Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija

step by step

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas asmenims, kuriems yra būtina nuolatinė slauga ir kurių fizinė bei psichinė negalia visiškai apriboja jų galimybes orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį bei socialinį gyvenimą

 1. Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.
 2. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos priemonių, išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir pateikia duomenis NDNT per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą arba kitu elektroniniu būdu, arba parengia ir įteikia asmeniui .
 3. Asmuo ar jo atstovas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba LR konsulinio pareigūno):
 • asmens, kuriam nustatomi specialieji poreikiai, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių – 3 x 4 cm dydžio savo nuotrauką.

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomi kompleksiškai vertinant bazinį funkcionavimo lygmenį ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus. Bazinis funkcionavimo lygmuo nustatomas vadovaujantis Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytais bazinio funkcionavimo lygmens kriterijais. Jei asmens būklė atitinka daugiau nei vieną Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytą kriterijų, vertinimui naudojamas kriterijus, kuris numato mažesnę balų skaitinę vertę. Tuo atveju, kai asmens organizmo funkciniai sutrikimai neatitinka nė vieno Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodyto kriterijaus, asmens savarankiškumas nevertinamas ir asmeniui specialieji poreikiai nenustatomi.

BAZINIO FUNKCIONAVIMO LYGMENS BALŲ LENTELĖ

Slaugos nustatymas darbingo ir pensijinio amžiaus asmenims

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius darbingo amžiaus ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4, pildant Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną. Klausimyną pildo ir asmens veiklą, ir gebėjimą dalyvauti balais NDNT įvertina pokalbio su asmeniu metu.

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS

NDNT užpildytame klausimyne nurodyti balai prilyginami asmens savarankiškumo koeficientams:

 1. 81–88 balai – koeficientas 0,7;
 2. 67–80 balai – koeficientas 0,8;
 3. 44–66 balai – koeficientas 0,9
 4. 23–43 balai – koeficientas 1,0;
 5. 5–22 balai – koeficientas 1,1;
 6. 0 – 4 balai – koeficientas 1,2.

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens savarankiškumo koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos lygiui:

 • 7, 8, 9, 10, 11, 12 arba 14 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • 6, 18, 20 arba 21 balas – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • Jei gautas balų skaičius yra didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

Slaugos nustatymas vaikams

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius vaikams iki 18 metų NDNT vertina jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus ir nustato asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientą.

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas nustatomas užpildžius Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal vertinamojo amžių.

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 4-6 METŲ VAIKAI ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 7-13 METŲ VAIKAI ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 14-17 METŲ VAIKAI

Nustatant vaiko iki ketverių metų amžiaus specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius, asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas prilyginamas 1.

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos poreikiui:

 • 9 arba10 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • 11, 18 arba 20 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos;
 • Tuo atveju, kai gautas balų skaičius didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

SVARBU:

 • Kai asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo laiką, jam prašant, specialieji poreikiai gali būti nustatyti atgaline data, jeigu NDNT yra pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius, skaičiuojant nuo dokumentų NDNT gavimo dienos.
 • Sprendimo apskundimas: NDNT sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos, kai asmuo nesutinka su NDNT priimtu sprendimu.

Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Asmenims, kuriems slaugos specialusis poreikis nustatytas po 2019-01-01, tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:

 1.  asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (2,6 x 114 EUR=296,40 EUR)
 2. asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (1,9 x 114 EUR=216,60 EUR)
 • Tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybės, kurioje gyvena asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, administracija.
 • Tikslinės kompensacijos 18 metų nesukakusiems asmenims skiriamos arba jų mokėjimas atnaujinamas (pratęsiamas) jų tėvų (įtėvių) arba globėjų ar rūpintojų, arba artimųjų giminaičių, arba socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo prašymu. Paskirtos tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, turintiems teisę gauti šias kompensacijas, arba jų atstovams.
 • Tikslinė kompensacija, paskirta pilnamečiam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali pats atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), mokama veiksniam šioje srityje socialinės rizikos nepatiriančiam pilnamečiam asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo ir jeigu ši civilinė byla yra iškelta.
 • Nustačius, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, ar slaugančiam asmeniui mokama tikslinė kompensacija naudojama ne pagal paskirtį, ši kompensacija socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka teikiama nepinigine forma (teikiamos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos socialinės ir (ar) kitos asmens specialiesiems poreikiams patenkinti reikalingos paslaugos, specialiosios pagalbos priemonės).

SVARBU: Asmenims, kuriems slaugos specialusis poreikis buvo nustatytas iki 2018-12-31 slaugos išmokos dydis bus 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (2,5 x 114 EUR=285 EUR) iki nustatyto termino pabaigos arba kol iš naujo nenustatysite specialiųjų poreikių.

ĮSTATYMAI:

Komentarai 313

 1. Loreta

  Sveiki. Vaikui nustatytas celebrinis paralyžius, sunki forma. Jam dabar yra 1 metai ir 3 menesiai, ar priklauso slauga?

  • LZNS

   Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas asmenims, kuriems yra būtina nuolatinė slauga ir kurių fizinė bei psichinė negalia visiškai apriboja jų galimybes orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį bei socialinį gyvenimą, pagal šiuos pagrindinius kriterijus:
   1.6. vaikams iki 5 metų amžiaus nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir reikalinga viena iš šių medicininės pagalbos bei slaugos priemonių: ilgalaikis enterinis maitinimas per zondą ar gastrostomą, tracheostomos priežiūra, ilgalaikė kateterizacija.
   1.9.1. vaikams nuo 2 metų amžiaus, kuriems diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir GMFS (Stambiosios motorikos klasifikacijos sistema cerebriniam paralyžiui) atitinka V lygį arba kuriems diagnozuotas kitos kilmės visų keturių galūnių paralyžius ar sunkus judėjimo sutrikimas ir kurie savarankiškai neatlieka tikslingų judesių, savarankiškai nesėdi, nestovi ir nevaikšto.
   Tiksliai pasakyti negalime, nes trūksta informacijos. Bet apraše yra du punktai, kurie liečia vaikus su jūsų nurodytu sveikatos sutrikimu. Paskaitykite prašau ir jeigu atitinka, reiški priklauso.

 2. birute

  ar namuose slaugant ligoni visiskos negalios slauganciam zmogui mokami kazkokie pinigai?slaugytojas pensijoj,ligonis gauna pilna neigalumo ismoka

  • LZNS

   Slaugomas asmuo kas mėnesį gauna 280 eurų, kuriuos gali skirti apmokėti paslaugas susijusias su jo slauga. Todėl slaugančiam asmeniui nėra mokami jokie pinigai.

 3. Jane

  Sveiki mano mamai luze du kojos kaulai dvejose vietose ji pries nelaime vaiksciojo sunkei su lazdute jai koja is operavo su ramentais nepaeina jegu rankose neturi as pati dirbanti esu priziureti negaliu ar galima gauti tokiam zmogui slauga

  • LZNS

   kreipkitės pas šeimos gydytoją, jis įvertins sveikatos sutrikimus ir pasakys ar gali būti nustatyta slauga.

 4. JUDITA

  SVEIKI,AR IRA KOKS UZIMTUMO CENTRAS,VISISKAI AKLAM ZMOGUI,KRURIAME PRALEISTU TURININGAI LAIKA…GALI BUTI IR SAVAITINIS IR MOKAMAS… ACIU

 5. Rima

  Sveiki, priziuriu vyro patevi , jam jau 90 sunkiai vaiksto, jam nustatytas prostatos vezys . Ar galieciau gauti jam slauga ar globa ir kur kreiptis. As jam ne gimine, bet as jau ji pazystu apie 40 metu jis vienisas ir tik manim pasitiki. Aciu uz atsakyma

  • LZNS

   Globa nustatoma tik per teismą. Taigi reikia surinkti visus reikiamus dokumentus ir kreiptis į tesimą.
   Slaugą nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba. Iš pradžių reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis įvertinęs sveikatos būklę, parengtų dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 6. Kristina

  Ar si kompensacija dideja kartu su nuo 2018.01.01 keliama salpos pensiju baze?

  • LZNS

   Ne, neidėja, nes jai apskaičiuoti naudojamas kitas bazinis rodiklis, kuris nebuvo padidintas nuo sausio 1 d.

 7. Kristina

  Sveiki, gal galetumete patarti slaugos klausimu. Teciui 76m jau sestus metus serga sunkia plauciu fibroze.paskutiniais menesiais jam nebepakanka net deguonies kuriuo kvepuoja be perstojo.taip pat turi didelius sirdies sutrikimus, kaupiasi skysciai kune,vargina skrandzio sutrikimai del kuriu jis atsiduria kas 2-3savaites ligoninej.Bandem teirautis del slaugos,kadangi jis vos vaikstantis ir savim pasirupinti visiskai nepajegus. daktare pasake,kad jam nepriklauso slauga,o jeigu ir pradetumem tvarkytis del jos, tai uztruktu ilga laika. Mus tikrai sokiravo toks gydytoju abejingumas ir saltumas.Zmogus visa gyvenima atidirbo valstybei, kuri dabar atsuka nugara del tokiu hipokrato priesaika davusiu “gydytoju”.Patarkite prasau kur kreiptis ir kas gali mums padeti, nes uz keliu menesiu mums gali slaugos ir nebereiketi…Is anksto dekoju uz bet kokia informacija

  • LZNS

   Esant šeimos gydytojo abejingumui visada siūlome keisti šeimos gydytoją arba kreiptis raštu į poliklinikos administraciją. Dažniausiai tai padeda išspręsti visas problemas.

 8. Antanas

  Nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis. Jeigu ši ligonė bus priimta į mokamą slaugos ligoninę, ar ji galės gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją?

  • LZNS

   Asmuo nebegaus slaugos išmokos ir būtina pranešti socialinės paramos skyriui, kad asmuo guldomas į slaugos ligoninę, nes jeigu nepranešite, tai iš jūsų bus išieškotos slaugos išmokos už visą laikotarpį, kurį asmuo buvo įstaigoje.

 9. Ala

  Laba diena, mano mama serga Alzgeimerio liga, gauna 50euru pasalpos.Dabar ji gyvena Vokietijoje ir mes norim atsisakyti situ pinygu kad gauti didesni pasalpa. Ar galyma Tai padaryti internetu .Su pagarba Ala Markova

  • LZNS

   kokia tai pašalpa? pensija ar tikslinė kompensacija? Iš kurios įstaigos gauna (Sodra ar socialinės paramos skyrius)?

 10. Ala

  Laba diena ,ar galyma atsisakyti 50euro pasalpos internetu, Mama gyvena Vokietijioje ir del lygos negali atvikti i Lietuva,su pagarba Ala Markova

 11. Marija

  Mano giminaitė viena augina neįgalų sūnų, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo laipsnis ir slauga jau buvo priteista ilgiems metams į priekį. Dabar ji vėl gavo dokumentus, reikalaujančius iš naujo nustatyti spec. poreikiams. Vaiko būklė sunki, ji nesikeis, nes tai yra įgimtas genetinis sindromas, o dar ji dabar turi gyventi nuolatiniame strese, lakstyti po gydytojus, savivaldybę ir įrodinėti tai, kas jau buvo įrodyta. Ji baiminasi, kad turint omeny mūsų valstybės ‘paramą’ neįgaliems, iš jos neatimtų tų varganų pinigėlių vaiko poreikiams tenkinti t.y. slaugos pašalpos. Ar tai įmanoma? Kaip nuraminti pasimetusią moterį? Ji puikiai tvarkos ir prižiūri vaikus, nieko niekada neprašo iš valstybės, argi tai ne pasityčiojimas iš žmogaus? Ką numato tas naujasis įstatymas?

 12. Ala Markova

  Labai diena,Tai buvo tiksline kompensacija, Tuo metu 180lt,isduota Socialinio paramos Centre Kauno g.

  • LZNS

   Kai mama deklaruos savo išvykimą iš Lietuvos, jos mokėjimas iškart bus nutrauktas.

 13. Dalia

  Sveiki, prašau patarimo kur kreiptis ir ką daryti: mama (74 metų) po erkinio encefalito liko visiškai suparalyžiuota, 2017 spalį nustatytas specialusis nuolatinis slaugos poreikis. Reikalinga absoliuti priežiūra visas 24 valandas per parą. Kadangi esu dirbanti, pati ištisai prižiūrėti negaliu, pateikiau prašymą savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui, kad suteiktų dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą, skiriant socialinį darbuotoją 8 val per dieną. Gavau atsakymą, kad paskirta socialinės globos paslauga namuose iki 4 val per dieną , o šiuo metu socialinių paslaugų tarnyba neturi galimybės teikti dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose iki 8 val. per dieną. 4 val (dvi val iki pietų ir 2 val po pietų) manęs netenkina, kada bus ta galimybė taip pat nieko nepaaiškina. Atsimuši kaip į sieną, toks jausmas, kad tyčiojasi iš tavo nelaimės. Patarkite, prašau, kur kreiptis ir kaip išsireikalauti to, kas priklauso pagal įstatymą

  • LZNS

   Lygių galimybių skyrius prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 8 706 68129
   Neįgaliųjų reikalų departamentas (8-5) 2394422

 14. Ineta

  Sveiki. Tevui 75 nustatyta parkensonas. Ar turime gauti slauga, priežiura?

  • LZNS

   Pagal jūsų nurodytus kriterijus:
   1. slauga gali būti skirta jeigu:
   1.7. gilus protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-AM F73), nustatomas klinikinio tyrimo duomenimis (asmenims iki 18 metų pateikta gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro išvada) asmenims nuo 18 metų pateikta gydytojo psichiatro išvada, kai specialiųjų poreikių indeksas nuo 80 iki 100 balų;
   1.8. demencijos, kai yra ryškus (sunkus) pažinimo sutrikimas, vertinant pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) nuo 0 iki 10 balų, pagal BLESSED demencijos skalę nuo 23 iki 28 balų (pateikta užpildyta MMSE lentelė, BLESSED demencijos skalė ir gydytojo psichiatro išvada);
   2. Priežiūra pagalba skirta jeigu:
   2.17. sunkus ir (ar) vidutinis protinis atsilikimas (kodai pagal TLK-10-AM F72, F71), nustatomas klinikinio ir (ar) WAIS, WISC tyrimų duomenimis (asmenims iki 16 metų pateikta gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, asmenims nuo 16 metų – gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ar gydytojo psichiatro išvada), bendras intelekto koeficientas (IQ) ne didesnis kaip 45 ir specialiųjų poreikių indeksas nuo 60 iki 75 balų. Sunkūs įvairiapusiai raidos sutrikimai (kodas pagal TLK-10-AM F84) (pateikta gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ar gydytojo psichiatro išvada);
   2.18. demencijos, kai yra vidutinis pažinimo sutrikimas, vertinant pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE), nuo 11 iki 20 balų, pagal BLESSED demencijos skalę nuo 10 iki 22 balų (pateikta užpildyta MMSE ir lentelė, BLESSED demencijos skalė ir gydytojo psichiatro išvada);
   2.19. ryškūs negrįžtamojo pobūdžio psichikos sutrikimai (kodas pagal TLK-10-AM F04.00, F04.03, F04.9, F10.6, F11.6, F12.6, F13.6, F14.6, F15.6x, F16.6, F17.6, F18.6, F19.6, F1X.73) arba ryškus asmenybės defektas visų šizofrenijos formų atveju, esant epizodinei eigai su progresuojančiu defektu (F20.x0) (pateikta gydytojo psichiatro išvada);

 15. Vladyslav

  Laba diena. Turime dede kuris valdo tik kaire ranka, fiziškai neveiklus gali pavalgyt ir atsikelt iš lovos kad atsisest, bet yra tik lengvas protinis atsilikimas. Žino savo varda pavarde atpazista artimuisius. Ar galim gauti globa?

 16. Vilute

  Ar skaiciuojant senatves pensija priklauso kokie nors priedai mamai 34 metus slauganciai savo vaika su visiska negalia. Mama gimus sergaciam vaikui galejo dirbti tik 0.5 etato. To pasekoj mazos imokos sodrai ir maza pensija. Stazas 31 metai.Aciu.

  • LZNS

   Priedai prie senatvės pensijos už neįgalių asmenų slaugą neskiriami. Galimi tik slaugos metų įskaitymai į darbo stažą, jeigu buvo slaugomas asmuo iki 1994 metų.

 17. Stefanija

  Kokią socialinę pagalbą gali gauti ligonis, jei per kambarį dar paeina, tačiau pamiršta išgert vaistus? Mes esame dirbantys, be to dirbame kitame mieste, negalime grįžt per pietus namo. Net ir rytinių vaistų negalime kontroliuoti, nes vienus turi gert prieš valgį, kitus – po valgio. O mes išvažiuojame anksti, tai tik vakaro vaistus sužiūrime. Taigi, bėda ta, kad ne visus vaistus ligonis išgeria. Kaip mums gauti kokią nors pagalbą tuo klausimu? Ligonis operuotas, atliktas širdies kraujagyslių šuntavimas bei pakeistas 1 vožtuvas, o kito vožtuvo atlikta plastika. Išsivystė lėtinis širdies ritmo sutrikimas. Turi bėdų su skydliauke ir sąnariais. Nuo daugybės vaistų pasidarė labai prasta atmintis. Jei ligonis daug ką pamiršta, ar jam gali būti nustatytas nuolatinės slaugos poreikis?

  • LZNS

   Yra galimybė kreiptis dėl pagalbos į:
   – socialinį paramos skyrių, kad socialinis darbuotojas ateitų ir pagelbėtų asmeniui buityje;
   – integrali pagalba – kreiptis į savivaldybės socialinį paramos skyrių.
   – Ambulatorinės slaugos, paliatyviosios pagalbos ir socialinės paslaugos – kreiptis į šeimos gydytoją (jeigu savivaldybėje yra teikiamos tokios paslaugos).

 18. Vladyslav

  Laba diena. Turime dede kuris valdo tik kaire ranka, fiziškai neveiklus gali pavalgyt ir atsikelt iš lovos kad atsisest, bet yra tik lengvas protinis atsilikimas. Žino savo varda pavarde atpazista artimuisius. Ar galim gauti SLAUGA?

 19. Laura

  Sveiki, ne giminaitei pensijinio amžiaus 2015 m. nustatytas spec. nuolatinės priežiūros poreikis NETERMINUOTAI dėl alzheimerio ir tam tikros dimensijos. Valstybė moka apie 50 eur į mėnesį. Norime susitvarkyti šiam žmogui globą ir tuo pačiu tikslinę kompensaciją . Ar dar reikia iš naujo nustatinėti spec.poreikiys komisijoje kai yra įrašyta neterminuotai? Ar iš karto kreiptis į teismą dėl globos ir poto savivaldybės socialinį skyrių??

  • LZNS

   Jūsų giminaičio gaunama priežiūros – pagalbos išmoka yra tikslinė kompensacija, taip pat kaip ir slauga. Kadangi priežiūra-pagalba nustatyta neterminuotai, pakartotinai kreiptis dėl specialiųjų poreikių nustatymo galėtumėt jeigu jo sveikata pablogėjo. Siekiant iš naujo nustatyti specialiuosius poreikius reikia vėl parengti visus dokumentus į NDNT.
   Dėl globos nustatymo galite kreiptis į teismą nelaukiant kol bus NDNT išvada dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 20. Laura

  Papildysiu komentarą: žmogui nustatyta didelių spec.poreikių lygis neterminuotai, nuo 2015 paskirta šalpos išmoka. Domina tikslinė slaugos kompensacija. Ačiū.

 21. Laura

  Papildau komentara: nustatytas 2015 m. Didelių spec. poreikių lygis neterminuotai pensijinio amžiaus žmogui. Padkirta šalpos išmoka 50 eur per mėn. Ar iš karto galima tvarkytis slaugą ar dar nustatinėti poreikius iš naujo? Ačiū

 22. regina

  Klausiu del sesers.
  Darartiniu metu Ji slaugoma Vilkpėdės slaugos ligoninėje iki balandžio mėnesio, po to ją turi palikti, bet problema tame, kad Ji neturi savo būsto, yra vieniša. 2017 metų kovo mėnesį atvyko iš D.Britanijos, kur Ji gyveno aštuonis metus, bet ten Ją ištiko insultas. Jai suteiktas 70 procentų neįgalumas, nors pagal anamnezę ir daktarų nuomonę Ji negali pilnai savęs apsitarnauti.
  Prirašyta Vilniuje pas brolį, bet ten nėra tinkamų sąlygų, nes brolis vasarą pats staiga sunkiai susirgo ir turi neįgalumą. Jo būtas per mažas keturių narių šeimai. Sesuo gyvena užsienyje.
  Ji norėtų eiti gyventi į pensionatą ar kokią kitą slaugos įstaigą. Kur Ji turėtų kreiptys ir kokią pagalbą gali suteikti socialinės slaugos įstaigos ar savivaldybė, kad Ji galėtų gauti pastogę ir tolesnį aprūpinimą?

 23. gerda

  mano anytai 91 m. ji dabar guli slaugos ligonineje.vasario gale jau pasiimam.ka daryti visai nesistoja ant koju,pati neatsiseda.nelaiko slapumo ir nieko neprisimena ir neatpazista savo artimuju.,demensijos niekas nenustato kadangi psihiatras negali susisneketi ji visai nieko negirdi,.viena negali pasiimti maisto,ar priklausytu jai slauga,spec poreikius ji gauna 56 e.

  • LZNS

   Turėtų priklausyti vienas iš specialiųjų poreikių. Tam, kad jis būtų nustatytas reikia kreiptis į gydantį gydytoją, kad parengtų dokumentus į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą nustatyti specialiuosius poreikius.

 24. Ramunas Stankevicius

  Pensininke,serganti Alsheimerio lyga kuri negali gyventi savarankiskai gyditojai psichologai,psichiatrai net nesiuncia gydytoju komisijai…Jau kelis kartus buvo testuojama…Klausimai nenormalus.Pvz.:padeda monetas ir papraso suskaiciuoti,padeda daiktus ir klausia kas cia,arba kiek bus 2+2…Juk ne tame serganciojo problema.Moteris. neturi atminties.Prasau atsakykite ar gydytojai elgiasi teisingai.Juk zmogus be atminties negali gyventi savarankiskai. Aciu…

  • LZNS

   Mes negalime komentuoti šiuo atveju ar gydytojai elgiasi teisingai, nes nesame medikai ir neturime kompetencijų komentuoti gydytojų specialistų darbo psichologijos ar psichiatrijos srityje. Vienas iš siūlymų galėtų būti kreiptis pas gydymo įstaigos vadovybę, kad padėtų surasti sprendimus susidariusioje situacijoje arba kreiptis į kitos gydymo įstaigos specialistus, kur galbūt yra kitos metodikos, kad pateiktų savo išvadas.

 25. Jurgita

  Sveiki,mamai beveik pries metus daryta klubo sanario operacija.Iki siol dar nera sugyje,sunkiai vaiksto tik su ramentais.Serga diabetu ir dar planuojama atlikti sirdies operacija.Noreciau suzinoti ar man dirbanciai priklausytu kokia laikina slauga ?Ar galeciau darbe prasytis isleisti tokios laikinos slaugos?Nes pati neapsitarnaus .Reikalinga prieziura.

  • LZNS

   Galėtumėt gauti nedarbingumo lapelį artimo asmens slaugymui, bet ne daugiau kaip 7 dienom. Deja įstatymuose nėra numatyta kitokia laikino slaugymo pagalba.

 26. RitaMisiuniene

  Sveiki,mano vyras 1grupes invalidas po insulto ,turi cukrini diabeta,ko pasekoje uzsikiso kraujotaka atsivere didziules opos.Rezultate neteko pirma vienos kojos,o po to ir kitos.Mano manymu turetu keistis jo poreikiai ?Nor seimos gydytoja sako kad gali gauti tik dalinia prieziura o ne slauga.

  • LZNS

   Reikia teikti dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, tik jie gali pasakyti kokie specialieji poreikiai bus nustatyti: ar slauga ar priežiūra – pagalba.

 27. Ilona

  Laba diena. Nezinau kur kreiptis gal jus padesite. Mano seneliui 85 metai ir jis negali savimi savarankiskai pasirupinti. Reikalinga pastovi prieziura, nes gali gali ryte apsirengti ir tiesiog niekam nesakes iseiti i darba. Del to tenka mano tevui priziureti savo teva be jokiu soc. garantiju. Sakykit ar gali tevas gauti globejo teise ir uz tai gauti kazkokias garantijas? Ar cia tik prie pensijos senelis uz slauga pinigus gali gauti?

  • LZNS

   Neįgalų asmenį slaugantis asmuo gali būti apdraustas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu kai atitinka šiuos kriterijus:
   – jūsų ir slaugomo asmens gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje;
   – neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nepasibaigęs visiškos negalios invalidumo terminas;
   – esate nesukakęs Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus;
   – nesate privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu;
   – neturite draudžiamųjų pajamų arba jūsų pajamos mažesnės negu atitinkamų laikotarpių Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesių algų suma.
   – negaunate jums priklausančios:valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių (maitintojo netekimo) pensiją; valstybinės pensijos, kurią skiria ir moka Fondo valdybos teritoriniai skyriai; valstybinės pensijos, kurią skiria ir moka ne Fondo valdybos teritoriniai skyriai; šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas; nesate draudžiamas socialiniu draudimu kitoje valstybėje;
   jūsų globos (rūpybos) statusas nepasibaigęs, o jūs nenušalintas nuo pareigų atlikimo teismo nutartimi (taikoma tik globėjams ir rūpintojams);
   – neįgalus asmuo nėra apgyvendintas stacionarioje globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje.
   Tėvas gali gauti globėjo statusą, bet tam reikia kreiptis į teismą.

 28. Bozena

  Turiu sugyventini pirmos grupes invalidas ,pati esu dirbanti ar galiu paimt biliuteni kad ji slauguciau

  • LZNS

   Negalime pasakyti ar sugyventinis gali būti traktuojamas kaip šeimos narys, nes biuletenis skiriamas tik šeimos narių slaugymui.
   Pasiskambinkite į Sodrą ir pagal jūsų individualią situaciją suteiks jums konsultaciją.

 29. Nemira

  Laba diena,mano vyrui buvo atlikta miego arterijų operacija , nes buvo labai užsikimšusios , darant kairėje kaklo pusėje ištiko poopercinis dešinės pusės insultas , po kiek laiko tokia pati opracija buvo atlikta ir dešinėje kaklo pusėje .iš ligoninės jis buvo nuvežtas rebilitaciai Į Birštono Versmės sanatoriją , dabar jis namie , nevaldo dešinės rankos , dešinė koja atsistatė , bet nepilnai , kai nervuojasi ima mikčioti, o šiais metai norėjo nuvažiuoti rebilitacijai , bet jam jos neskiria , nes gauti ją galima tik turint didelių specporeikių lygį , neigalumo komisija jam pagal Bartelio indeksĄ 45 skyrė netai ko tikėjosi . Ar gali šeimos gydytoja kartu su kitais gydytojais suminti balų skaičių , kad vyras gautų dideliu spec poreikių lygį , nes sanatorijoje jam ka-kas iį socialinių darbuotojų pasakė , kad po insulto jam turi 3 metus skiriama rebilitacija apmokant ligonių kasoms , kaip yra iš tikro? vyras dabar pensininkas ,

  • LZNS

   Reabilitacijos skyrimas priklauso ne nuo specialių poreikių lygio, o nuo asmens sveikatos būklės.

 30. Lina

  Laba diena,
  Rupinuosi teciu. Jam 54metai, sergame ŠAS, sonine amiotrofine skleroze arba motorine neurono liga. Siai dienai nieko nevaldome, gulime lovoje, kvepuojame dirbtiniu plauciu ventiliatoriumi. Jis samoningas, bendraujame lupomis. Istisai siam zmogui reikia pagalbos.
  Siuo metu tvarkausi rupyba, laukiame teismo posedzio. Apie jokias lesas, slaugos ismokas, niekas neinformuoja. Ar rupintojui, globejui, priklauso kokios ismokos? Ir kur tai tvarkyti?

  • LZNS

   Reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus dėl slaugos nustatymo ir slaugomas asmuo gaus kas mėnesį tam tikrą sumą pinigų, kurią galės skirti slaugos paslaugoms. Šiai dienai asmeniui, kuris slaugo neįgalųjį jokios išmokos nepriklauso.

 31. rasma

  Laba diena,

  Turime močiutę, kuriai 2017 m. kovą buvo nustatyti spec. poreikiai (pagalba) 56 Eur. Jai raumenų atrofija (šarko sindromas), nevaikšto, būklė blogėja, jau nebelaiko šlapimo, ar turime teisę vykti pakartotinai į NDNT dėl galimos slaugos (ne priežiūros)? Priežiūra nustatyta neterminuotai.

  • LZNS

   Jeigu sveikatos būklė pablogėjo tiek, kad atitinka slaugos nustatymo kriterijus tai beabejo galite kreiptis į NDNT. Pasitarkit su šeimos gydytoju ar sveikatos būklė pasikeitė tiek, kad būtų galima nustatyti slaugą.

 32. Kristina

  Sveiki, mamą prieš 5 mėnesius ištiko hemoraginis insultas ir nuo to laiko ji yra komos būklės. Šiuo metu ji yra ligoninės slaugos skyriuje, bet norime pradėti tvarkytis tiek neįgalumo, tiek slaugos skyrimo dokumentus. Mes suprantame, kad kol mama bus ligoninėje į slaugos išmoką negalime pretenduoti, bet šiandien kalbant su ligoninės gydančiu gydytoju jis apskritai atsisakė išrašyti bet kokius dokumentus, reikalingus išmokų skyrimui. Gal galite pakonsultuoti kaip viskas vyksta, mama tikrai negalės lankytis specialioje komisijoje, kuri nustato asmens sveikatos būklę, į ką turėtumėm kreiptis esant tokiai situacijai?

  • LZNS

   Jeigu asmuo negali nuvykti į NDNT, tai nėra problema, nes komisija gali priimti sprendimą ir asmeniui nedalyvaujant, jeigu visus reikiamus duomenis gauna iš dokumentų.
   Siūlytume jums kreiptis į gydytoją raštu, t.y. parašyti prašymą parengti dokumentus nustatyti darbingumo lygį (jei asmuo yra darbingo amžiaus) ir specialiuosius poreikius. Gydytojas privalės arba parengti dokumentus arba gausite raštišką atsakymą kodėl jis jų negali parengti. Gavus gydytojo atsakymą bus galima spręsti kokių tolimesnių veiksmų imtis.

 33. Ana

  Laba diena! Sese ruosia dokumentus mociutes globai. Anksciau ja rupinosi mama, bet mama pati po insulto ir sis darbas pereina mums. Mociutei 88 metai, jaunysteje ji sirgo psichine liga, gydesi stacionare. Pastaruosius 30 metu ja rupinosi mama globos ir pagalbos nesikreipe. Sese kreipesi i gydytojus, psichatras dave israsa apie ankstene liga mociutes ir dabar mociute yra siunciama i neigalumo ir darbingumo tarnyba. Kokiam tikslui? Slaugos poreikiams nustatyti ar neveiksnuma? Mociute gauna senatves pensija, jei ji bus pripazinta neveiksni ir priskirta globa ar slauga, ar ji gaus senatves pensija?
  Jeigu bus priskirta globa mociutei kokio dydzio ismoka gaus sese?

  • LZNS

   Tikėtina, kad močiutė siunčiama į NDNT nustatyti specialiuosius poreikius, slaugą arba priežiūrą pagalbą. Jeigu bus nustatyti spec. poreikiai močiutė kas mėnesį iš Socialinio paramos skyriaus gaus tikslines išmokas arba 56 arba 280 EU, priklausomai nuo to kas bus nustatyta. Išmoka bus skiriama močiutei, o ne sesei, bet močiutė galės atiduoti tuos pinigus sesei už slaugą. Ši išmoka neįtakos senatvės pensijos, ji gaus abi išmokas.
   Neveiksnumą nustato tik teismas.

 34. Egle

  Laba diena.
  Mano mama gauna slaugos pinigus. Norejau paklausti ar priklausys jai slauga, jei pervesime ja i globos namus. Nes uz globa reikes moket mums patiems , valstybe nekompensuos.

  • LZNS

   O kodėl jums valstybė nekompensuos?

 35. Rima

  Laba diena,
  mano vyro darbingumas 15%, gauna invalidumo pensiją ir 9,50 eurų transporto išlaidų kompensaciją bei 112 eurų slaugos kompensaciją. Invalidumas paskirtas iki pensijos – 2018-06-20. Transporto išlaidų kompensacija ir slaugos kompensacija paskirta iki 2019-06-20. Ar keisis slaugos kompensacijos dydis vyrui išėjus į pensiją. Ačiū

  • LZNS

   Jūsų vyrui mokama ne slaugos, o priežiūros – pagalbos išmoka, nes už slaugą mokama 280 EU, o priežiūrą pagalbą – 112 EU.
   Asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžiaus mokama 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio išmoka, taigi jūsų vyrui vietoj 112 EU bus mokama 56 EU.

 36. Lina

  Laba diena,
  mano 79 metu mama gyvena pas sese. Jai reikalinga pastovi prieziura. Sita isvada padare ir komisija, paskyrusi mamai invaliduma. Deja sodroje sesei pasake, jei ji nori kad jai pripazintu mamos prieziura, reikia jai kreiptis i teisma. Ar tikrai toks Lietuvoje istatymas?
  Aciu

  • LZNS

   Jei slaugote kitą asmenį ir norite būti apdraustas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu, jūs turite atitikti šiuos reikalavimus:
   -jūsų ir slaugomo asmens gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje;
   -neįgaliam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nepasibaigęs visiškos negalios invalidumo terminas;
   -esate nesukakęs Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus;
   -nesate privalomai draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu;
   -neturite draudžiamųjų pajamų arba jūsų pajamos mažesnės negu atitinkamų laikotarpių Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesių algų suma.
   -negaunate jums priklausančios: valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių (maitintojo netekimo) pensiją;valstybinės pensijos, kurią skiria ir moka Fondo valdybos teritoriniai skyriai; valstybinės pensijos, kurią skiria ir moka ne Fondo valdybos teritoriniai skyriai; šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas; nesate draudžiamas socialiniu draudimu kitoje valstybėje;
   -jūsų globos (rūpybos) statusas nepasibaigęs, o jūs nenušalintas nuo pareigų atlikimo teismo nutartimi (taikoma tik globėjams ir rūpintojams);
   -neįgaliam asmeniui nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (taikoma, kai neįgalų asmenį slaugo vienas iš jo tėvų (įtėvių);
   -nėra apribota jūsų – kaip tėvo arba motinos – valdžia slaugomam neįgaliam asmeniui;
   -neįgalus asmuo nėra apgyvendintas stacionarioje globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje.

 37. Zoja Kalugina

  Laba diena,
  mano sesuo 68m. pagrindine liga parkinsonas.Buvo suicidas 2017m.31gruodzio,gulejo
  Parko g.psihiatrinei lig.me.Buvo sunkios bukles,nevaikstojo ir nesedejo,pati nieko nedare,po to buvo paguldyta i slaugos ligonine,ir dabar ten.Terminas baigesi birzelio 5d -4 men.Bet jokiu pasikeitimu nera,dabar bent kledesiu nera,bet ir toliau guli,pati atsiseti negali,ir nevaikstoja.Pavalgyt pati gali lovoje sedint.Labai silpna.Seimos neturi.Mes ja uzregistravom globoj. Kokios ismokos jai priklauso.Ar mes turim forminti spec poreikius Aciu

  • LZNS

   Galėtų priklausyti tikslinė kompensacija už specialiuosius poreikius, bet tam gydantis gydytojas turi parengti dokumentus dėl specialiųjų poreikių. Dokumentus pateikus į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą, jie nuspręs ar priklauso kokie nors specialieji poreikiai.
   Norim atkreipti dėmesį, kad jeigu asmuo bus globos ar slaugos įstaigoje, slaugos ar priežiūros pagalbos išmokos nėra mokamos.

 38. Jolanta

  Laba diena,
  Noriu pasiteirauti, ar priklauso speciali slauga mamai, kuriai diagnozuota demencija, ji beveik nevaikšto, sutrikusi lygsvara, yra skydliaukės patologija. Ligoninės išraše nurodoma, kad reikalinga pagalba, slauga.
  Jeigu turi teisę į slaugą – kas priima sprendimą, kur kreiptis? Ačiū

  • LZNS

   Kreiptis pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 39. Irena

  Sveiki, priziuriu 86m mociute jau 16m, nuo vaikystes neissivyscius viena koja, o kitos negali nei istiest, nei sulenkt, kaune klinikose nustate, kad klubas isejes, remiasi i pilvo ertme,neprotezuotinas, per didelius vargus pries 10m, nors kaunas daug prirase, kad juda tik vezimelio pagalva isdave spec poreikiu lygis-didziausias, gauna 56eu, bet sveikata blogeja, net pasodint reikia, neskaitant kad viska apkuopt, viena nebepabuna,gyd pasake, kad slauga su sanariu ligomis sunku gaut, ir kad mums nei prieziura,nei slauga nepriklauso, kur dar kreiptis?

  • LZNS

   Jeigu gauna 56 eurus, tai reiškia, kad jau yra nustatyta priežiūra- pagalba. Bet jeigu pablogėjusi sveikata, galima peržiūrėti NDNT sprendimą. Šeimos gydytojai reiktų raštu pateikti prašymą, kad parengtų dokumentus į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo iš naujo dėl pablogėjusios sveikatos ir NDNT nuspręs ar priklausytų slauga, o ne gydytoja. Sąnarių ligos gal ir nėra įrašytos į slaugos nustatymo kriterijus, bet galbūt galima pritaikyti kitą punktą.

 40. Diana

  Laba diena,turiu 4m mergyte,kuriai igimtos problemos su inkstukais ir puslyte,turiu katetirizuoti kas 3val,dabar liepe dazniau,nes jos amziui turetu inkstuko storis but dvigubai didesnis neauga,negaliu iseit i darba turi but stebima + ar galiu kazka tvarkytis?slauga ar kazka? Nustatytas lengvas neigalumas

  • LZNS

   Slauga greičiausiai nepriklauso, nes jūsų mergytei nustatyta lengva negalia, bet priežiūra- pagalba gal ir priklausytų. bet tiksliai pasakyti negalime. Reiktų pasitarti su šeimos gydytoja dėl dokumentų parengimo į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 41. sigita

  laba diena,norėtume sužinoti kada bus atstatyta 1 pensija laidotuvių -kurią per krizę buvo sumažinta.(gaudavo 2 pensijas ir dar 1 jeigu už tą mėn.nebuvo gauta)

  • LZNS

   Tikėtina, kad jau niekas nebus atstatyta, kas buvo prieš krizę.

 42. rita

  mamai yra dementia, jos vyras ja nesirupina ir reikalinga globa. As Lietuvoje negyvenu. Ar as galeciau globa susitvarkyti ant saves ir pasamdyti mamai prieziura tokiu budu? Ar Vyras turi pirmenybe ar gali ir brolis ar sesuo globoti?

  • LZNS

   Kas gali būti paskirtas globėju sprendžia teismas. Jeigu keli asmenys pretenduos tapti globėju tai teismas rinksis, kuris asmuo būtų priimtiniausias. Kadangi esate ne Lietuvoje ir kitas šeimos narys norėtų tapti globėju, greičiausiai jis ir būtų paskirtas, nes visada būtų šalia.

 43. Daiva

  Laba diena,
  norėčiau sužinoti, kada skiriama slauga. 85 metų moteris, serga sunkiai gydoma epilepsija, dabar prisidėjo ir „parkinsono“ drebėjimas, širdies vožtuvų problemos, pati negali ir apsirengti, apie tai kad pasidarytų sau maistą, negali būti kalbos. Dabar jau ir nebevaikšto, ne visada atsimena. Dukra šeši metai jau prižiūri ją, atsisakiusiu darbo ir asmeninio gyvenimo. Daktarai sako, kad priklauso tik „mažoji“ priežiūra, bet jos palikti vienos negalima. Kol vaikščiojo taip pat vienos palikti negalėjo, nes epilepsijos paūmėjimas ištikdavo bet kada. Kada žmogui skiriama slauga, ar tik kai jau užsimerkęs guli ir nebejuda?

  • LZNS

   Ar jau yra nustatyti specialieji poreikiai, jeigu rašote, kad gydytojai sako, kad priklauso tik priežiūra-pagalba?

 44. Edita

  Laba diena, norejau pasiteirauti ar privalo is ligonines parvezti greitoji nemokamai ligoni su visiska negalia (turime slauga)

  • LZNS

   Greitoji pagalba nemokamai neperveža asmenų iš ligoninės į namus.

 45. Anonimas

  Laba diena, Šiuo metu tėtis (72 m) jau 3 mėnesį guli slaugos ligoninėje, po šlaunikaulio lūžio. Sveikata yra labai prasta, kaulas jau sugijęs, tačiau iš lovos nebepasikelia, dėl silpnumo. Prieš lūžį vaikčiojo sunkiai – pereidavo tik per kambarį. Prieš gerą dešimtmetį sirgęs erkiniu encefalitu, turėjęs insultą, yra nustatyta epilepsija, senatvinė dimensija, vargina galvos svaigimas. Slaugoje valstybės finansuojamas liko tik mėnesis, tad tikrai nemanau, kad atsikelti iš lovos jam pavyks. Daktarai sako, kad pagal ligų kodą slauga jam nepriklauso. Gal galite pakomentuoti ?

  • LZNS

   Siūlytume prašyti, kad gydytojai parengtų dokumentus į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir NDNT nuspręs kas priklauso.
   Mes negalime komentuoti ar gali priklausyti ar ne, nes priklausomai nuo sveikatos sutrikimo lygio dėl bet kurio iš jūsų išvardintos ligos gali būti nustatyta slauga ar priežiūra pagalba.

 46. Edita

  Laba diena. Mano mama jau trecias menuo guli slaugos ligonineje. Jai priklauso slauga, bet gydytojas atsisako ruosti dokumentus slaugai ir jos ismokai gauti motyvuodamas savo dideliu uzimtumu. Ar jis teisus atsisakydamas ruosti dokumentus? Kas turetu tokiu atveju ruosti dokumentus?

  • LZNS

   Gydytojas neturi teisės atsisakyti rengti dokumentus. Esant šiai situacijai siūlome kreiptis raštu į gydymo įstaigos vadovybę, kad imtųsi priemonių dėl dokumentų parengimo.

 47. Laima

  laba diena noriu paklausti kuo skirias nuolatinė slauga nuo nuolatinės priežiūros ? ačiū už atsakymą

 48. Regina

  Laba diena.Slaugau mama,kuriai yra paskirta nuolatine slauga.Dirbti negaliu.Ar man gali būti mokamas atlyginimas ,kaip slaugytojai,nes dviem zmonem pragyventi is 280 euru pasidare neimanoma.

 49. Vilma

  Labas norėjau paklausti mano močiutei 92 metai jei aklumas yra pati ne nueina iki parduotuvė valgyt nepasidaro as viską darau pati daktare suruošė dukumentus bet slaugos negavome..tik poreikius gal galime apskųsti ar viską id naujo reiks tvarkytis?

 50. Vilma

  Na net nežinau nes nuėjau į savivaldybė sutvarkyti tik sutvarkius 56 e..sakė kad dar bus posėdis ir leis žinoti kokia ten poreikeikiai bus dar..daugiau nieko neaiškino. .sakė da važiuoti į sodra susuitvarkyti uz kura bet močiutė neturi sveikatos važinėti gyvename kaime be mašinos tai su autobusu ja nenuvesiu. ..Man labai keista kad niekas aiškiai nepaaiškina kas jei priklauso tik savivaldybė pasakė tiek kad gaus 56 e ir būkit laimingi…ne piniguose laime kada moteriai yra 93 ir nefali pati as turiu visa daryti uz ją maudyti kur nėra sąlygų..net namuose tikėti nėra tik lauke…niekas nieko nepaiskina

 51. Vilma

  Specelius poreikius bet kaip pirmą kartą susidūrusi nežinau nesuprantu kaip ir kas o savivaldybėje per daug neiskina

 52. Mile

  Sveiki.
  Mano sesuo ir as esame dvynukes, 29 metu. Sesuo yra psichiskai atsilikusi ir jai reikalinga prieziura, nes pati adekvaciai nemasto. Situacija tokia, kad mama niekada nenorejo pripazinti, kad mano sesuo nera tokia kaip visi, todel niekada nejo pas specialistus ir neprase nustatyti atsilikimo lygio ir pan. Esme ta, kad pagaliau pradeda suprasti, kad vis delto klydo, ir seseriai reikalinga nuolatine prieziura. Kokie turetu buti zingsniai, kad jai nustatytu atsilikima esanciai jau suaugusiai? Ar imanoma, kad as sesuo, galeciau prisiteisti jos globa?

  • LZNS

   Iš pradžių reiktų kreiptis pas šeimos gydytoją ir prašyti parengti dokumentus dėl darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo. Parengtus dokumentus reiks patiekti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai. Tais atvejais, kai asmuo prašo, kad jo darbingumo lygis būtų nustatytas atgaline data, susiejant jį su darbingumo lygio pasikeitimu dėl ligų arba būklių, atsiradusių iki 24 metų, bet ne vėliau, iki jam sukako 26 metai, NDNT gali darbingumo lygį nustatyti atgaline data, jeigu tam yra pateikiama pakankamai duomenų. Ligų arba būklių, atsiradusių iki 24 metų, priežastys nustatomos tik tuo atveju, kai asmuo buvo pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, iki jam sukako 26 metai.
   Nustačius darbingumo lygį galėsite kreiptis į teismą dėl globos nustatymo.

 53. Aivaras

  Sveiki, esu neįgalus, sėdžiu vežimėlyje.
  Darbingumo lygis 20%.
  Neįgaliojo pažymėjime parašyta – nedarbingas ir reikalinga nuolatinė priežiūra.

  Kokio dydžio kompensacija priklausytų globojančiam asmeniui?
  Į ką reikia kreiptis, norint susitvarkyti dokumentus?
  Ar globojantis asmuo gaus darbo stažą?

  Ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   1. Globojančiam asmeniui nėra mokamos kompensacijos už neįgalių asmenų priežiūrą. Jūs greičiausiai gaunate priežiūros pagalbos išmoką (112 EU), tai galite skirti tam asmeniui už neįgaliojo priežiūrą.
   2. Jeigu nėra nustatyta slauga, tai stažas už asmens priežiūrą nesiskaičiuoja.

 54. Aivaras

  Pamiršau pridurti: bute gyvenu vienas.

 55. Vaida

  Sveiki. Gavom 1.9.2. Soec nuolatinės slaugos poreikį.
  Prižiūriu ligonę, o norint kad nereiktų pačiai mokėti ligonių kasoms, sake reikia kreiptis i teismą. Nuo ko viską reikia pradėti?

  • LZNS

   Prašymą (pareiškimą) pripažinti asmenį neveiksniu turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Prašymas (pareiškimas) dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu paduodamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu, gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu bei pateikia reikiamus dokumentus. Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie rūpybos, neveiksnumo ar globos nustatymo procedūrą.

 56. Egle

  Sveiki. Norejau informacijos, manau suteiksite. Turiu mama, kuri dirbti negali vien todel , kad prastai su klausa, nesioja labai brangius aparatus ir su jais nera labai lengva susikalbeti. Ar galima butu kreiptis del ismokos? ar grupes? Manau tai liga, ar pavedejimas is seimos..

  • LZNS

   Galite kreiptis pas šeimos gydytoją, kuris jums pasakys ar turint jūsų minėtus susirgimus galėtų būti nustatytas darbingumo lygis.

 57. Diana

  Laba diena,
  asmeniui darbingumo lygis nustatytas iki pensijinio amžiaus o spec. slaugos poreikis 2 metams. Ar pakartotinai nustatyti spec. poreikius reikia dar prašymo nustatyti darbingumo lygį ir klausimyną ar užtenka prašymo vien tik nustatyti spec poreikius? + patvirtintas asmens dokumentas, neįgaliojo pažymėjims, mediciniai dokumenta.

  • LZNS

   Reikia pateikti visus dokumentus iš naujo, kuriuos turi parengti šeimos gydytojas. Vien prašymo nepakanka.

 58. SIGITA

  SIGITA
  NORĖTUME SUŽINOTI AR BUS PERSKAIČIUOTA SLAUGAI 56 EURAI 9DABAR GAUNA ŠIĄ IŠMOKĄ),JEI NUO 2018 M SAUSIO 1 D.BAZINĖ YRA 130 EURŲ?

  • LZNS

   Slaugai naudojamas tinklinių kompensacijų bazė (112 eur), o ne šalpos pensijų bazė (130 eur). Taigi perskaičiuota nieko nebus.

 59. Dalia

  83 metu pacientei diagnozuota edenokarcinoma.Praktiskai specialaus gydymo nera, isskyrus nuskausminamuosius preparatus ir nuolatine slauga. Ar bus nustatomas neigalumo lygis ir specialieji poreikia, globa ar slauga? Anuke sutinka slaugyti, bet tenka atsisakyti darbo. Nuo ko reiketu pradeti? Siuo metu senole, pablogejus sveikatai, paguldyta i slaugos skyriu. Aciu

  • LZNS

   Specialūs poreikiai gali būti nustatomi, tam reikia kreiptis pas gydantį gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Nustačius spec. poreikius galima bus kreiptis į teismą dėl globos nustatymo. Tuomet anūkei galės eiti stažas už senelės priežiūrą.

 60. Margarita

  Laba diena. 2013 m. paskirta senatvės pensija. 2013 m neterminuotai nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis dėl 2012 m. netekto 50 procentų darbingumo. Prašome pasakyti ar man priklauso kokia nors tikslinė nuolatinės priežiūros pašalpa, jeigu taip kur kreiptis ? Ačiū.

  • LZNS

   Turint 50 roc. darbingumą spec. poreikiai dažniausiai nėra skiriami, nes esant tokiam darbingumo lygiui pagalba apsitarnaujant nėra reikalinga.
   Geriausiai jums atsakytų šeimos gydytoja, nes ji žinodama jūsų ligos istoriją, įvertintų ar gali būti nustatyti spec. poreikiai.

 61. Dovile

  Laba diena,mano anytai nustatyas specialusis nuolatines slaugos poreikis.Siuo metu ji randasi slaugos ligoninej.Spalio menesi baigiasi 120 dienu nemokamas terminas.Mes uzpildeme prasyma i nuolatinius slaugos namus ,sakykite prasau,kol mes lauksime savo eiles ar galiu as gauti slauga kol ji bus mano namuose?Ir jeigu taip tai gaudama as slaugytojos pasalpa ar galeciau disponuoti jos pinigeliais.t.y. jos invalidumo pensija?Kadangi ji yra neveiksni ir visiskai ligone prikaustyta prie lovos,nes uz slaugos pinnigelius abebjoju ar galima oriai priziureti serganti zmogu.Aciu jums ir geros dienos.

  • LZNS

   Slaugos išmoka (asmeniui esant namuose) ir senatvės pensija, gali būti mokama tik pačiam asmeniui, t.y. pervedama į jo asmeninę sąskaitą arba atnešama namo. Prašymą soc. paramos skyriui galite pateikti ir jūs, tik reikalingas įgaliojimas, kuri nemokamai gali patvirtinti seniūnas.

 62. Airida

  Sveiki. Auginu visišką negalią nuo gimimo turinčią dukrą. Jai šiemet sukako 18m. NDNT nustatė nuolatinę slaugą iki pensijos. Dabar tvarkomės dokumentus dėl vaiko globos, laukiam nepr.psichiatro ekspertizės jau 3mėn.Sužinojau,kad. ekspertizė bus įmanoma geriausiu atveju po 6mėn. Dėl pablogėjusios dukros sveikatos šiuo metu nedirbu. Išmokų nei už neįgalumą nei už slaugą negaunu,nes neturiu globą patvirtinančių dokumentų. Kaip išgyventi,is ko pirkti vaistus,pamperius…Gal galit ką patarti.Dėkui.

  • LZNS

   Kol dar nėra nustatytas asmens neveiksnumas galite pabandyti vieną būdą. Seniūnas gali patvirtinti įgaliojimą, kuriuo jūsų dukra įgalioja jus pateikti prašymą gauti socialines išmokas. Šį prašymą pateikite socialiniam paramos skyriui ir paprašykite, kad išmokas jums atneštu į namus. Tikėtina, kad tai gali suveikti.

 63. Ricardas

  Laba diena. Ar priklauso kokia ismoka ar kompensacija zmogui be vieno inksto?

  • LZNS

   Darbingumo lygis tikrai gali būti nustatytas, o specialieji poreikiai – priklausomai nuo sveikatos būklės. Pasikonsultuokite su šeimos gydytoju.

 64. Lina

  Sveiki.Mano sūnums nustatyta sunki negalia.Liepos mėnesį suėjo 17m.Šį mėnesį gavom slaugą iki 18m.Žinau,kad slaugant eina stažas,todėl nuėjau į sodrą,o ten paklausė ar turiu teismo sprendimą..Bet juk kol jiems nesukako 18m.aš dar negaliu nieko tvarkyti,bent.jau globos tai tikrai..Ar man šie likę 10mėn.taip ir nuplauks?dar sakė,kad atgaline data stažas nesiskaičiuos,tik nuo teismo sprendimo datos.Ar galėtumėt man paaiškint kas ir kaip tokiu atveju vyksta..?

 65. Marytė

  Laba diena,
  Norėčiau paklausti ar su diagnoze: degeneracinė trumparegystė (H44.2), vienos akies aklumas OD (H54.4), komplikuota katarakta (H26.2), kitos stiklakūnio drumstys(H43.3), didelis vienos akies regėjimo sutrikimasOS (H54.5) nuolatinė priežiūra gali būti pakeista į slaugą ir, jei taip, kur kreiptis.
  Ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   Slaugos nustatymo procesas yra toks pat kaip ir priežiūros pagalbos. Jeigu neseniai kreipėtės į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jums buvo nustatyta priežiūra pagalba, tai slauga nebus skirta.

 66. Rasa

  Laba diena esu 20proc pripažinta nedarbinga bet negaunanti nei priežiūros kasdieniniuose darbuose ar priklausytų ir gal nežinau kur kreiptis .

  • LZNS

   Kreipkitės į socialinį paramos skyrių, kad būtų teikiamos socialinio darbuotojo paslaugos į namus.

 67. Aldona Matukaitiene

  Sveiki,turiu invalidumo grupe iki pensijos,darbingumo lygis 35 procentai,diagnozes pagal kodus:E11,42, I11,0, I20.8, I25.10, I49.3, I50.0, M42.18, G55.1, J45.8, M15.0, M17.0, M50.1, M51.1. ir paskutiniu metu ,pradejau sunkiai vaikšcioti, nenueinu iki parduotuves ,kuri uz 100 metru,be pagalbos negaliu nusimaudyti ,apsirengti, pasikloti lovos ,pasidaryti valgyti ,nutirpe kojos ir rankos ir kitos problemos ,ar aš galeciau gauti kokia prieziuros išmoka ,kad galeciau pasisamdyti zmogu ,kuris man padetu,ir kur man kreiptis,gyvenu viena.aciu.

  • LZNS

   kreiptis pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus, kad būtų nustatyti specialieji poreikiai. Jeigu jie bus nustatyti galėsite gauti išmokas. Jeigu jums reikalinga priežiūra galite kreiptis į socialinį paramos skyrių, kad socialinis darbuotojas jums pagelbėtų.

 68. Joniskis Melioratoriu 1-1

  REGINA ; as turiu laug deagnoziu ; 196.10 G47,30-Lietinis kvepavimas itriama sunki mego apneja;bronchine astma vid.sunkumo;apatine prapareze; daline dubesorganu funkcijos sutrikimas; lietine smegenuisemija; juosmensdales melopatija,L 2hemogioma, juosmeznines sritestarpslankstliniju disku osteochondroze; spendiloatroze,L 4 anterolisteze,: siptomineradikulopatija;absoliuti stuburo kanalo stenoze;; Capsulitas k,pietes,sukamojo varzcio sindromas Osteoartroze II
  laipsnio, PAN II R4 Dislipidemija. sunkei vaikstau ziaurei skauda ranka,ir tai sveikata ziaure nekokia bet nenoriu pasiduoti ar man priklausitu globejo kopmpensacija as visa laika turejau invaliduma vidutini,nors as ir pensijoi man 66 metu,dar noriu judeti gyventi,dabar buvau komisijoi ir gavau 2 vem,metams DIDZIOSIUS poreokiu,ar man niekas nepasikeicia tik pazimejimas nejaugi as po 2ju metu jau lakstisiu,o gal ne ant zemes lakstisiu o po zeme karste,su viena ranka viska turiu dirbti,bet kad ir apsirenkti ir nusirenkti negaliu ziaurei sunku gyvenu viena esu nasle,Ar man negaletu skirti koki vezimeli,dabar ira tokiu skuteriu su ketureis ratais,is vis ten ni teisiu nereiki paspaudei miktuka ir vaizioji elektrinis,o gal man is viso niekas nepriklauso,paeti galiu 20-30m.i parduotuve jau galeciau nuvaizioti,bet VERIGA viska nutrauke invalidam. Atleiskit kad as sutrugdziau jus,nu nezinau kur kreiptis,ka paklausiu atsakimo jokio.ACIU jums .

 69. Irena

  Sveiki,
  Mano tevelis yra 90 m. susilauze slaunikaulio obuoli. Jam atlikta operacija. Ligonineje buvo 10 d. Dabar parsiveziau i namus ir slaugau, savimi visiskai negali pasirupinti. Jis gauna neigalumo pensija nuo 55 m.
  Kur ir kaip reikia pradeti tvarkyti dokumentus del pinigeliu uz slaugyma

  • LZNS

   Kreiptis pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 70. vaida

  Sveiki,mano mama gyvena su manim Vokietijoj ,turim visus susitvarke sveikatos kasu globa,tik tiek kad jie neremia nes mama nera dirbus toije salyje,liepe kreiptis Ltietuvoje.Gal patarsite nuo ko pradeti
  Aciu.

  • LZNS

   Ar jūsų mamai Lietuvoje yra nustatytas neįgalumo lygis? Jeigu mama turi darbo stažo Lietuvoje ir yra nustatytas darbingumo lygis, galite kreiptis į Sodrą, kad būtų mokama netekto darbingumo pensija.

 71. Irena

  Sveiki, mano teciui yra nustatyti vidutiniai poreikiai. Jam 90 m. Gauna netekto darbingumo pensija nuo 55 m. ar priklauso pinigeliai uz slaugyma?

  • LZNS

   Pinigėliai už slaugymą yra skiriami tuo atveju kai Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnyba nustato specialiuosius poreikius. Kad spec. poreikiai būtų nustatyti reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus į NDNT.

 72. Navakoniu km Salčininku raj.

  Laba diena! Mano mama 82. Psicologas vertima po“Blessed skale“14,5 balu ir po protines bukles trumpai(MMSE)12 balu.,psichiatras paraše diagnoze pagal kodaTLK-F01.3 ir F33.2 ir paraše siuntima i SP. Ar mamie priklauso SP? Dar serga onkolagija,darita chemijoterapija,liga progresoja

  • LZNS

   Pagal psichologo vertinimą gali priklausyti Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (demencijos, kai yra vidutinis pažinimo sutrikimas, vertinant pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE), nuo 11 iki 20 balų, pagal BLESSED demencijos skalę nuo 10 iki 22 balų (pateikta užpildyta MMSE ir lentelė, BLESSED demencijos skalė ir gydytojo psichiatro išvada).
   Gali būti, kad onkologinė liga gali įtakoti spec. poreikių nustatymą, bet ar dėl to gali būti nustatyta slauga negalime pasakyti.

 73. ALGIRDAS

  Mokausi žemės ukio mokyloje.Slaugau žmogų, kuris turi nuolatinę slaugq.Teismas mane paskyrė rūpintoju.kur reikia kreiptis,kad eitų darbo stažas.

 74. Egidija

  Sveiki. Mano mociutei 87 metai, siuo metu yra slaugos namuose. Norejau suzinoti per kiek laiko sutvarkomi dokumentai gauti valstybinei paramai ir kokia suma yra suteikiama. ? Ji gyvena nuo birzelio 14 d , bet iki dabar paskyre tik 50 euru…? Prieziūra yra butina, nes sunkiai vaiksto, turi sirdies angina, inkstu nepakankamuma, dusulys, sirdies sutrikimai…. Man nepatinka, kad yra vilkinamas procesas…. Kur kreiptis del patarimu ir issamesnes informacijos…?

  • LZNS

   Jeigu jūs kalbate apie specialiuosius poreikius, tai reiktų patikslinti kas tie paskirti 50 Eur? Gal tai priežiūros pagalbos tikslinė išmoka?
   Jeigu spec. poreikiai nenustatyti, tai terminas per kiek laiko jie gali būti nustatyti priklauso nuo to per kiek laiko dokumentus parengs gydantis gydytojas, kada jie bus pristatyti ir NDNT vertinimas užtrunka apie 1 mėn.
   Jeigu jūsų netenkina vilkinimas galite kreiptis į sveikatos apsaugos ministeriją Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrių.

 75. Renata

  Sveiki, mamai slauga yra ismokama kiekvieno menesio 10 d., t.y. turetu buti ismoketa 12.10 diena. Nuo rytojaus t.y. 11.28 guldome i slaugos ligonine. Noriu pasiteirauti ar slaugos ismoka 12.10 dienos jau bus pervesta slaugos ligoninei ?
  Aciu.

  • LZNS

   Slaugos išmoka bus išmokėta už tas dienas kai asmuo buvo namuose. Tai reikšia, kad gausite ne visą slaugos suma, o tik dalį.

 76. regina.kaniene@gmail.com

  Laba diena. Mano teta nelaimingo įvykio metu patyrė traumą, jai lūžis gaktikaulio srityje. Dėl lovų stygiaus stacionare ji išleista gydytis ambulatoriškai. Moteris gyvena viena, savimi pasirūpinti negali. Apmaudu, kad žmogus išdirbęs ko ne 50 metų negauna normalaus gydymo ir priežiūros. Kur galima kreiptis ir kokioje gydymo įstaigoje tokį ligonį turėtų priimti?
  Pagarbiai – R. Kanienė

  • LZNS

   Galite bandyti kreiptis į slaugos ligonines, bet ten didelės eilės tai nežinia kaip greitai asmuo bus priimtas.

 77. Ilona

  Sveiki, ligonis 78m 5 m.serga kraujagyslių demencija turintis priežiūrą,Šiais metais pablogėjus sveikatai , pats savimi nepasirūpina ,nevaikšto ,nesėdi,reikia maitinti trintu maistu ,nevalingai šlapinasi ir tuštinasi į sauskelnes ir tai įvyko per 3mėn. perkeltas į 7ligonines .Išrašuose pažymi ,kad ligoniui reikalinga nuolatinė slaugos priežiūra, bet atsimušu ,kaip į siena ,visur kur prašau pagalbos mėto mane ,kaip karštą bulvę .Prašau patarkite ,kur man kreiptys ? Ačiū !

  • LZNS

   Pablogėjus sveikatai, galima iš naujo nustatyti specialiuosius poreikius ir esant kriterijuose nustatytiems sveikatos sutrikimams priežiūros pagalbos spec. poreikį pakeisti į slaugą. Siuntimą į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą rengia gydantis gydytojas, todėl siūlome į jį kreiptis dėl dokumentų parengimo.

 78. Ilona

  Gydytojai netvarko dokumentų ,nes po psichiatro surinktos 12 taškų skalės ,o reikalinga mažiau jai 10 ,bet tai nėra realų ,nes ligonis nesėdi ,maitina gulinti ,,trintu maistu ,nes rija sunkiai ,tuštinasi į sauskelnes ,pati žmona po trijų širdies operacijų ir dalinai negali slaugyti ,o į slaugos namus prima ,tik turint slaugą ,taip ir atsimuša į sieną nerandanti pagalbos .Prašau paterkite kur toliau kreiptis.Ačiū !
  Pagarbiai
  Ilona

 79. Nerijus

  Sveiki,mamai yra nustatyti dideli speciali poreikiai (slauga)man reikia pazymos kad ja slaugau kur reiktu kreiptis kad ja israsytu?Aciu.

  • LZNS

   O kokiu tikslu jums ta pažyma yra reikalinga? Kur ją nešite?

 80. Kristina

  Sveiki.Slaugau anyta nuo 2005 metu.Turi specialius poreikius.As esu drausta valstybes.Teismas patvirtnes.Jai atnesa pensija ir uz slauga.Norejau paklaust kam tie pinigai priklauso.?Daug metu slaugau.Ar ji turi gaut ar man jie skirti?Ir jaigu as daugiau nebenoresiu slaugyt kur eit atsisakyt?Aciu.

 81. Nerijus

  Esu itrauktas i rezervo kariu sarasa nuvykus pas juos prase pristatyti pazyma apie neigalia mama ir kad ja slaugau nes neturiu galimybes vykti nei i karines pratybas nei vykti pas juos tikrintis sveikatos negaliu ilgesniam laikui palikti mamos vienos

 82. Inesa

  Laba diena . Auginu vaika 6metu turim cereblini paralyziu ,cukralige raidos sutrikima .ar mum priklauso slauga ir kas turetu surasyt del slaugos ?nes mum db baigsis grupe

  • LZNS

   Kadangi jums baigsis grupė, tai rengiant naujus dokumentus dėl grupės nustatymo paprašykite, kad gydytoja kartu pažymėtų, kad reikia nustatyti ir specialiuosius poreikius. Visu dokumentus dėl neįgalumo ar slaugos nustatymo rengia gydantis gydytojas.

 83. Aldona

  72 metu vyrui istiko umus miokardio infarktas ,ar jam priklauso prieziura? 92 metu zmogu istiko insultas ,nuo kada gali pradeti pildyti dokumentus slaugai.

  • LZNS

   Kadangi nuo naujų metų pasikeitė specialiųjų poreikių nustatymo tvarka, negalime tiksliai pasakyti kas gali būti nustatyta. Kalbėkite su gydančiu gydytoju, nes jis rengia dokumentus į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą del specialiųjų poreikių nustatymo.

 84. Simona

  Sveiki. Anyta po insulto guli slaugos ligoninėje. Kada ligoninės gydytojos reikia prašyti suruošti dokumentus slaugai. Reikės ir soc. darbuotojos pagalbai namuose. O kaip suprantu, neturint slaugos, nieko negalim tvarkytis. Negi ieškosim tik kai parsivešim? Dėkoju iš anksto už atsakymą.

  • LZNS

   Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos priemonių, išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, rengia dokumentus į NDNT. Jūsų atveju siūlome kreiptis į gydantį gydytoją ir teirautis ar jis jau gali parengti dokumentus.

 85. Loreta

  Sveiki, pažįstama močiūtė paguldyta į ligoninę su peršalimu, bet bendra būklė blogėja, jai 86 metai, turi širdies ligą, jau nevaikšto, ligoninėje ilgai nelaikys, siūlo slaugos įstaigą, bet artimieji ją slaugys namie. Ar gali ligoninės gydantis gydytojas paruošti dokumentus į neįgaliųjų tarnybą ar reikia kreiptis į šeimos gydytoją, pas kurį nuvežti būtų sudėtinga.

  • LZNS

   Ligoninės gydantis gydytojas gali paruošti dokumentus į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 86. Liveta

  Sveiki, mano močiutei 83 metai. Kolkas sveikata nėra labai bloga, pasirūpina savimi. Ar galima būtų susitvarkyti dėl slaugos? Ar yra būtina kol jos sveikata leidžia, ja rūpintis jei aš ne gyvenu su ja? Ar šitų atveju nieko negaliu tvarkytis

  • LZNS

   Dėl slaugos ar priežiūros pagalbos nustatymo iš pradžių reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, jis atsižvelgęs į asmens sveikatos būklę, pasakys ar gali rengti dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Nustačius spec. poreikius jums nebūtina gyventi kartu, kad ja rūpintumėtės.

 87. Janina

  Mamai,93 metai,gauna senatves pensija,ir globos pinigus.Globa priskirta dukrai,kuri jau gauna pati senatves pensija,ar bus uz globa perskaiciuota globejui senatves pensija,ir ar reikia dabar kur kreiptis

  • LZNS

   Senatvės pensijos perskaičiavimo klausimais prašome kreiptis į SODRĄ. Pasikonsultuoti galite telefonais: 1883 arba (+3705) 250 0883

 88. dainaaras@gmail.com

  sveiki tevui nustatyta 4 stadija plauciu vezys su diafrazem i smegenis taippat.Ar galima kokia pasalpa arba ,sanatorija ar namai seneliu kur butu prieziura 24 h.Kur kreiptis kas galetu padeti.Gyvena Palangoje reikia pampersu nuolatines prieziuros.Ar valstybe gali finansuoti apgyvenima kur ir kaip,jei ne tai kiek kainuotu.Sirdingai dekoju

 89. aida zemlianskiene

  sveiki auginu vaika su negalia nuo gimimo greitai jam sueis 18 metu ,nuo ko pradeti tvaryti doumentus ir kaip vyksta si procedura,aciu

  • LZNS

   Visa procedūra vyksta lygiai taip pat kaip ir anksčiau buvo nustatomas neįgalumas: kreipiamasi pas šeimos gydytoją, jis parengia dokumentus į NDNT ir tuomet nustatomas darbingumas ir jeigu reikia specialieji poreikiai.

 90. Ilja

  Sveiki, man 28 metai, esu is Klaipedos, nuo gemimo sergu cerebraliniu paraliziu. Gruodzio men, gavau laiska is Klaipedos savivaldybes, kur buvo parasyta, kad nuo 2019 metu sausio 1 d, neigalumo salpos ismoka, ir transporto islaidu kompensacija, toliau skirs ir mokes SODRA, nors anksciau tai darydavo miesto savivaldybe. Taip ir nutiko, jau sausio 11 d, gavau pirma siu metu ismoka is SODROS, bet gava, kaip jau buvo mineta tik, neigalumo salpos ismoka, ir transporto islaidu kompensacija. Noriu paklaust, o kaip del kitu kompensaciju, tokiu kaip, slaugos pagalbos ismoka, kuri man buvo nustatyta nuo 2012 metu, ja taip pat skirs ir mokes mesto savivaldybe? Is anksto dekoju uz atsakyma.

  • LZNS

   Slaugos išmokas ir toliau mokės savivaldybė.

 91. Irmina

  Sveiki,turiu abiejų ausų didelį kurtumą,savo lėšomis pirkausi klausos aparatą,invalidumo grupės neturiu.
  Noriu paklausti.Ar man invalidumo grupė priklausytų ir ar kompensuotų už klausos aparatą? Klausa man silpnėjo nuo vaikystės,daug teko gerti antibiotikų ,nes sirgau ir nuo kurių , kaip paaiškėjo ir gavosi kurtumas abiejų ausų.

  • LZNS

   Iš pradžių reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kuris privalo jums pasakyti ar gali būti nustatytas darbingumo lygis. Jeigu pageidaujate galite ir pati pasiskaityti tvarkos aprašą, kur surašyti sveikatos sutrikimai, kuriems esant nustatomas darbingumo lygis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1F619C285A0/XgehMIGJqL
   Kokiais atvejais ir kaip kompensuojamas klausos aparatų įsigijimas reikia kreiptis į Valstybines ligonių kasas. Gyventojai konsultuojami šiais telefono numeriais: skambinant Lietuvoje – (8 5) 232 2222

 92. Alina

  Sveiki, mamai 90m gavo tik senatvės penciją,buvo pilnai save apsitarnaujanti, bet nutiko taip, kad dėl neaiškių aplinkybių nakties metu iškritus iš lovos susilaužė klubo sąnarį, buvo padaryta operaciją, po operacijos susirgo plaučių uždegimu, po ligos susilpnėjo, dabar guli slaugos skyriuje, reikalingas pilnas aptarnavimas, pati nepasiverčia, neatsisėda,valgoma tik trintas maistas, sauskelnės, beatsirandančios pragulos, žinau ,kad slaugos skyriuje nemokamai galėsim but tik 4 mėn, toliau laukia arba mokėjimas už priežiūrą,arba prižiūrėti namuose, sakykit ar dabar jau galima tvarkytis dokumentus reikalingus gaut slaugos priežiūros pašalpai kol ligonis slaugos skyriuje, ar tik tada kai jau bus išrašomas iš skyriaus?Kuris gydytojas turėtų išduoti reikalingus dokumentus, šeimos gydytojas, ar slaugoje gydantis gydytojas, nes pakalbėjus su vienu ir kitu nesutinka pildyti jokių dokumentų motyvuodami tuo, kad niekas nepriklauso. Ir dar noriu paklausti kas turėtų išrašyti 027A formos pažymą dėl kompensacijos už pirktą čiūžinį nuo pragulų, nes skyrius tokiu daiktu neaprūpino.Turim visus pirkimo dokumentus, pardavėjo informacijoje yra nurodyta,kad galima gauti kompensaciją. Ačiū už atsakymus

  • LZNS

   1. Dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo rengti galima tuomet kai yra baigtas asmens gydymas ir tikėtina, kad artimiausiu metu jo sveikatos būklė nesikeis. Dokumentus pildo gydantis gydytojas. Dažnu atveju gydytojai neapsisprendžia, kuris iš jų yra gydantis gydytojas kai asmuo yra slaugos ligoninėje. Siūlome pasiskambinti į sveikatos apsaugos ministerijos Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrių, kad jie jums pagelbėtų šioje situacijoje (http://sam.lrv.lt/lt/kontaktai).
   2. 027A formos pažymą dėl kompensacijos už čiužinį išrašo šeimos gydytojas. Bet jeigu jūs iš pradžių pirkote čiužinį bet TPNC pritarimo kompensacijos negausite. Kompensacijos skyrimo tvarka yra tokia: gaunama 027 forma, kreipiamasi į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, jų komisija nusprendžia ar bus skirta kompensacija, tuomet perkamas čiužinys, pristatomi dokumentai į TPNC ir tik tuomet išmokama kompensacija.

 93. Mama

  Sveiki,noreciau suzinoti-slaugant neigalu vaika ligonineje,ar mamai priklauso lova bei maitinimas?

  • LZNS

   Šiuo klausymu jums reiktų kreiptis į Valstybines ligonių kasas, nes jie ligoninėms kompensuoja išlaidas. Konsultacijos teikiamos telefono numeriu (8 5) 232 2222

 94. Asta

  Laba diena
  Mano močiutei prieš 6 metus padaryta širdies kraujagyslių šuntavimo operacija.Prieš 4 metus nustatytas III stadijos storosios žarnos vėžys.Auglys išoperuotas.Po visų šių operacijų tapo nepajėgi 100%savimi pasirūpinti.Maisto pasigaminti nebegali,nusiprausti,susišukuoti,apsirengti pati nebegali,tuoleto name nėra,todėl nueiti iki lauko tuoleto taip pat nebepajėgi.Ja rūpinasi mano senelis,jos sutuoktinis.Abu pensijinio amžiaus.Ar verta kreiptis,kad būtų suteikta slaugos išmoka?Jeigu ji būtų suteikta,ar nepasinaikina pencijos mokėjimas?

  • LZNS

   Galite kreiptis dėl specialiųjų poreikių nustatymo, kuris bus nustatytas negalime komentuoti, nes tai sprendžia NDNT. Kreipkitės pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo.
   Jeigu bus nustatytas specialusis poreikis, pensijos dydžiui ir mokėjimui įtakos neturės.

 95. Vilija

  Seiki,Mano mamai pensijinio amžiaus nustatyta visiška negalia ir gauna slaugos išmoką.Jai reikalinga priežiūra. Aš esu dukte ir man reikėtų nedirbti kad ją prižiūrėti, bet dar nesulaukusi pensijos todėl dirbu. Ar yra kokia galimybė ją prižiūrėti ir būti draustai, o galbūt netgi gauit kažkokią pašalpą, nes nedirbant nebus pajamų savęs išlaikymui? Ar yra galimybė , kad ateitų į namus socialinė darbuotoja, kai aš esu darbe, jei taip tai kur kreiptis?

  • LZNS

   1. Kad ateitų į namus socialinė darbuotoja, reikia kreiptis į Socialinį paramos skyrių.
   2. Jeigu nedirbtumėt ir norėtumėt būti drausta, reikia kreiptis į teismą, kad jūs būtumėt paskirta globėja arba rūpintoja.

 96. Rasa

  Sveiki, norėjau paklaust ar močiutę gaunanti 100% slauga gali parasyt testamenta? Ar jis gali but uzgincytas teisme?

  • LZNS

   Jeigu močiutė yra veiksni, tai gali parašyti testamentą.

 97. Tatjana

  Sveiki , Mano mama Su visiska negalia ir gauna 280€ plius senatvės pensija, dabar į papuolė į ligonine ir po ligonines siunčia į slaugos namus 4 men. Ar iš jos bus išskaičiuoti 280€.?

  • LZNS

   ESant slaugos ligoninėje, slaugos išmoka nebus mokama kol asmuo negrįš į namus.

 98. Iveta

  Sveiki,auginu dukryte 3 metuku su sunkia negalia. Mums nustatytas nuolatines slaugos poreikis. 2019metu rugseji is naujo teks kreiptis i NDNT del pratesimo tiek salpos ismokos tiek del specialiuju poreikiu. Ar gali buti taip kad savivaldybe kurioje gyvename gali nemoketi slaugos pinigeliu o teikti tik paslaugas? Nes siuo metu imame ir paslaugasir slaugau as pati. Vaikui reikalinga slauga 24h per para

  • LZNS

   Įstatyme yra nurodoma kad Savivaldybių administracijos prižiūri, kaip naudojamos tikslinės kompensacijos. Nustačius, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, ar slaugančiam asmeniui mokama tikslinė kompensacija naudojama ne pagal paskirtį, ši kompensacija socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka teikiama nepinigine forma (teikiamos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos socialinės ir (ar) kitos asmens specialiesiems poreikiams patenkinti reikalingos paslaugos, specialiosios pagalbos priemonės).
   Taigi jeigu jūs gaunate slaugos pinigėlius už kuriuos perkate paslaugas ar naudojate kitiems vaiko poreikiams tenkinti, niekas negalės nutraukti išmokų mokėjimo.

 99. Vida Lukšienė

  Sveiki, nuo 9-ių metų esu akies protezu. Matau 80-70procentų su viena akimi. Gal priklauso man šiuo metu neįgalumo grupė? Tėvai nepasirūpino šiuo klausimu. Šiuo metu man jau virš 50 metų. Ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   Ar jums priklauso neįgalumo grupė, jums gali pasakyti tik šeimos gydytojas. Prašome kreiptis į juos.

 100. Raimonda

  Labas. Mano tetai 95 metai. Ji serga Alzhaimerio liga. Pati savimi pasirupinti negali. Pati tik nueina iki tualeto. Pati nesugeba pasigaminti vailgyti. Nieko neprisimena. Noreciau suzinoti ar galeciau gauti slauga uz jos prieziura?
  Aciu uz atsakyma

  • LZNS

   Kreipkitės pas šeimos gydytoją, jis pasakys ar gali būti jūsų tetai nustatyti specialieji poreikiai.

 101. Onute

  Sveiki, mama guli slaugos ligoninėje, serga parkinsono liga. Liga progresuoja, jau 4mėn., kaip maitinama tik per zondą, nevaikšto, nepasikelia, yra pilnai priklausoma nuo kito žmogaus. Prasidėjo kvėpavimo sutrikimai, reikalingas deguonis. Gegužės men. baigsis laikas slaugos ligoninėje . Kaip galima būtu nustatyti paliatyviaja slauga, kur kreiptis ?
  Ačiū .

 102. Kristina

  Sveiki. Senolė turi neterminuotą I grupės neįgalumą. Ar tai reiśkia, kad slauga jai nebepriklauso? Kuo skiriasi slauga ir globa?

  • LZNS

   Patikslinkit prašau klausymą, nes neįgalumai pensijinio amžiaus asmenims nėra nustatomi. Yra nustatomas specialiųjų poreikių lygis ir specialieji poreikiai (slauga arba priežiūra pagalba). Ar senolei yra nustatyti specialieji poreikiai, ar gauna kokias nors išmokas kas mėnesį apart senatvės pensijos?
   Globa tai yra kai per teismą asmeniui yra priskiriamas globėjas.
   Slauga, tai asmeniui nustatytas specialus poreikis, kuomet yra mokamos kas mėnesį tam tikros išmokos.

 103. Jolanta

  Sveiki,pradėjau tvarkyt mamos 2lygio slaugos dokumentus .Ji serga parkinsonu3-4lygis,demensija ,didelis krauspūdis ir širdies permušimai..Į Klaipėdos NDNT siunčia psichiatras.Šiandien gavau kvietimą į pirmąjį posėdį,skambinau jiem,kad sudėtinga atvežti tokį ligonį 200km.Jie atsakė,kad galiu viena atvažiuoti(kaip pildžiusi prašymą mamos vardu)užpildyti klausimyną…Man ir kilo klausimas-ar reikalingas kažkoks dokumentas,pagal kurį galiu atstovauti mamai ir ar išvis galiu aš viena pildyt klausimyną…

  • LZNS

   Jeigu jūs kaip dukra pildysite prašymą ir kitus dokumentus tai jokie įgaliojimai nėra reikalingi.

 104. Kristina

  Papildau: senolė neįgalumą turi ne dėl senatvės, nustatytas buvo labai senai dėl.klausos ir regėjimo negalios. Tuo metu dar nebuvo termino specialieji poreikiai, buvo neįgalumo grupės. Nustatyta buvo neterminuotai, bent taip rašo ant jos neįgaliojo pažymėjimo.

  • LZNS

   Specialieji poreikiai buvo nustatomi jau labai seniai, gal tik pavadinimas buvo kitas. Klausymas ar senolė gauna tik senatvės pensiją ar gauna ir kažkokias kitas išmokas?

 105. Violeta

  Sveiki. O kur kreiptis, kai seimos daktare nesuraso dokumentu del slaugos, sakydama kad nepriklauso. Nors zmogus negali vaikcioti. Del koju sanariu. Guli patale. Ir vistiek neruosia dokumentu.

  • LZNS

   kreiptis reiktų į poliklinikos vadovybę arba keisti gydytoją.
   Jeigu tai nepadėtų, tai į sveikatos apsaugos ministerijos Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos departamentą.

 106. Audra

  Sveiki.mano tevui92metai.reikalinga pastovi priežiura.nevaikšto,reikia padeti ir buityje ir maista gaminti ir higienos klausimu.Gauna išmoka spečialus poreikiai ir pensia.Aš dukra,priziuriu ji visa para,nedirbu,nes nesutinka vykti i slauga,ar ligonine.nustatytas inkstu nepakankamumas 3 laipsnio,širdies ritmo sutrikimas ir nepakankamumas..Ar nera galimybes man gauti slauga,ar bent dokumenta kad ji slaugau.

  • LZNS

   Kokie specialieji poreikiai yra nustatyti?

 107. Gintas

  o kuom skiriasi slauga nuo globos ?

 108. Audra

  Papildau.nustatytas spec.prieziuros poreikis. Gauna 56 eur.Buvo kreiptasi į šeimos gydytoją.Nejaugi nevaikštančiam žmogui priklauso tik tiek.2 kart pagalba per savaitę.Esu dukra,išejau iš darbo ,slaugau pati.Pagalįstatyma suprantu kad turetų gauti nuolatine slauga,priežiūrą.?

 109. Jurate

  Sveiki.mamai 84 metai.yra po insulto ir nevaikstanti.Butina prieziura.Seimos gydytoja sake,kad slaugos galima kreiptis tik po 6 menesiu.ar mes teisingai supratome?

  • LZNS

   Specialiųjų poreikių nustatymo tvarkos apraše nėra nurodoma po kiek laiko galima nustatinėti specialiuosius poreikius.
   Tvarkos apraše nurodoma:
   7. Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.
   8. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos priemonių, išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir pateikia duomenis NDNT arba parengia ir įteikia asmeniui dokumentus.
   Taigi reikia išsiaiškinti kodėl gydytojas siūlo laukti 6 mėnesius.

 110. Simona

  Sveiki, nerandu informacijos dėl po 2019m sausio 1d. vaikams skiriamos slaugos išmokos. Vaikui nustatytas vidutinis neįgalumo lygis dėl klausos negalios po 2019m.sausio 1d. Iki 2019m buvo mokama 250e išmoka. Nuo sausio 1 d. Sodra moka Šalpos pensiją 198e, bet savivaldybė Slaugos išmokos nemoka. Ar kažko tėvai nepadarė, ar Slaugos išmoka nebeskiriama klausos negalią turintiems vaikams iki 18m?

 111. Jurate

  Mama po insulto ir nevaldo kaires puses.Jai jau 84 metai.Ar priklauso jai slauga?

  • LZNS

   Negalime atsakyti ar priklauso slauga, nes jos nustatymas priklauso nuo bazinių sveikatos sutrikimų ir asmens savarankiškumo (gebėjimo apsitarnauti) įvertinimo.

 112. Kotryna

  Sveiki, šiuo metu mūsų, trijų vaikų mamos globėja yra jos mama, mūsų močiutė. Norėtume persirašyti globą. Visi vaikai gyvename kitose EU šalyse, esant reikalui galime nedelsiant atvykti į Lietuvą. Ar gali globa būti paskirta visiems vaikams? Mama turto neturi, taigi ginčų nekiltų.

  Ačiū

  • LZNS

   Teismas priima sprendimą kas bus paskiriamas asmens globėju. Kad suaugusio asmens globėju būtų paskirti 2-3 asmenys nėra tekę girdėti.

 113. vytautas

  Laba diena.Situacija tokia: mano mama serga demencija, buvo paguldyta į ligoninę su plauči uždegimu ir,išrašant iš ligoninės, buvo siuloma ją paguldyti į slaugos namus tolimesniam gydimui ir reabilitacijai. Paguldėme į privačius globos ir slaugos namus, nes į valst.slaugos namus papulti šansų nėra,laukti negalėjome ,reikalinga profesionali med.priežiūra ,nors jai ir priklauso per metus 120 dienų.Sumokėjome nemažus pinigus.Norėčiau sužinoti , ar slaugos išmoką (mama ją gaudavo) bus išmokėta tiems privatiems slaugos namams ir bus užskaityta į paslaugų kainą, ar bus išmokama sena tvarka t.y. į mamos sąskaitą .Pirmą kartą susidurėme su šia situacija ir truksta informacijos.Ačiu už atsakymą.

  • LZNS

   Siūlome kreiptis į Savivaldybės socialinės paramos skyrių pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Jie yra atsakingi už slaugos išmokų mokėjimą ir reikalinga valstybės paramą.

 114. Gintarė

  Laba diena, mano vyro močiutė patyrė insultą, rankas kojas valdo pakankamai neblogai,tačiau sutriko kalba. Jai yra 80 mefmtų, tad noriu pasiklausti, ar galima gauti slaugą?

  • LZNS

   Kreipkitės į šeimos gydytoją, nes jis sprendžia ar rengti dokumentus nustatyti specialiuosius poreikius.

 115. Kristina

  Sveiki, turiu sesę kuri yra psichiškai neįgali ir reikalinga nuolatinė priežiūra ji gauna neįgalumo pensiją 280.nuo ko pradėti ir kur kreiptis norint patalpinti ją į pensionata.
  Nuoširdžiai dėkoju

  • LZNS

   Pirmiausia galite kreiptis į Socialinės paramos skyrių kur jums išaiškins visą siuntimo į pensionatą tvarką arba iš pradžių išsirinkite įstaigą, kur norėtumėt, kad jūsų sesuo gyventų ir jų paklauskite kokia yra jų priėmimo tvarką.

 116. Tomas

  Laba diena,
  Žmogus guli ligoninėje, yra sunkios būklės pats visai negali savimi pasirūpinti yra maitinamas nes pats negali. Ar galima tvarkytis ir gauti slaugą žmogui gulint ligoninėje?

  • LZNS

   Galima tvarkyti neįgalumo ir specialių poreikių nustatymo dokumentus gulint ligoninėje jeigu nėra tikimybės, kad taikomas gydymas ir reabilitacija pagerins sveikatos būklę. Jeigu visgi yra tikimybė, kad gydymas pakeis esamą situaciją, tai specialieji poreikiai bus nustatomi vėliau. Kalbėkite su gydančiu daktaru ar jis gali parengti reikalingus dokumentus.

 117. Edita

  Sveiki.Mamai nustatyta senatvine demensija , insulto pasekmes , visiskai neapsitarnauja.As esu vienintele dukra , sergu onkoligine liga .Ka man daryti del slaugos ? istatymus zinau , bet jie situacijos nesprendzia

 118. Neringa

  Sveiki, vyro mama serga senatvine demensija ir nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, kur reikia kreiptis dėl įgaliojimo, kad galėtume tvarkyti dokumentus.

  • LZNS

   Galite bandyti kreiptis į notarus, kad būtų pasirašytas įgaliojimas arba kreiptis į teismą, kad vyras būtų pripažintas globėju ir tuomet galės tvarkyti visus dokumentus.

 119. Irina

  Sveiki, zmogus gaunantis spec poreikius, gulejo 2 men ligonineje. Dabar jis yra priziurimas namuose. Norint gauti uz ji spec poreikius, reikia rasyti prasyma i sodra. Ar tai galima padaryti elektroniniu budu, nevaziuojant i sodra.

  • LZNS

   Norint gauti tikslinių kompensacijų išmokas reikia kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba užpildyti prašymą spis.lt

 120. Juryte

  Sveiki.tetis po insulto turi 20% darbinguma,siuo metu jam siulo vaziuoti i sanatorija.mama gauna slauga..vieni gydytojai saki,jei jis isvaziuos i sanatorija automatiskai pakils jo procentai ir mamai atims slauga..ar gali taip buti? Jis nevaldo kaires rankos,ir sunkiai paeina kelis zingsnius…daugiau nieko nepasidaro..mama negali dirbti,nes tecio negalima palikti vieno,jis is lovos be pgalbos net neatsikelia..o sanatorija tik 14 dienu,tai tikrai mazai,kad padetu jam buti tokiu kokiu buvo..

  • LZNS

   Ar darbingumas ir spec. poreikiai nustatyti iki pensijinio amžiaus?
   Automatiškai slaugos neatima, ji gali būti peržiūrėta tik kai sueis terminas iš naujo nustatyti slaugą. Be to sanatorijose pildoma Barthelio lentelė jau neturi jokios įtakos spec. poreikių nustatymui, nes Barthelio balai nėra vertinami nustatant poreikius ir yra pildomas savarankiškumo klausimynas.

 121. Sanda

  Sveiki. Turiu močiutę, ją iki šiol prižiūrėjo mano mama. Kadangi pati dėl ligos jos nebegali prižiūrėti, tai toliau darysiu aš. Kur kreiptis dėl to? Ar globa bus nustatinėjama vėl iš naujo, ar tiesiog užteks ,,perleisti“ kitam asmeniui? Kol kas močiutė slaugos ligoninėje. Ačiū

  • LZNS

   Jeigu globa nustatyta per teismą, tai jos „perleisti“ nėra įmanoma, reikia iš naujo kreiptis į teismą dėl naujo globėjo nustatymo.

 122. Mindaugas

  Sveiki noriu paklausti? Gyvenu Vokietijoje turiu giminaiti pirmos grupes invalida kuri noreciau issivezti gyvent i Vokietija,ar imanoma susitvarkyti Vokietijoje pasalpa ar slauga? jis nera nera dirbes nei gyvenes Vokietijoje?

  • LZNS

   Mes nežinome Vokietijos įstatymų ir negalime nieko pasakyti apie neįgaliųjų priežiūrą toje šalyje. Kreipkitės į Lietuvos ambasadą Vokietijoje, galbūt jie galės jums suteikti informaciją.

 123. Danutė

  Laba diena
  mano vyras yra 85% neįgalumo (didelių negalių), 2009 metais jam buvo paskirta priežiūra, bet 2011 m. jam priežiūra nutraukta, deja nesuprato ir savyvaldybės darbuotojai ir šeimos gydytoja kodėl taip pasielgė, kad turint tokia negalia sugebejo taip pasielgti. Dabar perskaičiau žurnale „Savaitė“, kad priežiura priklauso turint 70% negalią, prašau paaiškinti ar tikrai jam priežūra nepriklauso, jis pats nesugeba net vaistų paiimti. Ačiū.

  • LZNS

   Priežiūra priklauso nuo turimų sveikatos sutrikimų ir asmens gebėjimo savarankiškai apsitarnauti. Nuo sausio mėnesio pasikeitė specialiųjų poreikių nustatymo tvarka. Siūlytume kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kad būtų iš naujo nustatyti specialieji poreikiai.

 124. Ina

  Sveiki,
  esu pensininke 63 m., prižiūriu 98 metų motiną – šiuo metu jos dokumentai NDNT komisijoje dėl spec. poreikių nustatymo. Norėčiau sužinoti, ar 1) man reikia kreiptis į teismą dėl globos skyrimo , 2) ar būtų perskaičiuota mano pensija, jei teismas skirtų globą, 3) ar yra galimybė globą nustatyti ATGALINE DATA, nes motina rūpinuosi daugiau nei 10 metų. Ačiū.

  • LZNS

   1. Globa nėra nustatoma atgaline data.
   2. Dėl to, kad asmuo paskiriamas kito asmens globėju, automatiškai pensija nėra perskaičiuojama. Pensija perskaičiuojama kai įgyjamas stažas.

 125. Bozena

  laba diena, mamai 80 m ,serga aizheimerio lyyga, beveik nevaiksto, slapymo nelaikymas, ar galiu kreiptisdel slaugos , nuo ko pradeti ir kur kreiptis. Aciu

  • LZNS

   Specialiųjų poreikių nustatymas prasideda nuo gydančio gydytojo (šeimos gydytojo). Kreipkitės į jį ir jis įvertinęs esamus sveikatos sutrikimu pasakys ar gali būti nustatyti spec. poreikiai ir jeigu gali, juos parengs.

 126. Kristina

  Laba diena,noriu paklaust jūsų,ar priklauso man invalidumo grupe,esant 2stadijai parkinsono,man 47metai,jau beveik metai gydausi,kaires puse drebėjimas,pakitimai dešinėj galvos pusėj.

  • LZNS

   Visais klausymais dėl darbingumo lygio nustatymo reikia kreiptis pas šeimos gydytoją.

 127. Vytautas Spranginas

  Sveiki
  Turiu neįgalumą (slaugą) nuo 20014m Gavau neįgaliojo vežimėlį 20114 gegužės mėn. Man sakė kad po 5 metų turiu gauti kitą vežimėlį. Ar tas įstatymas dar galioja ir kur man kreiptis dėl vežimėlio pakeitimo?

  • LZNS

   Dėl vežimėlio pakeitimo reikia kreiptis į techninės pagalbos centrą. Konsultacijos teikiamos Tel. 19989

 128. Irena

  Laba diena, mano uošvis gulėjo slaugos ligoninėje 8 mėnesius (4 pernai ir 4 šiemet), kur buvo paguldytas tiesiai iš ligoninės po epicistostominio vamzdelio įstatymo, nes dėl išvešėjusios prostatos nesišlapina. Šiuo metu beveik nesikelia iš lovos, nes mėto į šonus, reikalus atlieka į sauskelnes, reikia apiprausti, nes pats nesugeba, paduoti maistą, tuomet dar pats pavalgo, atsiveria. Parsivežus savo į namus, kreipiausi į šeimos gydytoją, davė siuntimu neurologui ir psichiatrų į namus, kurie jau atsakymą pateikę, tačiau gydytoja teigia, kad dėl Spec. poreikių į NDNT, gali siųsti tik po 6 mėn. kai bus pakartotinis psichiatro patikrinimas dėl dimensijos, kuri dabartinėje išvadoje įvadinta ir kur siūlo skirti nuolatinę slaugą. Šeimos gydytoja teigia, kad nuo 2019 m. sausio įsigaliojo nauja tvarka, kuri reikalauja pakartotino po 6 mėn. psichiatro vertinimo, jei asmuo tiriamas pirmą kartą. Ar tai tiesa? Ir kokių veiksmų reiktų imtis, jei šeimos gydytoją ne siųstų į NDNT

 129. Laura

  Sveiki, vaikas gimė su Dauno sindromu, vaikui padaryta širdies operacija, po operacijos pranešė kad yra širdies nepakankamumas darė dar vieną operaciją ir vaikas yra su širdies stimuliatoriumi, dažnai guli ligoninėse, dažnai reikia važiuoti į kitus miestus pas daktarus, kodėl nepriklauso slauga tokiam vaikui?

  • LZNS

   Kada jūsų vaikui buvo nustatyti specialieji poreikiai ir kas buvo nustatyta?

 130. Aidas

  Labas vakaras, turiu neigalia mociute, niekas is giminiu jos neziuri tik as, ji turi silpnaprotyste, yra gulejusi psichiatrineje, noriu sutvarkyti jai globa, bet ji atsisako, kaip man elgtis? Kur eiti?

  • LZNS

   Kuomet fizinis asmuo dėl psichinės ligos ar silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, jis teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu. Fizinį asmenį pripažinus neveiksniu, teismas jam skiria globėją. Prašymą teismui pripažinti asmenį neveiksniu turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Pareiškimas teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu turi būti paduodamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

 131. Nina

  Sveiki. Teismo sprendimu esu paskirta savo neįgalios Mamos globėja. Ar tokiu atveju skiriama kokia globos išmoka ir kur turėčiau dėl jos kreiptis? Dėkui

  • LZNS

   Globos išmokos nėra skiriamos asmenims globojantiems suaugusius asmenis. Jeigu asmeniui nustatyta globa, tai greičiausiai yra nustatyta ir slauga, už kurią valstybė kas mėnesį moka virš 280 eur.

 132. Rasa

  Noriu paimt mama i globa ar man rejkia brolio lejdimo ar parasokad jis sutinka kad buciau globeja ar galiu viska pati padaryt?

  • LZNS

   Norint asmenį pripažinti neveiksniu bei paskirti globėją, teismui būtina pateikti šiuos dokumentus: 1) prašymą dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir globėjo paskyrimo; 2) būsimojo globėjo bei neveiksniu pripažįstamo asmens paso 32-ojo puslapio arba tapatybės kortelės kopijas; 3) neveiksnaus asmens neįgalumo patvirtinimo dokumento kopiją ir pažymą iš psichikos centro arba išrašą iš jo ligos istorijos; 4) pažymą iš gyvenamosios vietos (seniūnijos, namų bendrijos, pasų poskyrio) apie asmenis, gyvenančius su neveiksniuoju; 5) pažymą apie neveiksnaus asmens turimą turtą (atitinkamas pažymas iš Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės. Kai neveiksnus asmuo turi nekilnojamojo turto, skiriamas to turto administratorius); 6) dokumentus, įrodančius giminystės ryšį; 7) būsimojo globėjo sveikatos patikrinimo pažymą F-046/a, o taip pat pažymą apie darbo vietą, pareigas ir gaunamas pajamas; 8) kartu su neveiksniuoju gyvenančių suaugusių asmenų notaro patvirtintus sutikimus dėl globėjo paskyrimo.
   Kadangi reikia kartu gyvenančių asmenų sutikimo, tai greičiausiai reikės ir brolio sutikimo, kad neprieštarauja, kad jūs taptumėte globėju.

 133. Stasys

  Sveiki, artimąjam prieš 2 mėnesius įvyko insultas, tapo dementiškas, konsultuotas psichiatrų, nustatytas sunkus kognityvinis defektas, bet į Ndnt sako nukreips tik po 6 mėnesių, nes pagal įstatymą turi būti vertinama būklė po 6 mėnesių. Ar tai tiesa? Ar į Ndnt siunčia psichiatras ar šeimos gydytojas?

  • LZNS

   2019-05-25 pasikeitė Specialių poreikių nustatymo aprašas.
   Anksčiau buvo: Demencijos, kai yra sunkus (ryškus) pažinimo sutrikimas, ir protinė būklė pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) įvertinta nuo 0 iki 10 balų, o pagal Blessed demencijos skalę – 23–28 balais (patvirtinta 6 mėn. stebėjimo duomenimis ir tyrimais) (pateikta MMSE lentelių ir Blessed demencijos skalės dinamika, gydytojo psichiatro / neurologo ir psichologo išvados)
   6 mėnesių termino po pakeitimo nebeliko.
   Dabar yra: Demencijos, kai yra sunkus (ryškus) pažinimo sutrikimas ir kai protinė būklė pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) įvertinta nuo 0 iki 10 balų, o pagal Blessedo demencijos skalę – 23–28 balais (pateiktos užpildytos MMSE ir Blessedo demencijos skalės su gydytojo specialisto išvada)

 134. Elena

  Laba diena. Mamai nutatyta sunki demensija, nebevaiksto, nekalba, maitinama tik trintu maistu. Nustatytas didziausias slaugos poreikis. Dabar guli poliatyvios slaugos skyriuje. Jai reikalingas ciuzinys nuo pragulu ligonineje. Reikia patiems pirkti ar galima prasyti, kad kompensuotu? Beje, mama ismokos negauna nuo pirmos gulejimo dienos slaugos skyriuje. Taciau, ten gulintys kiti, kadangi per ilga laika spejome susibendrauti su ju giminaiciais, suzinoju, kad jiems vistiek mokama slaugos ismoka. Kodel taip yra? Kodel vieni gauna, kiti ne?

  • LZNS

   Galite gauti kompensaciją už čiužinio nuo pragulų įsigijimą pasikreipę į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą (Tel. 19989). Tik iš pradžių reikia pateikti jiems reikiamus dokumentus, gauti jų pritarimą ir tik tuomet pirkti čiužinį.
   Negalime komentuoti kodėl jie gauna slaugos išmokas būdami slaugos ligoninėje. Pagal įstatymą taip negali būti. Jeigu soc. paramos skyrius sužinotų, kad jie būdami stacionare gaudavo išmokas, reiks jas visas gražinti už visą laikotarpį.

 135. Aušra

  Laba diena,kur būtų galima sužinoti,kokios nemokamos paslaugos priklauso žmogui,kuriam yra priskirta slauga?Šiuo metu tas žmogus guli ligoninėje,visai nevaikšto,ar jam priklauso nemokamas parvežimas iš ligonines į namus su greitosios pagalbos (ar tam pritaikytu) automobiliu?

  • LZNS

   Kiek mums žinoma tai deja nemokamos parvežimo į namus su greitosios pagalbos automobiliu paslaugos nėra teikiamos. Visi privalo mokėti.
   Priklausomai nuo to koks pritaikymas yra reikalingas (pvz asmenį galima transportuoti neįgaliojo vežimėlyje), transporto paslaugas gali suteikti socialinės paramos skyriai.

 136. Paula

  Invaliduma turiu jau daug metų, praeitą mėnesį ėjau komisiją iš naujo, dėl pablogėjusios sveikatos. Gavau 15% darbingumą ir slaugą, tačiau šį menesį pinigų gavau, kaip ir anksčiau (turėjau 40% darbingumą be slaugos). Norėjau paklaust ar pinigėlius gausiu likusius kitą mėnesį ar turiu dar kažkur rašyti kažkokius prašymus, kad juos gaučiau?

  • LZNS

   Reikia informuoti įstaigas kurios moka išmokas, kas jums yra skirta ir pateikti prašymus, kad būtų mokamos naujo dydžio išmokos.
   Sodrai reikia pateikti prašymą dėl neįgalumo išmokos, o socialinės paramos skyriui – dėl slaugos išmokos.

 137. Olegas

  Laba diena,
  Padėkite susigaudyti. Esu dirbantis, uždirbu minimumą+. Mamai alzheimeris (pati savimi pasirūpinti negali).
  Ar galime pretenduoti į kažkokias paramas? Ką maksimaliai galima gauti pinigine prasme ar kompensaciją slaugai gauti?
  Ačiū.

  • LZNS

   Jeigu mamos sveikatos būklė reikalauja nuolatinės priežiūros, reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą nustatyti specialiuosius poreikius. Priklausomai nuo to kas bus nustatyta išmokos gali būti nuo 68,40 EUR iki 296,40 EUR.

 138. Rita

  Laba diena turiu neigaluma nuo 15metu del zidinines kriptogenines epilepsijos .labai yra padazneje priepoliai per diena buna po kelis priepolius .pas mane yra 35% darbingumas .noreciau tokios informacijos ar galeciau gauti prieziura kad butu asmuo su manim kasdien?

  • LZNS

   Siūlytume kreiptis į socialinės paramos skyrių ir pasiteirauti kokios jūsų apylinkėse yra teikiamos dienos priežiūros paslaugos.
   Kas lieič išmokas, pasiteiraukite pas šeimos gydytoją ar jums gali būti nustatyti specialieji poreikiai.

 139. Simona

  Sveiki,mamai pries 2men nustate 2grupes cukrini diabeta,be to yra isdidejusios kepenys,inkstuose yra akmenlige,turi bronchine astma,serga hipertenzija,yra operuota skydliauke,kasdien vartoja vaistus. Jai yra 70metu. Ar jai priklauso kokia nors pasalpa del cukraliges? Ji leidziasi insulina ir geria tabletes. Dekoju

  • LZNS

   Kreipkitės pas šeimos gydytoją, kuris žinodamas visus turimus sveikatos sutrikimus, galės tiksliai pasakyti ar priklauso specialių poreikių nustatymas.

 140. Airida

  Sveiki mano drauge turi problemu su vaikuciu jokios negalios neturi ir gauna slauga o tureciau as gauti vaikuciui kad atlikta sirdeles operacija?

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis įvertinęs turimus sveikatos sutrikimus ir specialių poreikių nustatymo kriterijus, pasakytų jums ar gali parengti dokumentus į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą dėl slaugo ar priežiūros pagalbos nustatymo.

 141. Liudvika

  Laba diena as turiu sesuo kuri nuo vaikistes protiskai atsilikusi ir turi negalia inej vaikstanti bet visai ne gali savim rupintis valgit pagaminti nuejti i parduotuve nemoka skaititi rasiti ir t . t. Dabar dar pradejo sirgti epilepsija pasakikite ar jai priklauso slauguos porejkis

  • LZNS

   Kreipkitės pas šeimos gydytoją dėl galimybės parengti dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl specialių poreikių nustatymo ir galbūt netgi vertėtų peržiūrėti darbingumo lygį jeigu sveikata pablogėjo.

 142. Angelija

  Kreipiausi dėl sesers ligų į Šiaulių NDNT ir jai nustarė2019-05-09Nr.STS-143 kur…“Vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedo7 punktu ir remiantis 2019-04-24 siuntime į NDNT Nr.41 Tarptautinių ligų klasifikatorių TLK-10-AM nurodytomis diagnozėmis F01.8 kIta kraujagyslinė demencija ir organizmo funkcijų sutrikimas,, nustatytas 20 balų bazinis funkcionavimo lygmuo.
  Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus pagal užpildytą Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną(Tvarkos aprašo 2pried) įvertintas 81 balu, kuris vadovaujantis Tvarkos aprašo 16.2pap.,prilyginti asmens savarankiškumo koeficientui 0.7.
  Bazinio funkcionavimo lygmenį padauginus iš asmens savarankiškumo koeficiento, gautas 14 balų., vadovaujantis Tvarkos apraš. 16.3.1.papunk., nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis nuo 2019-04-30 iki neterminuotai.
  Sprendimas priimtas 2019-05-09 specialiųjų poreikių vertinimo akto Nr.1290 pagrindu
  Pasirašo A.Skrodenienė ir G.Šaltmerys
  Kitam sprendime rašoma:2019-05-09 Nr.STS 1435 NDNT prie Socialinės apsaugos ir darb.minist.Šiaulių I teritorinis sk., nustatęs O.Pivorienei pmojo lygio spec.nuolatinės slaugos poreikį, vadovaud.LR soc.,apsaug.. ir darb. ministr.. 2018 -10-12d įsakNr.AI-563″Dėl spec.por.lyg.nustatymo asmenim, sukakusiems senatvės pensijos amž. tvarkos patvirtinimo“patvirtino aprašo 3 punk. nuo 2019-04-30 iki neterminuotai nustatė didelių specialiųjų poreikių lygį.
  Klausiau ir pereitą kartą kuria pažyma tikėti, gaunu vis 57 Eur, Neužtenka pampersams, nekompensuojamiems kraujo skystinimo vaistams, kraujospūdžio,, parkinsono, širdies, artrito, valgymui lėšų, kur kreiptis ir kaip suprasti dviprasmišką parašymą, juk kol dėl jos bylėsiuosi gali ir numirti. Žmogus su trim aukštaisiais, visą gyvenimą dirbęs reikia paramos tur būt prašyt kitose šalyse? Būčiau dėkinga už greitą atsakymą. Sesuo Angelija

  • LZNS

   Kaip ir praeitą kartą jums sakome, kad abi pažymos yra teisingos ir abiem reikia tikėti. Jos tik reguliuoja skirtingus dalykus. Ar jūs gavę pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikio pažymą nunešėte ją į socialinės paramos skyrių, kad jums pradėtų mokėti naujo dydžio išmokas?

 143. Gerda

  Sveiki.mano dukrai 24metai ji serga cerebraliniu paralyzium nuo gimimo.sunkiai vaiksto nekalba pati nieko nedaro neskaito neskaiciuoja.
  Pati savim neapsirupina.kokia jai priklausytu neigalumo pasalpa.
  Ir as kaip mama ja priziurinti 24/7 gauciau kokias nors pasalpas
  Rasau jums is Anglijos nes planuojam grysti i LT.
  Labai jums aciu uz atsakyma
  Gerdajuosk@gmail.com

 144. marija

  man0 vyras serga ketvirtos stadijos plauciu veziu,pries du metus patyre insulta.labai suprastejo atmintis.dbar jis jau nebegali pats apsitarnauti .ar galim gauti slaugos ismoka,kur kreiptis

  • LZNS

   Kreipkitės pas šeimos gydytoją, nes jis rengia dokumentus nustatyti specialiuosius poreikius.

 145. Dovydas

  Laba diena, mano močiutė dabar guli slaugos ligoninėje. Jai nustatyta – dideli poreikiai, neterminuota (išrašas pažymėjime). Dabar parašėme prašymą slaugai gauti. Slaugos ligoninės gydytoja ir socialinė darbuotoja prašo patiems kviestis-vežti ligonę pas psichiatrą, kad atliktų tyrimus ir parašytų išvadą. Ligonė beveik nevaikšto (paeina kelis žingsnius), nesiorientuoja (demensija). Kas turi paruošti dokumentus komisijai? Trūksta tik psichiatro konsultacijos.
  Ačiū už atsakymą.
  Pagarbiai, Dovydas

  • LZNS

   Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos apraše nurodoma, kad dokumentus rengia gydantis gydytojas. Jūsų atveju gydantis gydytojas yra bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, gydantis asmenį stacionare.
   Rengiant dokumentus visada reikalingos kitų gydytojų specialistų išvados, jūsų atveju psichiatro. Kaip suprantu psichiatro gydymo įstaigoje nėra, todėl jums reikia kreiptis į specialistą kitoje įstaigoje. Ar ligoninė privalo pasirūpinti ligonio transportavimu siūlome pasiteirauti Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriuje (http://sam.lrv.lt/lt/kontaktai).

 146. Danute

  Sveiki.mano mamai 64 metai yra pirmos grupes invalide 19 metu himo dializuojamam daba yra luže dubens šakos praejo jau menesis po lužio savim neapsirupina ar galima tvarkytis slauga ar dar reikia laukti .daktare sake galesim tvarkytis tik po 3menesiu.ačiu už atsakyma danute397@gmail.com

 147. Janina

  Laba diena, tėvukas serga 3 stadija parkinsono liga. Ar asmuo norintis juo rūpintis gali gauti slaugą ar globą be jo vaikų sutikimo? Tėvukas turi du sveikus darbingus vaikus. Ačiū.

  • LZNS

   Kas bus paskirtas asmens globėju sprengžia teismas. Bet kokiu atveju bus vertinamos ir jo vaikų galimybės ar noras tapti globėjais.

 148. vidmantas

  Ar gali mociute turinti senatvines demensijos diagnoze atlikti notarinius veiksmus?

  • LZNS

   Teiraukitės notaro ar jis sutiks pativirtinti atliktus notarinius veiksmus ir ar vėliau nebus užginčyti atlikti veiksmai paaiškėjus, kad galimai asmuo sirgo demensija.

 149. gintare

  Laba diena, vaikui nustatytas vidutinis neigalumas jam 6metai siuo metu. Praeitais metais gaudavom 255 eur plius 57 eur tiksline komp. Siais metais tik 198eur cia sumazino ar kaip?

  • LZNS

   Jūs kažką painiojate. Esant nustatytam vidutiniam neįgalumo lygiui nuo 2019 metų mokama 1,5 ŠPB dydžio (198 Eur) dydžio išmoka ir ji niekaip negalėjo būti didenė anksčiau, nebent jūsų vaikui buvo nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

   Praeitais metais savivaldybės mokėdavo ir šalpos iškomas ir tikslines komensacijas, nuo šių metų sodra moka šalpos iįmokas, o Savivaldybė – tikslines kompensacijas. Ar savivaldybė vis dar moka priežiūros pagalbos išmoką? Ar jums nebuvo iš naujo nustatinėjamas neįgalumo lygis?

 150. Aušra Steikūnienė

  Prašau pasakyti, ar slaugos išlaidų tikslinė kompensaciija bus išmokama kartu su mamos pensija? Mamai nustatyta antro lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ačiū. Aušra Steikūnienė.

  • LZNS

   Mamos pensiją moka Sodra, o Tikslinių kompensacijų išmokas – Savivaldybės socialinės paramos skyrius. Todėl jos negalės būti mokamos kartu.

 151. Aušra Steikūnienė

  Dar prašau patarti, kur kreiptis dėl globos, nes mama po insulto nekalba, vaikšto labai silpnai. Ačiū.

  • LZNS

   Asmens globą nustato teismas. Taigi jums reikia kreiptis į tesimą. Prašymas paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga globa/ rūpyba, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios nėra – pagal asmens buvimo vietą. Pareiškime be kita ko reikia pateikti ir kitus dokumentus.

 152. Rygos 31-57,Vilnius

  Šeimoje auga dukrytė gim.2910 m. su sunkią negalia,skirta slauga.Turim praeitį ambulatorinę reabilitaciją kurį skiriama dienos metu,abu tėvai dirbam.Ar vienam iš tėvų priklauso nedarbingumas?

  • LZNS

   Vaiko su sunkia negalia slaugymui galima pasinaudoti Sodros apmokamų 120 dienų per metus jeigu stacionare, medicininės reabilitacjos ar sanatorinio gydymo įstaigoje slaugomas vaikas iki 18 metų.

 153. Panevėžys, artojų 3-18

  VIDA
  Jau 37 m. slaugau, prižiūriu visisškos negalios dukrą iš vaikystės, kurios darbingumo lygis lygus nuliui. Teismo keliu man paskirta globa, be termino. Negaunų aš jokių pinigų už sunkios negalios vaiko priežiūrą, kai valstybinėje istaigoje tokio neįgaliojo priežiūrą kainuoja virš 2000 t. eurų.
  Atseit už savo vaiko priežiūrą nemokama, nesvarbų, kad negaliu dirbti ir užsidirbti sau pragyvenimui. Gyvename žemiau skurdo ribos, pažeidžiamos mano teisės visomis prasmėmis; negaliu sirgti, atostogų neturiu, neturiu atokvėpio valandų, nieko Žodžiu – kalėjimas be grotų.
  1.Ar planuojama mokėti motinoms atlygį, už sunkios negalios ligonio priežiūrą ?
  2. Ar valstybė moka pinigus už slaugą ir globą, jei tai butu priteista slauga ir globa kitam šeimos nariui ?
  3. Ar yra istatymas dėl automobilio įsigijmo lengvatos, kai neįgalus virš 21 m.

  • LZNS

   1. neteko girdėti, kad artimiesiems slaugantiems neįgaliuosius būtų svarstoma mokėti kokias nors išmokas, apart dabar skiriamų slaugos ar priežiūros pagalbos.
   2. valstybė nemoka kitam asmeniui jeigu jis slaugo ar globoja kita suaugusį asmenį.
   3. Jeigu šeimoje yra suaugęs asmuo, kuriam iki 18 metų ir dabar nepertraukiamai yra nustatyta slauga, tai automobilio įsigijimo kompensacija priklauso.

 154. Inga

  Sveiki, auginame vaiką su sunkia negalia + gauname priežiūrą, neįgalumas skirtas iki pilnametystės (dabar mums 8 metai). Pasikeitus įstatymams mums priklausytų slauga. Ar mums reikėtų persivertinti vėl vaiko poreikius, kad gauti slaugą.

  • LZNS

   Reiktų iš naujo kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis vėl parengtų dokumentus į NDNT, kad iš naujo būtų viskas įvertinta.

 155. Lina Rožienė

  Laba diena.Mama serga parkinsono liga G20.Ji gyvena viena.Pargriuvusi – viena neatsistoja.Ar priklauso jei slauga?Ir kokios lengvatos priklauso?

  • LZNS

   Dėl specialių poreikių nustatymo pradžioje reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kuris parengs dokumentus į Darbingumo nustatymo tarnybą. Ten bus nustatyti specialieji poreikiai ir specialių poreikių lygis. Jeigu bus kasnors nustayta galima bus kreiptis į savivaldybės socialinė paramos skyrių, kad būtų paskirtas socialinis darbuotjas, kuris kartą į dieną ateitų pagelbėti namuose.

 156. Vytautas

  Gal patartumet kur rasti slaugytoja, vienisam, slaugomam Lietuvos pilieciui – bent keturiom valandom, septyniom dienom per savaite uz 285 eurus ???
  Socialiniu paslaugu tarnybos skiria darbuotoja keturiom valandom, pekias dienas per savaite.

 157. Raimondas

  Sveiki.Esu dializuojamas ligonis.Norėčiau sužinoti ar man priklausytų slaugos išlaidų tikslinė kompensacija iš socialinės rūpybos?

  • LZNS

   Slauga gali būti nustatyta jeigu jums yra lėtinė inkstų liga (IV–V stadija), gydoma dializėmis (pateikta gydytojo nefrologo išvada).

 158. Gitana

  Sveiki,noreciau paklausti mamai nustatytas dideliu specialiuju poreikiu lygis neterminuotas,ar jai priklauso kokie pinigeliai

  • LZNS

   Jeigu nustatytas tik spec. poreikių lygis, tai jokios iįmokos nėra mokamos. Papildomos iįmokos skiriamos jeigu nustatomi specialieji poreikiai tokie kaip slauga ar priežiūra pagalba. Ar jie nustatyti jūsų mamai?

 159. Sanda

  Laba diena,
  Giminaitė, esanti priešlaikinėje pensijoje, serga IV stadijos plaučių vėžiu ir buvo taikomi paliatyvūs chemoterapija ir radioterapija. Jai kažkas patarė tvarkytis slaugos pinigus, bet ji bijo, kad jai tada nebemokės tos išankstinės pensijos. Ar tai tiesa, kad pvz ta išankstinė pensija 210, o jei slaugos pinigų begautų 112?

  • LZNS

   Ar jūs teiravotės Sodroje ar tinkslinių kompensacijų išmokos turės įtakos išankstinės pensijos mokėjimui?

 160. sigita

  Laba diena, noreciau paklausti kada buvo pereitas pakartotinas poreikiu lygis, tikejomes antro slaugos poreikiu lygio, o gavame pirmo pagalbos lygio( nesurasyta pilna informacija gydytojo apie ligonini). Ar galima dar karta kreiptis i komisija ir po kiek laiko.

  • LZNS

   Galie kreiptis kada tik manote kad yra poreikis, juolab kad iš pradžių buvo pateikti ne visi duomenys.

 161. Kupiskis

  Laba diena.Serganti išsetine sklerozė 24 metus,prieš 13 metu gavus priežiūros poreikį.Pries tris metus pablogėjus sveikatai, bandžiau susitvarkyti slaugos poreikį.Bet gavau tą patį poreikį kaip prieš 13 metu .Nors sėdžiu vežime nevaldau dešinės rankos,bėdos su šlapimo ir išmatų nelaikymu.Ar verta bandyti dar kartą?

  • LZNS

   Negalime pasakyti ar verta ir ar bus nustatyta slauga. Galime tik informuoti, kad nuo šių metų pasikeitė spec. poreikių nustatymo tvarka ir vertinami ne vien meicininiai sutrikimai, bet ir asmens savarankiškumas pildant klausimyną.

 162. Edita

  Laba diena.esu mamos teismo skirta globėja.Mamai nuststyta nuolatine priežiura.Pagal Teismo psichiatrijos ekspertizes nustatyta F06.2 Ar man priklauso mamos slauga.Ačiu už atsakyma

  • LZNS

   Jeigu jūs esate paskirta globėja, tai galite tvarkyti mamos finansus, tame tarpe ir priežiūros pagalbos išmokas.

 163. Edita

  Atsiprasau.ne taip parašiau.Ar mamai priklauso slauga

  • LZNS

   Negali būti mokamos dvi išmokos už priežiūrą ir slaugą. Nustatomas tik vienas specialusis poreikis. Jeigu manote, kad mamai turi būti nustatyta slauga, kreipkitės pas šeimos gydytoją.

 164. Ana

  Laba diena! Mamą ištiko insultas. Yra dešinės pusės paralyžius, sutrikęs suvokimas ir kalba. Ji yra dezorientuota ir visiškai priklausoma nuo aplinkinių. Šiuo metu ji randasi slaugos ligoninėje. Ar mes galime jau dabar kreiptis į Darbingumo nustatymo tarnybą dėl jos neveiksnumo nustatymo ir paskyrimo tikslinės slaugos kompensacijos. Po 3-4 mėn viena iš dukrų ruošiasi mamą pasiimti gyventi pas save ir kreiptis į teismą dėl globos nustatymo. Ar dėl globos ji gali jau dabar kreiptis, ar tik tada kai pasiims mamą gyventi pas save? Mama gauna senatvės pensiją ir valstybinę pensiją nes pagimdė ir užaugino 5 vaikus. Ar jai nesumažės pensijos jeigu jai bus paskirta tikslinė slaugos kompensacija?
  Jeigu globa bus nustatyta vienai iš dukrų tai tik ji bus mamos turto paveldėtoją? Ar mums būtina atsisakyti turto paveldėjimo sesės naudai? Ar kreipiantis į teismą dėl globos nustatymo likusioms dukroms reikia parašyti dokumentą, kad mes neprieštaraujame, kad sesė bus mamos globėja ir atsisakome paveldėjimo?

 165. Kristina

  Sveiki. 93 metų senolė, turinti neterminuotą neįgalumą, teismo buvo pripažinta neveiksni. Ar galima kreiptis dėl slaugos? Senolė savimi pasirūpinti negali, juda ribotai.

 166. Mildute

  Laba diena
  Žmogui nustatyti didieliujų specialiųjų poreikių lygis terminiuotai be negalios.
  Kas pagal įstatymus jam priklauso?

 167. Sigita

  Norėtume sužinoti -žmogui turi spec.poreikius ir gauna pašalpą 58,50 e.Po sunkios ligos Ligoninė siunčia i globos slaugos ligoninę.Ši pašalpa kiek suprantu nebus mokama o kaip su senatvės pensija?

 168. Vida

  Laba diena, koks turi būti regėjimo sutrikimas, kad būtų nustatytas pirmojo lygio nuolatinės slaugos poreikis? Ačiū

 169. Edita

  Sveiki, dedei nustate smegenu atrofija, tokia degnoze pasake telefonu kol kas jokiu dolumetu nematem, del covid ir pacio dedes nematem dar, bet zinom tik tiek kad protas jo neveikia visai. Kalba sutrikus, nesuprantama. Kol kas ji priziuri slauga, bet veliau reiks gavoti apie pencionata, nes zmogus apsoliuciai nieko nesuvokia ir pabuti vienas tikrai negales yra agresyvus, nuo ko pradeti tvarkyti dokumentus, kad is slaugos ligonines galetume apgyvendinti rajono pencionate? Skambinomes seimos daktarei ji teige kad ji negali nieko daryti kol ji priziuri slauga. Mums reikia ir grupe nustatyti del kelio sanario ir del protines negalios. Stovi darbo birzoje, praneseme kad siuo metu asmuo ligonineje, kad neisbrauktu.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published