Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

2016 m. neįgaliųjų asociacijų veiklų projektas

bioformos

Neįgaliųjų teisių atstovavimas. LR Seimui ratifikavus JT Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvųjį protokolą, nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms tenka ypač svarbus uždavinys – visapusiškai įsitraukti ir dalyvauti JT NTK įgyvendinimo kontrolės procese. Atstovaudami neįgaliųjų teises ir reikalaudami, kad mums svarbūs klausimai nebūtų sprendžiami be mūsų, privalome patys aktyviai dalyvauti įvairiose darbo grupėse, pasitarimuose, susitikimuose su politikais, valdžios atstovais ir pačiais neįgaliaisiais. Kaip rodo mūsų organizacijos daugiametė patirtis, LŽNS atstovams 1-2 kartus į savaitę tenka dalyvauti įvairiose susitikimuose ir pasitarimuose, sprendžiant svarbius klausimus ar atstovaujant neįgaliųjų interesus.

Atviros diskusijos „Socialiniai dialogai“. Kaip rodo praktika, skirtingų institucijų atstovai negeba vesti konstruktyvaus dialogo, pokalbiai remiasi savo nuomonių ir nuostatų gynimu ir kaltinimu. Atviro dialogo formato susitikimai yra nauji ir neįprasti socialinėje srityje, tai novatoriškas ir pasaulyje aktyviai taikomas būdas kurti socialinį dialogą tarp skirtingų proceso dalyvių. 2016 m. numatome organizuoti 3 tarpinstitucines diskusijas neįgaliųjų teisių temomis tarp NVO, valstybinių ir savivaldybinių įstaigų darbuotojų, žiniasklaidos ir bendruomenės atstovų, neįgaliųjų, jų šeimos narių, moksleivių ir kitų. Tikslas – aiškintis, jausti, suvokti, svarstyti ir projektuoti alternatyvius scenarijus, kaip neįgalieji galėtų tapti lygiaverčiais bendruomenės nariais, didinti supratimą ir tarpusavio partnerystę ieškant sprendimų.

LŽNS asocijuotų narių atstovų forumai. Organizacijų vadovai aptars bendradarbiavimo su savivaldybe, kitomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis problemas, svarstys šių problemų sprendimų būdus, dalinsis gerąja patirtimi, taip pat aptars neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklai svarbius dokumentus, diskutuos apie galimybes dalyvauti įvairių fondų skelbiamuose projektų konkursuose, ieškos būdų, kaip neįgalieji ir neįgaliųjų organizacijos ne tik dalyvautų svarstant, bet ir darytų įtaką priimant svarbius neįgaliesiems sprendimus, aptars kitus klausimus.

Dalyvavimas stebėsenoje. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatuose numatyta stebėsenos funkcija. Projektų atrankos stebėsenos tikslas – padėti savivaldybių administracijoms užtikrinti organizuojamų projektų vertinimo ir atrankos konkursų skaidrumą ir viešumą, sudarant pilietinės visuomenės – skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovams – galimybes stebėti projektų vertinimo ir atrankos komisijų darbą. 2015 m. LŽNS pasiūlė ir NRD patvirtino 15 asmenų, iš jų neįgaliųjų 13, kurie dalyvaus 22 savivaldybių – Alytaus m. ir raj., Anykščių raj., Birštono, Elektrėnų, Radviliškio raj., Ignalinos raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj. Kupiškio raj., Kalvarijos, Molėtų raj., Panevėžio ir Šiaulių miestų, Šilalės raj., Tauragės raj., Utenos raj., Varėnos raj., Vilkaviškio raj., Vilniaus miesto ir raj., Zarasų raj. – projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbe ir stebės, kaip savivaldybės administracijos organizuoja ir vykdo projektų paraiškų atranką bei teiks rekomendacijas.

Teisės aktų stebėjimas. Būtinas nuolatinis galiojančių teisės aktų peržiūrėjimas bei teisės aktų projektų ir naujai priimtų teisės aktų stebėsenos vykdymas, kad teisės aktai atitiktų tikslus, kurie buvo keliami juos priimant ar pristatant, ir kad jų veikimas nesukeltų nenumatytų neigiamų pasekmių, tinkamai gintų neįgaliųjų teises, užtikrintų lygias galimybes. Todėl, LŽNS teisininkas vykdant teisės aktų stebėseną, ruoš naujai priimtų ir galiojančių teisės aktų bei jų pakeitimų apžvalgas. Teisės aktų apžvalgos publikuojamos LŽNS internetiniame puslapyje.

Interneto puslapio www.negalia.lt administravimas. Projektas skirtas tęsti LŽNS tinklalapio www.negalia.lt veiklą, kuris pristato organizacijos veiklas, neįgaliųjų problemas bei jų sprendimo būdus, teikia konsultacijas neįgaliesiems ir jų šeimos nariams. Tinklalapis yra orientuotas į organizacijos narius, žmones, kurie domisi neįgaliųjų klausimais, specialistus, organizacijas, dirbančias su neįgaliaisiais, kartu ir informuoti plačiąją visuomenę. Veiklos metu bus: atnaujinti konsultacijų teikimo būdai, nes pradinėje tinklapio struktūroje nebuvo numatytas toks didelis konsultacijų poreikis, sukurta nauja darbo skelbimų platforma,  teikiamos konsultacijos pagal užklausas.

Neįgaliųjų teisė į judėjimo laisvę ir prieinamumą.Veiklos sudedamųjų dalių tikslas – mažinti socialinę atskirtį, atkreipiant visuomenės, valdininkų dėmesį į nepritaikytą arba blogai pritaikytą viešąją aplinką bei suteikti neįgaliesiems informaciją apie visuomeninės paskirties objektų prieinamumą. Veikla „Neįgaliųjų teisė į judėjimo laisvę ir prieinamumą“ pradėta įgyvendinti 2011 m., organizacijos darbuotojai įgijo daug patirties aplinkos pritaikymo neįgaliesiems srityje, teikia konsultacijas ir rekomendacijas objektų valdytojams dėl aplinkos prieinamumo neįgaliesiems gerinimo.
1. Tikrinti visuomeninės paskirties objektus dėl prieinamumo neįgaliesiems. 2 asmenys su judėjimo negalia turintys 4 metų patirtį objektų auditavimo srityje, naudodamiesi parengta anketa, bendrai patikrins apie 300 objektų.
2. Interneto svetainė „Be slenksčių“. Neįgalūs Lietuvos gyventojai ir užsienio svečiai susiduria su dideliais sunkumais ir nusivylimais, kadangi negali gauti informacijos, ar vieta, į kurią keliauja, yra pritaikyta neįgaliajam, kur rasti pritaikytas vietas ir kaip ten saugiai patekti ir pan. Kaip žinoma, kiekvienas asmuo su judėjimo negalia prieš išeidamas iš namų privalo suplanuoti visą kelionės maršrutą, kad galėtų kuo savarankiškiau judėti aplinkoje. 2013-2014 m. buvo sukurta internetinė svetainė www.beslenksciu.lt . Į šią svetainę yra sukeliami visi Lietuvoje patikrinti objektai.
3. Universalus dizainas – aplinka visiems. Šiomis dienomis neįgalieji turi kuo pasidžiaugti, nemažai viešosios paskirties vietų jiems yra pritaikoma – įrengiami keltuvai, liftai, pandusai ir kt. Deja, bet dažnai susiduriama su netinkamai žmonėms su negalia pritaikyta aplinka. Siekiant gerinti viešosios aplinkos prieinamumą, 2 LŽNS darbuotojai surengs 3 seminarus architektams ir projektuotojams, bei architektūrą, projektavimą ar statybą studijuojantiems asmenims, supažindinant ir vaizdžiai parodant kokios yra daromos klaidos ir kaip jų išvengti.

Neįgaliųjų turizmo plėtra Lietuvoje. Europos Parlamentas priėmė prieinamo turizmo deklaraciją, kurioje įsipareigojama užtikrinti negalią turinčių žmonių mobilumo teisę, taip pat turizmo, laisvalaikio, transporto ir informacijos prieinamumą. 2015 m. Europos šalys išrinko Lietuvą (drauge su Šveicarija ir Juodkalnija) 4 metams vadovauti Pasaulinės turizmo organizacijos (PTO) Europos komisijai. O žinant, kad svarbiausias PTO tikslas – turizmo skatinimas, rūpinantis ekonomine plėtra, atsakingo, darnaus ir visiems prieinamo turizmo populiarinimas, pagarba tarpusavio supratimui, žmogaus teisėms ir laisvėms, būtina sustiprinti ir pačių neįgaliųjų NVO dalyvavimą šiose veiklose.
1. Turizmo prieinamumo tyrimas. Veiklos metu anketinės apklausos būdu bus atliktas tyrimas šalies 30 regioniniuose ir 5 nacionaliniuose parkuose.
2. Diskusijos – forumai „Turizmas be slenksčių“. Tai yra tęstinė veikla, LŽNS pradėta organizuoti 2015 m., į kuriuos buvo sukviesti mokslininkai, politikai, turizmo srities specialistai, visuomenininkai, verslininkai. Susitikimų metu buvo svarstytos ir įvertintos galimybės bei iššūkiai kuriant Lietuvą, kaip turizmui patrauklų, modernų ir universalų Europos regioną.

„Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėse teikėjų forumas“ Europos Bendrijų Komisijos Komunikate teigiama, „kad Socialinių paslaugų modernizavimas yra viena svarbiausių problemų, su kuriomis susiduria šiandienos Europa“. LŽNS nuolat skatina Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje teikiančias organizacijas tobulinti teikiamas paslaugas, jas kiek įmanoma labiau orientuoti į žmonių su negalia, bei kitų bendruomenės narių poreikius. Svarbu sistemingai mokytis ir tobulinti įgūdžius, nes dažnai socialinės reabilitacijos paslaugas teikiantys asmenys dirba savanoriškais pagrindais, ne visi iš paslaugas teikiančiųjų turi atitinkamas kvalifikacijas bei išsilavinimus. 2016 m. liepos mėn. Ukmergės raj. Vepriuose bus organizuotas „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėse teikėjų forumas“. Forumo metu bus apžvelgti nuveikti darbai, socialinių paslaugų centrų prie rajonų ir miestų savivaldybių bei neįgaliųjų NVO bendradarbiavimo galimybės, patirtimi pasidalins įvairių paslaugas teikiančių neįgaliųjų NVO bei savivaldybių atstovai. Bus diskutuojama, kaip organizuoti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kad jos kuo kokybiškiau atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

Advokacijos plano sukūrimas. LŽNS nuo 1995 metų vykdo įvairaus pobūdžio veiklas, kuriomis siekiama atstovauti neįgaliųjų teises, tačiau iki šiol nebuvo paruoštas šios veiklos advokacijos planas. Advokacija – tai visuma tikslingų veiksmų, kuriais siekiama politikos pokyčių įtakojant įvairias suinteresuotas puses, ieškant sprendimų, kurie leistų pakeisti situaciją, siekiama ginti visuomeninį interesą. Advokacijos plane bus numatyti ilgalaikiai (trejų–penkerių metų) rezultatai, kurių siekia organizacija. Sukūrus advokacijos planą, jis leis kryptingai ir sistemingai spręsti neįgaliųjų problemas nacionaliniu mastu. Veiklos metu bus atstovaujama pilietinė neįgaliųjų pozicija, siekiant paveikti politiką ir daryti įtaką reformoms.

Projektas „Pažink negalią”. Veiklos tikslas neformalus pilietinis jaunimo ugdymas supažindinant darželinukus, moksleivius bei studentus su neįgaliųjų problemomis, poreikiais, bendravimo ypatumais, formuoti jų teisingą ir humanistinį požiūrį į žmones su negalia ir vykdyti traumų prevenciją.

Jaunųjų kūrėjų socialinės provokacijos. Nuo 2010 m. vykdomo projekto tikslas – trumpo metražo filmų ir fotografijos kūrybinio proceso metu užmegzti dialogą tarp jaunų žmonių su negalia, skatinti projekto dalyvių iniciatyvumą bei ugdyti toleranciją ir solidarumo jausmą bendraamžiams bei kitiems visuomenės sluoksniams. Kino, fotografijos, kalba iškelti ir panagrinėti jaunimui svarbias temas ir juos supantį pasaulį. 2016 m. bus organizuoti 2 septynių dienų plenerai: 1 foto pleneras ir 1 trumpametražinių filmų kūrimo pleneras, o pleneruose sukurti darbai bus patalpinti į interneto svetaines, rodomi visuomeninės paskirties objektuose, todėl vyks visuomenės švietimas negalios tema:

  1. Foto pleneras „Socialiniai portretai“. Plenero metu bus bandoma neįgaliųjų bei profesionalių fotografų kooperacijos pagrindu, diskusijų bei bendros kūrybos, mokymų, edukacijos priemonėmis sukurti ir užfiksuoti neįgaliųjų gyvenimą nuotraukose.
  2. Trumpametražinių filmų. Tai – unikali galimybė jauniems kino kūrėjams pažinti žmonių su negalia pasaulį, įgyti naują socialinę patirtį, žmonėms su negalia – įgyti naujų patirčių ir gebėjimų filmų kūrimo srityje. Plenero metu savanoriai muzikos, teatro ir kino akademijos kino katedros studentai bei jauni (bendraamžiai) specialiųjų poreikių asmenys sukurs tris trumpametražinius filmus neįgaliam jaunimui aktualia tema.

„Savanorių mokymas“. LŽNS savo veiklose nuolat naudojasi savanorių paslaugomis. Didelė dalis esamų ir būsimų savanorių, t.t. ir žmonės su negalia nori užsiimti neatlygintina prasminga veikla, išmokti naujų įgūdžių ir savo patirtimi ir žiniomis prisidėti prie visuomenės gerovės. Siekiant esamiems ir būsimiems savanoriams suteikti kuo daugiau žinių ir įgūdžių apie savaiminę ir formaliąją, trumpalaikę ir ilgalaikę savanorystę 2016 m. bus organizuojami 1 dienos „Savanorių mokymai“.

LŽNS darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Veikla siekiama kokybiškai ir per trumpą laiką padidinti LŽNS dirbančių asmenų profesinę kvalifikaciją 7 seminaruose temomis: advokacijos plano sudarymas, viešųjų pirkimų naujovės, pažangūs „coachingo“ ir mentoringo būdai, darbo kodeksas, dokumentų valdymas, mokymai taikyti naujus biudžetinių įstaigų apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, projektų ir jų finansų valdymas, įmonės veiklos finansinė ir veiklos analizė, viešas kalbėjimas, laiko planavimas ir darbo organizavimas ir kt.

Neįgaliųjų atstovų, dalyvaujančių darnaus judumo miestų planų (toliau – DJMP) sudarymo komitetų darbe, mokymai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis gairėmis dėl darnaus judumo mieste planų rengimo (toliau – DJMP), per 2016 metus savivaldybės, kurių gyventojų skaičius viršija 25 tūkst., kurortai turėtų pasirengti šiuos planus. Viena iš sudedamųjų DJMP dalių ir teminių sričių – transporto sistemos visuotinumas ir žmonių su specialiaisiais poreikiais įtrauktis, turint tikslą – sudaryti galimybes visiems miesto gyventojams naudotis transporto infrastruktūra ir susisiekimo sistema, naujai planuojant ar rekonstruojant infrastruktūrą ir taikant universalaus dizaino sprendinius žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Rengiant darnaus judumo mieste planus įsakyme numatyta, kad būtina aktyviai bendradarbiauti su tikslines sritis atstovaujančiomis NVO, bendruomenėmis. Pagal DJMP rengimo gaires, iki 2015 m. pabaigos 18 savivaldybių buvo sudaryti DJMP komitetai, į kuriuos įtraukti ir žmonės su specialiaisiais poreikiais. Iš viso į komitetus patvirtinti 17 atstovų. 15 iš jų juda neįgaliojo vežimėlio pagalba. Atstovai, nevyriausybinių organizacijų deleguoti į šiuos komitetus, turėtų žinoti DJMP sudarymo specifiką ir reikalavimus, gerai išmanyti STR, kitus dokumentus bei universalaus dizaino principus. Siekiant užtikrinti komitetų darbe dalyvausiančių neįgaliųjų ir kitų atstovų kompetencijas, reikalingi mokymai.

Seminarai neįgaliųjų srityje veikiančių NVO darbuotojams ir vadovams. LŽNS kasmet vykdo eilę kvalifikacijos kėlimo seminarų, tačiau kaip rodo patirtis, gauta informacija ne visada yra pritaikoma praktikoje arba pritaikoma neefektyviai. Suaugusiųjų švietimo srityje vis dažniau yra taikomas „atvirkštinis” mokymosi metodas, kai teorinės žinios yra įgyjamos vaizdo seminarų ar kitokio pobūdžio individualios savišvietos metu, o seminarai, kuomet susitinkama gyvai, yra skirti diskusijoms, eksperimentams, padedantiems įgytas žinias pritaikyti praktiniame darbe, dalintis rezultatais ir patirtimi. 2016 m. numatome organizuoti keturių val. trukmės tokį patirtinį seminarą aktualia tema „Konfliktų valdymas“; kuris vyks Kaune.

Kvalifikacijos tobulinimas, metodologinis vadovavimas, konsultacijų teikimas, asocijuotų narių ir LŽNS VŠĮ finansininkams, LŽNS VŠĮ ir asocijuotų narių ūkinės –finansinės veiklos patikrinimai. Kaip rodo daugiametė patirtis, asocijuotų narių ir VŠĮ finansininkams iškyla klausimų ir problemų, kurių teisingų sprendimų jie ieško kreipdamiesi į LŽNS atsakingus darbuotojus. Todėl 2016 metais LŽNS atsakingi darbuotojai, teiks metodologinę pagalbą 20 LŽNS asocijuotų narių ir 5 VŠĮ finansininkams, pagal jų poreikius. Projektu bus siekiama kokybiškai ir per trumpą laiką padidinti dirbančių finansininkų profesinę kvalifikaciją.

Meno ir kultūros srities specialistų kvalifikacijos kėlimas. Programos tikslas – įvairių meno terapijos sričių specialistų pagalba pateikti naujų darbo su neįgaliaisiais metodikų, supažindinti su naujausiais meno terapijos pasiekimais ir idėjomis, inspiruoti progresyvų kūrybišką mąstymą socialiniame darbe, atskleisti galimybes prisitraukti papildomų lėšų iš kultūrinių fondų. . LŽNS 2016 m. rugsėjo – lapkričio Vilniuje, Utenoje ir Molėtuose planuoja organizuoti 3 seminarus užimtumo specialistams, neįgaliųjų kolektyvų meno vadovams, kultūrinių renginių organizatoriams, socialiniams darbuotojams, kurie dirba su neįgaliaisiais ir savo darbe naudoja meno terapijos metodus.

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos. Neįgaliųjų savarankiškumo ugdymas svarbus ir aktualus asmenų reabilitacijos ir psichosocialinės adaptacijos bei socializacijos veiksnys. 2016 metais LŽNS organizuos tris 7 dienų savarankiško gyvenimo įgūdžių stovyklas (Aukštaitijoje Ukmergės raj. Vepriuose (2 stovyklos), Salake, Zarasų rajone). Stovyklos bus organizuojamos įvairią sunkią negalią turintiems asmenims: sergantiems išsėtine skleroze, patyrusiems stuburo traumas ar judantiems neįgaliojo vežimėliais. Organizuojant savarankiškumo ugdymo stovyklas metodiškai bus taikomos įvairios kompleksinio poveikio priemonės, orientuotos į neįgaliųjų, fizinį ugdymą ir reabilitaciją, psichologinę pagalbą, savarankiškumo įgūdžių raišką.

Profesinių ir meninių įgūdžių varžytuvės „Abilimpiada“. 2016 m. bus organizuojamos profesinių ir meninių įgūdžių varžytuvės „Abilimpiada“. Varžytuvės bus organizuojamos apskričių mastu. Tai svarbus projekto vykdymo metodas, kadangi varžytuvėse galės dalyvauti platesnis ratas asmenų su negalia. Jie demonstruos savo profesinius ir kitokius sugebėjimus ir varžysis. Projekto veiklos bus organizuojamos Marijampolės, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Varžytuvėms patalpos konkrečiame mieste bus parinktos pritaikytos pagal žmonių su negalia poreikius. 3 varžytuvėse dalyvaus po 30 žmonių su negalia ir po 12 savanorių, t.t. po 7 specialistus. Viso planuojama dalyvaus 126 asmenys: iš jų 90 neįgalių dalyvių 36 savanoriai. Varžytuvių dalyviams padės ruoštis ir juos vertins 7 specialistų – savanorių komanda: pedagogai, technologai ir kiti specialistai. Planuojama varžytis šiose grupėse: 1. Piešimo ant šilko. 2. Batikos. 4. Techninės interpretacijos. 5. Tapybos. 6. Puokščių aranžavimo. 7. Eilėraščių kūrimo. 8. Žaislo iš skiaučių kūrimo.

„Neįgaliųjų, judančių rankomis varomais vežimėliais su specialiais priedais – varytuvais maratonas „Nugalėk save“. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga šį projektą įgyvendina nuo 2005 m. Projektas originalus tuo, kad jame dalyvauja žmonės turintys sunkią judėjimo negalią arba galintys judėti tik neįgaliųjų vežimėliais, kurie nori parodyti didelį norą judėti, siekti tikslo, būti pripažintais. Projektas bus vykdomas bendradarbiaujant su VŠĮ „Retenė“ – neįgaliųjų socialine įmone daugiau kaip 16 m. remontuojančia įvairią kompensacinę techniką. 2016 m. bus organizuojamas 7 dienų maratonas. Trasos bus parenkamos Lietuvos teritorijoje. Planuojama maratono metu nuvažiuoti iki 350 km. Dalyvauti maratone – tai iššūkis žmonėms su fizine negalia, kurie kasdien įveiks po 50 – 70 kilometrų. Viso maratone dalyvaus 20 žmonių: 15 žmonių su negalia, 5 savanoriai.

Kultūrinis žygis baidarėmis. Dažniausiai neįgalieji siekiantys aktyviai leisti laisvalaikį susiduria su eile trukdžių: informacijos stoka apie pritaikytas stovyklavietes ir aktyvaus laisvalaikio zonas, savarankiškai planuojant poilsį būtina apsirūpinti pašalinių žmonių pagalba, kas ne visada yra įmanoma.  Kultūrinio žygio baidarėmis metu neįgalieji galės pagerinti savo fizinę būklę, susipažinti su įvairaus aktyvaus tipo laisvalaikio praleidimo galimybėmis (plaukimas baidarėmis ir plaustu, futbolas, krepšinis, tinklinis, badmintonas, smiginis, žvejyba, šaudymas iš lankų), gyvenimo laukinėje gamtoje sąlygomis ir išgyvenimo būdais, aplankyti dar nematytas vietas, susipažinti su Aukštaitijos regionu, ten esančiais kultūros ir gamtos objektais.

„Respublikinė žmonių su negalia dailiųjų amatų darbų paroda „Rudens saulutė“. Nuo 1999 m. kas metai Ukmergėje rengiama respublikinė žmonių su negalia dailiųjų amatų darbų paroda „Rudens saulutė“ jau tapo neatsiejama šio miesto kultūrinio gyvenimo dalimi. Kasmet parodoje „Rudens saulutė“ dalyvauja iki 300 žmonių su negalia iš įvairių Lietuvos rajonų. Visuomenei tai puiki proga susipažinti su neįgaliųjų gebėjimais, įsigyti patikusius darbus. „Rudens saulutė“ – tai graži bendrystės šventė. Veikla bus tęsiama ir 2016 m, tai bus jau 19-oji „Rudens saulutė“ Ukmergėje. Planuojamas parodos dalyvių skaičius – 260 žmonių su negalia.

Gėlių ir Sodų gatvių festivalis. Šis projektas yra socialinis, bendruomeninis ir kultūrinis, juo siekiama toliau skatinti bendruomenės iniciatyvas, organizuojant Vilniaus mieste Gėlių ir Sodų gatvių kultūros festivalį, burti Gėlių ir Sodų gatvėse gyvenančius, dirbančius ar kitaip su jomis susijusius asmenis bei įstaigas, organizacijas vietos bendruomenės problemoms spręsti. Lietuvos žmonių su negalia sąjungai, kurios būstinė yra Gėlių gatvėje, yra labai svarbu palaikyti geros kaimynystės santykius, inicijuoti ir vykdyti įvairius bendruomeninius projektus. Vykdant projektą “Gėlių ir Sodų gatvių festivalis” bus palaikomas ryšys su gatvių kaimynais – namų gyventojais ir įstaigomis, dirbančiomis abejose gatvėse. Renginio data – rugsėjo 20 d. Renginio dieną koncertuos neįgalieji, nuo ryto bus kviečiami žiūrovai į renginius Gėlių ir Sodų gatvėse. Informacinis festivalio punktas bus organizuotas Sodų ir Gėlių gatvių kampe. Festivalis vyks Gėlių gatvės 5,7,9 namų kiemuose, kurie jungiasi tarpusavyje. Ten pat vyks populiarioji sendaikčių ir neįgaliųjų dirbinių mugė-pardavimas. Vaikų darželio teritorijoje bus organizuojama popietė tėveliams, piešinių ir dainų konkursas – koncertas. Kūrybiškai išnaudojus esamas erdves, įgarsinus Gėlių g. 7 kiemą vyks pagrindinis renginio akcentas – stilizuotas integracinis renginys „Gėlės auga sode“, kuriame bendrus numerius atliks neįgalieji atlikėjai (dainininkai, šokėjai) ir meno meistrai.

Taikos diena. LŽNS turi išskirtinę patirti įgyvendinant kultūrinius – integracinius performansus. 2016 m. Rugsėjo 21 d. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje bus minima tarptautinė Taikos diena. Jungtinių tautų organizacijos generalinė asamblėja rekomendavo visoms valstybėms šią dieną laikyti visuotinio susitaikymo diena. LŽNS ketina prisijungti prie JTO raginimo ir Rugsėjo 21 d. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje pristatys misteriją – oratoriją „Taikos diena“. Tai ypatinga proga bendru neįgaliųjų, menininkų bei akademinio jaunimo meniniu – socialiniu projektu atkreipti dėmesį į vieną labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių – neįgaliuosius. Misterijos „Taikos diena“ tekstai bus parengti naudojantis neįgalių poetų eilėmis.

Neįgaliųjų teatrų festivalis – konkursas „Begasas“. Lietuvoje vis labiau aktyvėja neįgaliųjų teatrinė veikla, ženkliai auga jų profesinis lygis. Nuosekliai dirbantys neįgaliųjų kolektyvai ir talentingi vadovai skundžiasi, kad Lietuvoje vyrauja agidbrigadinė veikla ir nėra rimto neįgaliųjų teatrų festivalio (beje, tokių Europoje gausu), kuriame galima būtų rodyti išbaigtus ir novatoriškus pastatymus, pretenduojančius tapti bendra Lietuvos ir Europos kultūros dalimi – optimalios socialinės integracijos pavyzdžiu. Todėl Lietuvos žmonių su negalia sąjunga ir rengiasi organizuoti neįgaliųjų teatrų festivalį – konkursą „Begasas“, kurio pagrindinis tikslas – per kultūros mainus mažinti neįgaliųjų žmonių socialinę atskirtį, kelti profesionalumo lygį teatrų veikloje. Festivalis – konkursas „Begasas“ vyks Vilniuje 2 dienas. Dalyvaus 12 neįgaliųjų teatro trupių.  Pagrindiniai festivalio – konkurso „Begasas“ kriterijai – novatoriškumas ir profesionalumas, todėl bus vertinami naujausi trupių pastatymai ir atradimai. Festivalio metu vyks neformalūs susitikimai – apskriti stalai su teatro trupių vadovais ir režisieriais – pasidalinti menine patirtimi ir originaliomis idėjomis.

Kūrybos pleneras „Bio formos“. Neįgaliųjų meno terapijos visuomenei ir socialinių interakcijų kūrybos pleneras ,,Bio formos“ yra meninis – socialinis projektas specialiųjų poreikių asmenims, apjungiantis poezijos, muzikos bei teatrinių interakcijų atvirose erdvėse kūrybos programą ir naujų kūrinių pristatymą visuomenei. 6 dienas vyksiančiame plenere 15 tapančių, poeziją ir muziką kuriančių bei vaidinančių teatre žmonių su negalia, vadovaujami šios srities profesionalių specialistų, kurs naujus poezijos, muzikos kūrinius, teatro atvirose erdvėse interakcijas, mokysis naujų literatūros, poezijos, muzikos, teatro atvirose erdvėse komponavimo formų bei technikų, pasisems šiuolaikiškų kūrybinių įdėjų bei profesinių įgūdžių, dalyvaus kūrybinėse diskusijose, pristatys savo kūrybą visuomenei.