Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija

step by step

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas asmenims, kuriems yra būtina nuolatinė slauga ir kurių fizinė bei psichinė negalia visiškai apriboja jų galimybes orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį bei socialinį gyvenimą

 1. Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.
 2. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos priemonių, išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir pateikia duomenis NDNT per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą arba kitu elektroniniu būdu, arba parengia ir įteikia asmeniui .
 3. Asmuo ar jo atstovas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba LR konsulinio pareigūno):
 • asmens, kuriam nustatomi specialieji poreikiai, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių – 3 x 4 cm dydžio savo nuotrauką.

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomi kompleksiškai vertinant bazinį funkcionavimo lygmenį ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus. Bazinis funkcionavimo lygmuo nustatomas vadovaujantis Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytais bazinio funkcionavimo lygmens kriterijais. Jei asmens būklė atitinka daugiau nei vieną Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytą kriterijų, vertinimui naudojamas kriterijus, kuris numato mažesnę balų skaitinę vertę. Tuo atveju, kai asmens organizmo funkciniai sutrikimai neatitinka nė vieno Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodyto kriterijaus, asmens savarankiškumas nevertinamas ir asmeniui specialieji poreikiai nenustatomi.

BAZINIO FUNKCIONAVIMO LYGMENS BALŲ LENTELĖ

Slaugos nustatymas darbingo ir pensijinio amžiaus asmenims

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius darbingo amžiaus ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4, pildant Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną. Klausimyną pildo ir asmens veiklą, ir gebėjimą dalyvauti balais NDNT įvertina pokalbio su asmeniu metu.

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS

NDNT užpildytame klausimyne nurodyti balai prilyginami asmens savarankiškumo koeficientams:

 1. 81–88 balai – koeficientas 0,7;
 2. 67–80 balai – koeficientas 0,8;
 3. 44–66 balai – koeficientas 0,9
 4. 23–43 balai – koeficientas 1,0;
 5. 5–22 balai – koeficientas 1,1;
 6. 0 – 4 balai – koeficientas 1,2.

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens savarankiškumo koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos lygiui:

 • 7, 8, 9, 10, 11, 12 arba 14 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • 6, 18, 20 arba 21 balas – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • Jei gautas balų skaičius yra didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

Slaugos nustatymas vaikams

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius vaikams iki 18 metų NDNT vertina jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus ir nustato asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientą.

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas nustatomas užpildžius Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal vertinamojo amžių.

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 4-6 METŲ VAIKAI ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 7-13 METŲ VAIKAI ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 14-17 METŲ VAIKAI

Nustatant vaiko iki ketverių metų amžiaus specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius, asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas prilyginamas 1.

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos poreikiui:

 • 9 arba10 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • 11, 18 arba 20 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos;
 • Tuo atveju, kai gautas balų skaičius didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

SVARBU:

 • Kai asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo laiką, jam prašant, specialieji poreikiai gali būti nustatyti atgaline data, jeigu NDNT yra pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius, skaičiuojant nuo dokumentų NDNT gavimo dienos.
 • Sprendimo apskundimas: NDNT sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos, kai asmuo nesutinka su NDNT priimtu sprendimu.

Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Asmenims, kuriems slaugos specialusis poreikis nustatytas po 2019-01-01, tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:

 1.  asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (2,6 x 114 EUR=296,40 EUR)
 2. asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (1,9 x 114 EUR=216,60 EUR)
 • Tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybės, kurioje gyvena asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, administracija.
 • Tikslinės kompensacijos 18 metų nesukakusiems asmenims skiriamos arba jų mokėjimas atnaujinamas (pratęsiamas) jų tėvų (įtėvių) arba globėjų ar rūpintojų, arba artimųjų giminaičių, arba socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo prašymu. Paskirtos tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, turintiems teisę gauti šias kompensacijas, arba jų atstovams.
 • Tikslinė kompensacija, paskirta pilnamečiam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali pats atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), mokama veiksniam šioje srityje socialinės rizikos nepatiriančiam pilnamečiam asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo ir jeigu ši civilinė byla yra iškelta.
 • Nustačius, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, ar slaugančiam asmeniui mokama tikslinė kompensacija naudojama ne pagal paskirtį, ši kompensacija socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka teikiama nepinigine forma (teikiamos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos socialinės ir (ar) kitos asmens specialiesiems poreikiams patenkinti reikalingos paslaugos, specialiosios pagalbos priemonės).

SVARBU: Asmenims, kuriems slaugos specialusis poreikis buvo nustatytas iki 2018-12-31 slaugos išmokos dydis bus 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (2,5 x 114 EUR=285 EUR) iki nustatyto termino pabaigos arba kol iš naujo nenustatysite specialiųjų poreikių.

ĮSTATYMAI:

Komentarai 185

 1. Kristina

  Sveiki, turiu sesę kuri yra psichiškai neįgali ir reikalinga nuolatinė priežiūra ji gauna neįgalumo pensiją 280.nuo ko pradėti ir kur kreiptis norint patalpinti ją į pensionata.
  Nuoširdžiai dėkoju

  • LZNS

   Pirmiausia galite kreiptis į Socialinės paramos skyrių kur jums išaiškins visą siuntimo į pensionatą tvarką arba iš pradžių išsirinkite įstaigą, kur norėtumėt, kad jūsų sesuo gyventų ir jų paklauskite kokia yra jų priėmimo tvarką.

 2. Tomas

  Laba diena,
  Žmogus guli ligoninėje, yra sunkios būklės pats visai negali savimi pasirūpinti yra maitinamas nes pats negali. Ar galima tvarkytis ir gauti slaugą žmogui gulint ligoninėje?

  • LZNS

   Galima tvarkyti neįgalumo ir specialių poreikių nustatymo dokumentus gulint ligoninėje jeigu nėra tikimybės, kad taikomas gydymas ir reabilitacija pagerins sveikatos būklę. Jeigu visgi yra tikimybė, kad gydymas pakeis esamą situaciją, tai specialieji poreikiai bus nustatomi vėliau. Kalbėkite su gydančiu daktaru ar jis gali parengti reikalingus dokumentus.

 3. Edita

  Sveiki.Mamai nustatyta senatvine demensija , insulto pasekmes , visiskai neapsitarnauja.As esu vienintele dukra , sergu onkoligine liga .Ka man daryti del slaugos ? istatymus zinau , bet jie situacijos nesprendzia

 4. Neringa

  Sveiki, vyro mama serga senatvine demensija ir nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, kur reikia kreiptis dėl įgaliojimo, kad galėtume tvarkyti dokumentus.

  • LZNS

   Galite bandyti kreiptis į notarus, kad būtų pasirašytas įgaliojimas arba kreiptis į teismą, kad vyras būtų pripažintas globėju ir tuomet galės tvarkyti visus dokumentus.

 5. Irina

  Sveiki, zmogus gaunantis spec poreikius, gulejo 2 men ligonineje. Dabar jis yra priziurimas namuose. Norint gauti uz ji spec poreikius, reikia rasyti prasyma i sodra. Ar tai galima padaryti elektroniniu budu, nevaziuojant i sodra.

  • LZNS

   Norint gauti tikslinių kompensacijų išmokas reikia kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba užpildyti prašymą spis.lt

 6. Juryte

  Sveiki.tetis po insulto turi 20% darbinguma,siuo metu jam siulo vaziuoti i sanatorija.mama gauna slauga..vieni gydytojai saki,jei jis isvaziuos i sanatorija automatiskai pakils jo procentai ir mamai atims slauga..ar gali taip buti? Jis nevaldo kaires rankos,ir sunkiai paeina kelis zingsnius…daugiau nieko nepasidaro..mama negali dirbti,nes tecio negalima palikti vieno,jis is lovos be pgalbos net neatsikelia..o sanatorija tik 14 dienu,tai tikrai mazai,kad padetu jam buti tokiu kokiu buvo..

  • LZNS

   Ar darbingumas ir spec. poreikiai nustatyti iki pensijinio amžiaus?
   Automatiškai slaugos neatima, ji gali būti peržiūrėta tik kai sueis terminas iš naujo nustatyti slaugą. Be to sanatorijose pildoma Barthelio lentelė jau neturi jokios įtakos spec. poreikių nustatymui, nes Barthelio balai nėra vertinami nustatant poreikius ir yra pildomas savarankiškumo klausimynas.

 7. Sanda

  Sveiki. Turiu močiutę, ją iki šiol prižiūrėjo mano mama. Kadangi pati dėl ligos jos nebegali prižiūrėti, tai toliau darysiu aš. Kur kreiptis dėl to? Ar globa bus nustatinėjama vėl iš naujo, ar tiesiog užteks ,,perleisti“ kitam asmeniui? Kol kas močiutė slaugos ligoninėje. Ačiū

  • LZNS

   Jeigu globa nustatyta per teismą, tai jos „perleisti“ nėra įmanoma, reikia iš naujo kreiptis į teismą dėl naujo globėjo nustatymo.

 8. Mindaugas

  Sveiki noriu paklausti? Gyvenu Vokietijoje turiu giminaiti pirmos grupes invalida kuri noreciau issivezti gyvent i Vokietija,ar imanoma susitvarkyti Vokietijoje pasalpa ar slauga? jis nera nera dirbes nei gyvenes Vokietijoje?

  • LZNS

   Mes nežinome Vokietijos įstatymų ir negalime nieko pasakyti apie neįgaliųjų priežiūrą toje šalyje. Kreipkitės į Lietuvos ambasadą Vokietijoje, galbūt jie galės jums suteikti informaciją.

 9. Danutė

  Laba diena
  mano vyras yra 85% neįgalumo (didelių negalių), 2009 metais jam buvo paskirta priežiūra, bet 2011 m. jam priežiūra nutraukta, deja nesuprato ir savyvaldybės darbuotojai ir šeimos gydytoja kodėl taip pasielgė, kad turint tokia negalia sugebejo taip pasielgti. Dabar perskaičiau žurnale „Savaitė“, kad priežiura priklauso turint 70% negalią, prašau paaiškinti ar tikrai jam priežūra nepriklauso, jis pats nesugeba net vaistų paiimti. Ačiū.

  • LZNS

   Priežiūra priklauso nuo turimų sveikatos sutrikimų ir asmens gebėjimo savarankiškai apsitarnauti. Nuo sausio mėnesio pasikeitė specialiųjų poreikių nustatymo tvarka. Siūlytume kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kad būtų iš naujo nustatyti specialieji poreikiai.

 10. Ina

  Sveiki,
  esu pensininke 63 m., prižiūriu 98 metų motiną – šiuo metu jos dokumentai NDNT komisijoje dėl spec. poreikių nustatymo. Norėčiau sužinoti, ar 1) man reikia kreiptis į teismą dėl globos skyrimo , 2) ar būtų perskaičiuota mano pensija, jei teismas skirtų globą, 3) ar yra galimybė globą nustatyti ATGALINE DATA, nes motina rūpinuosi daugiau nei 10 metų. Ačiū.

  • LZNS

   1. Globa nėra nustatoma atgaline data.
   2. Dėl to, kad asmuo paskiriamas kito asmens globėju, automatiškai pensija nėra perskaičiuojama. Pensija perskaičiuojama kai įgyjamas stažas.

 11. Bozena

  laba diena, mamai 80 m ,serga aizheimerio lyyga, beveik nevaiksto, slapymo nelaikymas, ar galiu kreiptisdel slaugos , nuo ko pradeti ir kur kreiptis. Aciu

  • LZNS

   Specialiųjų poreikių nustatymas prasideda nuo gydančio gydytojo (šeimos gydytojo). Kreipkitės į jį ir jis įvertinęs esamus sveikatos sutrikimu pasakys ar gali būti nustatyti spec. poreikiai ir jeigu gali, juos parengs.

 12. Kristina

  Laba diena,noriu paklaust jūsų,ar priklauso man invalidumo grupe,esant 2stadijai parkinsono,man 47metai,jau beveik metai gydausi,kaires puse drebėjimas,pakitimai dešinėj galvos pusėj.

  • LZNS

   Visais klausymais dėl darbingumo lygio nustatymo reikia kreiptis pas šeimos gydytoją.

 13. Vytautas Spranginas

  Sveiki
  Turiu neįgalumą (slaugą) nuo 20014m Gavau neįgaliojo vežimėlį 20114 gegužės mėn. Man sakė kad po 5 metų turiu gauti kitą vežimėlį. Ar tas įstatymas dar galioja ir kur man kreiptis dėl vežimėlio pakeitimo?

  • LZNS

   Dėl vežimėlio pakeitimo reikia kreiptis į techninės pagalbos centrą. Konsultacijos teikiamos Tel. 19989

 14. Irena

  Laba diena, mano uošvis gulėjo slaugos ligoninėje 8 mėnesius (4 pernai ir 4 šiemet), kur buvo paguldytas tiesiai iš ligoninės po epicistostominio vamzdelio įstatymo, nes dėl išvešėjusios prostatos nesišlapina. Šiuo metu beveik nesikelia iš lovos, nes mėto į šonus, reikalus atlieka į sauskelnes, reikia apiprausti, nes pats nesugeba, paduoti maistą, tuomet dar pats pavalgo, atsiveria. Parsivežus savo į namus, kreipiausi į šeimos gydytoją, davė siuntimu neurologui ir psichiatrų į namus, kurie jau atsakymą pateikę, tačiau gydytoja teigia, kad dėl Spec. poreikių į NDNT, gali siųsti tik po 6 mėn. kai bus pakartotinis psichiatro patikrinimas dėl dimensijos, kuri dabartinėje išvadoje įvadinta ir kur siūlo skirti nuolatinę slaugą. Šeimos gydytoja teigia, kad nuo 2019 m. sausio įsigaliojo nauja tvarka, kuri reikalauja pakartotino po 6 mėn. psichiatro vertinimo, jei asmuo tiriamas pirmą kartą. Ar tai tiesa? Ir kokių veiksmų reiktų imtis, jei šeimos gydytoją ne siųstų į NDNT

 15. Laura

  Sveiki, vaikas gimė su Dauno sindromu, vaikui padaryta širdies operacija, po operacijos pranešė kad yra širdies nepakankamumas darė dar vieną operaciją ir vaikas yra su širdies stimuliatoriumi, dažnai guli ligoninėse, dažnai reikia važiuoti į kitus miestus pas daktarus, kodėl nepriklauso slauga tokiam vaikui?

  • LZNS

   Kada jūsų vaikui buvo nustatyti specialieji poreikiai ir kas buvo nustatyta?

 16. Aidas

  Labas vakaras, turiu neigalia mociute, niekas is giminiu jos neziuri tik as, ji turi silpnaprotyste, yra gulejusi psichiatrineje, noriu sutvarkyti jai globa, bet ji atsisako, kaip man elgtis? Kur eiti?

  • LZNS

   Kuomet fizinis asmuo dėl psichinės ligos ar silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, jis teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu. Fizinį asmenį pripažinus neveiksniu, teismas jam skiria globėją. Prašymą teismui pripažinti asmenį neveiksniu turi teisę paduoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Pareiškimas teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu turi būti paduodamas asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

 17. Nina

  Sveiki. Teismo sprendimu esu paskirta savo neįgalios Mamos globėja. Ar tokiu atveju skiriama kokia globos išmoka ir kur turėčiau dėl jos kreiptis? Dėkui

  • LZNS

   Globos išmokos nėra skiriamos asmenims globojantiems suaugusius asmenis. Jeigu asmeniui nustatyta globa, tai greičiausiai yra nustatyta ir slauga, už kurią valstybė kas mėnesį moka virš 280 eur.

 18. Rasa

  Noriu paimt mama i globa ar man rejkia brolio lejdimo ar parasokad jis sutinka kad buciau globeja ar galiu viska pati padaryt?

  • LZNS

   Norint asmenį pripažinti neveiksniu bei paskirti globėją, teismui būtina pateikti šiuos dokumentus: 1) prašymą dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir globėjo paskyrimo; 2) būsimojo globėjo bei neveiksniu pripažįstamo asmens paso 32-ojo puslapio arba tapatybės kortelės kopijas; 3) neveiksnaus asmens neįgalumo patvirtinimo dokumento kopiją ir pažymą iš psichikos centro arba išrašą iš jo ligos istorijos; 4) pažymą iš gyvenamosios vietos (seniūnijos, namų bendrijos, pasų poskyrio) apie asmenis, gyvenančius su neveiksniuoju; 5) pažymą apie neveiksnaus asmens turimą turtą (atitinkamas pažymas iš Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės. Kai neveiksnus asmuo turi nekilnojamojo turto, skiriamas to turto administratorius); 6) dokumentus, įrodančius giminystės ryšį; 7) būsimojo globėjo sveikatos patikrinimo pažymą F-046/a, o taip pat pažymą apie darbo vietą, pareigas ir gaunamas pajamas; 8) kartu su neveiksniuoju gyvenančių suaugusių asmenų notaro patvirtintus sutikimus dėl globėjo paskyrimo.
   Kadangi reikia kartu gyvenančių asmenų sutikimo, tai greičiausiai reikės ir brolio sutikimo, kad neprieštarauja, kad jūs taptumėte globėju.

 19. Stasys

  Sveiki, artimąjam prieš 2 mėnesius įvyko insultas, tapo dementiškas, konsultuotas psichiatrų, nustatytas sunkus kognityvinis defektas, bet į Ndnt sako nukreips tik po 6 mėnesių, nes pagal įstatymą turi būti vertinama būklė po 6 mėnesių. Ar tai tiesa? Ar į Ndnt siunčia psichiatras ar šeimos gydytojas?

  • LZNS

   2019-05-25 pasikeitė Specialių poreikių nustatymo aprašas.
   Anksčiau buvo: Demencijos, kai yra sunkus (ryškus) pažinimo sutrikimas, ir protinė būklė pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) įvertinta nuo 0 iki 10 balų, o pagal Blessed demencijos skalę – 23–28 balais (patvirtinta 6 mėn. stebėjimo duomenimis ir tyrimais) (pateikta MMSE lentelių ir Blessed demencijos skalės dinamika, gydytojo psichiatro / neurologo ir psichologo išvados)
   6 mėnesių termino po pakeitimo nebeliko.
   Dabar yra: Demencijos, kai yra sunkus (ryškus) pažinimo sutrikimas ir kai protinė būklė pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) įvertinta nuo 0 iki 10 balų, o pagal Blessedo demencijos skalę – 23–28 balais (pateiktos užpildytos MMSE ir Blessedo demencijos skalės su gydytojo specialisto išvada)

 20. Elena

  Laba diena. Mamai nutatyta sunki demensija, nebevaiksto, nekalba, maitinama tik trintu maistu. Nustatytas didziausias slaugos poreikis. Dabar guli poliatyvios slaugos skyriuje. Jai reikalingas ciuzinys nuo pragulu ligonineje. Reikia patiems pirkti ar galima prasyti, kad kompensuotu? Beje, mama ismokos negauna nuo pirmos gulejimo dienos slaugos skyriuje. Taciau, ten gulintys kiti, kadangi per ilga laika spejome susibendrauti su ju giminaiciais, suzinoju, kad jiems vistiek mokama slaugos ismoka. Kodel taip yra? Kodel vieni gauna, kiti ne?

  • LZNS

   Galite gauti kompensaciją už čiužinio nuo pragulų įsigijimą pasikreipę į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą (Tel. 19989). Tik iš pradžių reikia pateikti jiems reikiamus dokumentus, gauti jų pritarimą ir tik tuomet pirkti čiužinį.
   Negalime komentuoti kodėl jie gauna slaugos išmokas būdami slaugos ligoninėje. Pagal įstatymą taip negali būti. Jeigu soc. paramos skyrius sužinotų, kad jie būdami stacionare gaudavo išmokas, reiks jas visas gražinti už visą laikotarpį.

 21. Aušra

  Laba diena,kur būtų galima sužinoti,kokios nemokamos paslaugos priklauso žmogui,kuriam yra priskirta slauga?Šiuo metu tas žmogus guli ligoninėje,visai nevaikšto,ar jam priklauso nemokamas parvežimas iš ligonines į namus su greitosios pagalbos (ar tam pritaikytu) automobiliu?

  • LZNS

   Kiek mums žinoma tai deja nemokamos parvežimo į namus su greitosios pagalbos automobiliu paslaugos nėra teikiamos. Visi privalo mokėti.
   Priklausomai nuo to koks pritaikymas yra reikalingas (pvz asmenį galima transportuoti neįgaliojo vežimėlyje), transporto paslaugas gali suteikti socialinės paramos skyriai.

 22. Paula

  Invaliduma turiu jau daug metų, praeitą mėnesį ėjau komisiją iš naujo, dėl pablogėjusios sveikatos. Gavau 15% darbingumą ir slaugą, tačiau šį menesį pinigų gavau, kaip ir anksčiau (turėjau 40% darbingumą be slaugos). Norėjau paklaust ar pinigėlius gausiu likusius kitą mėnesį ar turiu dar kažkur rašyti kažkokius prašymus, kad juos gaučiau?

  • LZNS

   Reikia informuoti įstaigas kurios moka išmokas, kas jums yra skirta ir pateikti prašymus, kad būtų mokamos naujo dydžio išmokos.
   Sodrai reikia pateikti prašymą dėl neįgalumo išmokos, o socialinės paramos skyriui – dėl slaugos išmokos.

 23. Olegas

  Laba diena,
  Padėkite susigaudyti. Esu dirbantis, uždirbu minimumą+. Mamai alzheimeris (pati savimi pasirūpinti negali).
  Ar galime pretenduoti į kažkokias paramas? Ką maksimaliai galima gauti pinigine prasme ar kompensaciją slaugai gauti?
  Ačiū.

  • LZNS

   Jeigu mamos sveikatos būklė reikalauja nuolatinės priežiūros, reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą nustatyti specialiuosius poreikius. Priklausomai nuo to kas bus nustatyta išmokos gali būti nuo 68,40 EUR iki 296,40 EUR.

 24. Rita

  Laba diena turiu neigaluma nuo 15metu del zidinines kriptogenines epilepsijos .labai yra padazneje priepoliai per diena buna po kelis priepolius .pas mane yra 35% darbingumas .noreciau tokios informacijos ar galeciau gauti prieziura kad butu asmuo su manim kasdien?

  • LZNS

   Siūlytume kreiptis į socialinės paramos skyrių ir pasiteirauti kokios jūsų apylinkėse yra teikiamos dienos priežiūros paslaugos.
   Kas lieič išmokas, pasiteiraukite pas šeimos gydytoją ar jums gali būti nustatyti specialieji poreikiai.

 25. Simona

  Sveiki,mamai pries 2men nustate 2grupes cukrini diabeta,be to yra isdidejusios kepenys,inkstuose yra akmenlige,turi bronchine astma,serga hipertenzija,yra operuota skydliauke,kasdien vartoja vaistus. Jai yra 70metu. Ar jai priklauso kokia nors pasalpa del cukraliges? Ji leidziasi insulina ir geria tabletes. Dekoju

  • LZNS

   Kreipkitės pas šeimos gydytoją, kuris žinodamas visus turimus sveikatos sutrikimus, galės tiksliai pasakyti ar priklauso specialių poreikių nustatymas.

 26. Airida

  Sveiki mano drauge turi problemu su vaikuciu jokios negalios neturi ir gauna slauga o tureciau as gauti vaikuciui kad atlikta sirdeles operacija?

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis įvertinęs turimus sveikatos sutrikimus ir specialių poreikių nustatymo kriterijus, pasakytų jums ar gali parengti dokumentus į Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybą dėl slaugo ar priežiūros pagalbos nustatymo.

 27. Liudvika

  Laba diena as turiu sesuo kuri nuo vaikistes protiskai atsilikusi ir turi negalia inej vaikstanti bet visai ne gali savim rupintis valgit pagaminti nuejti i parduotuve nemoka skaititi rasiti ir t . t. Dabar dar pradejo sirgti epilepsija pasakikite ar jai priklauso slauguos porejkis

  • LZNS

   Kreipkitės pas šeimos gydytoją dėl galimybės parengti dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl specialių poreikių nustatymo ir galbūt netgi vertėtų peržiūrėti darbingumo lygį jeigu sveikata pablogėjo.

 28. Angelija

  Kreipiausi dėl sesers ligų į Šiaulių NDNT ir jai nustarė2019-05-09Nr.STS-143 kur…“Vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priedo7 punktu ir remiantis 2019-04-24 siuntime į NDNT Nr.41 Tarptautinių ligų klasifikatorių TLK-10-AM nurodytomis diagnozėmis F01.8 kIta kraujagyslinė demencija ir organizmo funkcijų sutrikimas,, nustatytas 20 balų bazinis funkcionavimo lygmuo.
  Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus pagal užpildytą Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną(Tvarkos aprašo 2pried) įvertintas 81 balu, kuris vadovaujantis Tvarkos aprašo 16.2pap.,prilyginti asmens savarankiškumo koeficientui 0.7.
  Bazinio funkcionavimo lygmenį padauginus iš asmens savarankiškumo koeficiento, gautas 14 balų., vadovaujantis Tvarkos apraš. 16.3.1.papunk., nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis nuo 2019-04-30 iki neterminuotai.
  Sprendimas priimtas 2019-05-09 specialiųjų poreikių vertinimo akto Nr.1290 pagrindu
  Pasirašo A.Skrodenienė ir G.Šaltmerys
  Kitam sprendime rašoma:2019-05-09 Nr.STS 1435 NDNT prie Socialinės apsaugos ir darb.minist.Šiaulių I teritorinis sk., nustatęs O.Pivorienei pmojo lygio spec.nuolatinės slaugos poreikį, vadovaud.LR soc.,apsaug.. ir darb. ministr.. 2018 -10-12d įsakNr.AI-563″Dėl spec.por.lyg.nustatymo asmenim, sukakusiems senatvės pensijos amž. tvarkos patvirtinimo“patvirtino aprašo 3 punk. nuo 2019-04-30 iki neterminuotai nustatė didelių specialiųjų poreikių lygį.
  Klausiau ir pereitą kartą kuria pažyma tikėti, gaunu vis 57 Eur, Neužtenka pampersams, nekompensuojamiems kraujo skystinimo vaistams, kraujospūdžio,, parkinsono, širdies, artrito, valgymui lėšų, kur kreiptis ir kaip suprasti dviprasmišką parašymą, juk kol dėl jos bylėsiuosi gali ir numirti. Žmogus su trim aukštaisiais, visą gyvenimą dirbęs reikia paramos tur būt prašyt kitose šalyse? Būčiau dėkinga už greitą atsakymą. Sesuo Angelija

  • LZNS

   Kaip ir praeitą kartą jums sakome, kad abi pažymos yra teisingos ir abiem reikia tikėti. Jos tik reguliuoja skirtingus dalykus. Ar jūs gavę pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikio pažymą nunešėte ją į socialinės paramos skyrių, kad jums pradėtų mokėti naujo dydžio išmokas?

 29. Gerda

  Sveiki.mano dukrai 24metai ji serga cerebraliniu paralyzium nuo gimimo.sunkiai vaiksto nekalba pati nieko nedaro neskaito neskaiciuoja.
  Pati savim neapsirupina.kokia jai priklausytu neigalumo pasalpa.
  Ir as kaip mama ja priziurinti 24/7 gauciau kokias nors pasalpas
  Rasau jums is Anglijos nes planuojam grysti i LT.
  Labai jums aciu uz atsakyma
  Gerdajuosk@gmail.com

 30. marija

  man0 vyras serga ketvirtos stadijos plauciu veziu,pries du metus patyre insulta.labai suprastejo atmintis.dbar jis jau nebegali pats apsitarnauti .ar galim gauti slaugos ismoka,kur kreiptis

  • LZNS

   Kreipkitės pas šeimos gydytoją, nes jis rengia dokumentus nustatyti specialiuosius poreikius.

 31. Dovydas

  Laba diena, mano močiutė dabar guli slaugos ligoninėje. Jai nustatyta – dideli poreikiai, neterminuota (išrašas pažymėjime). Dabar parašėme prašymą slaugai gauti. Slaugos ligoninės gydytoja ir socialinė darbuotoja prašo patiems kviestis-vežti ligonę pas psichiatrą, kad atliktų tyrimus ir parašytų išvadą. Ligonė beveik nevaikšto (paeina kelis žingsnius), nesiorientuoja (demensija). Kas turi paruošti dokumentus komisijai? Trūksta tik psichiatro konsultacijos.
  Ačiū už atsakymą.
  Pagarbiai, Dovydas

  • LZNS

   Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos apraše nurodoma, kad dokumentus rengia gydantis gydytojas. Jūsų atveju gydantis gydytojas yra bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, gydantis asmenį stacionare.
   Rengiant dokumentus visada reikalingos kitų gydytojų specialistų išvados, jūsų atveju psichiatro. Kaip suprantu psichiatro gydymo įstaigoje nėra, todėl jums reikia kreiptis į specialistą kitoje įstaigoje. Ar ligoninė privalo pasirūpinti ligonio transportavimu siūlome pasiteirauti Sveikatos apsaugos ministerijos pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriuje (http://sam.lrv.lt/lt/kontaktai).

 32. Danute

  Sveiki.mano mamai 64 metai yra pirmos grupes invalide 19 metu himo dializuojamam daba yra luže dubens šakos praejo jau menesis po lužio savim neapsirupina ar galima tvarkytis slauga ar dar reikia laukti .daktare sake galesim tvarkytis tik po 3menesiu.ačiu už atsakyma danute397@gmail.com

 33. Janina

  Laba diena, tėvukas serga 3 stadija parkinsono liga. Ar asmuo norintis juo rūpintis gali gauti slaugą ar globą be jo vaikų sutikimo? Tėvukas turi du sveikus darbingus vaikus. Ačiū.

  • LZNS

   Kas bus paskirtas asmens globėju sprengžia teismas. Bet kokiu atveju bus vertinamos ir jo vaikų galimybės ar noras tapti globėjais.

 34. vidmantas

  Ar gali mociute turinti senatvines demensijos diagnoze atlikti notarinius veiksmus?

  • LZNS

   Teiraukitės notaro ar jis sutiks pativirtinti atliktus notarinius veiksmus ir ar vėliau nebus užginčyti atlikti veiksmai paaiškėjus, kad galimai asmuo sirgo demensija.

 35. gintare

  Laba diena, vaikui nustatytas vidutinis neigalumas jam 6metai siuo metu. Praeitais metais gaudavom 255 eur plius 57 eur tiksline komp. Siais metais tik 198eur cia sumazino ar kaip?

  • LZNS

   Jūs kažką painiojate. Esant nustatytam vidutiniam neįgalumo lygiui nuo 2019 metų mokama 1,5 ŠPB dydžio (198 Eur) dydžio išmoka ir ji niekaip negalėjo būti didenė anksčiau, nebent jūsų vaikui buvo nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

   Praeitais metais savivaldybės mokėdavo ir šalpos iškomas ir tikslines komensacijas, nuo šių metų sodra moka šalpos iįmokas, o Savivaldybė – tikslines kompensacijas. Ar savivaldybė vis dar moka priežiūros pagalbos išmoką? Ar jums nebuvo iš naujo nustatinėjamas neįgalumo lygis?

 36. Aušra Steikūnienė

  Prašau pasakyti, ar slaugos išlaidų tikslinė kompensaciija bus išmokama kartu su mamos pensija? Mamai nustatyta antro lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ačiū. Aušra Steikūnienė.

  • LZNS

   Mamos pensiją moka Sodra, o Tikslinių kompensacijų išmokas – Savivaldybės socialinės paramos skyrius. Todėl jos negalės būti mokamos kartu.

 37. Aušra Steikūnienė

  Dar prašau patarti, kur kreiptis dėl globos, nes mama po insulto nekalba, vaikšto labai silpnai. Ačiū.

  • LZNS

   Asmens globą nustato teismas. Taigi jums reikia kreiptis į tesimą. Prašymas paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga globa/ rūpyba, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios nėra – pagal asmens buvimo vietą. Pareiškime be kita ko reikia pateikti ir kitus dokumentus.

 38. Rygos 31-57,Vilnius

  Šeimoje auga dukrytė gim.2910 m. su sunkią negalia,skirta slauga.Turim praeitį ambulatorinę reabilitaciją kurį skiriama dienos metu,abu tėvai dirbam.Ar vienam iš tėvų priklauso nedarbingumas?

  • LZNS

   Vaiko su sunkia negalia slaugymui galima pasinaudoti Sodros apmokamų 120 dienų per metus jeigu stacionare, medicininės reabilitacjos ar sanatorinio gydymo įstaigoje slaugomas vaikas iki 18 metų.

 39. Panevėžys, artojų 3-18

  VIDA
  Jau 37 m. slaugau, prižiūriu visisškos negalios dukrą iš vaikystės, kurios darbingumo lygis lygus nuliui. Teismo keliu man paskirta globa, be termino. Negaunų aš jokių pinigų už sunkios negalios vaiko priežiūrą, kai valstybinėje istaigoje tokio neįgaliojo priežiūrą kainuoja virš 2000 t. eurų.
  Atseit už savo vaiko priežiūrą nemokama, nesvarbų, kad negaliu dirbti ir užsidirbti sau pragyvenimui. Gyvename žemiau skurdo ribos, pažeidžiamos mano teisės visomis prasmėmis; negaliu sirgti, atostogų neturiu, neturiu atokvėpio valandų, nieko Žodžiu – kalėjimas be grotų.
  1.Ar planuojama mokėti motinoms atlygį, už sunkios negalios ligonio priežiūrą ?
  2. Ar valstybė moka pinigus už slaugą ir globą, jei tai butu priteista slauga ir globa kitam šeimos nariui ?
  3. Ar yra istatymas dėl automobilio įsigijmo lengvatos, kai neįgalus virš 21 m.

  • LZNS

   1. neteko girdėti, kad artimiesiems slaugantiems neįgaliuosius būtų svarstoma mokėti kokias nors išmokas, apart dabar skiriamų slaugos ar priežiūros pagalbos.
   2. valstybė nemoka kitam asmeniui jeigu jis slaugo ar globoja kita suaugusį asmenį.
   3. Jeigu šeimoje yra suaugęs asmuo, kuriam iki 18 metų ir dabar nepertraukiamai yra nustatyta slauga, tai automobilio įsigijimo kompensacija priklauso.

 40. Inga

  Sveiki, auginame vaiką su sunkia negalia + gauname priežiūrą, neįgalumas skirtas iki pilnametystės (dabar mums 8 metai). Pasikeitus įstatymams mums priklausytų slauga. Ar mums reikėtų persivertinti vėl vaiko poreikius, kad gauti slaugą.

  • LZNS

   Reiktų iš naujo kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis vėl parengtų dokumentus į NDNT, kad iš naujo būtų viskas įvertinta.

 41. Lina Rožienė

  Laba diena.Mama serga parkinsono liga G20.Ji gyvena viena.Pargriuvusi – viena neatsistoja.Ar priklauso jei slauga?Ir kokios lengvatos priklauso?

  • LZNS

   Dėl specialių poreikių nustatymo pradžioje reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kuris parengs dokumentus į Darbingumo nustatymo tarnybą. Ten bus nustatyti specialieji poreikiai ir specialių poreikių lygis. Jeigu bus kasnors nustayta galima bus kreiptis į savivaldybės socialinė paramos skyrių, kad būtų paskirtas socialinis darbuotjas, kuris kartą į dieną ateitų pagelbėti namuose.

 42. Vytautas

  Gal patartumet kur rasti slaugytoja, vienisam, slaugomam Lietuvos pilieciui – bent keturiom valandom, septyniom dienom per savaite uz 285 eurus ???
  Socialiniu paslaugu tarnybos skiria darbuotoja keturiom valandom, pekias dienas per savaite.

 43. Raimondas

  Sveiki.Esu dializuojamas ligonis.Norėčiau sužinoti ar man priklausytų slaugos išlaidų tikslinė kompensacija iš socialinės rūpybos?

  • LZNS

   Slauga gali būti nustatyta jeigu jums yra lėtinė inkstų liga (IV–V stadija), gydoma dializėmis (pateikta gydytojo nefrologo išvada).

 44. Gitana

  Sveiki,noreciau paklausti mamai nustatytas dideliu specialiuju poreikiu lygis neterminuotas,ar jai priklauso kokie pinigeliai

  • LZNS

   Jeigu nustatytas tik spec. poreikių lygis, tai jokios iįmokos nėra mokamos. Papildomos iįmokos skiriamos jeigu nustatomi specialieji poreikiai tokie kaip slauga ar priežiūra pagalba. Ar jie nustatyti jūsų mamai?

 45. Sanda

  Laba diena,
  Giminaitė, esanti priešlaikinėje pensijoje, serga IV stadijos plaučių vėžiu ir buvo taikomi paliatyvūs chemoterapija ir radioterapija. Jai kažkas patarė tvarkytis slaugos pinigus, bet ji bijo, kad jai tada nebemokės tos išankstinės pensijos. Ar tai tiesa, kad pvz ta išankstinė pensija 210, o jei slaugos pinigų begautų 112?

  • LZNS

   Ar jūs teiravotės Sodroje ar tinkslinių kompensacijų išmokos turės įtakos išankstinės pensijos mokėjimui?

 46. sigita

  Laba diena, noreciau paklausti kada buvo pereitas pakartotinas poreikiu lygis, tikejomes antro slaugos poreikiu lygio, o gavame pirmo pagalbos lygio( nesurasyta pilna informacija gydytojo apie ligonini). Ar galima dar karta kreiptis i komisija ir po kiek laiko.

  • LZNS

   Galie kreiptis kada tik manote kad yra poreikis, juolab kad iš pradžių buvo pateikti ne visi duomenys.

 47. Kupiskis

  Laba diena.Serganti išsetine sklerozė 24 metus,prieš 13 metu gavus priežiūros poreikį.Pries tris metus pablogėjus sveikatai, bandžiau susitvarkyti slaugos poreikį.Bet gavau tą patį poreikį kaip prieš 13 metu .Nors sėdžiu vežime nevaldau dešinės rankos,bėdos su šlapimo ir išmatų nelaikymu.Ar verta bandyti dar kartą?

  • LZNS

   Negalime pasakyti ar verta ir ar bus nustatyta slauga. Galime tik informuoti, kad nuo šių metų pasikeitė spec. poreikių nustatymo tvarka ir vertinami ne vien meicininiai sutrikimai, bet ir asmens savarankiškumas pildant klausimyną.

 48. Edita

  Laba diena.esu mamos teismo skirta globėja.Mamai nuststyta nuolatine priežiura.Pagal Teismo psichiatrijos ekspertizes nustatyta F06.2 Ar man priklauso mamos slauga.Ačiu už atsakyma

  • LZNS

   Jeigu jūs esate paskirta globėja, tai galite tvarkyti mamos finansus, tame tarpe ir priežiūros pagalbos išmokas.

 49. Edita

  Atsiprasau.ne taip parašiau.Ar mamai priklauso slauga

  • LZNS

   Negali būti mokamos dvi išmokos už priežiūrą ir slaugą. Nustatomas tik vienas specialusis poreikis. Jeigu manote, kad mamai turi būti nustatyta slauga, kreipkitės pas šeimos gydytoją.

 50. Ana

  Laba diena! Mamą ištiko insultas. Yra dešinės pusės paralyžius, sutrikęs suvokimas ir kalba. Ji yra dezorientuota ir visiškai priklausoma nuo aplinkinių. Šiuo metu ji randasi slaugos ligoninėje. Ar mes galime jau dabar kreiptis į Darbingumo nustatymo tarnybą dėl jos neveiksnumo nustatymo ir paskyrimo tikslinės slaugos kompensacijos. Po 3-4 mėn viena iš dukrų ruošiasi mamą pasiimti gyventi pas save ir kreiptis į teismą dėl globos nustatymo. Ar dėl globos ji gali jau dabar kreiptis, ar tik tada kai pasiims mamą gyventi pas save? Mama gauna senatvės pensiją ir valstybinę pensiją nes pagimdė ir užaugino 5 vaikus. Ar jai nesumažės pensijos jeigu jai bus paskirta tikslinė slaugos kompensacija?
  Jeigu globa bus nustatyta vienai iš dukrų tai tik ji bus mamos turto paveldėtoją? Ar mums būtina atsisakyti turto paveldėjimo sesės naudai? Ar kreipiantis į teismą dėl globos nustatymo likusioms dukroms reikia parašyti dokumentą, kad mes neprieštaraujame, kad sesė bus mamos globėja ir atsisakome paveldėjimo?

 51. Kristina

  Sveiki. 93 metų senolė, turinti neterminuotą neįgalumą, teismo buvo pripažinta neveiksni. Ar galima kreiptis dėl slaugos? Senolė savimi pasirūpinti negali, juda ribotai.

 52. Mildute

  Laba diena
  Žmogui nustatyti didieliujų specialiųjų poreikių lygis terminiuotai be negalios.
  Kas pagal įstatymus jam priklauso?

 53. Sigita

  Norėtume sužinoti -žmogui turi spec.poreikius ir gauna pašalpą 58,50 e.Po sunkios ligos Ligoninė siunčia i globos slaugos ligoninę.Ši pašalpa kiek suprantu nebus mokama o kaip su senatvės pensija?

 54. Vida

  Laba diena, koks turi būti regėjimo sutrikimas, kad būtų nustatytas pirmojo lygio nuolatinės slaugos poreikis? Ačiū

 55. Edita

  Sveiki, dedei nustate smegenu atrofija, tokia degnoze pasake telefonu kol kas jokiu dolumetu nematem, del covid ir pacio dedes nematem dar, bet zinom tik tiek kad protas jo neveikia visai. Kalba sutrikus, nesuprantama. Kol kas ji priziuri slauga, bet veliau reiks gavoti apie pencionata, nes zmogus apsoliuciai nieko nesuvokia ir pabuti vienas tikrai negales yra agresyvus, nuo ko pradeti tvarkyti dokumentus, kad is slaugos ligonines galetume apgyvendinti rajono pencionate? Skambinomes seimos daktarei ji teige kad ji negali nieko daryti kol ji priziuri slauga. Mums reikia ir grupe nustatyti del kelio sanario ir del protines negalios. Stovi darbo birzoje, praneseme kad siuo metu asmuo ligonineje, kad neisbrauktu.

 56. irmmot@gmail.com

  Laba diena.Rasau dėl tėvelio.TEVELIS Juozas Petrauskas ,gyvenantis Silo g.2Veisiejų seniūnijos Lazdiju rajone praejusius 2 metus gavo slaugos išmoką , nes buvo paskirta 1 lygio nuolatinė slaugos irpriežiūros lygis.Siemet tvarkeme dokumentus ir nuo2020-09-14 dienos su tais paciais susirgi rgimais ir nepasikeitus sveikatos buklei buvo paskirtas 2 slaugos lygis.Kodel norisi paklausti tokia išvada buvo padaryta.Teveliui paskirta bus mazesnė išmoka.

  • LZNS

   Labai rekomenduotumėm jums apskųsti šį priimtą sprendimą.
   Kitokiam slaugos lygio nustatymui įtakos galėjo turėti atsakymai pildant asmens gebėjimų vertinimo klausimyną.

 57. Olga

  Laba diena, esu sesers globeja. Jai nustatytas specialus nuolatinis slaugos poreikis. Kokio didzio turiu gauti tiksline kompensacija?

  • LZNS

   Asmenims, kuriems slaugos specialusis poreikis buvo nustatytas iki 2018-12-31 slaugos išmokos dydis bus 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (2,5 x 114 EUR=285 EUR) iki nustatyto termino pabaigos arba kol iš naujo nenustatysite specialiųjų poreikių.
   Asmenims, kuriems slaugos specialusis poreikis nustatytas po 2019-01-01, tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
   -asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (2,6 x 114 EUR=296,40 EUR)
   -asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (1,9 x 114 EUR=216,60 EUR)

 58. Dalė

  Laba diena norėčiau sužinoti ar galima pasiimti 3metukų mergytę globai ,nes mama mirė nuo vėžio,kiek žinau sugiventinis yra mergytės tevas ,bet jis neprižiūri vaiko ,aš pati kaą tik išėjau į pensija ,gyvenu su vyru savo nuosavame name su visais patogumais ,kur reikėtu kreiptis ačiu.

 59. 868943408

  Sveiki aš globoju mama jau antrus metus turiu teismo nutarti norėčiau paklausti kokiu dokumentu reikia paimti iš banko mamos pinigu

  • LZNS

   Kiekvienas ankas turi nusistatęs savo taisykles, todėl jums reikia kreiptis į anką, kuriame yra pinigai ir teirautis kokie jiems dokumentai yra reikalingi.

 60. Rimantas

  Laba diena. Norėjau paklausti apie galimą slaugą. Mano mama gyvena bute. Aš kaip sūnus gyvenu atskirai tapačiame mieste. Mamai greit bus 89 m. Aš ją prižiūriu kiekvieną dieną. Perku maistą, vaistus, padedu ūkyje atlikti darbus ir kt. Jai blogai su regėjimu. Keisti lešiukai, didelis akispūdis. Dalies vaizdo nemato. Sunkus judėjimas lazdos pagalba. Į lauką beveik neišeina. Pas gydytoją šiuo metu lankosi tik dėl akių. Visada reikia nuvežti. Dėl kito skaito, kad nėra reikalo. Ar galiu tvarkytis slaugą ir kokios sąlygos ir eiga?

  • LZNS

   Slauga gali būti nustatyta tik asmeniui, o ne šeimos nariui. Kad asmeniui būtų nustatyti specialieji poreikiai reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Nustačius spec. poreikius, jūsų mama gaus specialias išmokas, kurias galės atiduoti jums kaip asmeniui, kuris ja rūpinasi.

 61. Agnė

  Sveiki. Turiu 82 metų kaimynę. Kaimynė nevaikšto, vos ne vos nueina iki tualeto, jai nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)poreikis, yra pažyma ( išduota 2014 02 20). Ar galiu teisiškai tapti jos slaugytoja-globėja? Ji norėtų, nes vienintelė jos dukra gyvena Kanadoje – tuomet būtų lengviau tvarkyti jos reikalus ir padėti dėl įvairių kompensacijų, mokėti už ją mokesčius ir susekti, ar visas įmanomas paslaugas iš valstybės gauna. Jei taip, būčiau labai dėkinga, jei pasakytumėte, kokių veiksmų imtis.

  • LZNS

   Vienintelis kelias tapti neįgalaus asmens globėju yra kreiptis į teismą. Tik teismas nustato gloą arba rūpybą. Jeigu asmuo yra veiksnus reiktų nustatyti rūpybą. Prašymas teismui teikiamas pagal asmens, kuriam ketinama nustatyti rūpybą, gyvenamąją vietą.

 62. antanina@gmail .com

  Onute 2021 02 03 Vyrui nustatyta slauga ir specialieji poreikiai, ar zmonai priklauso kokia nors ismoka uz vyro prieziura, jeigu taip kur reikia kreiptis abu esame pensininkai.

  • LZNS

   Jeigu vyrui nustatyta slauga, tai jis gauna slaugos išmoką, kuri skirta patenkinti specialius priežiūros poreikius. Kitos išmokos šiuo atveju nėra mokamos.

 63. Vika

  Sveiki. Padedu 2gr.invaliduma 77eriu.metu turinčiai giminaitei. Kuri turi ir lėtinių ligų. Ji yra vaikščiojant, save apsiziurinti. Bet pagalbos visviena reikalaujanti. Nes sunkoka apsipirkti ar kažkur nuvykti ir pan.. Ar galėčiau kreiptis dėl slaugos paskyrimo, kad būčiau oficialiai saugantis ja žmogus. Ar vis dėlto nepriklauso tokiam žmogui slauga?

  • LZNS

   Jeigu asmuo yra pilnai protaujantis ir galintis savimi pasirūpinti, oficialiai galėtumėt būti paskirta tik rūpintoja. Rūpintoją paskiria teismas, tad reikia rašyti prašymą š tą teismą kur giminaitė yra deklaravusi savo gyvemąją vietą.

 64. Edgaras

  Laba diena, turiu giminaitį kuris man pagal ryšį yra tolimas. (mano senelio brolis) Esmė tame, kad jis serga parkinsono liga, plius yra kitų gretutinių ligų. Mažai juda, pats negali jau nueiti į parduotuvę, pasirūpinti mokesčiais ir t..t, sveikata nuolat prastėja. Juo rūpinuosi jau 3 metus, norėčiau kažkaip tai teisiškai įforminti. Ar galiu tapti jo globėju – rūpintoju, nuo ko man reikia pradėti, kur kreiptis?

  • LZNS

   Norint tapri rūpintoju ar globėju reikia kreiptis į teismą ir pateikti prašymą, kad būtų nustatytas globėjas arba rūpintojas. O teismas jau nuspręs ar juo tapsite.

 65. Vilija

  Sveiki, mano mamai Anglijoje medikai ir komisija 2019 Metais nustatyta Alzheimer’s ir Demencija liga.
  Anglijoje mes negauname jokiu slaugos, pinigu as rupunuosi ja pati 24 valandu per para.Ji jau negeba savimi pasirupinti.
  Kaip as galeciau susitvarkyti slauga nuotoliniu budu nes jau metai negalime gristi I Lietuva del saliu uzdarymo.
  Kur tureciau kreiptis pirmiausia?
  Dekoju

  • LZNS

   Pradžiai turėtumėt kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kad jie nurodytų jums kokius dokumentus ir kaip reikia pristatyti.

 66. Ingrida

  Sveiki, ar globėjas būna tik 1 asmuo, ar gali būti du asmenys (pvz.abu vaikai). Vienas gyvena kartu, kitas ne. Ačiū!

 67. Marytė

  Laba diena, sausio 12d.mamą ištiko insultas. Reabilitacija nebuvo skirta,nes mamai kraujyje trūksta deguonies. Vaikšto ribotai. Kur kreiptis dėl slaugos arba priežiūros?

  • LZNS

   Dėl specialių poreikių nustatymo reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų reikiamus dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kurioje bus nustatyti poreikiai.

 68. Vilnius

  Laba diena. Turiu sūnų jam 20 metu.Jis neįgalūs nuo 5 mėnesių ,nevaikšto nemato nekalba.Lanke mokykla neįgaliesiems jau metai kaip namie.Neigalumas jam iki 65 metu ,dokumentus turiu.Kadangi jis namie aš jį nuolat prižiūriu nes daugiau nėra kam.Turiu klausimą : Aš kaip mama ar galiu jam padaryti globa? Ir kokiu dokumentų reikia? Ačiū .

  • LZNS

   Globėja jus gali paskirti teismas, todėl reikia kreiptis į teismą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

 69. Danute

  Parengiau dokumentus teismui, kad paskirtų mane mamos rūpintoja. Mama nekalba, neveiksnumas nenustatytas. Ar būtina tai padaryti?

  • LZNS

   Teismui bus reikalingi dokumentai apie mamos sveikatą. Ar jiems pakaks jūsų turimų dokumentų ar visgi paprasys nustatyti neįgalumą ir specialiuosius poreikius negaliu jums pasakyti.

 70. Irena

  Sveiki ar galiu gauti slauga vyrui nustatytas trečios stadijos vėžys jam pašalintas skrandis su dalies stemplės reikia juo rupintis nes mažai vaikšto maisto ruošimas ir maudymas nes pats neturi jėgų yra pensijinio amžiaus

  • LZNS

   Reikia kreiptis pas šeomos gydytoją, kad jis įvertinęs visus turimus sveikatos sutrikimus nuspręstų ar atitinka kriterijus spec. poreikiams nustatyti. Esant kriterijams, gydytojas parengtų dokumentus į NDNT.

 71. Sandra

  Laba diena.Gyvenu su močiute 93 m. ir prižiūriu ją.Nusprendžiau gauti slaugą nes sunkiai juda ir apie save nesusitvarko.Bet sužinojau ,kad slaugą gauna jos dukra nors kartu negyvena ir jos nežiūri.Ar taip galima ,nes jokių teisminių ir kitokių veiksmų nebuvo.

  • LZNS

   Slaugos išmoką turėtų gauti slaugomas asmuo į asmeninę sąskaitą arba pašto darbuotojai atneša į namus, Galima būtų kreiptis į Socialinės paramos skyrių ir pasiteirauti kokiu pagrindų jos dukra pasiima išmokas. Kita išeitis yra kreiptis į teismą ir nusistatyti glogą arba rupybą. Tada jau turėsite visus svertus rupintis ir asmenimi ir jo turimomis lėšomis bei turtu.

 72. Indre

  Sveiki.noriu paklausti,ar gaunant globa, slaugant žmogu ,ar kaupiasi darbo stažas?

 73. Lina

  Mano vyrui nuo gimimo EDVARDSO sindromas ,esu teisiskai jo globeja jau metus laiko, nes iki tol vyras turejo 30 procentu darbinguma ir dirbo.Nuo pernai metu vyras isejo i senatvine pensija,ir nustatytas visiskas nedarbingumas del pablogejusios sveikatos.Vyro darbo stazas 40 metu.Noreciau ,kad vyro globeja butu musu dukra ,nes pati turiu jau sveikatos problemu,esu 61 metu amziaus.Dukra su vyru ir vaikais gyvena kartu name su mumis.Kur reiktu kreiptis,ir ar priklauso, nes dukra yra dirbanti ,dekui uz atsakyma.

  • LZNS

   Teisiškai globėją nustato teismas. Jeigu jūs esate teismo paskirta globėja, tai reikia vėl kreiptis į teismą, kad būtų pakeistas globėjas.

 74. Zose volungienė

  Turiu senutę,kuri neturi nėvieno artimo žmogaus. Jei 88metai,protaujanti,bet grei pamirštanti,vos pereinanti per kambarį. Savęs visiškai negali apsirūpinti,ar gali gautislaugos priežoūrą

  • LZNS

   Dėl slaugos ar priežiūros poreikių nustatymo reikia kreiptis į šeimso gydytoją, jis įvertins sveikatos sutrikimus ir esant reikiamiems kriterijams parengs dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.

 75. Ilona

  Mano mama 86 metų serga sunkiomis ligomis ,tame tarpe-parkinsonu.Jai nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Yra veiksni. Sunkiai juda . Gyvename kartu. Esu vienintelis jos vaikas.Noriu reiptis į teismą, kad paskirtų mane jos rūpintoja, kad Sodroje man eitų stažas. Kokius dokumentus reikia pateikti teismui?Ačiū.

  • LZNS

   1. Prašymas;
   2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
   3. Rūpintinio (asmens, kuriuo yra rūpinamasi) neįgalumo pažymėjimas ir jo kopija;
   4. Būsimo rūpintojo rašytinis sutikimas;
   5. Būsimo rūpintojo giminystės ryšį ar santykį su rūpintiniu patvirtinantys dokumentai;
   6. Būsimo rūpintojo medicininė pažyma apie sveikatos būklę.

 76. Jūratė

  Laba diena. Mano mamai 90 metų, paskirta slauga, gyvena pas mano seserį. Kokių dokumentų reikia ir kur kreiptis, jeigu noriu pasiimti mamą gyventi pas save į kitą rajoną. Ačiū už atsakymą

  • LZNS

   Jeigu persivešite nuolatiniam gyvenimui pas save, tai reiktų kreiptis į socialinės paramos skyrių, kad slaugos išmoką mokėtų savivaldybės, kurioje gyvensite skyrius. Taip pat reiktų deklaruoti naują gyvenamąją vietą ir persirašyti pas kitą šeimos gydytoją.

 77. Ana

  Laba diena. Mano tevui 88 metai.Antras insultas pusiau paralizuotas.Demensija,nekalba.rijimo sutrikimai,maitinamas per vanzdeli.Prostatos onkologija.Jokio pagerejimo nera.Kiek jis gali buti ligoninei iir kur kreiptis del slaugos ligonines

  • LZNS

   Ligoninėje asmuo gali būti tiek, kiek gydytojai mano esant būtina. Kadangi nenurodėte miesto, kuriame gyvenate, tai negaliu jums parašyti jūsų rajone esančių ligoninių. Galite surasti ligoninių kontaktus internete. Atminkite, kad slaugos ligoninė teikia nemokamas paslaugas iki 120 dienų per metus, asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (dirbantiems, pensininkams, neįgaliesiems).
   Apie globos įstaigas ir laisvas vetas galite paskaityti paspaudę šią nuorodą: http://www.ndt.lt/laisvos-vietos-socialines-globos-istaigose/

 78. Žilvinas

  Sveiki, senelis yra ligoninės slaugos skyriui, norėjau paklausti kiek sauskelnių per mėnesį jam turi būti skiriama ? Ačiū

 79. Žilvinas

  Seneliui 90 metų, nelaiko nei šlapimo, nei išmatų.

 80. Galina

  Laba diena. Mano mamai 90 metų , ar imanoma gauti slauga nes vienos jau nebegalima nei name palikti nei j lauką išleisti . Atminties jau nebera ir labai daznai sveiksta galva , ne viena karta jau buvo nukritei susimuše .

  • LZNS

   Jums reiktų kreiptis pas šeimos gydytoją, kuris įvertins bendrą sveikatos būklę ir nustatys ar esami sveikatos sutrikimai atitinka kriterijus, kad būtų nustatyta slauga ar priežiūra pagalba.

 81. Algirdas

  gaunu šalpos neigalumo pensija.Jeigu isidarbinu ar mokės šalpos pensija

 82. Inga

  Sveiki, noriu paklausti. Mama yra neveksni ir teismas paskyrė tėtį jos globotinių, nes jis ją prižiūri ir slaugo. Ar tėčiui priklauso pinigėliai už jos slaugyma? Spec poreikiams ji pinigėlius gauna.

 83. Aurimas

  Kokia mėnesio dieną mokama socialinės paramos spec.poreikiu ismoka

 84. Larisa

  Sveiki. Parsivežiau savo mamą, kuri yra Latvijos gyventoja, pilietybės neturi jokios, nedrausta. Parsivežiau nes nebevaikšto ir serga senatvine demensija. Ji turi laikiną leidimą gyventi Lietuvoje. Turi S1 pažymą. Įgaliojimų neturiu. Ar yra galimybė man gauti slaugą?

  • LZNS

   Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi:
   -kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečiai ir jų šeimos nariai, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys jų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
   -asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos Socialinės integracijos įstatymas;
   Kaip bus patraktuotas jūsų atvejis, geriausia būtų teirautis NDNT (info@ndnt.lt).

 85. Roberta

  Laba diena. Noriu pasitikslinti, ar pirmojo lygio nuolatinės slaugos poreikis nustatomas TIK visiškai nesavarankiškam asmeniui (kai balų suma siekia 67-88 balus)?

  • LZNS

   Užpildytame klausimyne nurodytų balų suma prilyginama asmens savarankiškumo koeficientams.
   1. 81–88 balai – koeficientas 0,7;
   2. 67–80 balai – koeficientas 0,8;
   3. 44–66 balai – koeficientas 0,9
   4. 23–43 balai – koeficientas 1,0;
   5. 5–22 balai – koeficientas 1,1;
   6. 0 – 4 balai – koeficientas 1,2.
   Taip pat yra dar naudojamas Bazinio funkcionavimo lygmens balai. Jie taip pat labai įtakoja spec. poreikių nustatymą. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens savarankiškumo koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygiui:
   1. 7, 8, 9, 10, 11, 12 arba 14 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
   2. 16, 18, 20 arba 21 balas – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
   3. 22, 24, 27, 28 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
   4. 32, 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
   Taigi reikia žiūrėti koks bazinis balas yra skirtas ir padauginti jį iš koefiviento.

 86. Sonata

  Sveiki sergu pirmo tipo diabetu is vaikystes ir sergu jau 38 metai turiu daug komplikaciju ar man nepriklauso slaugos patalpa.

  • LZNS

   Turint vien tik diabeto ligos kodą, slauga nėra skiriama. Bet galbūt šis susirgimas padarė tokią žalą jūsų sveikatai, kad jūs visiškai pati negalite apsitarnauti (negalite vaikščioti, gaminti maistą, savarankiškai naudotis tualetu, tvarkytis buityje ir pan.), tai tuomet gali būti skirta. Jums reiktų pasikonsultuoti su šeimos gydytoju, ar jūsų turimi sveikatos sutrikimai atitinka specialių poreikių nustatymo kriterijus.

 87. Gita

  Laba diena, mama turi neterminuotus didelius specialiuosius poreikius, nustatytas Barther lentelės balai 35,ar priklauso tikslinė kompensacija ir kokio dydžio?

  • LZNS

   Šiuo metu Barthel jau nėra vertinamas, yra nustatytos formos asmens savarankiškumo ir gebėjimų vertinimo klausimynas. Taigi jeigu norėtumėt nustatyti slaugos ar priežiūros spec. poreikius, jums reiktų kreiptis į šeimos gydytoją, kad jis parengtų siuntimą į NDNT.

 88. povilaitiene.irena

  Moteris 72 m. vieniša, dementiška, plius onkologinė liga. Kaip galima būtų patalpinti į slaugos namus ir kiek tas kainuoja, kas finansuoja? Pensija minimali.

 89. Živilė

  sveiki.Mociutei pries metus buvo nustatyti spec.poreikiai 2 lygio,gauna €220 slauga.pablogejus sveikatai buvau paskurta mociutes globeja(teismo).ar ta slauga padides ar isliks ta pati.

  • LZNS

   Slaugos išmoka gali padidėti, jeigu iš naujo bus nustatyti specialieji poreikiai. Automatiškai, nustačius globėją slaugos išmoka nedidėja.

 90. Juzefa

  Mano vyrui nustatytas darbingumas tik 20 ptocentų. Ar teisingai paskirta 1 laipsnio nuolatinė priežiūra o ne slauga?Žmogus dalinai paralyžiuotas ,nevaldo kairėes rankos,negali apsitarnauti . Pats tik atsisėda ir pavalgo.

 91. Ignas

  Kaip gauti nemokamą testą guldant ligonį į slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių ?

  • LZNS

   Konsultacijos tyrimų klausimais: 1808 arba +370 66 01 1808

 92. Viktorija

  Sveiki. Sūnui nustatyta neterminuota slauga, neįgalumas iki 18 metų. Slauga baigsis kartu su neigalumu sukakus sūnui 18 metų?

 93. Saulius

  Laba diena. Mamai 92 metai. Dėl kojos sanarių sudilimo be vežimėlio negali judėt. Dar prieš tris mėnesius prisidėjo kojos tinimas , ligoninėj nustatė uždegimą , bet negyja gydantis namuose. Jaučia nuolat skausmą. Tad šiuoi metu ir su vežimėliu negali judėt. , vaikščiot. Psichiškai sveika. Ar galiu tikėtis slaugos apiforminimo. Esu sūnus.

  • LZNS

   Kiekvienu atveju slaugos nustatymas yra indiviualus ir vertinamas pagal asmens gebėjimą apsitarnauti. Siūlytume jums kreiptis pas šeimos gydytoją, kuris rengia dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.

 94. Tatjana

  Laba diena. Kreipaiusi i sodra del automobilio kpmpensacijos, mano prasyma atmete del to kad vaikui nustatyta priezura pagalba, o ne slauga. Kur kreiptis del kompensacijos. Dukra akla jai 3 metai surinkau pinigus nupirkau masina kad vaika veziot i darzeli vienintelis vilniuje yra. Ar imanoma kaip nors gaut kompensacija?

 95. Jolita

  Laba diena, mano tėčiui 77 metai. Visada turėjo bėdų su stuburu, sunkiai vaikščiojo. Dabar susilaužė dešinės kojos šlaunikaulio kaklelį ir dešinės rankos žastikaulį. Iš ligoninės išrašė į namus. Jis paeiti negali, tik guli, pats savimi pasirūpinti visiškai negali, reikia nuolatinės priežiūros. Kokių socialinių garantijų galime tikėtis ir kur dėl jų kreiptis.

  • LZNS

   Jeigu numanote, kad sveikatos būklė žymiai negerės, galite kreiptis pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl specialių poreikių nustatymo. Nustačius specialius poreikius galėsite kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių, kad ateitų socialinis darbuotojas pagelbėti buityje ir pan.

 96. Silvija

  Sveiki, sūnui buvo nustatytas sunkus neįgalumas 2015.12.21. iki 2024 m. Savivaldybė pagal tuo metu galiojančius įstatymus skyrė priežiūrą , 120 eur. mokamą šiuo metu. Klausimas, kodėl buvo skirta priežiūra, o ne slauga? Ir jei dabar kreipčiausi dėl naujos priežiūros nustatymo ar būtų peržiūrima tik priežiūra ar ir slauga?

  • LZNS

   Deja negalime pasakyti, kodėl Savivaldybė skyrė priežiūrą, o ne slaugą. Reiktų jums kreiptis į juos raštu ir pasiteirauti, žiūrint ką atsakys, galbūt netgi reikalauti kompensauoti nedamokėtas išmokas.
   Jeigų jūs dabar kreiptsitės į NDNT, tai rašykite prašymą tik dėl specialių poreikių nustatymo, tuomet neįgalumo niekas nevertins.

 97. Vaida

  Turiu sesę, ji turi protinią negalią, jos darbingumas 35% jai 29 metai. Ji nemoka nei skaityti, nei rašyti, nesigaudo su pinigais , pati tarkim ne nuvažiuotu pas daktarus ar kur kitur, visur su ja einu aš ir viska tvarkau už ją. Noriu susitvarkyti jos globą ir priežiūra, kur man kreiptis?

  • LZNS

   Ar jūsų sesei yra nustatyta priežiūros pagalbos ar slaugos specialusis poreikis?
   Jeigu jūs norite tapti jos globėja arba rūpintoja, jums reikia krieptis į teismą, kad būtų nustatyta globa arba rūpyba.
   Teismui reikia pateikti:
   Paslaugos gavėjas pateikia šiuos dokumentus:
   1. nustatytos formos prašymą;
   2. asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
   3. asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje neįgaliojo pažymėjimą ar specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas SPS-1, SPS-2;
   4. medicininė pažyma apie asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje sveikatos būklę;
   5.pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
   7. dokumentai įrodantys giminystės ryšį ar santykį su globotiniu;
   8. būsimo globėjo pažyma apie gaunamas pajamas;.
   9. būsimo globėjo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklę (F-046a);
   10. būsimo globėjo rašytinis sutikimas būti paskirtam globėju.

 98. Joana

  Sveiki .siuo metu priziuriu aklą tevelį.jam nustatytas aklumas(nemato nieko)kur as galiu kreiptis kad susitvarkyti jo globa?nes net pas gydytoja nuvesti yra sunkus atvejis kai nieko nemato.jam 85metai.

  • LZNS

   Jeigu jūs norite tapti jos globėja arba rūpintoja, jums reikia krieptis į teismą, kad būtų nustatyta globa arba rūpyba.
   Teismui reikia pateikti:
   Paslaugos gavėjas pateikia šiuos dokumentus:
   1. nustatytos formos prašymą;
   2. asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
   3. asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje neįgaliojo pažymėjimą ar specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas SPS-1, SPS-2;
   4. medicininė pažyma apie asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje sveikatos būklę;
   5.pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
   7. dokumentai įrodantys giminystės ryšį ar santykį su globotiniu;
   8. būsimo globėjo pažyma apie gaunamas pajamas;.
   9. būsimo globėjo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklę (F-046a);
   10. būsimo globėjo rašytinis sutikimas būti paskirtam globėju.

 99. Inga

  Sveiki, slaugau neįgalią mama 92 metų, nustatė antrojo lygio specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius, ar man priklausytu stažas, kadangi esu ne pensijinio amžiaus dukra ir ja turiu rūpintis nuolat. Jeigu priklauso kur turėčiau kreiptis. Ačiū.

 100. Jolanta

  Sveiki. Turiu pilnametę dukterį, turinčią Dauno sindromą. Ji gauna invalidumo pašalpą. Teismo sprendimu esu jos globėja. Jos nedarbingumo lygis 70%. Jai reikalinga nuolatinė priežiūra. Ar man priklauso kompensacija už jos priežiūrą, kur man dėl jos kreiptis?

  • LZNS

   Priežiūros pagalbos ar slaugos poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba. Tam, kad jis būtų nustatytas reikia pateikti dokumentus kaip ir nustatant darbingumo lygį. Išmokos bus mokamos jūsų dukros vardu, bet jūs kaip globėja galėsite disponuoti tomis lėšomis. Kažkokiosspecialios išmokos mokamos tėvams už suaugusių vaikų globą nėra.
   Jei slaugote kitą asmenį galite būti apdraustas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu, plačiau skaityti čia: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/slaugau-neigalu-asmeni

Parašykite komentarą

Your email address will not be published