Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

BIDET4ME _ Help Disabled People

Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą.

 1. Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.
 2. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos priemonių, išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir pateikia duomenis NDNT per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą arba kitu elektroniniu būdu, arba parengia ir įteikia asmeniui.
 3. Asmuo ar jo atstovas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba LR konsulinio pareigūno):
 • asmens, kuriam nustatomi specialieji poreikiai, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių – 3 x 4 cm dydžio savo nuotrauką.

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomi kompleksiškai vertinant bazinį funkcionavimo lygmenį ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus. Bazinis funkcionavimo lygmuo nustatomas vadovaujantis Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytais bazinio funkcionavimo lygmens kriterijais. Jei asmens būklė atitinka daugiau nei vieną Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytą kriterijų, vertinimui naudojamas kriterijus, kuris numato mažesnę balų skaitinę vertę. Tuo atveju, kai asmens organizmo funkciniai sutrikimai neatitinka nė vieno Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodyto kriterijaus, asmens savarankiškumas nevertinamas ir asmeniui specialieji poreikiai nenustatomi.

BAZINIO FUNKCIONAVIMO LYGMENS BALŲ LENTELĖ

Priežiūros pagalbos poreikio nustatymas darbingo ir pensijinio amžiaus asmenims

Nustatant specialiuosius priežiūros pagalbos poreikius darbingo amžiaus ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4, pildant Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną. Klausimyną pildo ir asmens veiklą, ir gebėjimą dalyvauti balais NDNT įvertina pokalbio su asmeniu metu.

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS

NDNT užpildytame klausimyne nurodyti balai prilyginami asmens savarankiškumo koeficientams:

 1. 81–88 balai – koeficientas 0,7;
 2. 67–80 balai – koeficientas 0,8;
 3. 44–66 balai – koeficientas 0,9
 4. 23–43 balai – koeficientas 1,0;
 5. 5–22 balai – koeficientas 1,1;
 6. 0 – 4 balai – koeficientas 1,2.

Nustatant specialiuosius nuolatinės  poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens savarankiškumo koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo priežiūros pagalbos lygiui:

 • 22, 24, 27, 28 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • 32, 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
 • Jei gautas balų skaičius yra didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

Priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymas vaikams

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius vaikams iki 18 metų NDNT vertina jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus ir nustato asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientą.

Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas nustatomas užpildžius Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal vertinamojo amžių.

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 4-6 METŲ VAIKAI
ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 7-13 METŲ VAIKAI
ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI KLAUSIMYNAS 14-17 METŲ VAIKAI

Nustatant vaiko iki ketverių metų amžiaus specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius, asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas prilyginamas 1.

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo priežiūros (pagalbos) poreikiui:

 • 22, 27 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
 • Tuo atveju, kai gautas balų skaičius didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

SVARBU:

 • Kai asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo laiką, jam prašant, specialieji poreikiai gali būti nustatyti atgaline data, jeigu NDNT yra pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius, skaičiuojant nuo dokumentų NDNT gavimo dienos.
 • Sprendimo apskundimas: NDNT sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos, kai asmuo nesutinka su NDNT priimtu sprendimu.

Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Asmenims, kuriems priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis nustatytas po 2019-01-01, tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:

 • asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (1,1 x 114 EUR =125,40 EUR);
 • asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (0,6 x 114 EUR =68,40 EUR).
 • Tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybės, kurioje gyvena asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, administracija.
 • Tikslinės kompensacijos 18 metų nesukakusiems asmenims skiriamos arba jų mokėjimas atnaujinamas (pratęsiamas) jų tėvų (įtėvių) arba globėjų ar rūpintojų, arba artimųjų giminaičių, arba socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo prašymu. Paskirtos tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, turintiems teisę gauti šias kompensacijas, arba jų atstovams.
 • Tikslinė kompensacija, paskirta pilnamečiam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali pats atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), mokama veiksniam šioje srityje socialinės rizikos nepatiriančiam pilnamečiam asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo ir jeigu ši civilinė byla yra iškelta.
 • Nustačius, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, ar slaugančiam asmeniui mokama tikslinė kompensacija naudojama ne pagal paskirtį, ši kompensacija socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka teikiama nepinigine forma (teikiamos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos socialinės ir (ar) kitos asmens specialiesiems poreikiams patenkinti reikalingos paslaugos, specialiosios pagalbos priemonės).

SVARBU: Asmenims, kuriems priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis buvo nustatytas iki 2018-12-31:

 • Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams invalidams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatyto invalidumo arba neįgalumo lygio termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį. Šiuo atveju priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia arba sunkus neįgalumo lygis, yra 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (114 EUR), o ši kompensacija vaikams, kuriems nustatyta vidutinė negalia arba vidutinis neįgalumo lygis, – 0,5  tikslinių kompensacijų bazės dydžio (57 EUR).
 • pripažintiems I ar II grupės invalidais (invalidams, kuriems nustatyto invalidumo priežastis – invalidumas nuo vaikystės, invalidams, pripažintiems invalidais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jiems sukako 24 metai, padarinių invalidais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai) skiriamos ir mokamos atitinkamai 1 tikslinių kompensacijų bazės (114 EUR) arba 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (57 EUR).
 • 75–100 procentų darbingumo netekusiems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, mokama 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (114 EUR) priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija;
 • 60–70 procentų darbingumo netekusiems arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka, mokama 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (57 EUR) priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacija.

ĮSTATYMAS:

 

 

Komentarai 240

 1. Vidmantas

  Sveiki ar gali mociutiai tvarkyti slauga ji yra 90 metu sunkiai vaiksto.bet jei yra per sihiatra kaskokie poreikiai nustatyti ji gauna 52 eurus.

  • LZNS

   Jai yra nustatyta priežiūra pagalba. Ar gali būti nustatyta slauga negalime komentuoti, tai jums pasakytų tik šeimos gydytojas, nes jis rengia dokumentus nustatyti specialiuosius poreikius.

 2. Alma

  Sveiki.
  Iki pensijinio amžiaus nustatytas 35 proc. darbingumas. Dabar esu pensijinio amžiaus ir savivaldybė išdavė pažymą kur nustatytas neterminuotas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
  Ar turiu teisę į 0,5 tiksinės kompensacijos bazės dydžio išmoką, ar yra dar kokios konkrečios sąlygos jai gauti?

  • LZNS

   Taip, yra konkrečios sąlygos ir kriterijai, kurie aprašyti straipsnyje po kuriuo komentuojate.

 3. ele

  Sveiki. Ar žmogus sergantis plaučiu vėžiu 4 stadijos gali gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją?

  • LZNS

   Pagal jūsų pateiktą aprašymą galimai taikytinas šis punktas:
   2.8. neoperuotini piktybiniai navikai ar atsparios chemoterapijai ir(ar) radioterapijai onkologinės ligos, kai taikomas tik paliatyvus gydymas (pateikta gydytojo onkologo radioterapeuto ar gydytojo onkologo chemioterapeuto, ar gydytojo specialisto išvada);
   Bet ar jį galima taikyti negalime komentuoti, reikia tai aptarti su šeimos ar gydančiu gydytoju.

 4. Loreta Pekarskiene

  laba diena,
  tik dabar naršydama interneto platybėse sužinojau apie tokią kaip priežiūros kompensaciją,nuo 2016-09 esu tik 20 proc. darbingo amžiaus,bet pripažinta nedarbinga, sergu išsetine skleroze, naudojuos judėjimui invalido vežimėliu ar įmanoma atgauti man priklausiusią priežiūros kompensaciją nuo 2016-06, apie kurią nieks manęs neinformavo ir aš net nenutuokiau apie ją, nors pagalbos labai dažnai reikėjo ir ją kompensuodavau pagalbininkams savo lėšomis.
  pagarbiai Loreta

  • LZNS

   Specialiųjų poreikių nustatymo apraše yra nurodomas tik vienas punktas kuriame nurodomas galimas specialiųjų poreikių nustatymas atbuline data:
   19. Kai asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo laiką, jam prašant, bendrieji pirminiai specialieji poreikiai gali būti nustatyti atgaline data, jeigu NDNT teritoriniam skyriui yra pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius, skaičiuojant nuo dokumentų NDNT gavimo dienos.
   Bet jis taikomas tik dėl pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo. Kadangi jums specialieji poreikiai nebuvo niekada vertinti šis punktas jums negali būti taikomas.
   Šiai dienai siūlome jums kreiptis pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 5. valduks

  Sveiki, Esame sudarę rentos sutartį senam žmogui už nekilnojamą turtą, kurį pardavėme. renta įpareigoja jį pilnai ir visiškai išlaikyti. Ar galime mes jį guldyti slaugai, žiemos periodui ir kad Ligonių kasa kompensuotų už 3 mėnesius?

  • LZNS

   Geriausia į šį klausymą jums atsakytų slaugos ligoninė į kurią planuojate guldyti asmenį, nes jiems bus skiriamas apmokėjimas iš Ligonių kasų.

 6. Maris

  Laba diena,

  Tevas širdies operacijos metu patyre insulta.3 menesius gydomas reanimacijos skyriuje ir dabar ji ruošia perkelti i palaikomojo gydymo ligonine.
  Pakalusiau skyriaus vedeja kaip turi buti iformintas neigalumas bei kas priklauso jam.man atsakimo nedavė.
  Po 4 menesiu jeigu nepaviks pastatyti ant koju teks pasiimti namo slaugai.Kas tokiu atveju priklauso iš valstybės ir kur kreiptis kad suteiktu pilnavertė informacija?
  ,

  • LZNS

   Jeigu asmuo yra išvežamas į palaikomojo gydymo ligoninę, siūlome jums kreiptis į tos ligoninės jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT parengimo. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir, atsižvelgęs į tai, kad taikant gydymą ir reabilitacijos priemones išlieka organizmo funkcijos sutrikimų, trikdančių darbinę veiklą, paruoš dokumentus į NDNT.

 7. Andrius

  Laba diena, mano mama 70 m. pensininkė po insulto, buvo ligoninėje stacionare 2 savaites, 40 dienų stacionarinėje reablitacijoje, dabar išrašyta namo. Nevaldo dešinės rankos (vos pirštai pajuda, šiek tiek kelia petį), sunkiai su ramentu eina (dešnė koja silpna), pagal Bartelio indeksą nustatė 60 balų. Ko galima tikėtis iš NDNT? (pagalba, priežiūra, slauga). Šeimos gydytojas sako, kad su 60 balų nieks nepriklauso. Ačiū

  • LZNS

   Siūlome jums pateikti gydančiam gydytojui laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Gydytoja raštu jums privalės atsakyti kodėl ji nesiunčia į NDNT. Tada bus aiškiau kokių priemonių imtis. Nes gali būti, kad barthelį reiktų perskaičiuoti ar pas kitus specialistus nusiųsti.

 8. Rasa

  Ar priklauso priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija, jei žmogui nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis neterminuotai, be to, serga paranoidine šizofrenija ir pripažintas neveiksniu. Ir kur kreiptis?

  • LZNS

   Pagal jūsų pateiktus duomenis manytume, kad Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis galėtų būti nustatytas jeigu atitiktumėte kurį nors iš šių punktų:
   – sunkus ir (ar) vidutinis protinis atsilikimas (kodai pagal TLK-10-AM F72, F71), nustatomas klinikinio ir (ar) WAIS, WISC tyrimų duomenimis (asmenims iki 16 metų pateikta gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, asmenims nuo 16 metų – gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ar gydytojo psichiatro išvada), bendras intelekto koeficientas (IQ) ne didesnis kaip 45 ir specialiųjų poreikių indeksas nuo 60 iki 75 balų. Sunkūs įvairiapusiai raidos sutrikimai (kodas pagal TLK-10-AM F84) (pateikta gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro ar gydytojo psichiatro išvada);
   – demencijos, kai yra vidutinis pažinimo sutrikimas, vertinant pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE), nuo 11 iki 20 balų, pagal BLESSED demencijos skalę nuo 10 iki 22 balų (pateikta užpildyta MMSE ir lentelė, BLESSED demencijos skalė ir gydytojo psichiatro išvada);
   – ryškūs negrįžtamojo pobūdžio psichikos sutrikimai (kodas pagal TLK-10-AM F04.00, F04.03, F04.9, F10.6, F11.6, F12.6, F13.6, F14.6, F15.6x, F16.6, F17.6, F18.6, F19.6, F1X.73) arba ryškus asmenybės defektas visų šizofrenijos formų atveju, esant epizodinei eigai su progresuojančiu defektu (F20.x0) (pateikta gydytojo psichiatro išvada);
   Geriausia būtų kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis įvertintų ar atitinkate kriterijus ir parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.

 9. Irena Kostinevskyte

  Auginu brolį turintį dauno sindromą. Jis gavo iki senatvės invalidumo pažymėjimą 35% darbingumo. Kaip man dabar pasinaudoti specialiųjų poreikių nustatymo pažymą?

  • LZNS

   Jeigu jūsų broliui yra nustatyti specialieji poreikiai ir yra išduota tai patvirtinanti pažyma, tai ją reikia pateikti į socialinės paramos skyrių ir kas mėnesį gausite tam tikras išmokas.

 10. Justas

  Laba diena,mano 27 metų sūnus turi spec poreikius-nuolatinę priežiūrą.Dėl to buvau priversta išeiti iš darbo,nes jo nebegalėjau suderinti su vaiko priežiūra.Kažkur girdėjau,kad prižiūrint neįgalų asmenį ir del to negalint dirbti,galima kreiptis į soc paramos skyrių,del darbo stažo nenutrukimo.Ir jeigu priežiūra trunka 15 metų,dar ir prie pensijos dedasi atitinkamas priedas už tai.Ar tai tiesa?Ačiū

 11. Reda

  Laba diena. Mano mamai 50 metų. Ji serga išsėtine skleroze. NDNT nustatė 20 proc. darbingumo lygį, bet specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio neskyrė motyvuodami tuo, kad mamai buvo nustatytas apasitarnavimo indeksas – 55 ir specialieji poreikiai nepriklauso. Ar gali būti, kad 20 proc. darbingam žmogui nepriklauso priežiūra (pagalba) ir kaip jai tokioje situacijoje elgtis?
  Labai laukiu Jūsų atsakymo.

  • LZNS

   Pagal specialiųjų poreikių aprašą yra šie kriterijai galimai pritaikomi jūsų mamos sveikatos sutrikimams:
   2.13.labai sutrikusios galūnių judėjimo funkcijos:
   2.13.1. hemiplegijos, ryškios paraparezės, hemiparezės – sergant nervų, raumenų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligomis, kai Bartelio indeksas 25–40 balų (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
   2.14. labai ryškūs koordinacijos sutrikimai: ataksijos, hiperkinezijos, amiostazinis sindromas, kai Bartelio indeksas 25–40 balų (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
   Kaip matote visur Barthelio indeksas gali būti ne daugiau kaip 40 balų. Išeitis galėtų būti perskaičiuoti Bartelio indeksą, kad jis būtų ne daugiau kaip 40 ir iš naujo kreiptis dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 12. Rasa

  Sveiki,

  Mano tėvukui 75 m sparčiai progresuoja alcheimeris, nesiorientuoja aplinkoje, kur yra, koks dabar metas, vaistų pats neisgeria, higiena nepasirupina. Valgyt nepavalgo be prieziuros, neatsimena valge ar ne.
  Tiriant buvo nustatytas parkinsonizmas, bet panašu, kad turime progresuojančią ir parkinsono liga. Tirsimes. Nes raumenys sustinge, labai dreba rankos, eina mažais žingsneliais, visas tarsi sukaustytas.

  Pietus perkam ir atneša socialinė darbuotoja, iš Soc.skyriaus gavome žmogų tik dviem valandom uz kurias mokam apie 70 eur mėn. Vakare ir savaitgaliais rūpinamės patys, nes esam dirbantys.

  Mums nustatytas spec.prieziuros poreikis. Gauna 56 eur.

  Kokį lygį toks ligonis turi pasiekt, kad būti skirtas slaugos poreikis? Nes viena diena jis žino kas jis toks kita ne. Nesupranta kad namie, eina ieškot namų. Išeina pasiklysta, krenta – susižaloja, aišku dabar jau rakinam.

  Gydytojos normaliai nieko nepaaiškina, nežinome ko tikėtis ir kaip elgtis. Žmogus be priežiūros negali būti, o gydytojos aiskina, kad turi būti kone gulintis ir visai nieko nesusigaudyti.
  Ačiū.

  • LZNS

   Pagal jūsų patektus duomenis, slauga galėtų būti nustatyta, jeigu atitiktumėt nors vieną iš žemiau nurodytų sveikatos sutrikimų:
   1.7. gilus protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-AM F73), nustatomas klinikinio tyrimo duomenimis (asmenims iki 18 metų pateikta gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro išvada) asmenims nuo 18 metų pateikta gydytojo psichiatro išvada, kai specialiųjų poreikių indeksas nuo 80 iki 100 balų;
   1.8. demencijos, kai yra ryškus (sunkus) pažinimo sutrikimas, vertinant pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) nuo 0 iki 10 balų, pagal BLESSED demencijos skalę nuo 23 iki 28 balų (pateikta užpildyta MMSE lentelė, BLESSED demencijos skalė ir gydytojo psichiatro išvada);

 13. Daina

  Mano vyrui nuo 2016 11 22 iki 2018 11 22 punktu 2.13.1 nustatytas specialus nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Transporto išlaidų nenustatyta, nors vyro sveikatos sutrikimai atitinka abiejų poreikių skyrimo kriterijus. Barthelio indeksas – 30 balų. Ar dabar galima papildomai reikalauti transporto išlaidų kompensavimo?

  • LZNS

   Jeigu sveikatos sutrikimai atitinka dviejų ar daugiau specialiųjų poreikių rūšių kriterijus, tai jie iš karto ir turėjo būti nustatyti. Greičiausiai įvyko klaida arba NDNT darbuotojai per neapsižiūrėjimą jums nepaskyrė transporto išlaidų kompensacijos. Papildomai prašyti nustatyti tik transporto išlaidų kompensacijos nėra galimybės, jis nustatomas kartu su kitais.

 14. Jelena

  Sveiki, nu zinokite kazkokia nesamone darosi musu valstybeje. Mano mamai 82 metai, per 8 men istyko du insultai, parazuota desne puse, sirdies stimuliatorius, cukrinis dieabetas, pakeistas sanarys ir dar kruva ligu. Zmogus pats savim pasirupinti negali visiskai. Kreipemes del slaugos nustatymo, tai gavome tik prieziura 2.13.1. Slaugos darbuotoja gali ateiti max 2 valandom. Tai ka mes turime daryti? Jau isnaudojome visas savo turetas atostogas darbe, kad galetumeme slaugyti mama, galvojame gausim slauga, tai bent darbo valandom ji bus priziureta slaugytojos, o darar ka daryti? Kodel sitoks poziuris valstybes i sergancius zmones? Ka daryti tokiu atveju?

 15. Lina

  Laba diena, mano sūnui nustatytas 2.13.1.specialusis nuolatines priežiūros poreikis.Kas priklauso ir ar kaupiasi stažas nes negaliu dirbti.

  • LZNS

   Asmenys yra draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu kai slaugomam asmeniui yra nustatyta slauga. Kadangi nustatytas priežiūros pagalbos spec. poreikis, stažas nesikaupia.

 16. Birute

  Sveiki.Šiuo metu vyras(nepensijinio amžiaus) guli slaugos skyriuje mėnesį laiko.Jis komoje (po galvos traumos )nuo sausio mėn.Būklė nesikeičia.Norėčiau sužinoti ar galim dabar kreiptis į NDNT tarnybą dėl spec.poreikių nustatymo, ar tai padaryti galėsim tik kai baigsis terminas(120 dienu) slaugos skyriuje.Ačiū.

  • LZNS

   Galite kreiptis ir dabar, parašykite prašymą slaugos ligoninės gydančiam gydytojui, kad parengtų dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 17. Jovita

  Sveiki. Mano senelis aklas jau daugiau nei 10metų. Gydytoja pasakė, kad aklumas nėra neįgamumas.Ar jam nepriklauso išmoka? Negana to sveikata taip suprastėjo, kad teko paguldyti į ligoninę. Prieš porą dienų paleido iš ligoninės. Paeiti negali, visus reikalus atlieka į sauskelnias. Ką patartumėte tokiu atvėju daryti?
  Močiutė taip pat yra nevaikštanti, po kambarį juda tik su vežimėliu.Galbūt ir jei priklausytų išmoka?Ačiū

  • LZNS

   Šiuo atveju siūlome raštu parašyti prašymą gydytojai parengti dokumentus nustatyti specialiuosius poreikius, kad ji arba parengtų dokumentus arba atsakytų dėl kokių priežasčių nerengia dokumentų į NDNT. Gavus jo atsakymą, bus galima imtis sekančių veiksmų: kreiptis į gydymo įstaigos vadovybę ar keisti gydytoją.

 18. Marija

  Sveiki. mano mama 73 m. 2017 m. spalio mėn. buvo partrenkta automobilio. Patyrė daugybinius kūno sužalojimus (plyšo skrandis, diafragma, išpjauta blužnis, sepsis sumaitotos abi kojos. Būdama ligoninėje patyrė insultą. Nuo spalio mėn. gulėjo trijose ligoninėse, vėliau gydėsi reabilitacijos centre. Po reabilitacijos 2018 m. kovo išleista namo. Šiuo metu kojos neoperuotos, nes kadangi beveik puse metų pragulėjo ligoninėse, nusilpo kojų raumenys, todėl operacija vis atidedama, kad sustiprėtų kojų raumenys ir kaulai. Tam ji yra priverta per skausmus mankštintis, taip pat vaikščioti su vaikštyne ar ramentais. Mama kreipėsi į šeimos gydytoją su prašymu (žodiniu), kad nustatytų specialiuosius poreikius, bet šeimos gydytojas atsisakė tai daryti dabar, nes anot jo mama savimi gali pasirūpinti, (nes iki tualeto nueina pati) ir tai darys tik po kojų operacijos. Vienos kojos sąnario keitimo operacija numatyta gegužės mėn. Abiejų kojų blauzdų lūžiai neaišku kada bus operuojami. Kadangi mama gyvena ketvirtame namo aukšte, negali niekur išeiti, nes laiptais lipti negali. Ar tai yra normalu, kad šeimos gydytojas esant tokiai situacijai ir padėčiai atsisako parengti dokumentus dabar? Ką patartumėte daryti ar kur kreiptis? Ačiū

  • LZNS

   Dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos apraše (Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-12-06)) yra nurodoma:
   9. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia elektroniniu būdu NDNT dokumentus.
   Iš jūsų aprašymo galima spręsti, kad gydytoja traktuoja, kad gydymas nėra baigtas ir todėl nerengia dokumentų. Tai, kad asmuo nueina į tualetą dar nereiškia, kad spec. poreikiai nepriklauso. Reiktų parašyti prašymą raštu ir laukti atsakymo arba kreiptis į poliklinikos vadovybę, kad jie įvertintų ar gytytojos sprendimas yra teisingas.

 19. Aldona

  Laba diena, mano vyrui , kuriam 75 metai(gauna senatvės pensiją)nustatytas išplitęs inkstų vėžys į kepenis ir plaučius (prieš 10 metų buvo atlikta vieno inksto pašalinimo operacija) .Paskirtas gydymas biologiniais vaistais, kurie sukelia šalutinį poveikį (aukštas – kraujospūdis,visiškas netekimas jėgų , širdies nepakankamumas) Gydosi jau 1,5 metų . Jam pastoviai reikalinga pagalba , nes kartais neturi jėgų savo biol. poreikiams atlikti.
  Klausimas: Ar jis turi teisę kokią nors materialinę ar kitą pagalbą?

  • LZNS

   Reikia kreiptis pas šeimos gydytoją ir teirautis ar jo sveikatos sutrikimai atitinka specialiųjų poreikių nustatymo kriterijus. Jeigu atitinka, tuomet gydytojas parengs dokumentus į NDNT ir nustačius vieną iš spec. poreikių, jis kas mėnesį gaus tam tikras tikslines išmokas. Jeigu bus nustatyti spec. poreikiai, galėsite kreiptis į socialinį paramos skyrių dėl pagalbos namuose.

 20. Julia

  Sveiki,mano sesuo turi neigalu vaika.jam nustatytas 1grupes neigalumas,jinai gauna slauga,sakykit jeigu ji noretu eit dirbti pilnu etatu ar ta slauga liktu?

  • LZNS

   Ji gali dirbti pilnu etatu, niekas neriboja kiek slaugantis asmuo gali dirbti.

 21. Alfonsas Kazitėnas

  Man 76 metai.Jau apie porą dešimtmečių esu pripažintas neįgaliu iki mirties. Atsiranda pagalbos išlaidų tikslinės kopensacijos poreikis. Darosi aišku, jog jis su metais ir ligų intensyvumu tik didės. Štai dėl stuburo pažeidimų, galvos kraujagyslių sistemos nepakankamumo, stipraus kojos lūžio sutriko savarankiškas judėjimas(nebegaliu nueit nei į parduotuvę, nei į vaistinę, nebepajėgių apsitarnaut ir kitų dalykų namuose be kito asmens pagalbos. Gvenu vienas, artimųjų neturiu, visoms paslaugoms samdytis lėšų nepakanka
  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos Biržų skyrius man šiomis dienomis paskyrė 9.5 euro mėnesinę kompensaciją tarnsportui. Visi suprantame, kokia tai apverktina suma. Kaip smalsaujantis senas žurnalistas, girdėjau, kad nuo naujų metų išmokos gali keistis. Jei nesudaryčiau didelių sunkumų, gal galėtumėte mane paguosti, kokios pagalbos išlaidos planuojamos ateityje, ir padarytume prielaidą, į kokį variantą galėčiau pretenduot, jei mano Bartelio indeksas esant judėjimo negaliai, širdies nepakankamaumui siektų 30 – 40 balų? Iš anksto nuolankiai dėkoju už paaiškinimą, nes man dar ir depresija, reikia kažkokios teigiamos emocijos

  • LZNS

   Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 pakeitimo įstatymo projektas:
   Numatomi tikslinių kompensacijų dydžiai:
   1. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
   1) asmenims, kuriems nustatytas pirmo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 (112 x 2,6=291,20 EUR) tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
   2) asmenims, kuriems nustatytas antro lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 (112 x 1,9=212,80 EUR) tikslinių kompensacijų bazės dydžio.
   2. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
   1) asmenims, kuriems nustatytas pirmo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 (112 x 1,1= 123,20 EUR) tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
   2) asmenims, kuriems nustatytas antro lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 (112 x 0,6= 67,20 EUR) tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

   Nuo naujų metų naujai nustatomiems specialiems poreikiams nebeliks transporto išlaidų kompensacijos (9,50 EUR). Kam ji buvo nustatyta anksčiau ir toliau bus mokama. Jeigu asmuo norės, galės iš naujo kreiptis dėl spec. poreikių nustatymo. Kokie numatomi kriterijai nustatyti spec. poreikius, informacijos dar neturime, bet tikėtina, kad jie bus pakeisti.

 22. Aldona

  Ar 93 močiutei, dar su lazdele vaikščiojančiai, priklausytų priežiūra? Keisti abu kelių sąnariai, akies lęšiukas, pastoviai naudoja vaistus širdies veiklai gerinti bei kraujospūdžiui mažinti. Šeimos gydytoja sako, kad nepriklauso.
  Ačiū.

  • LZNS

   Negalime tiksliai pasakyti ar priklauso, nes gydytojas sprendžia ar esami sveikatos sutrikimai atitinka kriterijus, kad būtų nustatyti specialieji poreikiai. Galite bandyti raštu kreiptis į šeimos gydytoją ir gydymo įstaigos vadovybę, prašydami parengti dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Gydytojai atsakyme turėtų pateikti motyvus kodėl atsisako parengti dokumentus.

 23. Reda

  Laba diena. Mano mamai 50 metų. Ji serga išsėtine skleroze. NDNT nustatė 20 proc. darbingumo lygį. Jei ji kreiptųsi į NDNT ir būtų nustatyti specialieji poreikiai (Specialus nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba specialus nuolatinės slaugos poreikis) ar ji neprarastų teisės į dabar kasmet priklausančią reabilitaciją?

  • LZNS

   Jeigu asmeniui būtų nustatyti specialieji poreikiai, jis neprarastų teisės į dabar kasmet priklausančią reabilitaciją. Reabilitacija skiriama priklausomai nuo sveikatos būklės, o ne nuo mokamų išmokų.

 24. Sigita

  Laba diena.
  Mano tevuj nustate 75% nedarbingumo lygi. Bet laiske nera nieko pasakita apie prieziura, nor jis pars ne gali nei pasigaminti, nei pasisidyti maisto ir t.t. , jo kaire puse praktiskai ne neikia. Jam pastovei reikia pagalbos. Ka dabar reiketu daryti kad gauti prieziura ar globa?

  • LZNS

   Ar gydytoja parengusi dokumentus į NDNT nustatyti darbingumo lygį buvo pažymėjusui kad reikia vertinti ir specialiuosius poreikius?

 25. Lina

  Ar sunkaus lygio autistui,su sunkiu protiniu atsilikimu,pagal Barteli85priklauso tik pagalbos prieziuros poreikis?

 26. Reda

  Sveiki,
  Ligoniui, kuriam dabar yra 50 m., NDNT yra nustatytas 20 proc. darbingumas (DGN: G35, EDSS – 6,0 balai, BI – 75 balai). Dar nustatyta abiejų kelių sąnarių II* artrozė. Ar priklauso priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija jei BI 75 balai?

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti visi kriterijai kuomet skiriamas priežiūros pagalbos tikslinė išmoka. Ar skaitėte? Ar atitiko nors vieną kriterijų? Ar kai buvo nustatomas darbingumo lygis buvo prašoma nustatyti ir specialiuosius poreikius?

 27. Reda

  Dėl specialiųjų poreikių ir darbingumo lygio nustatymo kreipėmės 2018 m. pradžioje. Buvo nustatytas 20 proc. darbingumas. Iš specialiųjų poreikių buvo skirta tik transporto išlaidų kompensacija.
  2018 m. gegužės mėn. gulėjo ligoninėje, vėliau gydėsi reabilitacijoje. Jei teisingai suprantu, kadangi Etapinės epikrizės išvadose yra įrašas, kad BI-75 balai, tai į NDNT dėl specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo kreiptis nėra prasmės?

 28. Elena

  Laba diena,man nustatyta vidutiniu soec poreikiai 2013m neterminuotam laikui.as niekad niekur nesikreipiau del pasalpos.arr priklausytu kokia pasalpa ar reikia is naujo daryti dokumentus i komisija?Aciu.

 29. Vaida

  Laba diena,
  Mano tevelis ka tik patyre sirdies sutrikima ( spejama kad infarkta nors gydytojai to nepatvirtino) ir menesi laiko gulejo ligonineje. Siuo metu jis yra palaikomojo gydymo ir slaugos skuriuje. Ji apziurejo neurologos ir reabitologos. Kadangi jam jau reikes nuolatines slaugos, buvo patarta kreiptis del slaugos prieziuros ismokos. Patarkite kas turi uzpildyti NDNT dokumentus seimos gydytojas ar slaugos ligonines gydytojas. Aciu!

  • LZNS

   Teisės aktuose nurodoma, kad dokumentus rengia gydantis gydytojas, kuriam pateikiamas prašymas parengti dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Galite pasitarti su šeimos gydytoju ar jis galėtų parengti dokumentus, jei ne, tai tai turėtų atlikti slaugos ligoninės gydytojas nes jis turi visus vėliausius tyrimus ir gydytojų išvadas.

 30. Jonita

  Laba diena.Mama, 89m krito kambaryje ir luzo gaktikaulio šaka.savaite pagulejo ligonineje o dabar trecia savaite namie .pati negali judeti ,reikia kas dvi valandas keisti sauskelnes ,todel noriu paklausti ar priklauso kazkokios slaugos paslaugos ir kompensacijos sauskelnems.ačiū

  • LZNS

   Reikia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis nusiųstų pas specialistus, kurie galėtų nustatyti šlapimo nelaikymo lygį ir įrašytų ligos kodą. Priklausomai nuo toks lygis bus nustatytas gali būti skiriamos sauskelnės ar įklotai. Nuo liepos mėnesio pasikeitus tvarkos aprašui jau nėra būtina, kad asmeniui būtų nustatyta slauga ar pan. Informuokite apie tai šeimos gydytoją.

 31. ONUTÈ

  Labas vakara.Mano anytai nustatyta specialusis nuolatinės slaugos poreikis neterminuotam laikui.Teismo sprendimu esu paskirta jos rūpintoja.Norèjau paklausti ar man kaip ja besirūpinančia priklauso kažkokia tikslinė išmoka?Nes suprantama kad aš negaliu dirbti kol ja rūpinuosi.Ji gauna 280 eurų ir transporto išlaidoms 9.50.Ačiū

  • LZNS

   Neįgalius asmenis slaugantiems asmenims nėra mokamos išmokos, jeigu niekur nedirbate galite kreiptis į Sodrą, kad slaugymo laikotarpis jums būtų užskaitytas į stažą.

 32. Ingrida

  Sveiki, mano mamai 68 metai ir š.m birželio 26 d pirma karta nustatytas 2.18 punktu, specialusis nuolatinės priežiuros ( pagalbos) poreikis. Ir rašoma ,kad vadovaujantis Specialiujų nuolatinės slaugos ,nuolatinės priežiuros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sarašo .Tarptautini ligu klasifikatorių TLK-10-M ,diagnozėmis F01.8 tai jei tik priklausytu pašalpa 52 eurai ?o transporto išlaidoms 9 eurai ne ? jos pencija yra 165 eurai .Iš anksto ačiū už atsakyma.

  • LZNS

   Jeigu asmeniui, kuris yra sukakęs pensijinio amžiaus yra nustatytas tik priežiūros pagalbos specialusis poreikis, priklauso pašalpa 56 eurai. Jeigu nėra nustatytas transporto išlaidų poreikis, tai 9,50 Eurų nepriklauso.

 33. Daina

  Mano vyrui iki š.m. lapkričio mėn. 21d. nustatytas specialus nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Jo sveikata labai pablogėjo. Ar galima, nepasibaigus terminui, dabar kreiptis į komisiją, kad būtų nustatytas poreikis pagal dabartinę jo sveikatą.

  • LZNS

   Jeigu sveikatos būklė pablogėjo iki tokio lygio, kuomet nustatoma slauga, tai galima kreiptis. Pasitarkite su gydančiu gydytoju ar sveikatos sutrikimai atitiks kriterijus.

 34. Vaclovas

  2018 metais, kovo mėnesį man nustatytas 25 procentų darbingumo laipsnis. Šiuo metu gaunu invalidumo pensiją ir atitinkamas pirmos grupės invalidumo lengvatas.
  Rugsėjo pirma diena man prasideda pensijinis amžius.
  Ar po rugsėjo 1 dienos, man bus mokama tik senatvės pensija?
  Ir bus panaikintos neįgalumo lengvatos?

  • LZNS

   Suėjus pensijiniam amžiui galėsite rinktis kurią pensiją gauti, senatvės ar neįgalumo. Dažniausiai mokama ta, kuri yra didesnė.
   Neįgalumo lengvatos nebus panaikintos, nes galėsite kreiptis į Socialinį paramos skyrių dėl specialių poreikių lygio nustatymo ir jums bus išduotas pažymėjimas.

 35. Jelena

  Sveiki,
  Mano mamai 82metai, demensija.Gavom pažymą del specialiujų poreikių lygio nustatymo Nr A733-1076 /18(2.11.2.13-SR2). Įsakymu Nr A-316,neterminuotai,nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.
  Ar galite paaiškinti ką čia reiškia ir ka mums priklauso.
  Ačiū

  • LZNS

   Šią pažymą jūs gavote iš Socialinio paramos skyriaus?

 36. Nijole

  Laba vakarą norėjau paklausti jeigu pati esu nedirbanti gaunanti 2grupes invalidumą ir dar prižiūriu 2 savo sūnelius vienas is jų invalidas is vaikystes jamdabar 34 kitas invalidas visiskos negalios liko po autoavarijos ar man nepriklauso kokie nors pinigėliai už jų priežiūrą

 37. joana

  Vyrui nustatyta Idiopatinė plaučių fibroze/J84.1/ , lėtinis kvėpavimo nepakankamumas ,didelio laipsnio aortosvožtuvo stenozė/anga 0,89cm2,ind.0,45cm2/m2,I* aortos v.nesandarumas P A H ,II*,labai dideles rizikos,KSH,diastolinėdisfunkcija.Dislipidemija.ŠN C st.NYHA f.kl.II.Taip pat lėtinė smegenų išemija a.carotis dext.60 procentųKVMA 50 proc. stenozių fone. Kas jam priklauso esant tokiam susirgimui o gal nuolatinės priežiūros/pagalbos/ poreikis. Ačiū už atsakymą

  • LZNS

   Straipsnyje po kuriuo komentuojate yra surašyti visi sveikatos sutrikimai, kuriems esant yra nustatoma priežiūra-pagalba. Paskaitykite prašau ir jeigu radote nors vieną atitikmenį – tai priklauso. Taip pat siūlome pasikonsultuoti su šeimos gydytoju, nes jis turintis žinių apie ligos eigą, gali geriausiai pasakyti ar priklauso.

 38. Grazina

  Laba diena,mano mama gim.1921.05.21,nustatytas dideliu spec. poreikiu lygis,gauna 56 eurus.Jau 4 m as negaliu dirbti,nes mama bijo būti viena namie,pati nepasirupina savimi-nepasidaro valgyti,nenusiprausia ir pan.ar mamai priklauso nemokami medikamentai?gal man galetu skaiciuotis stazas?mamai yra inkstu nepakankamumas atsakyma,bronchu obstrukcija,sirdies nepakankamumas,hipertenzija.Aciu uz

  • LZNS

   Iš jūsų aprašymo suprantu, kad mamai nustatyta priežiūra pagalba. Šiandien dienai, stažas už asmenų kuriems nustatytas šis spec. poreikis, nėra skaičiuojamas, bet tikėtina, kad kitai metais jau įsigalios įstatymo pakeitimai ir situacija pasikeis.
   Jeigu mamos sveikata pablogėjo nuo paskutinio karto kai buvo nustatinėjami spec poreikiai, galite kreiptis dėl jų peržiūrėjimo, galbūt bus skirta slauga (nuo naujų metų keičiasi slaugos ir priežiūros-pagalbos nustatymo kriterijai, galbūt tai įtakos kito spec. poreikio nustatymą).
   Kompensacijos už vaistų įsigijimą priklauso tik tiek kiek kompensuoja ligonių kasos.

 39. Milda

  sveiki mano sunui priskirta 3grupe neigalumo (lengva) vienas inkstukas bet jis yra nevisikai sveikas nuo pat gimimo vazinejam po santariskes profilaktiskai stebimas vaikas ir taip visada reiks , geriami pastovai spec skirti vaistukai, idomu ar jam priklausytu prieziuros pinigeliai

  • LZNS

   Į šį klausymą jums galėtų atsakyti tik šeimos gydytojas.

 40. Edita

  Laba diena, noriu paklaust kur mum kreiptis ir kas priklauso pagal istatymus, mamai 73metu amziaus luzo slaunikaulis,negales vaikscioti apie puse metu,mes visi vaikai dirbantys,neturim galimybiu priziuret,gal kokia slauga priklauso?

 41. Tadas

  Sveiki, klausykit o po inkstas traplantacijos ir padaryta 65%nedarbingas priklauso sita prieziuros pagalba?

  • LZNS

   Jeigu atitinkate kriterijų „po inksto transplantacijos, esant II–IV laipsnio inkstų nepakankamumui, III–V stadijai“, tuomet taip.

 42. Snaigė

  Sveiki,NDNT mano anytai- pensininkei pagal 1.8 punktą nustatytas specialusis nuolatinës slaugos poreikis. Kokią išmoką ji gaus? O ,ar gali ją prižiūrėti jos sūnus ir gauti už jos slaugą išmoką.? Sūnus yra 52 m,nedirbantis,Užimtumo tarnyboje neregistruotas,nes vis neatsirado tinkamas darbas,todėl buvo išbrauktas. Kur jis turi kreiptis,jei sutinka,kad už motinos slaugą gaus išmoką ir ,kaip jam su PSD? Ačiū.

  • LZNS

   Turint nustatytą slaugos spec. poreikį neįgaliam asmeniui kas mėnesį mokamos išmokos dydis yra 280 eurų. Sūnus turi kreiptis į teismą, kad būtų pripažintas mamos globėju. Tik tuomet jam eis stažas už slaugą ir galės gauti išmokas už mamą.

 43. Vlada

  Laba diena, mano Mama po insulto, nevaldo kairės kūno pusės, nevaikšto, net atsistoti pati negali. Valdo tik desne ranka. Jai yra nustatytas specialusis nuolatines pagalbos poreikis pagal 2.13.1 punkta, kompensacija 56 EUR. Skaitau, kad tai yra tiesiog pasityciojimas is zmoniu, nes mes visa diena darbe, uz tokia kompensacija pasamdyti slauge nerealu. Kaip galima apskusti NDNT priimta sprendima?

  • LZNS

   Po naujų metų keičiasi specialiųjų poreikių nustatymo kriterijai ir aprašas. Siūlytume po naujų metų iš naujo kreiptis dėl specialių poreikių nustatymo ir galbūt tuomet bus nustatyta slauga.

 44. evelina

  Laba diena!Mano tevui 85 metai.Pagrrindine diagnoze:C24.0,lydincios diagnozes:K65.0;K83.0;K83.1;R17;A41.Jis pensininkas,gauna pensija be jokiu papyldimu.Sio metu jis gulintis.Is Santariskio klinikos nukreipe i Sv.Roko ligonine.,Paguldem pries 4 dienu.Noriejau paklausti ar jam priklauso kokia pasalpa?Ar turim pirkti gulinciam ligoninej tevui i pampersai,vaistai ir taip toliau? Aciu. Su pagarba jo dukra

  • LZNS

   Pagal įstatymą slaugos ligoninė turi aprūpinti ligonį visomis būtinomis priemonėmis. Bet mūsų slaugos ligoninės mėgsta permesti šią pareigą ant šeimos narių.
   1. Sauskelnės gali būti skiriamos tuo atveju, kai asmeniui nustatytas šlapimo nelaikymo lygis. Tik tuomet šeimos gydytojas gali išrašyti sauskelnes. Kadangi asmuo yra slaugos ligoninėje, abejoju ar šeimos gydytojas galės tai atlikti.
   2. Vaistai gali būti kompensuojami paskirti pagal ligą ar esant pensijiniam amžiui ir tam nebūtina turėti neįgalumą.
   3. Jeigu tikėtina, kad asmens sveikata nesikeis ir yra išnaudotos visos gydymo priemonės, galima pradėti tvarkyti dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Dokumentus rengia gydantis gydytojas.

 45. navikiene@gmail.com

  Laba diena, mūsų dienos užimtumo centrą lanko žmogus turintis intelekto negalią, kuriam nustatytas 20 proc. darbingumas. Nors yra neįgalus ir negalintis pilnai savimi pasirūpinti, tėvai kreipėsi į medikus prašydami jų sūnui nustatyti spec. poreikius (56 Eur.), tačiau gavo atsakymą, kad jam nepriklauso. Ar teisingai elgiasi medikai, ar yra išimtys, kad intelekto negalią turinčiam žmogui su 20 proc. darbingumu nepriklauso spec. poreikiai?

  • LZNS

   Nuo kitų metų keičiasi specialiųjų poreikių nustatymo tvarka, siūlytume iš naujo pateikti į NDNT dokumentus, bet pradėti rengti juos po naujų metų.

 46. Renata

  Sveiki mano sūnui nustatytas sunkus neįgalumas pagal F70. 1,F84.0 G93. 4 J30. 3 J45. 8 M41. 05 Q66. 8 F80.8 bet spec poreikiai nenustatyta tai priežiūra nebepriklauso iki šiol turėjom vidutinė negalia su priežiūra mums 10m ačiū už atsakymą

  • LZNS

   Ar jūs gavote raštą, kad spec. poreikiai nenustatyti ar jie nebuvo nustatinėjami?

 47. Loreta

  Sveiki. Mano dukrai greit sukas 20.iki 18 metu gaudavau slauga (transporto islaidu kompensacija kol neprasidėjo krize taip pat gaudavom) suėjus 18vaikas mistiškai pasveiko. Nustate, kad yra vidutine negalia su 15% darbingumu. Nors dukra nevaikšto, atliktos daugybines koju ir klubu operacijos. Yra protinis atsilikimas, nesiorentuoja aplinkoje,pati neapsitarnauja.kai buvo bylinejamasi del vaiko globos gavimo,teismo medicinos ekspertai pabreze,kadyra sunki fizine ir protine negalia.nejaugi musu istatymai priestarauja vienas kitam?vaikas nuo gimimo su sunkia negalia,po 18 metu-vidutine?darbingumo komisijoj vieni kriterijai nustatyti negalios lygi,teismo medicinos komisijos kiti? Gal galite paaiskinti visa sita?

  • LZNS

   15 % darbingumas tikrai nėra vidutinė negalia. Kas jums pasakė, kad tai yra vidutinė negalia?

 48. Loreta

  Mums ne pasake, mums nustate. Nustate darbingumo nustatymo komisija. Taip pat nebegauname slaugos(prieziuros) ir transporto kompensacijos

 49. Neringa

  Sveiki. Auginu du vaikučius3 ir 5 metų su vidutine negalia, cukrinis diabetas. Buvau drausta kol mažąjam suėjo 3 metukai. Dabar Sodra nedraudžia,nes CD sergantys vaikai nepriskiriami prie spec poreikių. Darbo birža nepriima,nes dirbti praktiškai negaliu, iki pietų kas valandą turiu eiti į darželį tikrinti cukru, leisti vaistus. Po pietu einam namo, nes visą dieną begineti kas valandą neįmanoma. Vaikai patys pasitikrinti,apskaičiuoti maisto, vaistų kiekio, susileisti dar negali, būtina nuolatinė suaugusio žmogaus kontrolė iki kol patys galės tai daryti,bet ir slauga,bent laikina, neskiriama. Vienas iš tėvų lieka be jokių soc garantijų kad galėtų prižiūrėti vaikus.

  • LZNS

   Geriausia šiuo klausymu jus pakonsultuotų:
   Lietuvos diabeto asociacija
   Gedimino pr. 28/2 – 404, Vilnius LT- 01104
   Tel. (8 5) 2620783, faksas (8 5) 2610639
   El. paštas: info@dia.lt

 50. Sandra

  Sveiki,mano tevukui 79 metai su viena akim visiskai nemato su kita per ruka ar jam priklauso kokios ismokos ,neigalumas, spec poreikiai.aciu

  • LZNS

   Neįgalumas pensijinio amžiaus asmenims nėra nustatomas. Galimas specialių poreikių nustatymas, bet iš pradžių visvien reikia pas šeimos gydytoją. Ji sprendžia ar esami sveikatos sutrikimai atitinka specialių poreikių nustatymo kriterijus. Nuo naujų metų keičiasi specialių poreikių nustatymo aprašas, tuomet ir bandykit kreiptis.

 51. Rytė Juvko

  Man 55 metai, nuo 10 m. amžiaus nematau viena akimi – regimojo nervo atrofija po persirgto meningito. Antra akis mato normos ribose, kartą metauose lankausi pas okulistą. Ar esu 100 % darbingas asmuo, ar man priklauso kokia nors negalia?

  • LZNS

   Kreipkitės pas šeimos gydytoją, jis pasakys ar jūsų sveikatos sutrikimai atitinka netekto darbingumo lygiui nustatyti.

 52. Natalija

  Sveiki,turiu nustatytą 2.14.specialios nuolatinės priežiūros ir 4.2.specialios transporto išlaidų kompensacijos poreikius , norėjau sužinoti kokio didžio išmokos aš turėčiau gauti? Mam 81 m. Ačiū.

 53. Stanislava

  Sveiki, nuo 2018 m.rugsėjo mėn. diagnozuota mišrių ląstelių Hodžkino limfoma, gydausi, priimu chemoterapiją. Ar man priklauso kokios išmokos ir kur kreiptis? Ačiū Jums

  • LZNS

   Kreiptis pas šeimos gydytoją ir jis spręs ar gali būti rengiami dokumentai dėl darbingumo lygio nustatymo.

 54. Daiva

  Sveiki turiu 4 metu dukryte neįgalumo lygis sunkus.Ar reikia kreiptis y teisma kad eitu darbo stažas

  • LZNS

   Pasikabinkite prašome į SODRA (+3705) 250 0883 ir jums bus suteikta visa informacija pagal jūsų individualią situaciją.

 55. Nerijus

  Sveiki, pencijinio amžiaus vyrui buvo amputuota koja aukščiau kelio dėl arterijų trombozės. Gydytojas nustatė Bartelio indeksą 40 balų. Ar priklauso priežiūra, nes iš Neįgalumo tarnybos šiuo klausimu nebuvo gautas jos sprendimas (nei neigiamas, nei teigiamas)?

  • LZNS

   Reikia teirautis NDNT kodėl nėra atsakymo. Nuo sausio 1 d. įsigaliojo nauja specialiųjų poreikių nustatymo tvarka. Kadangi neaišku pagal kurią tvarką jums nustatinės spec poreikius, negalime pateikti tikslaus atsakymo.

 56. elygax

  Laba diena, noriu paklausti kaip bus: Mano uošvienei 2018-02-15 diena nustatytas darbingumo lygis 20 procentu, nustatytas iki 2018-10-08 iki senatvės sukakties dienos ir 2018-02-15 nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos poreikis) iki 2019-02-14. Ką mums po nauju metu daryti ar kreiptis į šeimos daktare kad paruoštu dokumentus ir kreiptis į NDNT dėl poreikiu nustatymo ? o gal užteks tik prašymą pateikti NDNT ? Prašau paaiškinti apačioje pateikta sakini?Gal galios jei šis palengvinimas?

  asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos buvo nustatytas darbingumo lygis, NDNT nustatys neterminuotą specialiųjų poreikių lygį (savaime suprantama, jei asmuo to pageidaus ir pateiks raštišką prašymą). Jei tokio asmens darbingumo lygis buvo 0–30 proc., jam bus nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, jei 35–55 – vidutinių.

 57. irena

  labadiena,noriu pasiteirauti ar man galima kreiptis del 1 arba 2 lygio nuolatines prieziuros ismoku jei nustatyta 4 laipsnio inkstu nepakankamumas ir PANIII AKS padidejimas,hipertenzine kardiopatija,labai didele rizikos gr.,pilvinio kamieno ir virsutines pasaito rterijos didelio laipsnio stenozes angioplastika-stentavimas,2 tipo cukrinis debetas konpensuota eiga.Visa tai nurodyta stacionaro epikrizeje 2018,12,06.pagarbiai aciu uz atsakyma

  • LZNS

   Prašome kreiptis pas šeimos gydytoją, kuris pagal jūsų turimus sveikatos sutrikimus pasakys kas jums gali priklausyti.

 58. Vida

  Laba diena, mano mamai (90 m.) 2015 m. nustatyti dideli specialieji poreikiai, gauna priežiūros tikslinę išmoką 56 eurai. Pasikeitus specialiųju poreikių nustatymo tvarkai, mano mamos būklė visiškai atitinka Pirmojo lygio specialiojo nuolatinės priežiūros poreikio kriterijus. Ką daryti, nes nustatančioje pažymoje nėra nurodytas terminas, parašyta, kad poreikiai nustatyti neribotai?

  Ačiū
  Vida

  • LZNS

   Pagal tvarkos aprašą, specialieji poreikiai gali būti peržiūrėti anksčiau nei nurodytas terminas, pasikeitus sveikatos būklei. Pasitarkite su šeimos gydytoju ar ji galėtų iš naujo parengti dokumentus nustatyti spec. poreikius.

 59. Ana

  Rūpinuosi vienišu žmogumi (72m.), šeimos ir artimųjų, kurie juo pasirūpintų, jis neturi. Prieš mėnesį jį ištiko smegenų infarktas (INSULTAS). Gulėjo ligoninėje. Mėnesį gydėsi vaistais, šiuo metu paguldytas gydymui. Ar jam priklausytų priežiūros pinigai ar ne? Insulto pasekmės likę: pastovus galvos svaigimas, rankos, tirpimas ir pasitaikantis nesusivokimas savo aplinkoje. Be kito asmens neapsitarnautų. Būtų malonu sužinoti, kur kreiptis ir kokių dokumentų tam reikia?

  • LZNS

   1. Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.
   2. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos priemonių, išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir pateikia duomenis NDNT per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą arba kitu elektroniniu būdu, arba parengia ir įteikia asmeniui.

 60. Mindaugas

  Laba diena, Noreciau pasiteirauti, turiu 75% netekto darbingumo, gaunu netekto darbingumo pensija is sodros, tuo paciu gaunu ir slaugos ismoka is savivaldybes. Noreciau paklausti ar nuo 2019 01 01 dides slaugos ismoka, galbut kur internete butu galima paziureti apie slaugos ismokas 2019 m. Ačiū.

  • LZNS

   Nuo 2019-01-01 nuo 112 eurų iki 114 eurų didinamas tikslinių kompensacijų bazės dydis. Asmenims, kuriems slaugos specialusis poreikis buvo nustatytas iki 2018-12-31 slaugos išmokos dydis bus 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (2,5 x 114 EUR=285 EUR) iki nustatyto termino pabaigos arba kol iš naujo nenustatysite specialiųjų poreikių.

 61. Julija

  Laba diena mano vaikui 2018.12. Nustatytas vidutinis neigalumas kokio didžio bus jam priežiuros pagalbos išmoka?

  • LZNS

   Priežiūros pagalbos išmokos dydis 0,5 bazinės pensijos dydžio – vaikams iki 18 metų, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. Tai sudaro 57 eurus kas mėnesį.

 62. Daiva

  Laba diena,

  Norim pasiteirauti. Ar priklauso – Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija.

  Šeimos gydytoja teigia, kad neturi ką parašyti išvadoje teikiant dokumentus priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinei kompensacijai.

  Marijona Danutė Pilkauskienė yra garbaus amžiaus, jai per dvejus metus darytos septynios operacijos: keistas dešinės kojos kelio sąnarys, šalinti dešinio kelio pūliniai taikant narkozę. Komplikacijos po operacijos, taip pat keistas dešinio klubo sąnarys. Kelio sąnario operacija daryta Utenos ligoninėje, deja, nesėkmingai, nes pacientė buvo užkrėsta auksiniu stafilokoku, pūliavo operuota koja ties sąnariu. Keturis mėnesius ligonė vartojo nuskausminamuosius, stiprius antibiotikus, buvo gydoma ligoninėje, atliekamos pūlinio šalinimo operacijos, po to vėl gydymas namuose, ( Du kartus per dieną buvo daromi skausmingi perišimai namie, šios procedūros pareikalavo nemažai lėšų: tvarsčiai, praplovimo skysčiai, nuskausminamieji ir t.t. ) Deja, gydymas buvo nesėkmingas.
  2015 metais kreipėmės į Kauno klinikas, pas ortopedą traumatologą, M. dr. R. Juosponį. 2015 metais gruodžio 15 d. gydytojas R. Juosponis atliko operaciją, kurios metu išimtas užkrėstas kelio sąnario protezas, įdėtas laikinas gipsinis kelio sąnario protezas su didele doze antibiotikų, taip pat gydomas auksinis stafilokokas. Ligonei paskirtas trijų mėnesių lovos režimas. Po trijų mėnesių daryta operacija: išimtas laikinas kelio sąnario protezas, įdėtas nuolatinis kelio sąnario protezas. Pacientei vėl buvo skiriami stiprūs antibiotikai. Išoperavus dešinį kelio sąnarį, po pusės metų operuotas dešinys klubas, keistas susidėvėjęs klubo sąnarys. Operacija atlikta Kauno klinikose 2016 metais, operavo ortopedas traumatologas, M. dr. R. Juosponis. Abiejų operacijų: Utenos ligoninės, Kauno klinikų gydytojai gydomai ligonei skyrė reabilitacinį gydymą. Pasirinkome Utenos reabilitacijos centrą. Visas gydymas užtruko dvejus metus. Vaistai, operacijos, kelionės vežant ligonę į Utenos ligoninę, Kauno klinikas konsultacijoms, operacijoms, reabilitacijos po operacijų: samdėme žmones, kurie neatsisakė pagelbėti, kelionės kainavo.
  Šiai dienai ligonei reikalinga pagalba buityje. (Buitinė pagalba – kai žmogui dėl ryškiai išreikštų organizmo funkcinių sutrikimų reikalinga kasdieninė epizodinio pobūdžio kito asmens pagalba namuose, darbe, visuomenėje, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą). Kelio sąnario skausmas išliko. Mama Marijona Danutė Pilkauskienė juda sunkiai, tik su ramentais, tualetu naudojasi tik su slaugos įranga: tualeto kėde su rankenomis įsitverti. Be ramentų nepaeina. Vaikštant su ramentais apsitarnauti pačiai sunku: nusipirkti maistą, pasigaminti, pasiimti maistą, stalo įrankius pasikurti krosnį negali. Be operuotų sąnarių yra ir kitų ligų, likęs po pirmos operacijos užkrėtimas – auksinis stafilokokas, mažakraujystė – mišrios kilmės anemija sunkaus laipsnio, antro tipo diabetas, I11.9 – Hipertenzinė (širdies liga) [kardiopatija] be (stazinio) širdies [kraujotakos] nepakankamumo. (Sergant širdies nepakankamumu, susilpnėjusi širdies funkcija lemia skysčių kaupimąsi plaučiuose, dėl šios priežasties, vienas pagrindinių simptomų sergant širdies nepakankamumu yra dusulys, gulint atsirado kosulys. Dėl skysčių susilaikymo organizme, atsirando kojų patinimas, pilvo didėjimas, svorio augimas. Atsirado dažnas šlapinimasis naktį. Dingo apetitas, atsirado pykinimas. Dėl sutrikusio kraujo tiekimo į raumenis, atsirado raumenų silpnumas. Esant sumažėjusiam kraujo tiekimui smegenyse – svaigimas, sumišimas. Yra dažnas širdies plakimas, širdies ritmo sutrikimai). Kaip gydytoja G. Matulienė sakė, gausi ligų puokštė.

  Dešinio kelio sąnario operacijos ir gydymas
  1. 2015.04.21 – 2015.04.22 – dešinio kelio sąnario endoprotezavimas Utenos ligoninėje.
  2. 2015.04.22 – 2015.04.23 – Utenos ligoninės reanimacijos skyrius.
  3. 2015.04.23 – 2015.04.29 – Utenos ligoninės traumatologijos ortopedijos skyrius.
  4. 2015.04.29 – 2015.05. 25 – Utenos reabilitacijos skyrius (32 d).
  Diagnozė: dešinio kelio artrozė
  Laipsnio. Dešinio kelio sąnario totalinis endoprotezavimas M17.0.
  Po reabilitacijos gydoma ambulatoriškai namuose.
  5. 2015.08.10 – Šlaunies srityje dreno vietoje, atsirado pūlinys. Prieš 4 mėn. endoprotezuotas kelio sąnarys. Utenos poliklinikoje atliktas bakterijos pasėlis, išaugo auksinis stafilokokas.
  6. 2015. 08.17 – Tyrimo atsakymas: 2+Plazmos nekoaguliuojantis stafilokokas.
  ( perpilamas kraujas darant operaciją, pasekoje Auksinis stafilokokas) Kraujo infekcijas dažniausiai sukelia plazmos nekoaguliuojantys stafilokokai. Tris mėnesius, du kartus dienoje, namų sąlygomis ploviau drenos vietoje atsiradusį pūlinį. Keičiau tvarsčius. Utenos ligoninės gydytojų gydymas gerų rezultatų nedavė. Teko kreiptis į Kauno klinikas.
  7. 2015. 11. 19 – Radiologo konsultacija Kauno klinikose. Vykome į Kauno klinikas. Paskirta užkrėsto sąnario išėmimo operacija.
  8. 2015. 12.15 – 2015.12.29 – Kauno klinikos. 2015.12.16 – atlikta dešinio kelio sąnario endoprotezavimo operacija. Išimtas užkrėstas sąnario protezas, įdėtas laikinas gipsinis sąnario protezas. Trijų mėnesių gulimas lovos režimas. Vaikščioti uždrausta, nes sąnario protezas gipsinis, bet kada gali sutrūkti.
  9. 2016. 04. 19 – 2016. 04. 25 – Kauno klinikos. 2016. 04.20 – daryta dešinio kelio laikino protezo išėmimas, įdedant pastovų sąnario protezą.
  10. 2016. 04. 25 – 2016.04. 27 Utenos reabilitacijos skyrius. 2016. 04. 27 – 2016. 04. 28 iš reabilitacijos skyriaus perkelta į Utenos ligoninės terapijos 2 poskyrį, širdies priepuolis, reabilitacijos palatoje nualpo.
  11. 2016. 04 28 – 2016. 05. – gražinta į reabilitacijos skyrių.
  12. 2016 05.06 – 2016.05.12 – vėl kartojasi širdies priepuolis. Išvežta į Utenos ligoninės terapijos 1 poskyrį.
  13. 2018 metai gegužės mėnuo dešinio kelio protezo pūlinys. Gydoma ambulatoriškai, perrišimai du kartus dienoje daromi namuose. Perrišimus daro dukra.
  14. 2018 metai rugpjūtis, dešinio kelio protezo pūlinys. Gydoma ambulatoriškai, perrišimai du kartus dienoje daromi namuose. Perrišimus daro dukra.
  15. 2018 08 26 dešinio kelio kelio magnetinis rezonansas. Išvada – būklė po kelio sąnario endoprotezavimo. Komponentų rotacija gera. Matoma fistulė. Fistulės plotis – 5mm. Ties šlaunikaulio komponentu matoma osteolizė, kurios plotis – 5mm. Fistulė užsidarė. Šeimos gydytoja. B. Naumkinienė rašo siuntimą ortopedų konsultacijai. Vykstame į Kauno klinikas.
  16. 2018 11 28 – 2018 12 02 Kauno klinikos. Konsultuota dėl tolesnio gydymo. Kauno klinikų gydytojų konsiliumo išvada, didelio sudėtingumo operacija. Dešinio kelio užkrėsto protezo šalinimas, dešinio klubo šalinimas, dedant laikinus protezus. Infekcija išplitusi į šlaunikaulį. Arba dešinės kojos nupjovimas.
  17. 2019 01 10 – dešinio kelio pūlinys.

  Dešinio klubo sąnario operacija ir gydymas

  18. 2016.09.29 – 2016.10.04 dešinio klubo sąnario operacija. Dešinio klubo sąnario osteartrozė, III laipsnio koksartrozė – Pagrindinis bruožas patologija yra stiprus skausmas kuris apriboja sąnario mobilumą, todėl žymiai sumažina paciento gyvenimo kokybę. Koksartrozė sukelia klubo sąnario sunaikinimą, todėl trumpėja galūnė, pasikeitus eisena, atrofija sėdmenų ir šlaunų raumenų.
  19. 2016-10-04 – 2016 – 10-22 Utenos reabilitacijos skyrius. Grįžus iš reabilitacijos, registravomės , vykome konsultacijai į Kauno klinikas. Sekantis vizitas numatytas rugsėjo mėnesiui, praėjus metams po operacijos.

  Pagarbiai dukra Daiva Pilkauskaitė

  • LZNS

   Jeigu šeimos gydytoja teigia, kad neturi ką parašyti išvadoje teikiant dokumentus priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinei kompensacijai tai siūlome kuo greičiau atsisakyti šios gydytojos paslaugų ir persiregistruoti pas kitą gydytoją.

 63. Audra

  Tvui nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.2018 gruodžio men.gautas atsakymas iš NDNTAr del išmokos dar reikia kreiptis į sodrą ?SEniunijoje paaiškino,kad išmoka nebus mokama kol nebus sutvarkyti dokumentai SODROJE.Ačiū

  • LZNS

   Įstatyme nėra nurodyta, kad norint gauti priežiūros pagalbos išmoką iš pradžių turi būti sutvarkyti dokumentai Sodroje. Tai yra dvi skirtingos išmokos, kurios tarpusavyje nėra susijusios. Siūlytume jums kreiptis į Savivaldybės socialinį paramos skyrių dėl susidariusios problemos.

 64. Asta

  Laba diena, noriu pasiteirauti, mamai (78m) atlikta klubo sanario protezavimo operacija, po kurios ji vaiksto tik su ramentais, todel jai reikalinga nuolatine slauga ir prieziura, ar priklauso man, (esu dukra) slaugos ismokos? ir kur tureciau kreiptis del ju?. Aciu.

  • LZNS

   Jums kaip dukrai jokios spec. poreikių išmokos nebus mokamos. Slaugos ar priežiūros pagalbos išmokos mokamos asmeniui, kuriam jos yra skiriamos. Kad būtų skiriama viena iš išmokų reikia pirmiausia kreiptis pas šeimos gydytoją, kad jis parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 65. Daiva

  Ačiū už atsakymą.

  Persirašius pas kitą gydytoją gydymo ratas iš naujo, naujai persirašius gydytojas nežinos visos gydymo eigos, paciento kortelė su tyrimais lieka pas gydytoją kuris gydė , nes mes esame ne miesto gyventojai, o rajono gyventojai, mūsų šeimos gydytojos kabinetas miestelyje. Persirašius tektu vykti net 12 km iki kito gydytojo.

  Jei teisingai supratau mamai priklauso Priežiūros {pagalbos} išlaidų tikslinei kompensacijai.

  Pagarbiai Daiva P.

  • LZNS

   Paciento kortelė su tyrimais nelieka pas gydytoją, o keliauja paskui pacientą (ji per 14 dienų yra persiunčiama į kitą gydymo įstaigą į kurią persiregistruoja pacientas).
   Jeigu nenorite persiregistruoti pas kitą gydytoją, tai kreipkitės į esamos gydymo įstaigos administraciją ir parašykite prašymą, kad būtų parengti dokumentai nustatyti specialiuosius poreikius. Jie jums privalės arba parengti dokumentus arba atsakyti kodėl jų nerengia.
   Taip pat galite pasikreipti į Sveikatos apsaugos ministeriją, bet tolimesnis bendravimas su tokiu gydytoju manu bus nebeįmanomas.

 66. Daiva

  Ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalams šeimos gydytojos vyras.

  Nebent kreiptis pas direktoriaus pavaduotoją slaugai.

  Pagarbiai Daiva P.

 67. elygax

  Sveiki. Priežiuros tikslinė kompensacija galioja iki 2019,02,14 jei pavėluosiu priduoti dokumentus i NDNT iki tos dienos, ir man nustatys vėliau tarkim nuo kovo 1 d, tai už laikotarpi nuo 02,14 iki 03,01 pinigų negausių?

  • LZNS

   Prašyme nurodykite, kad prašote nustatyti specialiuosius poreikius nuo 2019,02,14. Ir išduotame dokumente bus nurodyta, kad spec. poreikiai jums nustatyti nuo tos datos.

 68. Rimvydas

  Laba diena, vaikui 5 metų, nustatytas pakartotinis vidutinis neigalumas. jo terminas 2018-12-28 – 2020-12 27, Specialiųjų ugdymosi poreikių koeficientas – 0,8.Specialieji poreikiai nenustatyti nes neatiko vertinimo kriterijų, ar priklauso kompensacija už priežiūrą?, pagal įstatymą apačioje, nereikia nustatyti spec poreikių kompensacijai gauti, ar gerai viską suprantu?

  Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams invalidams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatyto invalidumo arba neįgalumo lygio termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį. Šiuo atveju priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia arba sunkus neįgalumo lygis, yra 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (114 EUR), o ši kompensacija vaikams, kuriems nustatyta vidutinė negalia arba vidutinis neįgalumo lygis, – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (57 EUR).

  • LZNS

   Jeigu neatitiko kriterijų nustatyti specialiusius poreikius tai ir išmokos nėra mokamos.
   Jūsų citata „Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams invalidams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d.“ yra skiriama tiems vaikams kam iki 2018-12-31 buvo nustatytas priežiūros pagalbos spec. poreikis ir nurodoma, kad pasikeitus spec. poreikių nustatymo tvarkai per nauja jų nustatinėti nereikės ir išmokos bus mokamos kaip ir ankčiau.

 69. Daiva

  Norejau pasiteirauti ar galima gauti prieziuros ismoka su diagnoze f20?

  • LZNS

   Apraše nėra nurodyta tokia diagnozė.

 70. Rūta

  Sveiki.As jau pasiklydau istatymuose.Gruodzio men 7d buvo nustatyta mamai prieziura,kas atitinka 56e kompensacijos.As nesutikau,kadangi mamai 92 ir reikalinga visiska slauga.Iki jos mums truko 1 balo.Parasiau apskundima i Vilniu.Deja,jokios komisijos musu netikrino ir liko prie tos pacios prieziuros.Taciau,matau,kad pasikeite lygiai ir atitinkamai kompensacijos.Klausimas,ar vel viska tvarkytis is naujo?Ar automatiskai pinigine israiska nesusitvarkys.?

  • LZNS

   Kam specialieji poreikiai nustatyti iki 2018-12-31 lieka tokie išmokų dydžiai kurie buvo nustatyti iki įsigaliojus naujai įstatymo redakcijai.
   Jeigu norite, kad spec. poreikiai būtų peržiūrėti iš naujo pagal naują tvarką, reikia tvarkyti visus dokumentus iš naujo.

 71. Giedre

  Sveiki.mano senenoliai jau virs 80 metu.senelis invalido vezimeli amputuota koja.senele dar vaiksto dar prisiziuri bet jau irgi bijo kad eidama neisvirstu svaigsta galva ne viena karta iskrito is lovos.norejau paklaust del slaugos prieziuros.esu Ju anuke noreciau priziuret ar galiu kur rasyt prasyma ir kur tiksliai dabar kreiptis

  • LZNS

   Dėl specialių poreikių nustatymo reikia iš pradžių kreiptis pas šeimos gydytoją. Jis, įvertinęs esamus sveikatos sutrikimus, pasakys ar gali būti nustatyti spec. poreikiai.

 72. Judita

  Mamai 2019-04-01 sukaks 86m.Dabar situacija po kojos luzio(plokstele šlaunikaulyje),sugije(pagal rentgeno nuotraukas),bet vaikščioti negali del abieju keliu susidevejusiu sanariu.Naudojasi visa laika neįgaliojo vežimėliu,i kuri siaip ne taip atsiseda pati.Abieju kelio sanario protezavimo atsisako,motyvuodama didelia baime operacijoms.Ar jai priklausytu kokia nors prieziuros išmoka?

  • LZNS

   Kreipkitės pas šeimos gydytoją ir jis pasakys ar gali rengti dokumentus dėl specialių poreikių nustatymo.

 73. Natalija

  Sveiki, ar spec poreikių kompensacijos išmoka yra automatiškai priskiriama prie neįgaliojo pensijos ar reikia atskirai kažkur kreiptis? Jei prašymą dėl pensijos Sodrai pateiksiu internetu ar jie ”matys” ir išvadas dėl spec poreikų? Ačiū.

  • LZNS

   Spec. poreikių išmokas moka savivaldybės socialinis paramos skyrius. Todėl jiems reikia pristatyti dokumentus, kad jums nustatyti specialieji poreikiai ir parašyti prašymą, kad būtų pradėtas mokėjimas.

 74. Marija

  Sveiki, 73 m. vyrui prieš 3 metus (2015.lapkritį) dėl arterijų trombozės amputuota koja aukščiau kelio sąnario. Antrajai kojai vidutinio sunkumo išemija. Prieš 4 m. (2014 m. sausį) dėl karcinomos pašalinta dalis plaučio, šiuo metu vėžys remisijos stadijoje. Yra širdies nepakankamumas III stadijos, hipertenzija. Į NDNT dėl spec.poreikių nustatymo kreipėmės 2016 sausį. Remiantis 2005-05-04 gavome pažymą dėl lengvojo automobilio įsigijimo (tai ir padarėme), o specialieji poreikiai esą nepriklauso. Apskundę Klaipėdos NDNT sprendimą respublikinei NDNT, gavome Transporto išlaidų kompensaciją 9,5 euro. Spec.poreikiai nenustatomi, nes šeimos gydytoja surašė 65 b. pagal Bartelio indeksą. Rajono savivaldybėje didelius spec.poreikius nustatė, remiantis 2007-11-16 įsakymu Nr. A1-316., bet pagalbos (priežiūros) kompensacijos nepaskyrė, nes spec. poreikių nenustatė NDNT.
  Persirašėme pas kitą šeimos gydytoją, jis surašė dokumentus į NDNT iš naujo. Remiantis naujuoju Įsakymu A1-765/V-1530, nustatytas antrojo lygio nuolatinės pagalbos (priežiūros) poreikis ir dar pridėtas žodelis Nedidelių. Rajono soc.paramos skyriuje man paaiškino, kad reikėtų atšaukti 2016 m. savivaldybės sprendimą dėl didelių spec.poreikių. Iš rajono SODROS skyriaus gavome pranešimą, kad nebebus mokama transporto išlaidų kompensacija, nes tai nusprendė NDNT. Perskaičius tą naująjį įsakymą, supratau, kad šios išmokos mokėjimo nutraukti negalėtų, jei jis buvo nustatytas neterminuotai.
  Gal galite padėti susigaudyti šioje dokumentų raizgalynėje. Norėtume skųstis NDNT direktoriui, nes mūsų manymu ir dėl antros kojos vidutinio sunkumo išemijos II B stadijoje galėjo būti paskirtas pirmojo lygio specialusis priežiūros pagalbos poreikis, bet bijome, kad apsiskundus netektume ir gautojo poreikio. Be to, ar tikrai soc. paramos skyrius teisingai traktuoja jo poreikius iš didelių į nedidelių. Koja juk neataugo. Gal tai dėl klausimyno, kurį vertintojas surašė, remdamasis savo nuomone, bet pasirašyti vis tik pateikė, nepaaiškindamas ką ten surašė.
  Dėkoju,

  • LZNS

   1. Nuo 2019-01-01 asmenims, kuriems iš naujo nustatomi specialieji poreikiai, transporto išlaidų kompensacijos nebemokamos, nes nuo šių metų toks specialusis poreikis jau niekam nebe nustatomas. Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas nebūtų nustrauktas ir mokamas neterminuotai jeigu iš naujo nenustatinėtumėt specialių poreikių.

 75. Ieva

  Sveiki. Mama priziuri teti, susitvarkiusi pilna slauga. Tetis po insulto jau 12m., visiskai pats neapsitarnauja. Jei teti isveztume i mokamus slaugos namus kas „nutiktu“ gaunamiems slaugos pinigeliams? Valstybe juos is mamos/tecio atimtu? O gal tiesiogiai pervestu tai slaugos istaigai kur tetis guletu? Nes juk logiskai kazkam jie turi atitekti, nes kazkas ji slaugys-slaugos istaiga arba mama.

  • LZNS

   Slaugos išmokos nemokamos tuo laikotarpiu kai asmuo yra slaugos ligoninėje. Kai asmuo grįš namo, mokėjimas bus atnaujintas. Slaugos pinigai tiesiogiai nėra pervedami slaugos ligoninei, nes ligoninių išlaidos yra apmokamos iš Ligonių kasų biudžeto, o slaugos išmokos iš savivaldybėms skirtų lėšų.

 76. Irma

  Sveiki, auginu du vaikučius 7 ir 6 metukų, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas. Diagnozė F84. Šiai dienai gaunami priežiūros pinigėliai 57eur.Ar mums priklauso didesnė suma pagal naują įstatymą?

  • LZNS

   Asmenims, kuriems priežiūros (pagalbos) specialusis poreikis buvo nustatytas iki 2018-12-31, mokamos tokio dydžio išmokos kokio buvo nustatytos iki naujo įstatymo įsigaliojimo. Didesnės išmokos būtų mokamos tik tuo atveju, jeigu iš naujo nustatytumėt specialiuosius poreikius.

 77. Rita

  Sveiki, specialieji poreikiai nustatyti nuolatiniam neterminuotam laikotarpiui. Ar tokiu atveju irgi reikia vėl rinkti dokumentus specialių poreikių nustatymui, norint gauti padidėjusią išmoką?

 78. Anzelika

  Sveiki, tevuj 72 metai turi nedarbinguma 80% kas menesi turi vaziuoti i poliklinika duoti kraujo tyrimams del kresejimo, turi soc poreikiu neterminuotam laikotarpiui. Noriu paklaust ar jam nepriklauso kraujo tyrimus paimti namuose, ar ji kas menesi reikia vezti patiems? Ačiu

  • LZNS

   PAGAL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠĄ, paslaugas namuose gali gauti asmenys, kuriems:
   1. nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (pateikta galiojanti specialiųjų poreikių nustatymo (toliau – SP) pažyma iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT);
   2. nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis su dideliais specialiaisiais poreikiais (pateikti galiojanti SP pažyma iš NDNT ir neįgaliojo pažymėjimas, kuriame nurodyti dideli specialieji poreikiai).
   Pasiteiraukite pas šeimos gydytoją ar jūsų gydymo įstaigoje yra teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose ar galbūt yra kitos programos pagal kurias asmeniui galėtų paimti kraują namuose.

 79. Vida

  Labadiena ,mamai 85 metai gyvena viena kaime ,ar jei priklauso kokios socealines pagalbos ,transportas pas gydytoja nes autobusai retai vaziuoja o iki stoteles 1kilometras eiti .Aciu

  • LZNS

   Siūlome kreiptis į Savivaldybės Socialinį paramos skyrių dėl socialinių paslaugų teikimo namuose. Jums išaiškins kokios yra sąlygos ir galimybės gauti įvairias paslaugas.

 80. Ruta

  Sveiki, kur reikia kreiptis jai pastebi kad globeja ima pinigus uz slaugoma ligoni, bet jo visiskai neprižiūri jis protiskai neygalus kam galima pranest

  • LZNS

   Pranešti reikia socialiniam paramos skyriui. Jie vykdo priežiūra kaip naudojamos specialiųjų poreikių išmokos. Ir jeigu jos naudojamos netikslingai, nutraukia jų mokėjimą ir asmeniui skiria paslaugas.

 81. N

  Sveiki,

  Seneliui (pensininkas) prieš porą dienų amputavo koją visiškai. Gyvena bute 3iame aukšte, norėčiau pasidomėti nuo ko pradėti tvarkytis visą popierizmą dėl kompensacijos jei tokia įmanoma, slauga, reabilitacija ir panašūs dalykai. Ačiū labai

  • LZNS

   Dėl reabilitacijos skyrimo reikia kalbėti su gydančiu gydytoju, nes iš ligoninės tiesiai į reabilitaciją galima važiuoti.
   Specialieji poreikiai galės būti nustatomi kai bus baigtas asmens gydymas, t.y. po ligoninės ir reabilitacijos. Reiks kreiptis pas šeimos gydytoją, kad parengtų dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą kuri nustatys slaugą arba priežiūrą pagalbą.
   Kompensacinę techniką (neįgaliojo vežimėlius, tualetines kėdes ir panašius dalykus) skiria techninės pagalbos neįgaliesiems centras (http://www.tpnc.lt/index.php/lt/apie-tpnc/struktura-ir-kontaktai/viesuju-paslaugu-teikimo-skyriaus-kontaktai-ir-darbo-laikas/)

 82. Audronė

  Sveiki, rašau dar kartą, nes dingo mano užklausimas.
  Mano anūkei 3 metukai. Antrą kartą, tai yra datai nuo 2018-12-07 buvo atliekamas pakartotinas neįgalumo nustatymas iki 2034-04-22 (TLK-10-AM H90.3 Kurtumas. Vėl nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. Niekas lygtai nepasikeitė, bet nutrauktas tikslinės kompensacijos mokėjimas 57 Eur. Ko mums trūksta susitvarkyti, kad ją gauti. Skaitom įstatymą, matom, kad kam nustatytas iki 2018.12.31 niekas nesikeičia, tai kodėl mums nutraukė ir nieko nepaaiškino, o traktuoja kad nuo 2019.01.01 pasikeitė įstatymas. Gal papildomai dar kažko reiktų? Kur mums kreiptis?
  Toliau dar, pamiršau paminėti, kad PAGRINDAS:neįgalumo lygio vertinimo aktas 2018-12-14 dienai. O mums Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba sako, kad pažyma išduota 2019-01-06 ir traktuoja kaip 2019 nauji įstatymai. Bet tada pagal 2019 metų iki 4 metukų vertinimas būtų 1. Kaip ir kur mums rasti teisybę ir susitvarkyti reikalingus dokumentus? Padėkite išsiaiškinti, kas ir kaip mums priklauso? Dėkui

  • LZNS

   Išduotoje pažymoje nuo kurios datos parašyta, kad nustatytas neįgalumo lygis?

 83. Audronė

  Sveiki. VŠĮ Šeškinės poliklinikos pagrindas 2018-12-14 d. Nr. 4020-pakartotinas, o ankstesnis iki 2018-12-07 d., kur buvo nustatytas vidutinis neįgalumas ir mokėjo (priežiūros) pagalbos išlaidų kompensaciją. Pratęsimo sprendimas NDNT priimtas 2019-01-04d. Jau supratau, kad pataikėm įsigaliojus naujiems įstatymams, kur kurčiam vaikučiui (3 metukai) nepriklauso priežiūros kompensacija. Gaila. Niekas neperspėjo nei Kurčiųjų bendrijos, nei mūsų, kad gali keistis pašalpų gavimo tvarka.. Mes dokumentus sutvarkėm iki 2018-12-07d., kaip ir priklausė pratęsimui. O kad dokumentai keliavo ilgai ir per tai mes nukentėjom (kam buvo nustatyta iki 2018.12.31 d., nieks nesikeis). Gaunasi didelė skriauda. Niekas nesiteikia perspėti, nei paaiškinti, O jau spauda kaip giria naujus įstatymus, kaip palengvės invalidams gyvenimas. Tyčiojamasi ir morališkai ir finansiškai.

  • LZNS

   Šiuo metu specialiųjų poreikių nustatymo tvarkos aprašas jau yra keičiamas sulaukus daug nusiskundimų. Artimiausiu metu turėtų būti patvirtinti jo pakeitimai ir tikėtina, kad galėsite nustatyti specialiuosius poreikius.

 84. Stase radaviciene

  esu 68 m jau apie 20 metu turiu 60 procentu nedarbinguma ‘ vidutinis’ ir kas 2 metus vaziuodavau i NDNT kad gauciau automobilio statymo neigaliuju vietoje kortele nes pati vairuoju automobili, pirktas is santaupu ir skirdavo 9.5 eurus pravaziavimo islaidas jos baigesi 2019-04-03 ir kreipiaus pas seimos gydytoja kad paruostu naujai dokumentus tai mane infarmavo kad pasikeite istatymas ir man nebepriklauso niekas, Yra pakeisti abu klubu sanariai ,keitimo stadijoje abu kelenai ,o stuburas is vis kaip Kauno neurochirurgas B.Spakauskas yra pasakes o stuburu dar nekeiciam ten tiek visko ir isvarzu ir t,t, judu i parduotuve su masina o parduotuvej su ramentais be ramentu pakrypuoju 10 metru ir turiu arba gult arba sest nes baisus skausmas pjauna nugara ir kojas Apie kitas ligas nerasysius nes tai nejudejimo ligos ,Esu nepasiduodantis zmogus puoliau i kompa ieskoti kas cia nutiko kad niekas nebepriklauso tai sujudinau siek tiek vandenis kad kurie paskaitytu istatymus tai surase daug popieriu nors neklause kaip apsiaunu batus nors maciau prirasyta daug lenteliu su ivairiais skaiciais nieko nesupratau ka reiskia ir koks bus atsakymas is Vilniaus NDNT nes sake kad Taurages NDNT sius i Vilniu ir po 2 savaiciu gausiu atsakyma noreciau isgirst ir jusu nuomone .bet kas idomiausia kad niekam neidomus tas sukrioses zmogelis pasako ir dar pakeltu tonu is vis ko tu cia nori lyg prasytumem is ju asmenines kisenes ,kur nusiritom…

 85. Rima

  Sūnui 18m, nustatyta specialieji poreikiai,galimybė gauti automobilio pirkimui kompensaciją.Kieno vardu turi būti registruotas perkamas automobilis,kur dėl to kreiptis

  • LZNS

   1. Ar sūnui nustatytas lengvojo automobilio įsigijimo specialusis poreikis?
   2. Ar sūnui iki 18 metų buvo nustatyta slauga ir suėjus 18 metų slauga nustatyta pakartotinai?

 86. Rima

  Taip nustatytas lengvojo automobilio įsigijimo poreikis.Iki 18 metų taip pat nistatyta slauga,buvo galimybė gauti kompensaciiją perkant automobilį,dabar nustatė pakartotinai?

 87. Sonata

  Laba diena. Noriu pasiteirauti, nes niekur nerandu informacijos.
  Sūnui 20 metų (ir vaikystėje ir nuo 18 metų nustatyta slauga).
  Esu dirbanti mama, tačiau kol vaikui nebuvo sukakę 18 metų darbdavys suteikdavo 1 papildomą dieną per mėnesį.
  Ar nepriklauso tokia diena, kai vaikui 20 metų? Ar yra įstatymu numatyta? Ar nebepriklauso?

  • LZNS

   Lengvatos dėl papildomų laisvų dienų prižiūrint suaugusius asmenis su negalia įstatymuose nėra numatyta. Ši lengvata yra taikoma tik turint vaikus su negalia.

 88. Audronė

  Sveiki,gavau gydytojo dokumentus mamos 83 m.spec.porikiams nustatyti pagal gyvenamają vietą Kaune arba Marijampolėje,tačiau šiuo metu ji gyvena pas mane Vilniuje,ar galima poreikius nustatyti Vilniuje jeigu jos deklaruota vieta Vilkaviškyje?Ar galiu dalyvauti komisijoje be mamos,jeigu turiu notaro patvirtintą įgaliojimą atstovauti visose medicinos įsraigose ir NTD.Ačiū.

  • LZNS

   Vilniaus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba tel.: (8 5) 233 3320.
   Paskambinkite ir pasiteiraukite ar jie galės jus priimti ir kokios bus įvertinimo sąlygos.

 89. Neringa Bagdoniene

  Laba diena. Turiu sunu, turinti protini atsilikima . Po paskutinio intelekto tyrimo , jo IQ 57, verbalinis IQ 51, neverbalinis IQ 70, nors as visiskai nesutinku, bet rezultatai tokie. Tesimo psichiatrijos ekspertu pripazintas neveiksniu ir globa paskirta , kaip ir buvo nuo gimimo, mamai. Gimus vaikui, baigesi mano karjera, nutruko darbo stazas. Begant laikui, susikuriau darbo prisiderinant prie vaiko poreikiu. Dirbu su verslo liudijimu, stazas neina. Dabar jam 19. Pagal straipsni suprantu, kad turint toki IQ , prieziura nepriklauso? Ar man reikia kreiptis i kita psichologa, kad butu atliktas dar karta IQ? Prie protinio atsilikimo jis turi ir misru cerebrini paralyziu.

  • LZNS

   Jeigu specialieji poreikiai nepriklauso pagal IQ, tai gal priklauso pagal cerebrinio paralyžiaus sukeltus sveikatos sutrikimus. Pasitarkite su šeimos gydytoju.

 90. Sigita

  Laba diena. Mano tevui buvo nustatytas : pirmojo lygio specialusis nuolatines prieziuros (pagalbos) poreikis.

  Kur dabar mums kreiptis toliau, kad mama butu irasyta kaip ji priziurintis asmuo?

  • LZNS

   Norėdami, kad jūsų mama būtų įrašyta kaip asmenį prižiūrintis asmuo reikia kreiptis į teismą dėl globos arba rūpybos nustatymo.

 91. Vaiva

  Laba diena. Mano vyrui 2017-06-20 ( terminas iki 2019-06-20) buvo suteikta priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija (112 eurų), nustatytas 15% darbingumas. 2018-06 sukako pensijinis amžius. Dabar gauna invalidumo pensiją (ji didesne) ir 114 eurų. Negaliu dirbti, slaugau vyrą. Ar pagal naujus įstatymus galėčiau būti drausta soc. draudimu valstybės lėšomis ir kokia suma jam priklausys, jei NDNT vėl nustatys priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją? Ačiū

  • LZNS

   Valstybiniu socialiniu pensijų draudimu bei nedarbo socialiniu draudimu draudžiami globėjai ir rūpintojai, kurie prižiūri neįgaliuosius kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nepasibaigęs visiškos negalios invalidumo terminas. Kadangi jūsų vyrui nustatyta priežiūra pagalba, jūs negalite būti drausta. Lygtais ketinama keisti šią nuostatą, bet kada ji įsigalios dar nėra aišku.
   Išmokų dydžiai:
   – asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (1,1 x 114 EUR =125,40 EUR);
   – asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (0,6 x 114 EUR =68,40 EUR).

 92. Vidas

  Sveiki mano sunui 20m ir pripazino 1 tipo cukrini diabeta, norejau suzinoti ar jam priklauso materialine parama ?

  • LZNS

   Dėl darbingumo lygio nustatymo reikia kreiptis pas šeimos gydytoją. Tik ji gali pasakyti ar gali būti nustatytas darbingumo lygis.
   Dėl materialinės paramos galima bandyti kreiptis į socialinį paramos skyrių pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

 93. Rita

  Sveiki. Mamai amputuota koja virš kelio. Kreipėmės į NDNT dėl spec.poreikių nustatymo. Gavome neigiamą atsakymą. Nors apklausęs darbuotojas teigė kad priklauso transporto išlaidos.

  • LZNS

   Nuo 2019 metų transporto išlaidų specialusis poreikis nebe nustatomas, darbuotojas kažką supainiojo. Tai ar jūs kreipėtės 2018 ar 2019 metais?

 94. Kristina

  Laba diena globoju vaika su dauno sidromu jam 8metai ir mum nenustate nuolatines prieziuros nustatytas35balu bazinis neigalumo lygis

  • LZNS

   Negalime pasakyti kodėl jums nenustatė spec. poreikių, bet bazinis neįgalumo lygis neįtakoja spec. poreikių nustatymo, naudojama specialių poreikių bazė. Siūlytume apskųsti priimtą sprendimą nenustatyti specialiųjų poreikių. Apskundimo tvarka ir prašymo forma: http://www.ndnt.lt/index.php?-1733374776

 95. Laura

  Sveiki. Dukrai yra 15 metų balandžio 3d. buvo pratestas neįgalumas vidutinis. Ar priklauso man už vaiko priežiūra 57€, nes dabar jau nebegauname. Ačiū

  • LZNS

   Nuo 2019-01-01 pasikeitė specialių poreikių nustatymo tvarka vaikams. Kad būtų mokamos priežiūros pagalbos arba slaugos išmokos reikia kreiptis į NDNT, kad būtų nustatyti specialieji poreikiai. Tai galima buvo atlikti kai buvo nustatinėjamas neįgalumo lygis.

 96. Jūratė

  Sveiki. Mociutei 90 metu. Pries kelias dienas susilauze koja. Dare operacija. Manom is patalo nebepakils nors pries tai vaiksciojo ir pati dar galejo savim pasirūpinti. Siai dienai jau pati net nebepavalgo. Ar gaautumem kazka.

 97. asta

  asta 2019 bir 03 Nuo vaikystes esu paralyzuotas .Buvo nustatyta 35 proc darbingumo lygis.Esu sunkiai judantis ,todel paprastu invalid vezimeliu naudotis negaliu,pablogejus sveikatai.Neseniai gulejau ligonineje ir nustate specialiuosius poreikius ,nuolatine slauga.Man 60 metu atsibodo buti kambaryje. Noreciau elektrinio invalid vezimelio isvaziuoti I lauka. Kai man nustatyta slauga ar priklauso elektrinis invalid vezimelis,pagerinti gyvenima.Is anksto dekoju uz paaiskinima.

  • LZNS

   Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė): labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, esant abiejų rankų funkcijos pakenkimui.
   Jeigu jūsų sveikatos sutrikimai atitinka nurodytą kriterijų tai reiktų kreiptis pas asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją, kuris pateiks jums išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a). Šį išrašą reiks pateikti techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, kuris yra atsakingas už neįgaliųjų aprūpinimą elektriniais vežimėliais.

 98. ROMUALDAS

  Laba diena.Mums yra nustatytas spec.nuolatinės slaugos porekis.Gulint slaugos ligoninėje išmoka nutraukiama.
  Ar sauskelnes, reikia pirkt patiems,ar juos parūpina slaug.ligoninė(valstybė)?

  • LZNS

   Sauskelnėmis privalo pasirūpinti gydymo įstaiga.

 99. Laura

  Sveiki.
  Mums nustatytas darbingumas 35% , negalia raumenu miopatija, nustatytas slaugos poreikis, kur mums reiketu kreiptis del slaugos poreikio?

  • LZNS

   Jeigu yra nustatytas specialusis slaugos poreikis, reikia kreiptis į Socialinį paramos skyrių ir pateikti prašymą, kad būtų mokamos išmokos.

 100. Ona Pivorienė

  Laba diena,
  Esu pensijinio amžiaus-73 metai.Š.m. Šiaulių NDNT-2019-05-09d. Nr.STS-1434 nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis (.Prieš tai turėjau didelius spec. poreikius neterminuotai). Pagal tlk-10-AM nurodytomis diagnozėmis FO1.8. Kita kraujagyslinė demencija ir organizmo funkcijų sutrikimais, nustatytas 20 balų bazinis funkcionavimo lygmuo. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną (Tvark.apr. 2pried.) įvertintas 81 balu, koeficientas-0.7. Bazinis funkcionavim. x iš savarankiškumo koefeciento gautas 14 balų ir Tvarkos apraš. 16.3.1. papunkčiu nustatytas aukščiau minėti pirmojo lygio spec. nuolatinės slaugos poreikis. Padėkite susigaudyti toje rašliavoje kiek turiu gauti pinigėlių, nes jau praktiškai nebevaikštau-lovos rėžime esu, nebeapsitarnauju visiškai ir kitur. Juk kasmet ligų daugėja, o kompensacija liko ta pati, didėja net nekompensuojami brangi kraują skystitantys vaistai ir pan.. Ačiū už atsakymą. Pagarbiai Ona Pivorienė Tel.860543827

  • LZNS

   Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, mokama 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio išmoka, kas sudaro 296,40 EUR

 101. Vida

  Laba diena, po pakartotinio spec.poreikių vertinimo mano mamai (92 m.) nuo 2019-05-06 iki neterminuotai nustatytas I-ojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis (sprendimas priimtas 2019-06-13). Nuo kurios datos turi būti pradėta mokėti tikslinė kompensacija/išmoka?

  Pagarbiai
  Dukra Vida

  • LZNS

   Kai kreipsitės į socialinį paramos skyrių ir rašysite prašymą dėl išmokos mokėjimo, nurodykite, kad prašote mokėti išmokas nuo 2019-05-06. T. y. nuo tos datos kai buvo nustatytas spec. poreikis.

 102. A.K.

  Labai atsiprašau pamiršau paminėti aukščiau esančiame rašte: Vaikystėje po karo turėta galvos trauma, operuota Liepojoje labai daug metų atgal, likęs kaktoj gilus randas. Pamiršau paminėti, kad man siūstoje iš NDNT pažymoje 2019-05-09 Nr. 1435 nuo 2019-04-30 iki neterminuotai nustatė didelių spec. poreikių lygį. O kitoj pažymoje Nr 1434, 2019-05-09 rašo, kad nustatytas pimojo lygio spec. nuolatinės slaugos poreikis nuo 2019-04-30. Paaiškinkite kuria pažyma tikėti. Iš viso atliktos 9 operacijos, be to statytas širdies stimuliatorius. Pastoviai naudoju nekompensuojama vaistą „Pradaxa“ trobams skystinti. Vaistams išleidžiu 200 Eur. per mėnesį.
  Pagarbiai O.P sesuo A.K.

  • LZNS

   Jums reikia tikėti abiem pažymom.
   Darbingumo lygis nustatomas darbingo amžiaus asmenims, o specialiųjų poreikių lygis nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių. Specialių poreikių lygio nustatymas išsaugo jums kaip neįgaliajai priklausančias lengvatas (pvz. transporto nuolaidas). Specialių poreikių lygio nustatymas papildomų išmokų nesuteikia.
   Specialieji poreikiai nustatomi kai asmeniui yra tokie sveikatos sutrikimai, kai žmogui reikalinga pagalba arba slauga. Pažymoje nurodoma, kad nustatytas pirmojo lygio spec. nuolatinės slaugos poreikis, kas reiškia, kad kas mėnesį turite gauti 296,40 EUR išmoką. Kad ją gauti reikia iš NDNT gautus dokumentus pateikti socialinės paramos skyriui.

 103. Oksana

  Labadena su vidutine neigalumo grupe vaikui ar priklauso preziura?

  • LZNS

   Nuo 2019.01.01 vaikui priežiūros pagalbos ar slaugos poreikis nustatomas ne priklausomai nuo neįgalumo lygio, o nuo priežiūros poreikio. Norint, kad vaikui būtų nustatyti specialieji poreikiai reikia kreiptis į NDNT lygiai taip pat kaip ir kreipiantis dėl neįgalumo lygio nustatymo. Neįgalumo lygis ir spec. poreikiai gali būti nustatyti vienu metu.

 104. Indra

  Sveiki, paaiškinkite, kaip vertinamas nustatant spec. nuolatinį priežiūros poreikis, jei įstatymuose aiškinama, kad vienas iš tokių poreikių yra, jei asmeniui reikalinga nuolatinė technikos pagalbos priemonė (PVZ klausos aparatai), ir klausimyne atsakant į klausimus, pažymima, kad yra savarankiškas, bet reikalinga pastovi techninės pagalbos priemonė ir kartais reikalinga kito asmens pagalba (vaikui 10 metų, be klausos aparatų negirdi, labai žymus klausos sutrikimas, nustatytas nuo gimimo). O kitoje vietoje aiškinama, kad nustatant I ar II lygio spec. nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį tikslinė kompensacija skiriama, kai asmeniui reikalinga 3, 4-5 val nuolatinė kito asmens priežiūra. Ar priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas tik pagal tai, kiek reikia kito asmens pagalbos ar ir kiek reikia techninių pagalbinių priemonių ? Neįgalus vaikas gauna 57 eurus tikslinę kompensaciją, manau, kad jam priklausytų daugiau, tad norėčiau kreiptis, kad nustatytų ar priklauso daugiau. Ar nebus taip, kad kreipiantis pakartotinai, gali atimti ir turimą kompensaciją, jei nustatytų, kad nepriklauso ? Pagal Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną vaikas surenka 33 balus, kurio koeficientas 1,1. Ar galite atsakyti, preliminariai koks jam būtų nustatytas priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos dydis ?

  • LZNS

   Nustatant specialiuosius poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiajam poreikiui.
   1. bazinis funkcionavimo lygmuo – gali būti 30 (nes nurodėte, kad vaikas naudoja klausos aparatą)(apraše nurodoma, kad 30 balų skiriama jeigu: Vaikas iki 18 metų amžiaus, kai nustatytas visiškas kurtumas (> 90 dB), labai žymus (71–90 dB) arba žymus (56–70 dB), arba vidutinis klausos sutrikimo laipsnis (41–55 dB), kai yra vidutinis arba žymus kalbos sutrikimas (pateikta gydytojo otorinolaringologo ir (arba) logopedo išvada)
   2. Jeigu priklauso 30 balų, tuomet jie dauginami ir jūsų nurodyto 1,1 koeficiento ir gauname 33 balus. 32, 33, 36 arba 40 balų yra antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
   Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (0,6 x 114 EUR =68,40 EUR).

 105. Renata

  Laba diena
  Sakykite prašau kodėl jei vaikus nustaytas neįgalumas sunkus iki 2018 12 30 tai už priežiūrą gauna 114 eurų, paimam kitą vaiką kuriam irgi nustatytas toks pats lygis ir tokie patys vertinimai, bet neįgalumas jau nustatytas 2019 m išmoka jau yra virš 200 eurų. Kur teisybė?

  • LZNS

   Vaikams, kuriems iki 2018 12 30 buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatyto invalidumo arba neįgalumo lygio termino pabaigos automatiškai buvo skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį. Šiuo atveju priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia arba sunkus neįgalumo lygis, yra 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (114 EUR).
   Nuo 2019 m. automatiškai specialieji poreikiai nėra skiriami, juos reikia nustatyti kaip neįgalumo lygį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje. Jūsų minimam kitam vaikui greičiausiai yra nustatyta II slauga kurios išmokos dydis siekia virš 200 eurų.
   Jeigu norite galite iš naujo kreiptis pas gydytoją, kad šis parengtų dokumentus dėl specialiųjų poreikių nustatymo į NDNT ir jums iš naujo nustatytų spec. poreikius.

 106. Oksana

  Labadena nustate vaikui vidutine grupe po 2019 01 01 o preziura ar specaleji poreikiai nenustate nes neatitiko kriteriju pasake bet vaikui reik alunga pagalba viresnio zmogaus ka dabar darit?

  • LZNS

   Nuo liepos mėnesio truputį padidėjo sąrašas kriterijų kuomet vaikams nustatomi specialieji poreikiai. Paskaitykite prašau juos. Galbūt jau atitiksite ir galėsite kreiptis dėl spec. poreikių nustatymo.

 107. Viktorija

  Laba diena sūnus turi F. 70.8ir F84.8 kuris nudtatytas2018.05.30 spec poreikių nenustatyti, vaikas nekalba mokykloje sunku nuolatos reikia suaugusiųjų priežiūros. Ar galima tom diagnozem kreiptis į NDNT? Ačiū. Tikslinę kompensaciją gaunu 57eurus. Ačiū už atsakymą

  • LZNS

   Jeigu gaunate 57 eurus, reiškia pagal sena aprašą jūsų vaikui nustatytas priežiūros pagalbos specialusis poreikis. Bet galite iš naujo kreiptis į NDNT dėl neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo, jeigu manote, kad tai yra reikalinga.
   Nuo 2019 metų pasikeitė specialių poreikių nustatymo aprašas. Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio
   pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašas. Pagal jūsų pateiktus duomenis jūsų vaikui galima būtų pritaikyti šiuos Bazinio funkcionavimo lygmens kriterijus:
   17. Sunkus įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F84), kai vertinant pagal CARS skalę nustatoma 37 ir daugiau balų arba pagal CARS2-HF (High Functioning) skalę – 34 ir daugiau balų (pateikta gydytojo psichiatro išvada) – 20 balų
   17.1. Vidutinis įvairiapusis raidos sutrikimas (kodas pagal TLK-10-AM – F84), kai vertinant pagal CARS skalę nustatoma 33–36 balai arba pagal CARS2-HF (High Functioning) skalę – 30–33 balai (pateikta gydytojo psichiatro išvada)- 30 balų;
   Priklausomai nuo to kiek balų bus surinkta bazinio funkcionavimo lygmens kriterijuose ir savarankiškumo gebėjimų klausimyne, gali būti nustatyta:
   – 9 arba 10 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
   – 11, 18 arba 20 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
   – 22, 27 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
   – 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

 108. Lina

  Sveiki, šiek tiek pasiklydom tarp išmokų dydžio. Jeigu NDNT Kauno skyrius nustatė, kad: „bazinio funkcionavimo lygmenį padauginus iš asmens savarankiškumo koeficiento, gauti 27 balai, ir vadovaujantis Tvarkos aprašo 16.3.3 papunkčiu nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nuo 2019.07.08 iki neterminuotai. Tai koks išmokos dydis priklauso? 57 e, ar 125? Iš anksto dėkoju už informaciją.

  • LZNS

   Jeigu specialieji poreikiai nustatyti po 2019.01.01, tai esant pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiui, mokama 125,40 EUR dydžio tikslinė išmoka.

 109. Gražvydas

  Sveiki,mano mamą73m.2012metais istiko insultas.Po gydymo stacionare ir reabilitacijos jai
  nustatytas DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIS.Gauna 56€soc.ismoka ir 9€ transporto išlaidoms.Kur man sužinoti kokio lygio pirmo ar antro yra jos poreikis.
  Dėl nuolatinės priežiūros dirbti ir palikti jos vienos negaliu.Straipsnyje SENATVĖS INDIKACIJOS- SPECIALIEJI POREIKIAI,kuris yra SAVAITES žurnale ( 2019.07.25 )yra tikslinių kompensacijų dydžių lentelė ir pagal gaunamas išmokas nesuprantu koks lygis yra mano mamos.
  Dėkui.

  • LZNS

   Jeigu gaunate 57 eurus, reiškia pagal sena aprašą jūsų mamai nustatytas priežiūros pagalbos specialusis poreikis. Iki 2019.0101 poreikių lygių nebuvo.
   Straipsnyje greičiausiai buvo pateiktos išmokų dydžių lentelė, kurioje nurodomos išmokos tiems, kuriems spec. poreikiai nustatyti po 2019.01.01 kai įsigaliojo naujas specialių poreikių nustatymo aprašas ir nauji išmokų dydžiai.

 110. Dalia

  Sveiki, mano mamai (87 m.)nustatytas 1 % regimumas, vaikšto sunkiai ir tik su vaikštyne, nes keistas kairio kelio sąnarys bei jau reikėtų keisti ir kitos kojos sąnarį, tačiau dėl silpnos širdies operacija negalima; nustatyta 2 stuburo išvaržos ir cista stubure, uodegikaulis pažeistas. Stuburo operacija negalima dėl amžiaus. Yra vieno peties nutrūkusi, o kito – įtrūkusi sausgyslės. Dėl to negali pilnai naudotis rankomis. Taip pat yra nustatytas širdies reumatas, ritmo sutrikimas, blogai dirba širdies vožtuvai. Dėl amžiaus blogai orientuojasi aplinkoje, negali pati pasiimti paskirtų vaistų, sutriko atmintis. Žodžiu, jai yra nustatyti dideli poreikiai ir ji nuo 2015 m.gauna spec. poreikiams pašalpą. Tačiau šiandien jai reikalinga nuolatinė pagalba, nes negali pasirūpinti savimi. Norėčiau sužinoti, ar jai gali skirti pašalpą nuolatinei globai? Ačiū

  • LZNS

   Jūsų nurodomu atveju reikia iš pradžių kreiptis į šeimos gydytoją, kad jis įvertintų ar pagal esamus sveikatos sutrikimus, gali būti nustatyto didesni specialieji poreikiai. Jeigu bus galima, tai jis parengs dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kur ir bus nustatyti specialieji poreikiai: slauga arba priežiūra pagalba.

 111. Albina

  Laba diena,
  nuo vaikystės gaunu šalpos pensija, darbingumo lygis 20 proc. ir priežiūros/pagalbos poreikis nustatytas iki pensijos. Man 26 metai. Jei rasčiau darbą, ar galiu dirbti visą dieną? Ar šalpos pensija ir priežiùros/ pagalbos išmoka toliau bus mokama?

  • LZNS

   Jeigu nuo vaikystės nepertraukiamai turite nustaytą neįgalumą, tai šalpos pensija nebus atimta jums pradėjus dirbti. Tikslinės kompensacijos taip pat bus mokamos. Dirnti galite visą darbo dieną, nebent dėl sveikatos būklės jums tai būtų uždrausta.

 112. Marija

  Laba diena, mamo mama 89 merų.Blogai mato vienos akies keistas lečiukas.bet operacija nepavyko viską mato per rūkąi , serga plaučių apstrukcine liga silpna širdis.,sunkiai paeina . Ar norint nustatyti spec.poreikių lygį reikia vežti maną ar pakaks dokumentų.

  • LZNS

   Galie pateikti dokumentus ir be mamos, jei komisijai kils neaiškumų gali atvykti į namus atlikti apžiūrą.
   NDNT teritoriniams skyriuje asmeniui dalyvaujant užpildomas asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas (kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas). Asmuo ir (ar) asmens atstovas parašu patvirtina, kad asmuo ir (ar) jo atstovas buvo supažindinti su darbingumo lygio nustatymo tvarka, klausimyno reikšme vertinant darbingumo lygį, taip pat patvirtina, kad susipažino su atsakymais į klausimyno klausimus ir klausimyno rezultatai jam yra žinomi. Po užpildytu klausimynu taip pat pasirašo ir klausimus pateikęs ir atsakymus užrašęs NDNT specialistas.

 113. Edita

  Sveiki, turiu klausyma, mes prižiūrine savo senelį, 83metai jam nustate antrajį slaugos lygi, bet jis yra visiskai gulintis, nesikelia, kartais tik atsako i klausyma kai galvoj buna prasviesejimas, galvoj yra gerybinis auglys,jam keiciami pampersai, du tris kart per diena, maitinamas (pusryciai pietus vakariene)girdomas, nes pats negali pakelti ranku, nesuvokia nieko, prausiamas, vienu zodziu nedaro pats nieko ,tik kad nuryja trinta maista atmerkia akis ir ziuri. Ar neturetu tokiam zmogui priklausyti pirmo lygio neigalumas?

 114. Laima

  Laba diena. Gal galite pakomentuoti, kas mums priklauso? Mano vaiko pažymoje rašoma „Vadovaujantis specialiojo nuolatinės priežiūros specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo: 17.3.4 papunkčiu, nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis“. Labai ačiū

  • LZNS

   Jeigu nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis išmokos dydis yra 68,40 EUR.

 115. Genadijus

  Laba diena. Mano motinai 80 metų. Jau apie 18 metų ji visiškai nevaikšto.Serga III stadijos veziu. Periodiskai stentuojami inkstai. Pries menesi atlikta kojos amputacija. Ji visiskai prarado savarankiskuma, net pasodinta i vezimeli krenta. Seimos gydytoja sako, kad slaugos pasalpa gali buti skiriama/pradeta tvarkyti tik po dvieju men. Neskirta reabilitacija.. Ar taip turi buti? Ar mes – Mazmbike?

  • LZNS

   Ar asmeniui yra taikomas koks nors gydymas? Ar tik guli namuose ar ligoninėje?
   Jeigu asmeniui nėra taikomas specialus gydymas, po kurio tikimasi pagerėjimo, tai tikrai nėra niekur parašyta, kad reikia laukti du mėnesius.

 116. Elzbieta

  Sveiki. Išėjus į pensiją Nuo 2015m nustatytas specialiųjų poreikių lygis – vidutinių. Norėčiau sužinoti ar man priklauso mokamos tikslinės kompensacijos išmoka. Jei priklauso kur kreiptis. Ačiū

  • LZNS

   Iš jūsų pateiktų duomenų suprantu, kad Jums buvo nustatytas tik specialių poreikių lygis, o ne specialieji poreikiai (slauga, priežiūra pagalba). Jeigu nėra nustatyta slauga ar priežiūra pagalba tai tikslinės išmokos nėra mokamos.

 117. Anastasija

  Sveiki, mano vaikas turi vidutini neigalumo lygi , gaunam 57€ uz prieziura. Girdejau , kad pasikeite ismokos dydis, ar tai tiesa?

  • LZNS

   Nuo 2019 metų pasikeitė specialių poreikių nustatymo aprašas ir išmokų dydžiai. Vaikams taip pat kaip ir suaugusiems pildant specialius klusimynus nustatomi specialieji poreikiai. Pasikeitus aprašui ne kiekvienas vaikas su vidutiniu neįgalumu gali gauti tinkslines kompensacijas, o tik tie kam reikalinga nuolainė priežiūra.

 118. Genadijus

  Gydymas taikomas medikamentinis – ambulatoriškai ir slaugoje.

  • LZNS

   Parašykite gydytojai prašymą raštu ir ji privalės jums atsakyti kokiai teisės aktais remiantis ji atsisako jums parengi dokumentus į NDNT arba kreipkitės į gydymo įstaigos administraciją.

 119. Ona

  Laba diena,
  Močiutei nuo 2017m. rugsėjo mėn. ir neterminuotai yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis. Paskirta tikslinė pagalbos (priežiūros) kompensacija – 57 eurai.
  Ką reikia daryti, norint gauti didesnę kompensaciją? Ar užtenka kreiptis į NDNT, ar vėl reikia kreiptis į savo gydytoją dėl specialiųjų poreikių nustatymo iš naujo? Ar iš naujo bus nustatinėjami specialieji poreikiai?

  Iš anksto dėkoju

  • LZNS

   Norint peržiūrėti nustatytus specialiuosius poreikius reikia iš naujo kreiptis pas šeimos gydotją, o vėliau į NDNT. Spec. poreikiai bus vertinami iš naujo.

 120. Giedre

  Sveiki,uošviui 65m.serga parkinsono liga 14metų.Gavo 2gr.neigalumą,dabar negauna, pensininkas.Liga stipriai pažengusi,ar priklausytu spec.poreikiai? Nuo ko pradėti tvarkyti dokumentus? Ačiū

  • LZNS

   Dokumentus reikia pradėti tvarkyti nuo šeimos gydytojo, nes jis juos rengia.

 121. julijada@gmail.com

  Sveiki, šiuo metu gaunu neįgalumo pensiją (darbingumo lygis 0-10 proc.). plius skirta specialiųjų priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija 114 eur ir transporto išlaidų kompensaciija 9,5 eur
  Planuoju išeiti į išankstinę pensiją. Klausimas: ar prie išankstinės senatvės pensijos aš gausiu šias dvi kompensacijas?

  • LZNS

   Išėjus į išankstinę pensiją, jūs nebegausite neįgalumo pensijos, bet jums bus tęsiamos specialiųjų priežiūros pagalbos ir transporto išlaidų kompensacijos.
   Prieš išeidami į pensiją, pasitikslinkite ar jums labiau apsimoka gauti netekto darbingumo ar išankstinę senatvės pensiją, nes gali būti mokama tik viena iš jų ir jūs galite pasirinkti tą kuri yra didesnė.

 122. lina.maciuliene5@gmail.com

  Sveiki, mano 3 metų sūnui nustatytas 35 balų bazinis neįgalumo lygis, nustatytas specialiųjų ugdymosi poreikių koeficientas 1,0. Prašau paaiškinti ar mums priklauso specialieji poreikiai (priežiūros poreikis). Ačiū.

  • LZNS

   Negalime pasakyti ar jums priklauso specialieji poreikiai, nes nepakanka jūsų pateiktų duomenų.
   Ar kai kreipėtės dėl neįgalumo lygio nustatymo tuo pat metu nenustatinėjo vaikui spec. poreikius?

 123. Gintaras

  Sveiki.Šiuo metu man yra nustatyti specialieji nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai.Norejau paklausti jei bus nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai,ar bus panaikinti pinigai už specialiuosius nuolatinės priežiūros poreikius ar bus sumuojami su nuolatines slaugos poreikų išmoka? Ačiū.

  • LZNS

   Asmeniui gali būti nustatytas tik vienas spec. poreikis: slaugos arba priežiūros pagalbos. Taigi jeigu jums nustatys slaugą, tai gausite išmokas tik už slaugą.

 124. Rasa Ruškevičienė

  Sveiki. Mano mamai skirta 1 invalidumo grupė 1989 m. Neterminuotai nustatytas didelių poreikių lygis. Kodėl ji gauna 57 eur specialiųjų priežiūros išlaidų tikslinę kompensaciją, o ne 114 eur ?

  • LZNS

   Ji gauna 57 eur, nes spec poreikiai jai buvo nustatyti iki naujo įstatymo įsigaliojimo. Jeigu ji dabar kreiptūsi į NDNT ir jai nustatytų 1 priežiūrą pagalbą, ji gautų 114 eurų.

 125. Daiva

  Laba diena,

  Paduoti dokumentai pagalbos priežiūrai nustatyti, Per kiek laiko turi duoti atsakymą apie priimtą sprendimą. Dokumentai pateikti lapkričio viduryje, klausimyną atvykusi savivaldybės komisijos atstovė pateikė, lapkričio pabaigoje. Kol kas jokio atsakymo apie sprendimą nesulaukiam.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published