Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

2015 m. asociacijų veiklų rėmimo projektas

stovykla

A-1. Neįgaliųjų teisių atstovavimas. LR Seimui ratifikavus JT Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvųjį protokolą, nevyriausybinėms neįgaliųjų organizacijoms tenka ypač svarbus uždavinys – visapusiškai įsitraukti ir dalyvauti JT NTK įgyvendinimo kontrolės procese. Atstovaudami neįgaliųjų teises ir reikalaudami, kad mums svarbūs klausimai nebūtų sprendžiami be mūsų, privalome patys aktyviai dalyvauti įvairiose darbo grupėse, pasitarimuose, susitikimuose su politikais, valdžios atstovais ir pačiais neįgaliaisiais. Kaip rodo mūsų organizacijos daugiametė patirtis, LŽNS atstovams 1-2 kartus į savaitę tenka dalyvauti įvairiose susitikimuose ir pasitarimuose, sprendžiant svarbius klausimus ar atstovaujant neįgaliųjų interesus. Netiesiogiai atstovaudami 9 tūkst. neįgaliųjų teises ir lūkesčius planuojame, kad per metus vienam organizacijos atstovui teks dalyvauti iki 70 renginių: susitikimuose, pasitarimuose, diskusijose, pristatymuose, konferencijose, darbo grupėse.

A-2. „Apskritų stalų“ organizavimas. Numatome tęsti pradėtos veiklos „Apskritų stalų organizavimas“ įgyvendinimą ir 2015 metais. Veiklos esmė – tęsti neįgaliųjų organizacijų, vietos bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų dialogą, gerinant bendradarbiavimą, nes kokybiškas paslaugas bendruomenei galima užtikrinti tik nuolatinės partnerių komunikacijos kontekste.
2015 m. bus organizuota 16 „Apskritų stalų“ 16 savivaldybių. Neįgaliųjų gerovė priklauso ne tik nuo to, ką jai gali duoti valdžia, bet taip pat ir nuo to, kiek patys žmonės su negalia gali įtakoti valstybės ir savivaldos gyvenimą jiems aktualiose srityse. Kartu su Lietuvos žmonių su negalia sąjungos administracijos atstovais ir specialistais „stale“ dalyvaus LŽNS regioninių organizacijų valdybos/tarybos nariai ir aktyvas, kitų nevyriausybinių organizacijų, aktyviai veikiančių konkrečioje savivaldybėje, atstovai, vietos valdžios, verslo ir žiniasklaidos atstovai.

A-3. Asocijuotų narių atstovų forumai. 2015 m. vyks vienos dienos 4 forumai asocijuotų narių vadovams, darbuotojams, kuriuose kiekviename dalyvaus po 20 asmenų, iš jų 15 – žmonės su negalia. Organizacijų vadovai aptars bendradarbiavimo su savivaldybe ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis problemas, svarstys šių problemų sprendimų būdus, dalinsis gerąja patirtimi, taip pat aptars neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklai svarbius dokumentus, diskutuos apie galimybes užsidirbti daugiau lėšų, ieškos būdų, kaip neįgalieji ir neįgaliųjų organizacijos ne tik dalyvautų svarstant, bet ir darytų įtaką priimant svarbius neįgaliesiems sprendimus, aptars kitus klausimus.

A-4 .Dalyvavimas stebėsenoje. Projektų finansavimo tvarkos apraše numatyta stebėsenos funkcija. Projektų atrankos stebėsenos tikslas – padėti savivaldybių administracijoms užtikrinti organizuojamų projektų vertinimo ir atrankos konkursų skaidrumą ir viešumą, sudarant pilietinės visuomenės – skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovams – galimybes stebėti projektų vertinimo ir atrankos komisijų darbą. Savivaldybių administracijų organizuotuose pasitarimuose bus pristatomos ir aptariamos prioritetinės projektuose remiamos veiklos (paslaugos) ir kiti aktualūs projektų finansavimo bei įgyvendinimo savivaldybėje klausimai ir teikiamos rekomendacijos. LŽNS įgaliojo ir NRD patvirtino 20 asmenų, iš jų neįgaliųjų 17, iš jų vaikų 0, kurie dalyvaus 28 savivaldybių – Alytaus m. ir raj., Biržų raj., Druskininkų, Kauno raj. ,Kėdainių raj., Radviliškio raj., Ignalinos raj., Jonavos raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj. Klaipėdos m., Kupiškio raj., Rokiškio raj., Molėtų raj., Panevėžio miesto, Prienų raj., Raseinių raj., Šakių raj., Šilalės raj., Švenčionių raj., Trakų raj. Ukmergės raj., Utenos raj. Vilkaviškio raj., Vilniaus raj., Visagino, Zarasų raj. – projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbe ir stebės, kaip savivaldybės administracijos organizuoja ir vykdo projektų paraiškų atranką bei teiks rekomendacijas.

A-5. Teisės aktų stebėjimas, teisinės konsultacijos neįgaliesiems ir jų šeimų nariams. Būtinas nuolatinis galiojančių teisės aktų peržiūrėjimas bei teisės aktų projektų ir naujai priimtų teisės aktų stebėsenos vykdymas, kad teisės aktai atitiktų tikslus, kurie buvo keliami juos priimant ar pristatant, ir kad jų veikimas nesukeltų nenumatytų neigiamų pasekmių, tinkamai gintų neįgaliųjų teises, užtikrintų lygias galimybes. Metų bėgyje LŽNS teisininkas, vyks į LŽNS asocijuotų narių būstines Lietuvos regionuose, kur rinks neįgaliųjų nusiskundimus, prašymus ar pageidavimus dėl teisės aktų bei valstybės ar/ir savivaldybių įstaigų norminių aktų, susistemins gautą informaciją. Planuojamos 4 išvykos. Atstovaudamas neįgaliųjų teises, teisininkas stebės naujai priimamus, jau galiojančius teisės aktus bei teisės aktų projektus ir remiantis patirtimi ir iš asocijuotų narių gautais duomenimis, teiks pasiūlymus atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, kad būtų užtikrintos neįgaliųjų asmenų teisės.

A-6. Interneto puslapio www.negalia.lt administravimas. Projektas skirtas tęsti LŽNS tinklalapio www.negalia.lt veiklą, kuris pristatys organizacijos veiklas, neįgaliųjų problemas bei jų sprendimo būdus, teikti konsultacijas neįgaliesiems ir jų šeimos nariams. Tinklalapis yra orientuotas į organizacijos narius, žmones, kurie domisi neįgaliųjų klausimais, specialistus, organizacijas, dirbančias su neįgaliaisiais, kartu ir informuoti plačiąją visuomenę.

A-7. Neįgaliųjų teisė į judėjimo laisvę ir prieinamumą. Projektinė veikla „Be slenksčių“. Tai tęstinė veikla, pradėta 2011 metais.  2015 m. bus tikrinami visuomeninės paskirties objektai 5- iose naujose savivaldybėse. 3 asmenys su judėjimo negalia, naudodamiesi parengta anketa, bei turintys 3 metų patirtį šioje srityje, bendrai patikrins apie 400 objektų. 2015 m. Vilniaus, Anykščių ir Zarasų verslo ir turizmo centruose įvyks 3 atviros diskusijos – forumai „Be slenksčių“, kuriuose bus pristatyta parengta ir susisteminta Vilniaus, Anykščių ir Zarasų audituotų turizmo ir verslo objektų medžiaga, pristatyti galimi turizmo maršrutai neįgaliesiems. Per šiuos forumus bus bandoma užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą tarp LŽNS ir verslo subjektų, pasiūlant turizmo ir kitų paslaugų verslininkams objektų auditavimo bei kitas paslaugas. Neįgalūs Lietuvos gyventojai ir užsienio svečiai susiduria su dideliais sunkumais ir nusivylimais, kadangi negali gauti informacijos, ar vieta, į kurią keliauja, yra pritaikyta neįgaliajam, kur rasti pritaikytas vietas ir kaip ten saugiai patekti ir pan. Kaip žinoma, kiekvienas asmuo su judėjimo negalia prieš išeidamas iš namų privalo suplanuoti visą kelionės maršrutą, kad galėtų kuo savarankiškiau judėti aplinkoje. 2013-2014 m. buvo sukurta ir paleista veikimui internetinė svetainė www.beslenksciu.lt. Į šią svetainę yra sukeliami visi Lietuvoje patikrinti objektai. Šioje svetainėje žmonės gali matyti, kokie objektai yra patikrinti, ar jie pritaikyti neįgaliesiems, kokios patekimo ir judėjimo jame galimybės ir kliūtys. Lietuva yra turtinga istoriniu paveldu, gausu galerijų, poilsio bazių, lankytinų vietų ir kitų įžymių vietų, bet dažnai neįgalūs Lietuvos gyventojai ir šalies turistai apie jas nežino. Siekiant dindinti Lietuvos kultūros paveldo žinomumą ir lankomumą, plėsti neįgaliųjų laisvalaikio praleidimo galimybes, skatinti turizmą 2015 m. bus parengti 4 neįgaliesiems pritaikyti turistiniai maršrutai, kuriais vadovaujantis, žmogus žinos, kur infrastruktūra pritaikyta jo poreikiams, ko tikėtis kelionėje, kokių gali kilti sunkumų ir kaip rekomenduojama juos išspręsti.

A-8. Jaunųjų kūrėjų socialinės provokacijos „Socialiniai portretai“. Nuo 2010 m. vykdomo projekto tikslas – trumpo metražo filmų, fotografijos ir animacijos kūrybinio proceso metu užmegzti dialogą tarp jaunų žmonių su negalia, skatinti projekto dalyvių iniciatyvumą bei ugdyti toleranciją ir solidarumo jausmą bendraamžiams bei kitiems visuomenės sluoksniams. Kino, fotografijos, animacijos kalba iškelti ir panagrinėti jaunimui svarbias temas ir juos supantį pasaulį. Per vaizdą, garsą, žodį, vaidybą, montažą skatinti jaunimo kūrybiškumą bei saviraišką, atsakomybės jausmą, pasitelkiant šiuolaikiniam jaunimui lengvai suvokiamas vaizdines formas. Ši projektinė veikla vaizdžiai atkreips dėmesį į stereotipus susijusius su negalia, kels visuomenėje aktualius klausimus ir prisidės prie neįgaliųjų teisių gynimo. 2015 m. bus organizuoti 2 septynių dienų plenerai: 1 foto pleneras ir 1 trumpametražinių filmų kūrimo pleneras, o pleneruose sukurti darbai bus patalpinti į interneto svetaines, rodomi mokyklose ir darželiuose, todėl vyks visuomenės švietimas negalios tema.

A-9. „Pažink negalią“. Žmonės su negalia, tarp jų su fizine negalia, sudaro apie 10 proc. Lietuvos gyventojų. Labai dažnai jie patiria fizinį bei psichologinį diskomfortą, kuris apsunkina jų integraciją į visuomenę. Vykdant žmonių su negalia integracijos programą, teko pastebėti, kad visuomenė labai dažnai žmones su negalia laiko nevisaverčiais. Neįgaliųjų integracija priklauso nuo dviejų aspektų – išlikusių galių adaptacijos ir tolesnės šių plėtotės bei plačiosios visuomenės geranoriškumo, pripažįstant neįgaliuosius visaverčiais visuomenės nariais. Siekiant, kad žmonių su fizine negalia integracija būtų aktyvesnė, būtina skleisti tarp įvairių visuomenės grupių informaciją apie negalią bei jos ypatumus. Veiklos tikslas – supažindinant jaunimą su neįgaliųjų problemomis, poreikiais, bendravimo ypatumais, formuoti jų teisingą ir humanistinį požiūrį į žmones su negalia ir vykdyti traumų prevenciją.

B-1. LŽNS asocijuotų narių finansinio savarankiškumo ir verslumo ugdymas. Lietuvoje veikiančios neįgaliųjų NVO turi nedidelius finansinius išteklius. Daugiau nei pusės NVO metinis biudžetas sudaro iki 30 tūkst. Lt. Mažiausią biudžeto dalį sudaro pajamos, gautos teikiant paslaugas. LŽNS asocijuoti nariai yra kritiškai priklausomi nuo biudžetinio finansavimo, jam mažėjant, negali atrasti naujų finansavimo šaltinių, nemato galimybių plėtoti organizacijos veiklą. Iš kitos pusės, vis daugiau neįgaliųjų siekia integruotis darbo rinkoje visuomeniniame gyvenime, tad ieško paslaugų, kurios susijusios su aukštesnės kompetencijos veiklomis, kaip konsultavimas, įdarbinimas, motyvavimas, tarpininkavimas ir pan. NVO, tobulindamos teikiamas paslaugas ir pradėdamos teikti naujas – galėtų sustiprinti savo finansinį savarankiškumą, diversifikuoti pajamas, formuoti stipresnį personalą, tačiau šia galimybe naudojasi itin retai. Organizuojant LŽNS 20 asocijuotų narių ir 5 filialų vadovams mokymus 2015 metais numatoma pravesti keturis 6 valandų seminarus po 15 žmonių kiekviename.

B-2. Įdarbinimo konsultantai. 2015 m. organizacijoje bus teikiamos įdarbinimo konsultavimo paslaugos asmenims su negalia, bei asmenims, besidominantiems neįgaliųjų įdarbinimu (potencialiems darbdaviams, įdarbinimo agentūrų darbuotojams ir pan.). Paslaugas teiks asmuo susipažinęs su neįgalių asmenų įdarbinimo specifika. Konsultacijų metu (realiu laiku, internetu) potencialiems darbuotojams bus teikiama informacija apie laisvas darbo vietas, darbdaviai bus supažindinami su neįgaliųjų įdarbinimo specifika ir pan. Bus teikiamos tarpininkavimo paslaugos tarp abiejų suinteresuotų šalių.

B-3. Meno ir kultūros srities specialistų kvalifikacijos kėlimas. Lietuvos žmonių su negalia kasmet organizuoja seminarų ciklą ,,Meno terapijos taikymas socialiniame darbe“, išpopuliarėjusį tarp kitų neįgaliųjų organizacijų. Seminarą veda aukštos kvalifikacijos specialistai. 2010 m. vykusiame seminare buvo atliktas kiekybinis meno terapijos, užimtumo paslaugų bei šios srities mokymų poreikio tyrimas. Tuo remiantis, LŽNS 2015 metais planuoja organizuoti 3 vienos dienos seminarus Vilniuje.
Programos tikslas – įvairių meno terapijos sričių specialistų pagalba pateikti naujų darbo su neįgaliaisiais metodikų, supažindinti su naujausiais meno terapijos pasiekimais ir idėjomis, inspiruoti progresyvų kūrybišką mąstymą socialiniame darbe, atskleisti galimybes prisitraukti papildomų lėšų iš kultūrinių fondų. Didelis dėmesys bus skiriamas darbui su neįgaliais vaikais, kultūrinių projektų rašymui ir valdymui, kultūros renginių, įtakojančių neįgaliųjų gyvenimo kokybės pozityvius pokyčius, rengimui.

B-4. Kvalifikacijos tobulinimas, metodologinis vadovavimas, konsultacijų teikimas, asocijuotų narių ir LŽNS VŠĮ finansininkams. Kaip rodo daugiametė patirtis, asocijuotų narių ir VŠĮ finansininkams iškyla klausimų ir problemų, kurių teisingų sprendimų jie ieško kreipdamiesi į LŽNS atsakingus darbuotojus. Todėl 2015 metais LŽNS atsakingi darbuotojai, teiks metodologinę pagalbą 20 LŽNS asocijuotų narių ir 5 VŠĮ finansininkams, pagal jų poreikius. Projektu bus siekiama kokybiškai ir per trumpą laiką padidinti dirbančių finansininkų profesinę kvalifikaciją.

C-1. Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos. 2015 m. bus organizuotos 5 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos: Stovykla „Pasirink savo kelią“ traumas patyrusiems jauniems asmenims (iki 45 metų), Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla asmenims, sergantiems išsėtine skleroze vyks septynias,  Neįgaliųjų stovykla – žygis baidarėmis, „Bitė žmogui“ – stovykla Antalieptės bityne. 2015 m. savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklose dalyvaus 83 asmenys, iš jų 75 neįgalieji.

C-2. „Neįgaliųjų, judančių rankomis varomais vežimėliais su specialiais priedais – varytuvais, stovykla – maratonas „Nugalėk save“. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga šį projektą įgyvendina nuo 2005 m. Projekto tikslas – keisti požiūrį į žmones su negalia, mažinti socialinę atskirtį. Projektas originalus, kadangi jame dalyvauja žmonės turintys sunkią judėjimo negalią arba galintys judėti tik neįgaliųjų vežimėliais, kurie nori parodyti didelį norą judėti, siekti tikslo, būti pripažintais. 2015 m. žmonių su negalia maratonas – tarptautinio maratono Estija-Latvija-Lietuva dalis. Maratono įgyvendinimui bus kooperuojamos Estijos, Latvijos ir Lietuvos neįgaliųjų organizacijų ir rėmėjų lėšos. Numatoma, kad 20 žmonių su negalia iš trijų šalių per 8 dienas nuvažiuos apie 450 km. Maratono startas bus Pakruojyje. Trasa eis Pakruojo, Joniškio raj. Lietuvoje, Jelgavos, Rygos raj. Latvijoje ir Ainaži, Pernu raj. Estijoje.

C-3. Profesinių ir meninių įgūdžių varžytuvės „Abilimpiada“. 2015 m. bus organizuojamos profesinių ir meninių įgūdžių varžytuvės „Abilimpiada“. Varžytuvės bus organizuojamos apskričių mastu. Tai svarbus projekto vykdymo metodas, kadangi varžytuvėse galės dalyvauti platesnis ratas asmenų su negalia. Jie demonstruos savo profesinius ir kitokius sugebėjimus ir varžysis. Projekto veiklos bus organizuojamos Panevėžio, Utenos, Šiaulių ir Vilniaus apskrityse. 4 varžytuvėse dalyvaus po 30 žmonių su negalia, 5-7 specialistai ir 5 savanoriai. Viso planuojama dalyvaus 140 asmenų: iš jų 100 neįgalių dalyvių, 20 specialistų ir 20 savanorių. Varžytuvių dalyviams padės ruoštis ir juos vertins 5-7 specialistų komanda: pedagogai, technologai ir kiti specialistai. Planuojama varžytis šiose grupėse: 1. Piešimo ant šilko. 2. Batikos. 4. Techninės interpretacijos. 5. Tapybos. 6. Puokščių aranžavimo. 7. Eilėraščių kūrimo. 8. Žaislo iš skiaučių kūrimo.

C-4. Web seminarai. Problema, sąlygojanti šios veiklos vystymą yra nepritaikyta fizinė aplinka ir finansavimo stoka organizuojant mokymus. Dauguma neįgaliųjų, judančių neįgaliojo vežimėliais ar dėl negalios pobūdžio negali dalyvauti mokymuose ne namų sąlygomis, nes negali išeiti iš namų, negalia riboja mokymosi trukmę (negali visą dieną dalyvauti mokymuose) ar paskaitos vedamos nepritaikytoje aplinkoje. Taip pat finansinės krizės pasekoje, organizacijų veiklos yra menkai finansuojamos ir tenka atsisakyti dalies brangiai kainuojančių seminarų, kurių organizavimui būtinos lėšos salių nuomai, apgyvendinimui ir maitinimui.  Todėl spręsdami šią problemą ir vystydami įvairias inovatyvias neįgaliųjų ugdymą ir švietimą skatinančias metodikas ir priemones ketiname organizuoti web seminarų ciklus. 2015 m. numatoma organizuoti praktinių 3 seminarų ciklą. Kiekvienas seminaras turėtų susidėti iš dviejų pamokų. Siūlomos šios seminarų temos: “Verslo planas”, “Rinkodaros pagrindai”, “E-verslo pagrindai”.

C-5. Stovyklos vaikams su negalia. 2015 m. bus organizuota 1 stovykla sunkios negalios vaikų savarankiškumo didinimo stovykla. Stovykla bus skirta sunkios negalios vaikams (autistams, VCP ir pan.). Stovyklos tikslas – organizuoti neįgalių vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, sudarant jiems saugią ir sveiką aplinką bei suteikiant galimybes meniniam lavinimuisi ir saviraiškai, socialinei integracijai. Kiekviena stovyklos diena bus paskirta tam tikrai temai. Pagal numatytas temas bus organizuojamas vaikų užimtumas, poilsis ir pramogos.

D-1. Gėlių ir Sodų gatvių festivalis. Šis projektas yra socialinis, bendruomeninis ir kultūrinis, juo siekiama toliau skatinti bendruomenės iniciatyvas, organizuojant Vilniaus mieste Gėlių ir Sodų gatvių kultūros festivalį, burti Gėlių ir Sodų gatvėse gyvenančius, dirbančius ar kitaip su jomis susijusius asmenis bei įstaigas, organizacijas vietos bendruomenės problemoms spręsti. Lietuvos žmonių su negalia sąjungai, kurios būstinė yra Gėlių gatvėje, yra labai svarbu palaikyti geros kaimynystės santykius, inicijuoti ir vykdyti įvairius bendruomeninius projektus. Vykdant projektą “Gėlių ir Sodų gatvių festivalis” bus palaikomas ryšys su gatvių kaimynais – namų gyventojais ir įstaigomis, dirbančiomis abejose gatvėse. Renginio data – rugsėjo 20 d. Renginio dieną koncertuos neįgalieji, nuo ryto bus kviečiami žiūrovai į renginius Gėlių ir Sodų gatvėse. Informacinis festivalio punktas bus organizuotas Sodų ir Gėlių gatvių kampe. Festivalis vyks Gėlių gatvės 5,7,9 namų kiemuose, kurie jungiasi tarpusavyje. Ten pat vyks populiarioji sendaikčių ir neįgaliųjų dirbinių mugė-pardavimas. Vaikų darželio teritorijoje bus organizuojama popietė tėveliams, piešinių ir dainų konkursas – koncertas. Kūrybiškai išnaudojus esamas erdves, įgarsinus Gėlių g. 7 kiemą vyks pagrindinis renginio akcentas – stilizuotas integracinis renginys „Gėlės auga sode“, kuriame bendrus numerius atliks neįgalieji atlikėjai (dainininkai, šokėjai) ir meno meistrai.

D-2. InterOpera „Meilė be mirties smėlynuose“. Remiantis išskirtine LŽNS patirtimi (2008 m. misterija- oratorija ,,Pašvęstojo gimimas“, 2009 m. ,,Prabudimai“, 2010 m., „Taikos diena“, 2011 m. ,,Angelų kalbėjimai“) – misterijomis oratorijomis, kurios yra tapusios neatsiejama Lietuvos kultūros dalimi, palankiai įvertinta kultūros ekspertų, meno kritikų bei žiniasklaidos. Bendradarbiavimo ir patirties perėmimo iš Jungtinės karalystės menininkų, dirbančių socialinės integracijos srityje pagrindu – pirmą kartą Lietuvoje kuriama ir statoma interOpera (miuziklas). Tai – unikalus projektas, pagrįstas įtraukties, integracijos, prieinamumo, inovatyvumo. 2015 m. vyks InterOperos „Meilė be mirties smėlynuose“sklaida regionuose. Projekte dalyvaus 50 asmenų, iš jų 25 asmenys su negalia. Spalio mėn. minint Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 20-ies metų sukaktį, įvyks kūrinio pristatymas Vilniuje. Lapkričio 16 d., minint Tarptautinę tolerancijos dieną, numatoma pristatymas Molėtų kultūros namuose., o gruodžio 3 d., minint Tarptautinę neįgaliųjų dieną, numatomas pristatymas Kaišiadorių kultūros namuose.

D-3. Neįgaliųjų teatrų festivalis – konkursas „Begasas“. Lietuvoje vis labiau aktyvėja neįgaliųjų teatrinė veikla, ženkliai auga jų profesinis lygis. Nuosekliai dirbantys neįgaliųjų kolektyvai ir talentingi vadovai skundžiasi, kad Lietuvoje vyrauja agidbrigadinė veikla ir nėra rimto neįgaliųjų teatrų festivalio (beje, tokių Europoje gausu), kuriame galima būtų rodyti išbaigtus ir novatoriškus pastatymus, pretenduojančius tapti bendra Lietuvos ir Europos kultūros dalimi – optimalios socialinės integracijos pavyzdžiu. Todėl Lietuvos žmonių su negalia sąjunga ir rengiasi organizuoti neįgaliųjų teatrų festivalį – konkursą „Begasas“, kurio pagrindinis tikslas – per kultūros mainus mažinti neįgaliųjų žmonių socialinę atskirtį, kelti profesionalumo lygį teatrų veikloje. Festivalis – konkursas „Begasas“ vyks Vilniuje 2 dienas. Dalyvaus 12 neįgaliųjų teatro trupių. Numatomas dalyvių skaičius – 120 žmonių, iš kurių apie 70 – neįgalūs atlikėjai. Pagrindiniai festivalio – konkurso „Begasas“ kriterijai – novatoriškumas ir profesionalumas, todėl bus vertinami naujausi trupių pastatymai ir atradimai. Festivalio metu vyks neformalūs susitikimai – apskriti stalai su teatro trupių vadovais ir režisieriais – pasidalinti menine patirtimi ir originaliomis idėjomis.

D-4. „Neįgaliųjų meno ir socialinių interakcijų pleneras „Meno teritorija“. Meno ir socialinių interakcijų pleneras „Jaunieji kūrėjai“ yra meninis – socialinis projektas specialiųjų poreikių asmenims, apjungiantis poezijos, muzikos bei teatrinių interakcijų atvirose erdvėse kūrybos programą ir naujų kūrinių pristatymą visuomenei. Bus bandoma neįgaliųjų bei sveikųjų menininkų kooperacijos pagrindu, diskusijų bei bendros kūrybos priemonėmis išsiaiškinti aštriausias neįgaliųjų problemas, su kuriomis jie susiduria visuomenėje – atrasti šių problemų išraišką meno atvirose erdvėse forma ir taip, pasitelkiant informavimo- žiniasklaidos priemones, formuoti visuomenės požiūrį bei pozityvius socialinius pokyčius. Projekto partneriai – Lietuvos kompozitorių bei rašytojų sąjungos. Neįgaliųjų meno ir socialinių interakcijų pleneras vyks Druskininkuose. Projekte dalyvaus žmonės su fizine negalia, profesionalūs menininkai, jauni menininkai – savanoriai. Vadovaujami šios srities profesionalių specialistų, neįgalieji kurs naujus muzikos kūrinius, gatvės teatro interakcijas, gatvės teatro komponavimo formas bei technikas, pasisems šiuolaikiškų kūrybinių idėjų bei profesinių įgūdžių, dalyvaus kūrybinėse diskusijose.

D-5. „Respublikinė žmonių su negalia dailiųjų amatų darbų paroda „Rudens saulutė“. Nuo 1999 m. kas metai Ukmergėje rengiama respublikinė žmonių su negalia dailiųjų amatų darbų paroda „Rudens saulutė“. Respublikinės parodos organizavimas, tai galimybė žmonėms su negalia pristatyti savo darbus. Žmonėms sudaromos sąlygos tobulėti, realizuoti save per dailiuosius amatus. Parodai žmonės ruošiasi kelis mėnesius, kad pagamintų ar sukurtų norimą kiekį darbelių. Tokiu būdu žmonės su negalia ugdo darbinius įgūdžius, o dalyvaudami parodoje turi galimybę pasidalinti darbo patirtimi, bendrauti, susirasti naujų draugų. Parodos dalyvių darbus komentuos ir juos konsultuos meno ekspertas. Kasmet parodoje „Rudens saulutė“ dalyvauja iki 300 žmonių su negalia iš įvairių Lietuvos rajonų. Visuomenei tai puiki proga susipažinti su neįgaliųjų gebėjimais, įsigyti patikusius darbus.