Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

2014 m. Asociacijų veiklos rėmimo projektas

Asociacijų veiklos projektas

Pagrindinis projekto tikslas – Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos priemonių įgyvendinimas neįgaliųjų teisių gynimo, specialistų kvalifikacijos tobulinimo, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, kultūros ir sporto renginių organizavimo srityse, užtikrinant, kad žmonėms su negalia būtų prieinama visokia veikla, mažinama jų socialinė atskirtis ir šalinamos aplinkos kliūtys, trukdančios jiems lygiai su visais dalyvauti visuomenės gyvenime.

Projekte numatyta įgyvendinti sekančias veiklas:

Neįgaliųjų teisių atstovavimas. Atstovaudami neįgaliųjų teises ir reikalaudami, kad mums svarbūs klausimai nebūtų sprendžiami be mūsų, privalome patys aktyviai dalyvauti įvairiose darbo grupėse, pasitarimuose, susitikimuose su politikais, valdžios atstovais ir pačiais neįgaliaisiais. Kaip rodo mūsų organizacijos daugiametė patirtis, LŽNS atstovams 2-3 kartus į savaitę tenka dalyvauti įvairiose susitikimuose ir pasitarimuose, sprendžiant svarbius klausimus ar atstovaujant neįgaliųjų interesus.

„Apskritų stalų“ organizavimas. Numatome tęsti pradėtos veiklos „Apskritų stalų organizavimas“ įgyvendinimą ir 2012 metais organizuoti 1 dienos „Apskritus stalus“ 10 savivaldybių, kur yra LŽNS asocijuoti nariai ir įmonės. Neįgaliųjų gerovė priklauso ne tik nuo to, ką jai gali duoti valdžia, bet taip pat ir nuo to, kiek patys žmonės su negalia gali įtakoti valstybės ir savivaldos gyvenimą jiems aktualiose srityse. Kartu su Lietuvos žmonių su negalia sąjungos administracijos atstovais ir specialistais „stale“ dalyvaus LŽNS regioninių organizacijų valdybos/tarybos nariai ir aktyvas, kitų nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų, aktyviai veikiančių konkrečioje savivaldybėje, atstovai, vietos valdžios, verslo ir žiniasklaidos atstovai, aptariant skaudžiausias problemas ir siūlant konkrečius problemų sprendimų būdus.

Teisės aktų stebėjimas, teisinės konsultacijos neįgaliesiems ir jų šeimų nariams. Dažniausiai priimant teisės aktus teigiama, kad jie padės pasiekti puikių rezultatų, o neigiamų pasekmių nenumatoma. Realybėje gi viskas neretai įvyksta priešingai, tačiau netinkami teisės aktai tiesiog užmirštami ir netaisomi. Būtinas nuolatinis galiojančių teisės aktų peržiūrėjimas ir norminių teisės aktų stebėsenos vykdymas, kad galiojantys teisės aktai pasiektų tikslus, kurie buvo keliami jį priimant, ir kad jų veikimas nesukeltų nenumatytų neigiamų pasekmių, tinkamai gintų neįgaliųjų teises, užtikrintų lygias galimybes. 2012 m. sausio – rugpjūčio mėn. šią veiklą vykdys LŽNS dirbantis teisininkas, o rugsėjo – gruodžio mėn. veiklą tęs pagal paslaugų teikimo sutartį samdomas paslaugų teikimo įmonės teisininkas.

Vadovų forumai. 2014 m. LŽNS asocijuotų narių lyderiams bus organizuoti vienos dienos 5 „Vadovų forumai“, kurie vyks Vilniuje. 20 projekto dalyvių, iš jų 15 neįgaliųjų, aptars bendradarbiavimo su savivaldybe ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis problemas, svarstys šių problemų sprendimų būdus, dalinsis gerąja patirtimi, taip pat aptars neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklai svarbius dokumentus, diskutuos apie galimybes užsidirbti daugiau lėšų, ieškos būdų, kaip neįgalieji ir neįgaliųjų organizacijos ne tik dalyvautų svarstant, bet ir darytų įtaką priimant svarbius neįgaliesiems sprendimus, ir kitus klausimus.

Neįgaliųjų teisė į judėjimo laisvę ir prieinamumą. Projektinė veikla „Be slenksčių“. Tai tęstinė veikla, pradėta 2011 metais. Šios veiklos tikslas – mažinti socialinę atskirtį, atkreipiant visuomenės, valdininkų dėmesį į nepritaikytą arba blogai pritaikytą viešąją aplinką: pastatus, šaligatvius, perėjas, neįgaliųjų automobiliams skirtas stovėjimo vietas.

2014 m. planuojama revizuoti 500 objektų, sudaryti 2 turistinius maršrutus,  sukūrus internetinę svetainę www.beslenksciu.lt, pagerinti neįgaliųjų judėjimo galimybę ir prieinamumą Lietuvoje, išplatinus Univeralaus dizaino rekomendacijas statybos srityje pagerinti visuomeninės paskirties objektų pritaikymo kokybę neįgaliųjų poreikiams.

Kino programa „Negalia ne kliūtis“. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, bendradarbiaudama su Tarptautiniu mažųjų kino formų festivaliu „Tinklai“, 2014 metais ketina tęsti kino (trumpų filmų) programos „Negalia ne kliūtis“ projektą. Projekto misija – edukacinė. Trumpų filmų programa vaizdžiai atkreipia dėmesį į stereotipus susijusius su negalia, kelia visuomenėje aktualius klausimus ir prisideda prie neįgaliųjų teisių gynimo. Šiais metais numatoma kino programą nukreipti į mokyklinio amžiaus vaikus ir jaunimą. Organizatorių patirtis rodo, kad kinas šiuolaikiniam jaunimui yra lengvai suvokiama neformalaus ugdymo forma. Kino programa „Negalia ne kliūtis“ bus rodoma didžiųjų miestų kultūrinėse erdvėse, kino teatruose bei bendrojo lavinimo įstaigose. Projekto vykdytojai tikisi, kad kino programa patrauks ne vien jaunimo dėmesį, tačiau suteiks galimybę bendraamžiams su negalia įsitraukti į veiklas.

„Pažink negalią“ Projektas „Pažink negalią” bus vykdomas 2 kryptimis:

1. „Pažink negalią” jaunimui. Veiklos tikslas – supažindinant jaunimą (moksleivius bei studentus) su neįgaliųjų problemomis, poreikiais, bendravimo ypatumais, formuoti jų teisingą ir humanistinį požiūrį į žmones su negalia. Organizacija turi 10 metų patirtį analogiškos veiklos vykdyme.

2. Nevyriausybinių organizacijų ir verslo partnerystė per socialinės atsakomybės principus. Veiklos tikslas – keisti verslo subjektų požiūrį į žmones su negalia. Veikla bus nukreipta į įmonių, teikiančių plataus vartojimo paslaugas, informavimą ir konsultavimą apie socialinės atsakomybę socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių atžvilgiu.

Kvalifikacijos tobulinimas, metodologinis vadovavimas, konsultacijų teikimas, asocijuotų narių ir LŽNS VŠĮ finansininkams bei vadovams. Kaip rodo daugiametė patirtis, asocijuotų narių ir VŠĮ finansininkams iškyla klausimų ir problemų, kurių teisingų sprendimų jie ieško kreipdamiesi į LŽNS atsakingus darbuotojus. Todėl 2014 metais 2 LŽNS darbuotojai, teiks metodologinę pagalbą 18 LŽNS asocijuotų narių ir 5 VŠĮ finansininkams ar vadovams.  Projektu bus siekiama kokybiškai ir per trumpą laiką padidinti dirbančių finansininkų ir vadovų profesinę kvalifikaciją.

Meno ir kultūros srities specialistų kvalifikacijos kėlimas. Lietuvos žmonių su negalia kasmet organizuoja seminarų ciklus ,,Meno terapijos taikymas socialiniame darbe“, išpopuliarėjusį tarp kitų neįgaliųjų organizacijų. Seminarą veda aukštos kvalifikacijos specialistai. 2010 m. vykusiame seminare buvo atliktas kiekybinis meno terapijos, užimtumo paslaugų bei šios srities mokymų poreikio tyrimas. Tuo remiantis, LŽNS 2014 metais planuoja organizuoti po 2 vienos dienos seminarus Vilniuje.

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo dienos stovykla asmenims, sergantiems išsėtine skleroze ir raumenų nykimu vyks penkias dienas. Stovykloje dalyvaus 15 žmonių: 12 neįgaliųjų, 2 savanoriai, 1 specialistas, darbą koordinuos 1 darbuotojas. Stovyklos dalyviai bus suskirstyti į dvi darbo grupes pagal pakenkimo sunkumo laipsnį. Kiekvienas dalyvis kasdien po 6 val. dalyvaus užsiėmimuose. Bus organizuoti mankštos (ergoterapijos, kineziterapijos) užsiėmimai, psichologiniai – emociniai žaidimai (teigiamoms emocijoms sužadinti, išsikalbėti), bus lavinama vaizduotė (piešimu, lipdymu, žodine specialiąja kūryba ir pan.), ugdomi apsitarnavimo įgūdžiai (kaip apsirengti, pavalgyti, nusiprausti, pasinaudoti tualetu ir pan.). Stovyklos dalyviams bus sudaryta speciali terapinė ,,savęs pažinimo kūryboje‘‘ programa. Psichologinių testų bei užduočių pagalba bei muzikos kūrybos (improvizacijos) priemonėmis- instrumentais bei garso įrašymo technika bus kuriamas archetipinis gyvybės medžio modelis. Šis modelis atspindės savojo ,,aš‘‘ biologinį, emocinį, kognityvinį, socialinį suvokimą ir priėmimą. Be to, specialistai (psichologas ir kineziterapeutas) dirbs su dalyviais ir individualiai. Dienos stovykla vyks Vilniaus mieste.

„Neįgaliųjų, judančių rankomis varomais vežimėliais su specialiais priedais – varytuvais, maratonas „Nugalėk save“. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga ši projektą įgyvendina nuo 2005 m. Projekto tikslai – keisti visuomenės požiūrį į žmones su negalia, mažinti socialinę atskirtį, didinti žmonių su negalia savarankiškumą ir ištvermę. Projektas originalus, kadangi jame dalyvauja žmonės turintys sunkią judėjimo negalią arba galintys judėti tik neįgaliųjų vežimėliais, kurie nori parodyti didelį norą judėti, siekti tikslo, būti pripažintais.

Nuotolinis  mokymas – Web seminarai. Seminarai vyksta sekančiu principu: Dalyviai išlanksto registruojasi į seminarą ir gauna prisijungimo kodus. Seminarų transliacijos vyksta tiesiogiai, o žiūrovai, tekstinio lango pagalba, turi galimybę užduoti klausimus tiesioginio eterio metu. Po tiesioginių seminarų jų įrašai bus talpinami LŽNS tinklapyje www.negalia.lt, kur bet kurioje Lietuvos vietoje esanti neįgalusis galės ne kartą peržiūrėti seminarus ir pasisemti naujos patirties bei įgūdžių. 2014 m. numatoma organizuoti pirmąjį 3 temų po 2 seminarus ciklą, skatinančių neįgaliųjų motyvaciją, verslo kūrimą interneto pagalba, amato pavertimą verslu, asmeninių savybių tobulinimą ir bendruosius įgūdžius. Vieno seminaro trukmė 4 valandos. Temos: “Tikslų pasiekimo technikos”, “Nuo AMATO prie VERSLO – kaip padaryti, kad verslas dirbtu Tau”, „Bendravimo kultūra“, “Sėkmingas pokalbis darbo susitikime” ir kitos.

Meno ir socialinių interakcijų kūrybos pleneras „Jaunieji kūrėjai“. Meno ir socialinių interakcijų kūrybos pleneras „Jaunieji kūrėjai“ yra meninis – socialinis projektas specialiųjų poreikių asmenims, apjungiantis poezijos, muzikos bei teatrinių interakcijų atvirose erdvėse kūrybos programą ir naujų kūrinių pristatymą visuomenei. Bus bandoma neįgaliųjų bei sveikųjų menininkų kooperacijos pagrindu, diskusijų bei bendros kūrybos priemonėmis išsiaiškinti aštriausias neįgaliųjų problemas, su kuriomis jie susiduria visuomenėje – atrasti šių problemų išraišką meno atvirose erdvėse forma ir taip, pasitelkiant informavimo- žiniasklaidos priemones, formuoti visuomenės požiūrį bei pozityvius socialinius pokyčius. Projekto partneriai – Lietuvos kompozitorių bei rašytojų sąjungos. Plenero dalyviai, vadovaujami profesionalių menininkų, kurs naujus poezijos, muzikos kūrinius, teatro atvirose erdvėse interakcijas, mokysis naujų literatūros, poezijos, muzikos, teatro atvirose erdvėse komponavimo formų bei technikų, pasisems šiuolaikiškų kūrybinių idėjų bei profesinių įgūdžių, dalyvaus kūrybinėse diskusijose, pristatys savo kūrybą visuomenei. Naujus poezijos, literatūros, muzikos kūrinius bei teatrines interakcijas kartu su neįgaliaisiais menininkais pristatys profesionalūs aktoriai ir muzikantai.Šio plenero darbo rezultatai bus pristatyti Jūros šventėje Klaipėdoje ir tarptautiniame teatrų festivalyje „Mozaika“ Vilniuje rugsėjo mėn. Tai puiki galimybė parodyti žmogaus su negalia sugebėjimus kurti ir dalyvauti profesionalioje meninėje veikloje, formuoti visuomenės požiūrį bei pozityvius socialinius pokyčius.

Gėlių ir Sodų gatvių festivalis. Šis projektas yra socialinis, bendruomeninis ir kultūrinis, juo siekiama toliau skatinti bendruomenės iniciatyvas, organizuojant Vilniaus mieste Gėlių ir Sodų gatvių kultūros festivalį, burti Gėlių ir Sodų gatvėse gyvenančius, dirbančius ar kitaip su jomis susijusius asmenis bei įstaigas, organizacijas vietos bendruomenės problemoms spręsti. Lietuvos žmonių su negalia sąjungai, kurios būstinė yra Gėlių gatvėje, yra labai svarbu palaikyti geros kaimynystės santykius, inicijuoti ir vykdyti įvairius bendruomeninius projektus. Vykdant projektą “Gėlių ir Sodų gatvių festivalis” bus palaikomas ryšys su gatvių kaimynais – namų gyventojais ir įstaigomis, dirbančiomis abejose gatvėse. Renginio data – rugsėjo 20 d. Renginio dieną koncertuos neįgalieji, nuo ryto bus kviečiami žiūrovai į renginius Gėlių ir Sodų gatvėse. Informacinis festivalio punktas bus organizuotas Sodų ir Gėlių gatvių kampe. Festivalis vyks Gėlių gatvės 5,7,9 namų kiemuose, kurie jungiasi tarpusavyje. Ten pat vyks populiarioji sendaikčių ir neįgaliųjų dirbinių mugė-pardavimas. Vaikų darželio teritorijoje bus organizuojama popietė tėveliams, piešinių ir dainų konkursas – koncertas. Kūrybiškai išnaudojus esamas erdves, įgarsinus Gėlių g. 7 kiemą vyks pagrindinis renginio akcentas – stilizuotas integracinis renginys „Gėlės auga sode“, kuriame bendrus numerius atliks neįgalieji atlikėjai (dainininkai, šokėjai) ir meno meistrai.

InterOpera „Meilė be mirties smėlynuose“. Remiantis išskirtine LŽNS patirtimi (2008 m. misterija- oratorija ,,Pašvęstojo gimimas“, 2009 m. ,,Prabudimai“, 2010 m., „Taikos diena“, 2011 m. ,,Angelų kalbėjimai“) – misterijomis oratorijomis, kurios yra tapusios neatsiejama Lietuvos kultūros dalimi, palankai įvertinta kultūros ekspertų, meno kritikų bei žiniasklaidos. Bendradarbiavimo ir patirties perėmimo iš Jungtinės karalystės menininkų, dirbančių socialinės integracijos srityje pagrindu – pirmą kartą Lietuvoje bus kuriama ir statoma interOpera (miuziklas). Tai – unikalus projektas, pagrįstas įtraukties, integracijos, prieinamumo, inovatyvumo.

Puslapiai 1 2