti nustatyto didesni specialieji poreikiai. Jeigu bus galima, tai jis parengs dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kur ir bus nustatyti specialieji poreikiai: slauga arba priežiūra pagalba.

 27. Albina

  Laba diena,
  nuo vaikystės gaunu šalpos pensija, darbingumo lygis 20 proc. ir priežiūros/pagalbos poreikis nustatytas iki pensijos. Man 26 metai. Jei rasčiau darbą, ar galiu dirbti visą dieną? Ar šalpos pensija ir priežiùros/ pagalbos išmoka toliau bus mokama?

  • LZNS

   Jeigu nuo vaikystės nepertraukiamai turite nustaytą neįgalumą, tai šalpos pensija nebus atimta jums pradėjus dirbti. Tikslinės kompensacijos taip pat bus mokamos. Dirnti galite visą darbo dieną, nebent dėl sveikatos būklės jums tai būtų uždrausta.

 28. Marija

  Laba diena, mamo mama 89 merų.Blogai mato vienos akies keistas lečiukas.bet operacija nepavyko viską mato per rūkąi , serga plaučių apstrukcine liga silpna širdis.,sunkiai paeina . Ar norint nustatyti spec.poreikių lygį reikia vežti maną ar pakaks dokumentų.

  • LZNS

   Galie pateikti dokumentus ir be mamos, jei komisijai kils neaiškumų gali atvykti į namus atlikti apžiūrą.
   NDNT teritoriniams skyriuje asmeniui dalyvaujant užpildomas asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas (kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas). Asmuo ir (ar) asmens atstovas parašu patvirtina, kad asmuo ir (ar) jo atstovas buvo supažindinti su darbingumo lygio nustatymo tvarka, klausimyno reikšme vertinant darbingumo lygį, taip pat patvirtina, kad susipažino su atsakymais į klausimyno klausimus ir klausimyno rezultatai jam yra žinomi. Po užpildytu klausimynu taip pat pasirašo ir klausimus pateikęs ir atsakymus užrašęs NDNT specialistas.

 29. Edita

  Sveiki, turiu klausyma, mes prižiūrine savo senelį, 83metai jam nustate antrajį slaugos lygi, bet jis yra visiskai gulintis, nesikelia, kartais tik atsako i klausyma kai galvoj buna prasviesejimas, galvoj yra gerybinis auglys,jam keiciami pampersai, du tris kart per diena, maitinamas (pusryciai pietus vakariene)girdomas, nes pats negali pakelti ranku, nesuvokia nieko, prausiamas, vienu zodziu nedaro pats nieko ,tik kad nuryja trinta maista atmerkia akis ir ziuri. Ar neturetu tokiam zmogui priklausyti pirmo lygio neigalumas?

 30. Laima

  Laba diena. Gal galite pakomentuoti, kas mums priklauso? Mano vaiko pažymoje rašoma „Vadovaujantis specialiojo nuolatinės priežiūros specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo: 17.3.4 papunkčiu, nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis“. Labai ačiū

  • LZNS

   Jeigu nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis išmokos dydis yra 68,40 EUR.

 31. Genadijus

  Laba diena. Mano motinai 80 metų. Jau apie 18 metų ji visiškai nevaikšto.Serga III stadijos veziu. Periodiskai stentuojami inkstai. Pries menesi atlikta kojos amputacija. Ji visiskai prarado savarankiskuma, net pasodinta i vezimeli krenta. Seimos gydytoja sako, kad slaugos pasalpa gali buti skiriama/pradeta tvarkyti tik po dvieju men. Neskirta reabilitacija.. Ar taip turi buti? Ar mes – Mazmbike?

  • LZNS

   Ar asmeniui yra taikomas koks nors gydymas? Ar tik guli namuose ar ligoninėje?
   Jeigu asmeniui nėra taikomas specialus gydymas, po kurio tikimasi pagerėjimo, tai tikrai nėra niekur parašyta, kad reikia laukti du mėnesius.

 32. Elzbieta

  Sveiki. Išėjus į pensiją Nuo 2015m nustatytas specialiųjų poreikių lygis – vidutinių. Norėčiau sužinoti ar man priklauso mokamos tikslinės kompensacijos išmoka. Jei priklauso kur kreiptis. Ačiū

  • LZNS

   Iš jūsų pateiktų duomenų suprantu, kad Jums buvo nustatytas tik specialių poreikių lygis, o ne specialieji poreikiai (slauga, priežiūra pagalba). Jeigu nėra nustatyta slauga ar priežiūra pagalba tai tikslinės išmokos nėra mokamos.

 33. Anastasija

  Sveiki, mano vaikas turi vidutini neigalumo lygi , gaunam 57€ uz prieziura. Girdejau , kad pasikeite ismokos dydis, ar tai tiesa?

  • LZNS

   Nuo 2019 metų pasikeitė specialių poreikių nustatymo aprašas ir išmokų dydžiai. Vaikams taip pat kaip ir suaugusiems pildant specialius klusimynus nustatomi specialieji poreikiai. Pasikeitus aprašui ne kiekvienas vaikas su vidutiniu neįgalumu gali gauti tinkslines kompensacijas, o tik tie kam reikalinga nuolainė priežiūra.

 34. Genadijus

  Gydymas taikomas medikamentinis – ambulatoriškai ir slaugoje.

  • LZNS

   Parašykite gydytojai prašymą raštu ir ji privalės jums atsakyti kokiai teisės aktais remiantis ji atsisako jums parengi dokumentus į NDNT arba kreipkitės į gydymo įstaigos administraciją.

 35. Ona

  Laba diena,
  Močiutei nuo 2017m. rugsėjo mėn. ir neterminuotai yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Paskirta tikslinė pagalbos (priežiūros) kompensacija – 57 eurai.
  Ką reikia daryti, norint gauti didesnę kompensaciją? Ar užtenka kreiptis į NDNT, ar vėl reikia kreiptis į savo gydytoją dėl specialiųjų poreikių nustatymo iš naujo? Ar iš naujo bus nustatinėjami specialieji poreikiai?

  Iš anksto dėkoju

  • LZNS

   Norint peržiūrėti nustatytus specialiuosius poreikius reikia iš naujo kreiptis pas šeimos gydotją, o vėliau į NDNT. Spec. poreikiai bus vertinami iš naujo.

 36. Giedre

  Sveiki,uošviui 65m.serga parkinsono liga 14metų.Gavo 2gr.neigalumą,dabar negauna, pensininkas.Liga stipriai pažengusi,ar priklausytu spec.poreikiai? Nuo ko pradėti tvarkyti dokumentus? Ačiū

  • LZNS

   Dokumentus reikia pradėti tvarkyti nuo šeimos gydytojo, nes jis juos rengia.

 37. julijada@gmail.com

  Sveiki, šiuo metu gaunu neįgalumo pensiją (darbingumo lygis 0-10 proc.). plius skirta specialiųjų priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija 114 eur ir transporto išlaidų kompensaciija 9,5 eur
  Planuoju išeiti į išankstinę pensiją. Klausimas: ar prie išankstinės senatvės pensijos aš gausiu šias dvi kompensacijas?

  • LZNS

   Išėjus į išankstinę pensiją, jūs nebegausite neįgalumo pensijos, bet jums bus tęsiamos specialiųjų priežiūros pagalbos ir transporto išlaidų kompensacijos.
   Prieš išeidami į pensiją, pasitikslinkite ar jums labiau apsimoka gauti netekto darbingumo ar išankstinę senatvės pensiją, nes gali būti mokama tik viena iš jų ir jūs galite pasirinkti tą kuri yra didesnė.

 38. lina.maciuliene5@gmail.com

  Sveiki, mano 3 metų sūnui nustatytas 35 balų bazinis neįgalumo lygis, nustatytas specialiųjų ugdymosi poreikių koeficientas 1,0. Prašau paaiškinti ar mums priklauso specialieji poreikiai (priežiūros poreikis). Ačiū.

  • LZNS

   Negalime pasakyti ar jums priklauso specialieji poreikiai, nes nepakanka jūsų pateiktų duomenų.
   Ar kai kreipėtės dėl neįgalumo lygio nustatymo tuo pat metu nenustatinėjo vaikui spec. poreikius?

 39. Gintaras

  Sveiki.Šiuo metu man yra nustatyti specialieji nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai.Norejau paklausti jei bus nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai,ar bus panaikinti pinigai už specialiuosius nuolatinės priežiūros poreikius ar bus sumuojami su nuolatines slaugos poreikų išmoka? Ačiū.

  • LZNS

   Asmeniui gali būti nustatytas tik vienas spec. poreikis: slaugos arba priežiūros pagalbos. Taigi jeigu jums nustatys slaugą, tai gausite išmokas tik už slaugą.

 40. Rasa Ruškevičienė

  Sveiki. Mano mamai skirta 1 invalidumo grupė 1989 m. Neterminuotai nustatytas didelių poreikių lygis. Kodėl ji gauna 57 eur specialiųjų priežiūros išlaidų tikslinę kompensaciją, o ne 114 eur ?

  • LZNS

   Ji gauna 57 eur, nes spec poreikiai jai buvo nustatyti iki naujo įstatymo įsigaliojimo. Jeigu ji dabar kreiptūsi į NDNT ir jai nustatytų 1 priežiūrą pagalbą, ji gautų 114 eurų.

 41. Daiva

  Laba diena,

  Paduoti dokumentai pagalbos priežiūrai nustatyti, Per kiek laiko turi duoti atsakymą apie priimtą sprendimą. Dokumentai pateikti lapkričio viduryje, klausimyną atvykusi savivaldybės komisijos atstovė pateikė, lapkričio pabaigoje. Kol kas jokio atsakymo apie sprendimą nesulaukiam.

 42. andrius

  Laba diena, pries trys metus amputavo desine koja turejau proteza galejau siek tiek judeti š. m. Lapkricio 13d. amputavo kaire koja. Sergu CD 2 tipo (insulinas) pernai patyriau antra infarkta insulta vienu metu, diabetine neuropatija, turiu darbingumo40% ar man priklauso spec poreikiai ir neigalumo perziurair kas turi tvarkyti dokumentus

  • LZNS

   Taip galite tvarkyts dokumentus dėl daringumo lygio peržiųrėjimo pasikeitus sveikatos būklei ir nustatyti specialiuosius preikius.

 43. Irma

  Laba diena.
  Turime situacija namuose, jog mūsų močiutė jau guli patale ir jai reikia priežiūros 24/7. Dėl esamos pandemijos močiutės nuvežti pas gydytoją negalime. Ir pažymas išsiimti dėl sveikatos būtų laba sudėtinga. Kaip reiktų tvarkytis šioje situacijoje?

  • LZNS

   Sveiki, ar bandėte kreiptis pas šeimos gydytojus ir teirautis kaip šiuo metu yra tvarkomi specialių poreikių nustatymo dokumentai?

 44. Sandra

  Laba diena. Sūnus turi vidutinį neįgalumo nustatytą lygį, turime ir iš NDNT specialiųjų poreikių nustatymą antro lygio. Ar galima kreiptis su šiais turimais dokumentas dėl naujo automobilio įsigijimo kompensacijos į sodrą? Galima prieš perkant automobilį ir ar būtų skiriama? Ar užtenka tokio dokumento iš NDNT? Ačiū.

  • LZNS

   Vaikui nustatyta slauga ar priežiūra pagalba?

 45. Vaida

  Sveiki, ieškau informacijos nes nesu susidūrusi. Numirė vyro mama o yra brolis kuris turi invalidumą visam gyvenimui jam 25metai kiek žinom ji buvo susitvarkys jog yra globėja bet už tai nieko negaudavo. Invalido pažymėjime rašo jog 25%darbingumo lygis. Jis nevaldo rankos nemato viena akimi epilepsijos priepuoliai jam reikalinga nuolatinė priežiūra. Kokius turėtume dokumentus tvarkyti kur eiti kur kreiptis.nes jis gyvens su mumis. Ačiū už atsakymą
  Kiek žinom jis pats gauna invalidumą.

  • LZNS

   Kad būtumėt paskirti neįgalaus asmens globėjais turite kreiptis į teismą. Civilinio kodekso (CK) 2.10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kuomet fizinis asmuo dėl psichinės ligos ar silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, jis teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu. Fizinį asmenį pripažinus neveiksniu, teismas jam skiria globėją.

   Prašymą teismui pripažinti asmenį neveiksniu turi teisę pateikti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Prašymas teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu turi būti teikiamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

 46. Kristina

  Laba diena. Noriu paklausti. Jei sūnui , kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar priklauso lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų kompensacija? Jam dabar 21 metai. Ačiū

  • LZNS

   Kada sūnui buvo nustatyta pirmą kartą slauga?

 47. Kristina

  Nuo 2017-10-25 iki 2017-04-28 neterminuotai. Tokį radau dokumentą.

  • LZNS

   Jeigu vaikui nepertraukiamai yra nustatyta slauga, tuomet kompensacija priklauso.

 48. Kristina

  Sveiki, o ką reiškia nepertraukiamai?

  • LZNS

   Nepertraukiamai reiškia, kad iki 18 metų ir vėliau buvo nustatytas tik slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

 49. Ona

  Laba diena,
  Sūnui 22 metai ir jam nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Kur reikia kreiptis dėl išmokos? Ir jei nėra globos tai jis turi tai daryti savo vardu?
  Ačiū

  • LZNS

   Reikia kreiptis į socialinės paramos skyrių. Jei nenustatyta globa, prašymas turi būti pateiktas sūnaus vardu.

 50. Darius

  Laba diena,

  mano pensijinio amžiaus mama po insulto guli slaugos skyriuje. Kam turėčiau pateikti prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti: ar mamos šeimos gydytojui, ar slaugos skyriaus prižiūrinčiam medikui?
  Ačiū

  • LZNS

   Įstatyme yra nurodoma, kad asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją. Tai reiškia, kad jeigu jūsų mama yra slaugos ligoninėje, reikia kreiptis į šiuo metu ją gydantį gydytoją.

 51. Milda

  Ndnt pratęs automatiškai 90 dienų po karantino tiem kam baigia galioti neįgaliojo pažymėjimas. O kaip su priežiūros išlaidų tiksline kompensacija?

  • LZNS

   NDNT pratęs ir nustatytus specialių poreikių terminus.

 52. Anzelika787@gmail.com

  Laba diena. Mano mamai yra nustatytas antrojo lygio specialusis slaugos poreikis. Pati dirbau pagal individualia veikla bet suprantu kad negalesiu dirbti nes mama reikia pastoviai priziuret. Ar galeciau buti drausta soc draudymu. Kur reiketu kreiptis gal reikia nutraukti individualia veikla

  • LZNS

   Kad jūs būtumėt darusta soc. draudimu, jums reikia tapti mamos globėja. Globėją paskiria teismas. Taigi iš pradžių reikia kreiptis į teismą pagal mamos deklaruotą gyvenamąj vietą.

 53. Inesa

  Laba diena. Nesuprantu Rugsėjį nutraukė Neįgalumo tikslinės priežiūros mokėjimą. Nors dukrytiai pratęstas iki 22 metų vidutinis neįgalumas.

  • LZNS

   Taip suprantu, kad jūs iš naujo nustatinėjote neįgalumo lygį? Jeigu taip, tai dabar nustatant neįgalumą, specialieji poreikiai nėra nustatomi automatiškai. Reikia rašyti prašymą, kad nustatytų ne tik neįgalumo lygį, bet ir specialiuosius poreikius.
   Ar jūs teikėte tokį prašymą?

 54. Alma

  Laba diena.
  Esu pensiinio amžiaus, turiu judėjimo negalią dėl stuburo problemų ir sunkiai bepavaikštau. Man nustatytas neterminuotas vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Kokia tvarka ir kur galiu kreiptis dėl priežiūros (pagalbos) nustatymo ir tikslinės kompensacijos?

  • LZNS

   Dėl priežiūros pagalbos ar kitų specialių poreikių nustatymo reikia kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Bet iš pradžių jūsų šeimos gydytojas turi parengti siuntimo dokumentus.

 55. danutė keršulienė

  KOKIŲ DUOKUMENTŲ REIKIA, KAD BŪTŲ GALIMA AUTOMOBILĮ STATYTI INVALIDŲ ŽENKLINIMO VIETOJE.ASMUO YRA PO STUBURO OPRACIJOS IR YRA KOJOSE IŠLIKĘS PAREZAS, APTIRPIMAS.LIEKU LAUKTI ATSAKYMO.IŠ ANKSTO DĖKOJU.

  • LZNS

   Neįgaliųjų automobilių statymo kortelės, kurią išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

 56. Vita

  Laba diena.
  Mano mama, po insulto 25 metai,jai nustatytas 30% darbingumas.Sukakus pensijiniui amziui NDNT isdave pazymejima su vidutiniu specialiuju poreikiu lygiu.2020.01.14 kreipiausi i NDNT,nes pagal 30% priklauso dideliu specialiu poreikiu lygis.Jie pripazino suklyde ir isdave sprendima kur parasyta,kad nuo 2015.09.02 neterminuotai nustatytas dideliu specialiu poreikiu lygis ir dar isdave neigaliu asmenu automobiliu statymo kortele.Noreciau paklausti ar jei nepriklauso prieziuros{pagalbos}tiksline kompensacija?

  • LZNS

   Jeigu darbingumas buvo 30 proc. tikėtina, kad prillausytų, bet negalime to garantuoti. Reiktų kreiptis pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT dėl specialių poreikių lygio nustatymo.

 57. Asta

  Sveiki,noriu tokios informacijos,dukra nuo 10 metu nešioja klausos aparatus,diagnozė H90.3, ir gaudavo šalpos neįgalumo išmoką. šiuo metu jei suėjo 18 metų,nustatytas darbingumo lygis 80 proc., kokia bus šalpos neįgalumo išmoka dukrai.

 58. Jadvyga

  Laba diena.Esu neigali.Netekto darbingumo lygis buvo nustatytas iki senatves pensijos amziaus.Man nustatytas vidutiniu specialiuju poreikiu lygis neterminuotam laikui.Kokia tvarka ir kur kreiptis del prieziuros(pagalbos) nustatymo ir tikslines kompensacijos.

  • LZNS

   Dėl prieziuros(pagalbos) nustatymo ir tikslines kompensacijos iš pradžių reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Tarnyba nustatys ar jums priklauso minėti specialieji poreikiai.

 59. BNL

  Sveiki

  Ar butina iesiti is darbo jeigu paskiria slauga?

  • LZNS

   Ne, nebūtina, jeigu sveiatos sutrikimai netrukdo jums atlikti savo pareigų.

 60. Eglė

  Jei sūnui nustatyta 2gr
  Jam 13metu…grupė nustatyta nes yra gydymas chemoterapija…..vaiko liga reta genetinė kuro augina visame kūne augliukus …ar priklauso tikslinė parama tokiam vaikui

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis pas šeimos gydytoją, kad ji parengtų dokumentus į NDNT nustatyti specialiuosius poreikius. NDNT įvertins pateiktus dokumentus ir nustatyts spec. poreikius pagal vaiko sveikatos būklę ir jam reikalingą kito asmens pagalbą.

 61. Vaida

  Laba, mama turi spec didelių poreikių negalia nustatyta jau 15 metu kaip esu teismo sprendimu man dukrai priskirta priežiūra jos ar man kas priklauso kokia nors valstybės išmoka?

  • LZNS

   Speciali išmoka slaugant neįgalų asmenį slaugančiajam nėra mokama.
   Ar jūsų mamai yra nustatyti specialieji poreikiai (slauga, priežiūra pagalba)?
   Jūs galite būti būti apdraustas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu https://www.sodra.lt/lt/situacijos/slaugau-neigalu-asmeni

 62. romas

  Laba diena,as turejau 15 darbinguma,balandzio 7 d isejau i pensija,dabar gausiu pensininko invalido pensija.NDNT nustate dideliu spec poreikiu lygi.Gaudavau tiksline kompensacija pirmo lygio prieziuros.Klausimas,ar toliau gauti kompensacija reikia papildomai ruost seimos gydytojui dokumentus i ndnt,ar nereikia? Dideliiu spec poreikiu lygis nustatytas pries menesi. neterminuotai.Aciu uz atsakyma.

  • LZNS

   JAr jums priežiūros pagalos spec. poreikis buvo nustatytas neterminuotai ar iki pensijinio amžiaus. Jeigu iki pensijinio amžiaus tai reiks kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus į NDNT dėl specialių poreikių nustatymo. Galite pasiskambinti į NDNT ir pasiteirauti ar jūsų atveju reikia iš naujo pateikti dokumentus.
   Skyrių kontaktus rasite paspaudę šią nuorodą: https://ndnt.lrv.lt/lt/naujienos/klientu-aptarnavimo-tvarka-karantino-metu

 63. Marytė Petrauskaitė

  Laba diena,mano mamai 91 metų ,po insulto ,nustatytas pirmo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis nuo 2021-04-12,nors ji nevaikšto ir save neapsirūpina niekuo(gulimas režimas).Ar teisingai nustatytas lygis?
  Pagarbiai Marytė

 64. Ilona Matulaitiene

  Anytai pries savaite nustatytas 2 lygio specialusis nuolatines prieziuros poreikis. Ji po insulto visai nevaiksto, demencija, valgo, tik kai paduodi. Savimi negali pasirupinti visiskai. Ar galima skusti sprendima ir ar reikia del to kreiptis i seimos gydytoja. Aciu

 65. Karina

  Sveiki, mano dėdei pencininkui( 70 m) amputavo koja, kokia grupe jam skirs? Ir kiek pinigeliu jis gaus?Ar Gaus vežimely ar panasiai? Labai dekoju is anksto

  • LZNS

   Pensijinio amžiaus asmenims darbingumas nėra nustatomas. Jiems yra nustatomas specialių poreikių lygis, kas yra prilyginama darbingumo lygiui, suteikiamos tos pačios lengvatos tik neskiriamos išmokos, nes jau asmuo gauna senatvės pensiją. Bet yra nustatomi specialieji poreikiai: slauga arba priežiūros pagalbos. Už vieną nustatytą poreikį jau bus mokama kasmėnesinė išmoka. Jums reiktų kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus dėl specialių poreikių nustatymo. Taip pat šeimos gydytojas turi išrašyti Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a arba E027).

 66. Tomas Naruševičius

  Sveiki, slaugau savo 77 metų vienišą tetą. Ji yra mano mirusio tėvo sesuo. Apart manęs jokių artimų giminaičių neturi. Gyvena viena. Niekada nebuvo sukūrusi šeimos. Paskutiniu metu jai reikia labai daug pagalbos, nes pati apsitarnauti beveik negali dėl sunkios ligos, ko pasekoje sutrikusi judesių koordinacija, sutrikusi kalba ir mąstymas. Sunkiai orientuojasi laike ir aplinkoje. Kad galėčiau jai kokybiškai pagelbįti , privalau nedirbti. Ar yra kažkokia galimybė, kad būčiau draustas Valstybiniu socialiniu draudimu.

 67. Aušrinė Kutkaitė-Žemaitienė

  Laba diena, mano mamai yra 91 metai. Jai buvo paskirta 2 invalidumo grupė. Šiuo metu ji beveik nieko nebemato. Ar man pakaktų oftalmologo apžiūros ir jo išrašo, kad galėčiau kreiptis į šeimos gydytoją dėl siuntimo į NDNT specialių poreikių nustatymui, ar pirmiau mama turi būti hospitalizuota?
  Ačiū

  • LZNS

   Jums iš pradžių reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kuris ir paskirs visus reikiamus aplankyti specialistus. Tikėtina, kad pakaks poliklinikos gydytojų išvadų ir šeimos gydytoja galės parengti siuntimą į NDNT.

 68. Antanas

  Sveiki,nuo 1999m.man skirta 3 neigalumo grupe,20002 m.skirtas 50procentu neigalumas neribotam laikui ir konpensacija lengvajam automobiliui.Atomobilis paseno,rugsejo 29 man sukanka pensijinis amzius,ar man dar priklauso konpensacija,kitam lengvajam automobiliui isigyti,kur reikia kreiptis,ar reikalingas pakartotinas NDNT sprendimas?

  • LZNS

   Jums vėl reikia kreiptis į NDNT, kad būtų nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijos poreikis. Jeigu atitiksite kriterijus jums bus skirta kompensacija.

 69. Rita

  Laba diena mano vaikui nustatytas vidutinis neigalumas ar jem priklauso prieziuros ismoka? Ir ar priklauso darzelio lengvata?

  • LZNS

   Nuo 2018 metų norint, kad būtų nustatyti specielieji poreikiai reikia kreiptis į NDNT ir pateikti prašymą dėl specialių poreikių nustatymo. Prieš tai reikia gauti šeimos gydytojo siuntimą dėl specialių poreikių nustatymo.
   Dėl darželio nuolaidų tai siūlome kreiptis į savo savivaldybės švietimo skyrių, nes nuolaidų sistemą gali skirtis.

 70. Ona

  Sveiki. Noriu paklausti ar turiu teisę vykti į pakartotinę
  reabilitaciją ? 2020m.atliko man širdies operaciją. Keitė širdies aortą. Po operacijos gavosi stuburo komplikacija. Tarp 4 – 5 slankstelių pažeitos stuburo smegenys. Nuo pusės pilna nejautra, nejudinu kojų, negaliu savimi pasirūpinti. Pernai gulėdama ligoninėj atlikau reabilitaciją. O kaip šiemet ar turiu teisę vėl vykti į pakartotinę reabilitaciją. Ačiū

  • LZNS

   Tikėtina, kad turite. Bet spendžia šeimos gydytojas ir reabilitologas. Kreipkitės į šeimos gydytoją, kad jis nusiųstų jus pas reabilitologą.

 71. giedrius

  sveiki, klausos h90.3 . neurosensorinis prikurtimas , abipusis, vienos ausies 72 db ,kitos 70db . Ar priklauso kokia nors pasalpa ?

  • LZNS

   Atsižvelgiama į klausos pablogėjimą, kuris nustatomas atliekant toninę ribinę audiometriją be klausos aparato tono audiometru. Klausos funkcijos pablogėjimas nustatomas atsižvelgiant į geriau girdinčios ausies girdėjimo aštrumą taip, kaip nurodyta toliau (garso dažnis – 500, 1 000 ir 2 000 Hz, klausos pablogėjimas):
   33.1.7. 61–70dB – 50 proc.bazinis darbingumas,
   33.1.8. 71–80dB – 40 proc. bazinis darbigumas
   Darbingumo nustatymo apraše yra minimi jūsų nurodyti skaičiai ir jiems priskiriamas bazinis darbingumas, kuris gali koreguotis priklausomai nuo užpildyto gebėjimų klausimyno.
   Turėtumėt kreiptis į šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT.

 72. Justina

  Sveiki, dukrai nustatytas vidutinis neįgalumo lygis ir pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros pagalbos poreikis, ar priklauso man automobilio statymo kortelė?

  • LZNS

   Teisę gauti kortelę turi asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba specialusis nuolatinės pirmo lygio priežiūros (pagalbos) poreikis. Kadangi jūsų dukrai nustatyta pirmo lygio priežiūros (pagalbos) poreikis, kortelė jums priklauso.

 73. Nemaniuniene

  laba diena,mano vyras ,budamas pensininkas, susirgo onkologine liga,buvo 3 operacijos.o dabar tesis ilgas gydymas(ODOS MELANOMA),ar priklausytu vyrui kokie specialus poreikiai,jei priklausytu tai kokie….aciu

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis įvertinęs sveikatos sutrikimus, parengtų dokumentus į Neįgalumo ir dabingumo nusttymo tarnybą. Kokie spec poreikiai bus nustatyti negalime pasakyti, nes jie priklauso nuo sveikatos sutrikimų ir savarankiškumo įvertinimo.

 74. Jonas

  Laba diena. 2020 m. spalio mėn., suėjus pensijiniam amžiui, man buvo neterminuotai nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Ar dėl to galiu pretenduoti į kokią nors piniginę išmoką ir kur kreiptis?

  • LZNS

   Suėjus pensijiniam amžiui priklauso tik viena išmoka arba senatvės pensija arba netekto darbingumo pensija, priklausomai nuo to kuri yra didesnė. O nustatytas specialių poreikių lygis tik nurodo, kad turite sunkią negalią.
   Kadangi minite, kad jums nustatyti dideli specialieji poreikiai, tikėtina, kad jums gali priklausyti slaugos arba priežiūros pagalbos specialusis poreikis. Tam, kad jis būtų nustatytas, jums reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. O NDNT jau nustatys ar priklauso. Jeigu bus nustatytas kuris nors iš specialiųjų poreikių, tuomet jums priklausys dar viena išmoka, kurią mokės socialinės paramos skyrius.

 75. V.Zajančauskienė

  Sveiki, norėčiau sužinoti kiek laiko praėjus po hemoraginio insulto galima pradėti tvarkyti dokumentus specialųjų poreikių nustatymui? Dėkoju.

  • LZNS

   Nebūtina laukti 2 mėnesius, nes Darbingumo lygio nustatymo apraše nurodoma, kad asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, kurie yra patvirtinti instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais, parengia reikiamus dokumentus NDNT. Tai jeigu jums taikytas gydymas nepadėjo pasveikti ir reabilitacija praeita, galima iškart kreiptis į NDNT.

 76. Rita Šaučiulienė

  Laba, diena. Noriu pasiteirauti dė savo vyro ar priklauso tikslinė kompensacija priežiūrai. Ligos kodai: E11.34
  E11.9
  E11.8
  I48.2.Diabetas su kita retinopatija.Kas 2-3mėn.vežiojame į Vilnių. Turi būti lydimas žmogus.Leidžiami vaistai į akis. Savarankiškai neapsitarnauja. Insulinas ir tas buvo kompensuojamas anksčiau, o dabar reikia primokėti. Šeimos gydytoja aiškina, kad nepriklauso. Ačiū

  • LZNS

   Painiava truputį gaunasi su jūsų nurodytais ligos kodais:
   E11.8 2 tipo cukrinis diabetas su nepatikslinta komplikacija
   E11.9 2 tipo cukrinis diabetas be komplikacijos
   E11.34 2 tipo cukrinis diabetas su kita retinopatija
   Ar jūsų vyro sutrikęs regėjimas? Nes jeigu atitinka šį punktą, tai kaip ir priklausytų tikslinė kompensacija: Regėjimo sutrikimas, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra didesnis nei 0,03 ir mažesnis ar lygus 0,05 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas yra iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško (pateiktos gydytojų specialistų išvados).

 77. Cecilija Mišinienė

  Sveiki, noriu paklausti kodėl nustačius pirmojo lygio specialų nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį 73 metų amžiaus pensininkui sergančiam Parkinsono liga (yra ir kitų gretutinių ligų) kas metai reikia pereiti gydytojus, kad pratęstų vėl tik 1 metams specialius poreikius. Žmogus sunkiai juda, su vaikštine labai sunkia pavelka kojas kokius 2 -3 metrus . Sutrikęs laiko pojūtis, dienomis miega, o naktimis reikia duoti pavalgyti, prižiūrėti, nes kartais visai nesiorentuoja aplinkoje. Negalėdamas peržengti net slenkščio, lipti laiptais, kaip galima tokį žmogų nuvežti į gydymo įstaigą ar ten palikti kol bus atlikti reikalingi tyrimai. Gal yra įmanoma skirti tuos poreikius neribotam laikui, juk liga neišgydoma, ji tik progresuoja. Man 76 metai , aš jį prižiūriu ir nėra jėgų vežioti po gydymo įstaigas. Dėkoju už atsakymą.

  • LZNS

   Kadangi liga yra progresuojanti, NDNT kasmet vertina kiek pablogėjo sveikatos būklė.
   Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių terminai nustatomi vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsnio 7 dalies nuostatomis.
   1) 6 mėnesiams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 6 mėnesius;
   2) vieniems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių;
   3) 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
   4) neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

 78. Jolanta

  Sveiki mano vyrui yra nustatytas 70% nedarbingumo lygis,jam reikalinga nedidelė pagalba buityje ir kasdieniniame gyvenime,kur galėtumėm kreiptis del pagalbos ar soc.poreikiu skyrimo jis dar ne pencijoje ,aciu

  • LZNS

   Ar jūsų vyrui yra nustatyti specialiejo poreikiai tokie kaip priežiūra pagalba?

 79. Simona

  Sveiki,noreciau paklausti prisiteisusi prieziura ar bus galima dirbti?ar jau niekur negalesiu dirbti

 80. Jolanta

  Niekas nenustate pnet nesiule,kur mums kreiptis nuo ko pradėti net nezinom del spec.poreikiu pagalbos

  • LZNS

   Spec. poreikiai galėjo būti nustatyti kartu kai buvo nustatinėjamas darbingumo lygis. Bet kadangi jūs to nežinojote, tai teks iš naujo teikti dokumentus. Kad būtų nustatyti specialieji poreikiai reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus dėl specialių poreikių nustatymo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.

 81. Simona

  sweiki,noreciau paklausti,as susituoksiu liepos menesi,ir turiu prisiteisusi,neygalaus brolio prieziura,jisai yra supsichine negalia,ir kad as istekesiu,ar kazkas keisis ar viskas liks taspats?pasikeisiu dokumentuose pavarde ir tiek?Ar galite parasyti kas tai per nurodymai bus….Ačiū
  .

  • LZNS

   Taip, pasikeisite pavardę ir tiek. Teismo sprendime juk yra jūsų asmens kodas, be to jeigu kiltų poreikis, visada galima parodyti santuokos liudijimą.

 82. Albina Marija

  1999 m. operuota stuburo isvarza. Operacijos metu paspaustas pedos nervas. Skausmas stiprus visa laika. Darytos nuskausminimo blokados, bet praeina tik trumpam, menesiui ar dviem. Siuo metu atlikto magnetinio rezonanso tyrimo metu rado daug papildomu negalavimu stubure, taip pat ir 2 stuburo isvarzas. Operuoti nerekomenduoja, nes paspaustas nervas. Padetis darosi beviltiska. Sunkiai vaikstau, dirbti beveik nieko negaliu, mankstu negaliu daryti, nes visiskai pablogeja. Vel rekomenduoja tik nuskausminimo blokadas. Dar sergu II laipsnio cukriniu diabetu. Man 74 metai. Ar priklausytu kazkokios slaugos ar kitos paslaugos.

  • LZNS

   Siulytume jums kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis įvertinęs visus sveikatos sutrikimus pasakytų ar jie atitinka specialių poreikių (slaugos ar priežiūros pagalbos) nustatymo kriterijus. Nes yra tam tikras sąrašas pagal kurį vertinama ar spec. poreikiai priklauso.

 83. milda

  laba diena suaugusiam vaikui nustatytas nuolatines priežiūros pagalbos poreikis pirmo lygio. Ar priklauso vienam iš tėvų draudimas PSD valstybės lėšomis ar tik kai slaugos poreikis nustatomas.

  • LZNS

   Nuo 2020 metų pradžios pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu valstybės lėšomis taip pat draudžiami prižiūrintys negalią turinčius asmenis, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
   Norint būti apdraustam, „Sodros“ skyriuje reikia pateikti:
   1. Prašymą
   2. Savo ir slaugomo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
   3. Slaugomo asmens specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį ar visiškos negalios invalidumą patvirtinantį dokumentą (jei atitinkami duomenys gauti pagal asmens duomenų teikimo sutartį, šių dokumentų pateikti nereikia).

 84. Milda

  Ar priklauso vienam iš tėvų SVEIKATOS draudimas valstybės lešomis kai suaugusiam vaikui nustatytas nuolatines priežiūros pagalbos poreikis pirmo lygio

 85. Kristina

  Laba diena. Gal galite paaiškinti, ar žmogui, kuriam nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis, galima gauti kokią nors pagalbą namuose, pvz., ar gali atvažiuoti kineziterapeutas, ergoterapeutas ar tiesiog slaugė padėti ligoniui namuose.
  Dėkoju

 86. alytus

  Laba diena.Mamai 2020metais nustate antrojo lygio nuolatines prieziuros poreiki.jai dabar 84 metai.tvarkydami dokumentus turbut neviska gerai supratom ir nesikreipem i savivaldybe,todel nezinojom,jog mamai priklauso pinigine kompensacija.prieziura nustatyta iki siu metu 09.30.ar dar dabar galima kreiptis del del ismoku?

  • LZNS

   Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo skirti tikslinę kompensaciją gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
   Taigi jums dabar reiktų pateikti savaivaldybei prašymą ir nurodyti, kad sumokėtų ir už buvusius 6 mėnesius.
   Taip pat artėjant rugsėjui jumsvėl reiktų kreiptis į NDNT, kad būtų vėl nustatyti specialieji poreikiai.

 87. Laimutė Lomakova

  Laba diena, sergu išsėtine skleroze,kudėjimas ribotas ar priklauso man spec.poreikiai?

  • LZNS

   Greičiausiai priklauso. Kreipkitės į šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT nustatyti specialiuosius poreikius.

 88. Daiva

  Laba diena,

  Mociutei del senatvines dimensijos buvo nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatines prieziuros poreikis.
  Šiuo metu ji susilauze slaunikauli, reikalinga spec prieziura, bet del spec poreikiu negali gauti reabilitaciju. Teks parsivesti i namus.
  Ar tokiu atveju priklauso slauga namuose specialisto darbo dienomis, jei kiti seimos nariai dirbantys ir neturi galimybes priziureti. Ar artimieji turi iseiti is darbo? Jei taip, tuomet ar tam asmeniui priklausytu kazkokia ismoka del slaugos?

  • LZNS

   Jūs galite kreiptis dėl:
   1. Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose: http://www.negalia.lt/naudinga-info/sveikata/ambulatorines-slaugos-paslaugos-namuose/
   2. Paguldyti į slaugos ligoninę 120 dienų. Slaugos paslaugoms būtinas gydančio gydytojo siuntimas. Slaugos ligoninę pacientas arba jo artimieji gali išsirinkti patys. Svarbiausia, kad pasirinkta ligoninė būtų pasirašiusi sutartį su TLK.
   3. Galite kreiptis į Savivaldybės socialinės paramos skyrių, kad būtų skirtas socialinis darbuotojas arba teikiamos integralios pagalbos paslaugos.

   Kadangi asmeniui nustatytas priežiūros poreikis, gauna šios tikslinės pagalbos išmoką kas mėnesį. Jeigu norite gauti slaugą, reikia iš naujo kreiptis pas šeimos gydytoją, vėliau į NDNT dėl specialių poreikių nustatymo išnaujo pablogėjus sveikatos būklei.

 89. Rita

  Laba diena, norėjau pasiteirauti ar teisingai man pasakė socialinės paramos darbuotoja. Mamai 89 metų buvo nustatytas neterminuotas nuolatinės slaugos 2 lygis. Prieš mėnesį psichiatrė dėl progresuojancios demencijos vėl siuntė mamą į neįgalumo komisiją. Komisija skyrė mamai neterminuotą nuolatinės priežiūros 1 lygį. Nunešiau laišką į Savivaldybę ir ten man darbuotoja pasakė, kad mama nebegaus nuolatinės slaugos išmokos, o tik priežiūros išmoką, kuri yra žymiai mažesnė. Ačiū

 90. Tomas

  Sveiski ar kas pasikeite? Si men negavau tu 120e.

  • LZNS

   Gal vėluoja savivaldybė atlikti pavedimus.

 91. Dina

  Sveiki, mano 81 m. mamai buvo nustatyti pirmo lygio spec. poreikiai 2019m., po metų pratesta dar dviems metams, o 2022m atlikus spec. poreikių vertinimą jau nebenustatyti spec. poreikiai, kaip taip gali buti?

 92. Vyta

  Laba diena,20metu turejau invaliduma,darbingumas30%.dabar suejo pensijinis amzius,gaunu pensija.ar galiu pagal savo ligu kraiti kreptis del spec.poreikiu:buves infarktas,keisti du stimuliatoriai,korveteriai defibriliatoriai,atlikta pluosto prideginimas,paskutiniu metu chroniskas priesirdziu virpejimas,2tipo cukrinis diabetas,IF35%.netoleruoju fizinio kruvio,reikia pagalbos,sunkiai judu.

  • LZNS

   Galite kreiptis, o NDNT nuspręs ar specialieji poreikiai bus nustatyti.

 93. Paulius

  Turiu antra grupe 35% darbingumo lygi. Ar galliu kreiptis, dėl specialiūjų poreikių nustatymo. Ar vertinimas sveikatos balais yra tolygu darbingumo lygio procentai?

  • LZNS

   Taip, jūs galite kreiptis dėl specialių poreikių nustatymo, o NDNT įvertins ar jie jums priklauso.
   Specieji poreikiai nustatomi vertinant bazinį funkcionavimo lygmenį ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus. Bazinis funkcionavimo lygmuo nustatomas vadovaujantis Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytais bazinio funkcionavimo lygmens kriterijais. Jei asmens būklė atitinka daugiau nei vieną Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytą kriterijų, vertinimui naudojamas kriterijus, kuris numato mažesnę balų skaitinę vertę. Tuo atveju, kai asmens organizmo funkciniai sutrikimai neatitinka nė vieno Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodyto kriterijaus, asmens savarankiškumas nevertinamas ir asmeniui specialieji poreikiai nenustatomi.

 94. Paulius

  Sveiki, dėl specialiūjų poreikių. Pagal klausimyna bandžiau skaičiuot sveikatos sutrikimo balus. Jeigu įvertinimo balai 15-20, tai čia daug ar nedaug. Nes rašoma jeigu viršija 40balu, specialūs poreikiai neduodami? Tai kuria puse balai blogesni. Labai klaidinančiai skaičiuoja!!!

  • LZNS

   NDNT užpildytame klausimyne nurodyti balai prilyginami asmens savarankiškumo koeficientams. Pagal jūsų nurodytus balus, jums būtų priskirta 1,1 koeficientas. TAS koeficientas turi būti padaugintas iš bazinio funkcionavimo balo. Ir tik data galima spręsti ar jūs surinksite daugiau nei 40 ar mažiau.

 95. Milda

  Viena akim nematau ar priklauso neigalumas

  • LZNS

   Čia yra nuoroda į teisės aktą, kuriame nurodomi visi sveikatos sutrikimai, kuomet nustatomas tam tikras darbingumo lygis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1F619C285A0/asr
   Regėjimo sutrikimai aprašyti kriterijų aprašo trečiame skyriuje. Jeigu rasite jūsų sveikatos sutrikimus atitinkantį kriterijų, tai darbingumo nustatymas jums priklauso. Arba galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju.

 96. Rita

  Sveiki, 2013 man nustatytas neįgalumas.Darbingumo lygis 20% Taip pat nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis.Ar nereikėtų man iš naujo kreiptis į NDNT ,ar nepadidėtų priežiūros išmoka.Dabar gaunu 126 eu

  • LZNS

   Jeigu dabar kreipsitės dėl specialių poreikių nustatymo ir jums pakartotinai nustatys priežiūros spec. poreikį, tai gausite didesnė išmoką.
   Kreipiantis į NDNT nurodykite, kad norite, kad jums peržiūrėtų tik specialiuosius poreikius.

 97. Inga

  Sveiki, kam tiksliai turi būti panaudojama slaugos išmoka? Jei slaugantis šeimos narį dirba, ar privalo už tuos pinigus samdyti žmogų artimajam slaugyti?

  • LZNS

   Neprivalo, svarbiausia, kad būtų užtikrinti visi slaugomo asmens poreikiai.

 98. Rita

  Dar kartą sveiki, o del specialiųjų poreikių peržiurėjimo reikia kreiptis į šeimos gydytoją ar tiesiai į NDNT ir kokią prašymo formą pildyti

 99. Arturas

  Sveiki,
  po avarijos mamai lūžo abi kojos, negali stovėti ir eiti, taip pat negali savarankiškai atlikti gamtinius reikalus ir kitaip save aptarnauti. Mama dirbanti, 58 metų amžiaus. Ar galima nemokama slauga gydymo įstaigoje ? Noriu laikinai patalpinti mamą į slaugos ligoninę iki tol, kol bent kažkiek galės pati judėti.
  Ačiū.

 100. Nika

  Sveiki ,mano mamai yra nustatytas pirmo lygio priežiūros pagalbos poreikis, kokia yra mokama suma ? Balu turėjo 66 .

  • LZNS

   ASmeniui, kuriam nustatytas 1 lygio priežiūros pagalbos poreikis mokama 151,80 eu.

 101. Nerėja

  Laba diena,
  Kas įstatymiškai privalo ruošti spec. poreikių dokumentus į NDNT? Tik šeimos gydytojas ar lygiai taip pat ir gydantis gydytojas stacionare?
  Ačiū

  • LZNS

   Darbingumo lygio nustatymo tvarkos apraše nurodoma, kad siuntimą rengia gydantis gydytojas. Tai traktuojama, kad jeigu asmuo yra gydymo įstaigoje, tai dokumentus rengia ligoninės gydytojas, o jeigu asmuo yra namuose – tai šeimos gydytojas.

 102. Paulius

  Sveiki, pirma kart suteikė spec poreikius priežiūros. Kas priklauso be tikslinės išmokos, ar turi ateiti koks savivaldybės asmuo dėl priežiūros, ar maisto kokie daviniai. Kur galima plačiau sužinoti, pasiskaityti. Ačiū

 103. Stanislava

  Stanislava.Laba diena.Man 81 metai.Noriu pasiteirauti ar man prklauso tiksline komprnsacia prieziurai Mano pagrindine liga TLK-10-AM.Vegenerio granuliamatoze persirgta 2008 metais. M 31.3 Anemija 0508. Letine inkstu liga 2 stadija.N 18.2,Oro trukumas /prognozuojantis/.Osteochondroze.Cukrinis diabetas 2 tipo – insulinas.Hipertenzine sirdies liga.Sirdies nepakankamumas.Podagra. CIU.

  • LZNS

   Mes negalime tiksliai pasakyti ar priklauso, jums reikia kreiptis pas šeimos gydytoja, kad jis parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kurie ir spręs ar priklauso.

 104. Agnė

  Dukra 2 metų, priskirtas lengvas neįgalumo lygis ir antro lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Ar mums kompensuotų automobilio įsigyjimą? Ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   Jeigu nustatytas priežiūros pagalbos spec. poreikis, tai kompensacija nepriklauso. Automobilio kompensacija skiriama tik jei yra nustatyta slauga.

 105. Jadvyga

  Vyrui (80 m) nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Gauna kas mėnesinę išmoką, gyd. ir slaugytoja pagal poreikį atvyksta į namus. Kokias dar paslaugas iš seniūnijos galime gauti? Reikalinga nuolatinėvslauga, gyvename dviese.

  • LZNS

   Kreipkitės į socialinį paramos skyrių, pasakykite kokia pagalba jums reikalinga ir jie jums pasakys kokias paslaugas gali suteikti.

 106. Zita

  Mamai po patirto stipraus insulto 2001m.buvo nustatytas pirmos gr.neigalumas ir dideli spec.poreikiai neterminuotai.Pries metus stipriai pablogėjus sveikatai suzinojome,kad vėl turime nusistatyti spec.poreikius.Nustate vidutinius Į lygio metams.Pridavus dokumentus po metų,jai nenustate spec.poreikiu,nes gydytojai neivardijo,ar ji naudoja spec.priemones-lazda,vaikstyne ar vežimėli?Ar čia tikrai yra viskas teisinga?

 107. Danguole

  Esu 2gr invalide ,man 73m pakeisti abu kelio sanariai ir 1 klubo sanaris stubure yra isvarza pati negaliu apsitarnauti padeda vyras ar man priklauso kompensacija ir kur kreiptis

  • LZNS

   Jums reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą nustatyti specialiuosius poreikius (slaugą arba priežiūra pagalba). Dokumentus reikia pristatyti į NDNT ir jie spręs ar jums priklauso poreikių nustatymas.

 108. Vidutė

  Sergu plautine hipertenzija.Reikalinga deguonies terapija per deguonies koncentratorių 1 L/min greičiu 16-18 val/d..Ar priklauso spec.kompensacija ir kur kreiptis.Ačiū

  • LZNS

   Valstybinės ligonių kasos (VLK) 100 proc. kompensuoja ilgalaikį gydymą deguonimi, jei asmens sveikatos būklė atitinka šiuos kriterijus:
   – Parcialinis deguonies slėgis (PaO2) yra mažesnis (arba lygus) kaip 55 mmHg arba arterinio kraujo deguonies įsotinimas (SpO2) yra mažesnis (arba lygus) kaip 88 proc., jei nėra ligos paūmėjimo;
   – PaO2 siekia 56–59 mmHg arba SpO2 yra mažesnis (arba lygus) kaip 89 proc., jei nustatoma plaučių hipertenzija, periferinės edemos dėl širdies nepakankamumo arba eritrocitozė (hematokritas viršija 55 proc.).
   Ilgalaikė deguonies terapija skiriama sergant lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL), plaučių vėžiu, kitų lokalizacijų vėžiu su metastazėmis plaučiuose, širdies nepakankamumo, nervų sistemos ligomis ir kitomis sisteminėmis ligomis, dėl kurių išsivysto kvėpavimo nepakankamumas.

   Norėdami gauti VLK kompensuojamą gydymą deguonimi nemokamai:
   1. Kreipkitės į savo sveikatos priežiūros įstaigą, kuri teikia stacionarines paslaugas;
   2. Gaukite gydytojų patvirtinimą- konsiliumo išvadą apie būtinybę gydytis deguonimi;

 109. Minalija Ziulpiene

  Ar priklauso laisva diena priziurinciajam,prižiūrint asmenį, kuriam nustatytas 2as priežiūros lygi?

  • LZNS

   Papildomos poilsio dienos skiriamos tik auginantiems vaikus.
   Prižiūrintiems neįgalius asmenis gali būti skiriamos Nemokamos atostogos dėl asmeninių, šeiminių priežasčių: darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį, arba darbuotojas, pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę, – tokiam laikui, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga.

 110. Ramūnas

  Sveiki,turiu klausimeli mamai mano 58metu,nebegali jau vaikšcioti.Ir niera kam atvezti vaistu,ir maisto nori mama,ir aš kad aš ja tik prižiurečiau nes nera kam.Vienas likau kuris gali padeti.Ka man reikia daryti ir kur kreiptis.

  • LZNS

   Jeigu mama negali vaikščioti ar jai yra nustatyti specialieji poreikiai? Slauga ar priežiūra pagalba? Jeigu ne, tai reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad parengtų reikiamus dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.
   Ar kreipėtės į Savivaldybės socialinį paramos skyrių dėl socialinio darbuotojo pagalbos jūsų mamai?

 111. Greta

  Sveiki, tetai nustatytas specialusis nuolatines slaugos poreikis (90m) aš esu jos įgaliotinis. Ar pagal naujus įstatymus aš galiu būti draustas privalomuoju sveikatos draudimu? Ar reikia tvarkytis teisinę jos globą.

  • LZNS

   Reikalingas teismo sprendimas (nutartį) dėl globos (rūpybos) nustatymo pilnamečiui asmeniui (pateikia globėjas ar rūpintojas). Taigi reikia per teismą tvarkyti globą arba rupybą.

 112. Irena

  Laba diena, NDNT mamai nustatė, kad: „bazinio funkcionavimo lygmenį padauginus iš asmens savarankiškumo koeficiento, gauta 18 balų, ir vadovaujantis Tvarkos aprašo 16.3.2 papunkčiu nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis nuo 2023.02.17 iki neterminuotai. Koks išmokos dydis priklauso?
  Iš anksto dėkoju už informaciją.

 113. asta.balniene@gmail.com

  Laba diena, tėvui 80 metų nustatytas vidutiniai spec . poreikiai, aš jį prižiūriu namuose, pati esu dirbanti, ar priklauso man kokia pagalba ar išmoka. Jo deklaruota gyvenama vieta vienur, o mano kitur. Į kurio soc. rūpybos skyrių kreiptis dėl pagalbos prižiūrint tėvą. Kokia tai būtų suma vidutinių spec. poreikių.
  Pagarbiai
  Asta

  • LZNS

   Vidutinių spec. poreikių turėjimas nesuteikia teisės į jokias išmokas, tai tik nurodo, kad žmogus turi negalią. Kad būtų mokamos išmokos reikia nustayti priežiūros pagalbos ar slaugos spec. poreikius. Šeimos gydytojas įvertinęs asmens sveikatos būklę, parengia dokumentus į NDNT, kur bus nustatyta ar priklauso spec. poreikiai. Jeigu skirs, tuomet jūsų tėvui kas mėnesį bus mokama tam tikra išmoka.
   Dėl pagalbos reikia kreiptis pagal asmens kuriam reikalingos paslaugos deklaruotą gyvenamąją vietą.

 114. Asta

  Laba diena dar kartą, noriu pasitikslinti, tėvui neterminuotai nustatytas vidutinis specialiųjų poreikių lygis. Ar tikrai nepriklauso jam jokia išmoka, nes Šiaulių NDNT jam taip nustatė, tai gal aš blogai pirmiau užklausiau. Jam 80 metų.
  Pagarbiai
  Asta

  • LZNS

   Išmoka yra mokama jeigu nustatomi specialieji poreikiai slauga arba priežiūra pagalba.
   Vidutinis specialių poreikių lygis reiškia koks yra negalios lygis yra ir išmoka nėra mokama, nes asmuo gauna senatvės pensiją.
   Jeigu norite platesnio paaiškinimo parašykit savo tel. el paštu lzns@negalia.lt ir mes su jumis susieksime.

 115. Nrijus

  Sveiki turiu klausima 85% už priežiūros išmokų NDNT nustatyta negaunu turi kur kreiptis

  • LZNS

   Reikia kreiptis į savivaldybės socialinį paramos skyrių.

 116. Odeta

  Sveiki. Nuo 2021 m. kovo 20 d. iki 2023 m. kovo 20 d. mano sūnui buvo nustatyti 2 lygio specialieji poreikiai. Nuo nustatymo pradžios iki dabar jis nebuvo kreipęsis į savivaldybę dėl šių jam priklausančių išmokų išmokėjimo (tiesiog nežinojo). Ar galima dabar ( po dviejų metų) kreiptis į savivaldybę dėl šių išmokų išmokėjimo? Ar yra galimybė gauti išmokas už visą dviejų metų laikotarpį?

  • LZNS

   Kreipkitės į Savivaldybės socialinį paramos skyrių, išmokės tiek kiek priklauso.
   Dėl Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo:
   15. Tikslinė kompensacija pradedama mokėti nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį priimtas sprendimas mokėti paskirtą tikslinę kompensaciją, pirmos dienos, kartu išmokant už praėjusius laikotarpius, kai asmuo turėjo teisę gauti tikslinę kompensaciją, asmeniui apskaičiuotas, bet neišmokėtas tikslinės kompensacijos sumas.

 117. JOLANTA

  Mama onkologinis ligonis, antri metai gydoma biologine chemija, vienos akies gliaukoma, kitos akies keistas lęšiukas. Gydytoja netrvarko dokumentų neįgalumo tarnybai dėl priežiūros, teigdama, kad pagal šias ligas prižiūra/slauga neskiriama (mama pensijinio amžiaus), ar teisingai elgiasi gydytoja?

  • LZNS

   Yra bazinio funkcionalumo lygmens balų lentelė, kurioje nurodoma kuiems sveikatos sutrikimams esant skiriami specialieji poreikiai. Pagal jūsų pateiktus duomenis radau šiuos atitikmenis.
   – Išplitęs piktybinis navikas, kai nustatytas ligos progresavimas ir taikomas tik simptominis gydymas arba teikiama paliatyvioji pagalba**** (pateiktos onkologo ir (ar) kitų gydytojų specialistų išvados)
   – Išplitęs piktybinis navikas, kai nustatytas ligos progresavimas ir taikomas paliatyvus gydymas***** (pateiktos onkologo ir (ar) kitų gydytojų specialistų išvados);
   – Regėjimo sutrikimas, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija lygus arba mažesnis nei 0,03 (pateikta gydytojo specialisto išvada)
   – Regėjimo sutrikimas, kai geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra didesnis nei 0,03 ir mažesnis ar lygus 0,05 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas yra iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško (pateikta gydytojo specialisto išvada).
   Taip pat rekomenduotume kreiptis į Poliklinimo vadovybę raštu, kad gauti raštišką atsakymą kodėl gydytoja nerengia dokumentų.

 118. Lina

  Laba diena
  Norejau paklausti turiu neigaluma 1 grupes nuo 1999 metu be termino
  Sergu inkstu nepakankamumu
  Dializes dare 4 metus
  2003 persodino donoro inksta
  Jis dirbo iki 2020metu po to vel dializes…
  iki 2023 08 16 2-o lygio buvo nustatyta slauga
  Kurios suma yra 279€
  2023 vel gavau dovaną vel persodino inksta
  Ar galiu eiti pratęsti sia pasalpa
  Nes metai laiko po transplantacijos niekaip neišeinu is ligoninių..

  AČIŪ ….

  • LZNS

   Tvarkos apraše radau 3 kriterijus, kuriems esant gali būti nustatyti specialieji poreikiai.
   1. 1 metai po širdies ir (ar) plaučių, kepenų, kasos, inkstų transplantacijos
   2. Ne mažesnis kaip II laipsnio transplantuoto organo funkcijos nepakankamumas ir atmetimas
   3. Lėtinė inkstų liga (IV–V stadija), gydoma dializėmis (pateikta nefrologo išvada).
   Siūlome kreiptis pas gydantį gydytoją, kad jis parengtų dokumentus į NDNT.

 119. Danutė

  Laba diena,
  kur reikėtų kreiptis, jei nustatyti vidutiniai specialieji poreikiai ir sumažinta tikslinė kompensacija? Nors ankstesnis lygis buvo taip pat vidutiniai specialieji poreikiai. Kas galėjo pasikeisti? Nuo ko tai galėjo priklausyti?
  Buvo 132,00 EUR iki 2023-06-06. Dabar paskirta 88,20 EUR iki 2025 m.
  Pagarbiai, Danutė

 120. Jadvyga Vanda

  Laba diena , esu vienisa , man 90m .8 men. nuo vaikystes nesveika sirdis , pries 37metus gavau vidutinio sunkumo pazyma , neterminuotai . Veliau nustatytas sirdies sinusinio mazgo silpnumas . 2017m ivestas jau trecias stimuliatorius 5-6metams . Po patikros manau kad cia kazkas negerai , nes gyd.raso , kad dar jis veiks >5metus. Raso , kad yra trecia ligos stadija , pusiau sunki bukle, tebera vidutinio sunkumo liga.Jauciusi blogai ,silpna , nepajegi ,trinka pusiausvyra vos paeinu , krentu , traumos.Paskyre soc. darbuotoja, retai ateina .Gaunu 88eurus pasalpos .Prassau ivertinkit mano neigaluma.

  • LZNS

   Mes negalime įvertinti jūsų neįgalumo, tai gali atlikti tik Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba. Siūlome jums kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus į NDNT nustatyti specialių poreikių lygį iš naujo pablogėjus sveikatai.

 121. Nijolė

  Sveiki, 50% nedarbingumas, pensijinis amžius nuo 2023-05-26. Nuo liepos mėnesio esu po kaulų lūžių operacijos ar pasibaigus gydymui galėsiu kreiptis dėl specialiųjų poreikių nustatymo.Ačiū.

  • LZNS

   Jeigu pasibaigus gydymui jūsų sveikata nepagerės, reiks kreiptis į gydantį daktarą, kad parentų dokumentus į NDNT nustatyti darbingumo lygį iš naujo pablogėjus sveikatos būklei.

 122. Lina

  Laba diena noreciau paklausti
  Esu be termino gavosi 1 grupe t.y 20% darbingumo
  nuo 2003 persodino donoro inksta
  Jis veike iki 2020
  Po to dializes .
  2022 persodino inksta
  Yra 3 laipsnio inkstu nepakankamumas
  Gavau metus laiko 279…€ prie pensijos
  Db.jau sako kad man sita pasalpa
  Nepriklauso
  Atsakykit kas man priklauso…
  2023.10.8
  Pašalino 1 donoro inksta
  Is ligonines visus metus neiseinu;(((
  Ar man priklauso
  Kas nors?

  • LZNS

   Pagal tvarkos aprašą tikslinės kompensacijos su jūsų nurodytais sveikatos sutrikimais skiriamos jeigu:
   1. Lėtinė inkstų liga (IV–V stadija), gydoma dializėmis (pateikta nefrologo išvada)
   2. 1 metai po širdies ir (ar) plaučių, kepenų, kasos, inkstų transplantacijos
   Po inkstų persodinimo jums 1 metus mokėjo išmoką. Pasikeitus sveikatos būklei ar teikėt iš naujo dokumentus nustatyti specialiuosius poreikius?

 123. Aiste

  Labas vakaras,
  Kolkas turiu nustatyta 50 % netektis darbingumas. ( laukiu atsakymo iš ginčų komisijos ) judu neygaliojo vežimėlio pagalba, paeinu ysikibusi kažkiek. Skausmai 24 valandas. Man reikalinga pagalba.paskirta dar spec poreikiai antro lygio. Kur galeciau kreiptis dėl slaugos, kas nustato visa šita.

  • LZNS

   Patikslinkite ar jums reikia paslaugų namuose? Jeigu taip, tai reikia kreiptis į savivaldybės socialinių paslaugų skyrių, kad nustatytų paslaugų poreikius.

 124. Virginija

  Sveiki, tėvas panevėžietis 87m. Susilaužęs koją, po op nesiorientuoja aplinkoje, gulintis ligonis, nejudantisJam atliekama dializė 3k į sav, todel guli Pasvalio slaugos ligoninėje, nes dializė atliekama toje pat ligoninėje. 1 gr invalidas. Ką man daryti po 4 mėn slaugos, nes gulinčio niekas netrabsportuoja į dializę? Kur kreiptis tokioje situacijoje?

  • LZNS

   Šiuo metu Lietuvoje plėtojama neįgaliųjų pavėžėjimo paslauga. Nuo rugpjūčio 1 d., pavėžėjimo paslauga bus teikiama transplantacijai ir hemodializei. Pavėžėjimo paslaugą galima užsisakyti gauti dviem būdais – per gydytoją ir tiesiogiai. Gydytojas E. sveikatoje paciento kortelėje pažymi apie medicinines priežastis, kodėl pacientui turi būti suteikta pavėžėjimo paslauga. Pavėžėjimo paslaugos operatorius patikrina, ar pacientas turi teisę gauti paslaugą, ir jei taip, skiriama jo poreikius atitinkanti transporto priemonė su vairuotoju.Kai paslaugą užsako pacientas arba jo artimasis, jis turi tai padaryti trumpuoju telefono numeriu 1808.

 125. Stanislava

  Sveiki. Nuo 2018 spalio sirgau Hodžkino limfoma (C82.2). Buvau dirbanti. Po gydymo 2019m. Birželio mėn paskirtas neįgalumas (75%). Išėjau iš darbo. Prašiau skirti spec.poreikius, nes po gydymo chemoterapija labai pablogėjo matymas ir sunkiai vaikščiojau. Reikėjo visur pagalbos. Kadangi gyvenu viena, pusę metų nuo 2019m. Kovo mėn. Iki rugsėjo-spalio mėn.(kol galėjau grįžti į savo namus) gyvenau pas seserį, kuri mane slaugė, maudė ir prižiūrėjo, tvarkė visus mano reikalus. Tačiau spec.poreikiai nebuvo paskirti. Gydytoja pasakė nepriklauso, nors matė, kad reikalinga pagalba. Gavau tik neįgalumo išmoką.
  2023-07-04 baigėsi neįgalumas ir išėjau į pensiją. Šeimos daktarė vėl pasakė kad esi pensininkė ir viskas. Tačiau jau 2023m.biržely man nustatytas recidyvas. Nodulinės sklerozės Hodžkino limfoma (C82.1). Tada kreipiausi į Mažeikių socialinės paramos skyrių dėl pavėžėjimo į Klaipėdos jūrininkų ligoninę, Kauno klinikas gydymui ir tyrimams. Buvo pasakyta, kad reikia susitvarkyti dok.dėl specialių.poreikių. Šeimos gydytoja surašė. Išsiunčiau į Plungės NDNT, Iš ten gaunu skambutį, kodėl nesikreipiau išeidama į pensiją. Pasakiau, kad daktarė pasakė – nereikia. Dabar tvarko dokumentus. Aš gydausi Klaipėdos jūrininkų lig. Onkohematologijos skyriuje. Spalio 31d. paskirta data vykti į Vilniaus transplantacijos skyrių dėl kaulų čiulpų persodinimo . Pavėžėjimo nepaskirta. Samdau vežėjus. Autobusu važiuoti nėra jėgų. Buvo iligoninėjr š Klaipėdos soc.skyriaus. apklausė dėl spec.poreikių.
  Noriu sužinoti, kur kreiptis ir ar galima prisiteisti žalos atlyginimą už spec.poreikių nenustatymą 2019-06 – 2023-07-04 dėl šeimos gydytojos M.Gaurilavičienės aplaidumo patirtų nuostolių?
  Dėkoju už išaiškinimą. Būkite sveiki.
  Pagarbiai, Stanislava Lekienė. Mažeikiai

  • LZNS

   Vadovaujantis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka, norėdami gauti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojote ar turėjote sužinoti apie žalą, Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka turite kreiptis į Komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos, su rašytiniu prašymu dėl žalos atlyginimo.
   Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai (atvykus į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, adresu Juozapavičiaus g. 9, Vilnius ir per atstumą (registruotu paštu, adresuojant Komisijai adresu Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; per kurjerį pateikiant Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; siunčiant elektroniniu paštu pzksekretoriatas@vaspvt.gov.lt; kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę.
   Prašyme turi būti nurodyta žala, prašomos atlyginti žalos dydis ir aplinkybės (faktinis pagrindas), pagrindžiančios žalą ir reikalaujamos atlyginti žalos dydį. Jeigu prašymą pateikia paciento atstovas, prie prašymo pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas, o jeigu prašymą pateikia kitas asmuo, turintis teisę į žalos atlyginimą, – jo teisę į žalos atlyginimą patvirtinantis dokumentas (dokumentai). Prie prašymo taip pat pridedami, jeigu pacientas juos turi, dokumentai, patvirtinantys prašyme nurodytas aplinkybes (faktinį pagrindą). Išsamius prašymui ir dokumentams, teikiamiems su prašymu, keliamus reikalavimus nustato Reikalavimų prašymui dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo ir dokumentams, teikiamiems su prašymu, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-36 „Dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo įgyvendinimo“.
   Ministerijos interneto svetainėje adresu: https://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/pacientu-sveikatai-padarytos-zalos-nustatymo-komisija galima rasti kreipimosi dėl žalos paciento sveikatai atlyginimo aprašymą (lentelės dalis „Jei žala padaryta po 2020 m. sausio 1 d. („žalos be kaltės“ modelis)“, prašymo atlyginti žalą formą (Kito asmens, turinčio teisę į žalos atlyginimą, prašymo dėl turtinės ir (ar) neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo forma), prie prašymo pridedamų dokumentų sąrašą, prašymo ir dokumentų pateikimo būdus, išnagrinėjimo terminus, teisės aktų, reguliuojančių žalos atlyginimą, sąrašą.

 126. Lina

  Sveiki norejau paklausti
  Turiu 1 gr.nuo 1999 nedarbingumas 20%
  Buvo persodinimas donoro inkstas 2003m
  2023 10 05
  Buvo inksto nepakankamumas ir atmetimas
  Padare operacija viska pašalino
  Pridaviau dokumentus i Ndnt
  Ivertino balu apsitarnavimo ir gebėjimo namu rosuoje..30 balu 1.0
  Ka tie skaičiai man reiskia
  Ačiū už atsakyma

  • LZNS

   Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens savarankiškumo koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygiui:
   1. 7, 8, 9, 10, 11, 12 arba 14 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
   2. 16, 18, 20 arba 21 balas – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
   3. 22, 24, 27, 28 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
   4. 32, 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešinamas