Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Kompensacija automobilių įsigyjimui, auginantiems neįgalų vaiką

Automobilis - lipdukas - neágaliøjø þenklas. Valdo Pryðmanto nuotr.

Kompensacija lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų mokėjimo šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Išmoka skiriama:

 • šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams; vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. neterminuotam laikui buvo pripažinta visiška negalia (toliau – neįgalus vaikas), jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį.
 • Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatytas slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

Kompensacijos dydis: Išmoka skiriama šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, vieną kartą per 6 metus gauti iki 32 bazinių socialinių išmokų (1216 EUR) dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos).

Asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, pageidaujantys, kad jiems būtų išmokėta kompensacija, pateikia:

 1. atvykę į kompensacijas mokančią įstaigą, paštu, per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS) kompensacijas mokančiai įstaigai prašymą skirti kompensaciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba vieno iš šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narių asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei asmuo prašymą pateikia atvykęs į kompensacijas mokančią įstaigą) ar tinkamai patvirtinta jo kopija (jei asmuo prašymą siunčia paštu), išskyrus tuos atvejus, kai prašymas skirti kompensaciją teikiamas per EGAS;
 3. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir neįgalaus vaiko gimimo liudijimą. Įgijus teisę į pakartotinę kompensaciją, neįgaliam vaikui išduotų pažymų apie jam nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ar iki 2005 m. birželio 30 d. neterminuotam laikui pripažintą visišką negalią iš naujo pateikti nereikia;
 4. vairuotojo pažymėjimas. Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo;
 5. dokumentai, patvirtinantys lengvojo automobilio pirkimo išlaidas:
 • sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba kasos pajamų orderio kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, arba kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos išduota sąskaita, patvirtinanti apmokėjimą šios įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymas pervesti pinigus juridiniam asmeniui, pardavusiam automobilį), jei automobilį pardavė juridinis asmuo. Jei pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, sąskaitą faktūrą pateikti nebūtina;
 • arba pirkimo–pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
 • arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje, patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu;
 • arba sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, arba pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas), jei automobilis perkamas iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
 • arba pirkimo–pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio individualios veiklos pažymą;
 • arba finansinės nuomos (lizingo) davėjo dokumentas (pažyma ar aktas), patvirtinantis visos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nurodytos sumos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą finansinės nuomos (lizingo) gavėjui, jei automobilis įsigytas finansinės nuomos (lizingo) būdu;

7. transporto priemonės registracijos liudijimas;
8. nepriklausomo turto vertintojo išduota automobilio rinkos vertės nustatymo ataskaita (jei asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas);
9. jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusio subjekto išduotas dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas.

Asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, kurie kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas, arba valstybės įmonės „Regitra“ patvirtintos pirkimo-pardavimo sutarčių kopijos. Jei asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, pateikia reikiamų dokumentų originalus, jų kopijas patvirtina dokumentus priėmęs darbuotojas.

Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimas:

Kompensaciją skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Kompensacijas mokanti įstaiga sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (atsisakymo ją skirti) priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 8 punkte nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Asmenims ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, kompensacija skiriama ir mokama, jeigu jie:

 1. įsigyja arba jau yra įsigiję lengvąjį automobilį;
 2. įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;
 3. įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;
 4. įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;
 5. jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko;
 6. jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja;
 7. jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja.
 • Kompensuojamomis lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidomis laikomos rankinio valdymo įrengimo išlaidos.
 • Kompensuojamomis lengvojo automobilio remonto išlaidomis laikomos automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų, dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos.
 • Jeigu asmenys arba šeimos, auginančios neįgalų vaiką, įsigyja arba jau yra įsigiję lengvuosius automobilius ar įsigyja lengvuosius automobilius, juos techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, ar jau turimus lengvuosius automobilius techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, jiems išmokama 1216 EUR dydžio kompensacija, ne didesnė už faktines lengvųjų automobilių įsigijimo, įsigijimo ir (ar) pritaikymo, ir (ar) remonto išlaidas.
 • Jei nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio rinkos vertė yra didesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės išlaidos.
 • Jei nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio rinkos vertė yra mažesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios neviršija lengvojo automobilio rinkos vertės.
 • Kompensacija už to paties automobilio įsigijimą skiriama ir mokama vieną kartą.
 • Šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, kompensuojamos tik tos Aprašo 18.5–18.7 papunkčiuose nurodytos lengvojo automobilio remonto ir techninio pritaikymo išlaidos (jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko, jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja, jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja), kurios faktiškai buvo patirtos po to, kai neįgaliam vaikui buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar iki 2005 m. birželio 30 d. neterminuotam laikui pripažinta visiška negalia arba kai neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatytas slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).
 • Kompensacija, negauta dėl asmens, neįgalaus vaiko, šeimos, auginančios neįgalų vaiką, nario, kuris kreipėsi dėl kompensacijos skyrimo, mirties, neišmokama.

ĮSTATYMAI

Komentarai 77

 1. loreta

  Sveiki,kokia suma turi buti ivertintas automobilis kad gaut 1200eur kompensacija? Aciu.

 2. loreta

  Dar norejau paklausti ar tinka vokiski automobilio pirkimo pardavimo dokumentai.aciu.

  • LZNS

   Tinka. Reikia pateikti pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje;

 3. loreta

  Sveiki,gyvenu su vaiku su sunkia negalia,nustatyta slauga.Moku mokesti uz zeme(namu valda).Pati nedirbu nes slaugau vaika.Ar priklauso mums kompensacija uz zemes mokesti.Aciu

  • LZNS

   1. Mokesčio nemoka:
   1) užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos ir jų atstovybės;
   2) bankrutavusios įmonės;
   3) Lietuvos bankas;
   4) žemės savininkai, kurių mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės teise turimus žemės sklypus neviršija 5 litų.
   2. Mokesčiu neapmokestinama:
   1) bendro naudojimo kelių užimta žemė;
   2) mėgėjiško sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė;
   3) fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. Fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse (vietovėje), kurioms (kuriai) nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, šiuo atveju laikomi vienu žemės sklypu. Jeigu fizinis asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami švietimo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai;
   4) nacionalinių parkų, regioninių parkų, kraštovaizdžio, kultūrinių, geologinių, geomorfologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoologinių, hidrografinių ir pedologinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemė, išskyrus minėtose teritorijose esančias žemės ūkio naudmenas, taip pat užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę;
   5) vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemė;
   6) gamtos paminklų žemė, išskyrus užstatytų teritorijų ir kelių užimtą žemę;
   7) į Kultūros vertybių registrą įrašytų archeologinių (išskyrus senamiesčių kultūrinius sluoksnius) ir memorialinių (neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemė, išskyrus minėtose teritorijose esančių užstatytų teritorijų, kelių ir vandenų užimtą žemę;
   8) į Kultūros vertybių registrą įrašytų istorinių, architektūrinių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemė kaimo vietovėse ir etnografinių kaimų teritorijose esančių etnografinių sodybų žemė;
   9) ūkininko ūkiui steigti įgyta žemė – tris mokesčio mokestinius laikotarpius nuo nuosavybės teisės įgijimo. Tokio pobūdžio lengvata, įskaitant iki šio įstatymo įsigaliojimo taikytą, tam pačiam asmeniui taikoma tik vieną kartą.
   3. Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

   Jeigu neatitinkate nei vieno aukščiau išdėstyto punkto, galite kreiptis į Savivaldybės tarybą su prašymu atleisti nuo žemės mokesčio.

 4. Edita

  Laba diena. Norejau paklausti vaiku auginu su vidutine negalia ar mums priklauso kompensacija isigijant automobili? Aciu

  • LZNS

   Jeigu vaikui nėra nustatyta slauga, tuomet kompensacija nėra skiriama.

 5. Audrone

  Iki kiek metu gaunama kompensacija automobiliui pirkti. Jei vaikas su visiska negalia ir paskirta slsuga.

 6. Audrone

  O ar galima gauti kaikokia kompensacija buato pirkimui turint vaila au visiska negalia ir paskirta slauga iki 18m

  • LZNS

   Taip, galima gauti, bet turite atitikti turto ir pajamų reikalvimus. Kreipkitės į socialinį paramos skyrių ir jus informuos ar galėsite pasinaudoti valstybės parama būstui įsigyti.

 7. virga

  o kas isduoda ta pazyma specialiuju poreikiu norit gauti tuos105eurus

  • LZNS

   Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

 8. Ilona

  Mano dukra nuo 2 mėn turėjo sunkią negalia su slauga kol ne išlindo smūginė epilepsija ir o su ja nėra pagal įstatymus slaugos nors visos kitos ligos likę tai padarė sunkią negalia su nuolat priežiūrios poreikiu jai jau 16 m kodėl ne pakoreguoja įstatymų o dėl to kenčia tėvai netekdami daug vaikui lengvatų

 9. Vitoldas

  Sveiki..o jai as slaugau savo motina 1 grupes invalida ar as sunus galiu pretenduoti lad kompensuotu automobili?

  • LZNS

   Ne, negali, nes kolkas kompensacija siriama tik asmenims kurie patys vairuoja automobilius arba slaugantiems vaikus iki 18 metų.

 10. ilpukevic@gmail.com

  laba diena norejau paklausti mano sunui dabar16 metu mes viena automobili jau turim isigija ir uz ji gave kompensacija 2019 m kovo men bus jau sesi metai ar as dabar galiu pirkti kita automobili o dokumentus tvarkytis kaip sueis laikas .aciu

  • LZNS

   Taip, galite pirkti automobilį ir anksčiau ir pateikti dokumentus kai sueis kompensacijos terminas.

 11. Lilija

  Laba diena.Auginu 25 metų dukrą, turim visišką negalią. Prieš 10 metų gavom kompensaciją automobiliui. Po šešerių metų negalėjome prašyti, nes dukra buvo suėjus 18 metų. Noriu paklausti ar dabar galiu pirkti automobilį, o kompensacijos prašyti 2019 metų sausį, įsigaliojus naujam įstatymui.

 12. Eglė

  Sveiki. Auginam 2,5 metų sūnų su cp ir tik šį pavasarį gavome neįgalumą. Pirkome daužtą automobilį iš užsienio per įmonę Lietuvoje. Norime gauti kompensaciją automobiliui. Savivaldybė reikalavo būtinai PVM sf, o mes turime tik pažymą, ji atitinka pirkimo-pardavimo sutartį. Dabar dar tos įmonės išprašėm kasos aparato čekio kopijos. Pažymoje yra ir įmonės rekvizitai, ir išskirtas PVM. Ir čekyje viskas matosi. Manau kad visi reikalingi duomenys matomi tuose dokumentuose. Ar to pakanka? Ar privalo būti ir sąskaita? Ar tai tiesiog priklauso nuo priimančio dokumentus specialisto? Sąskaitos mes negausim. Prašau patarkite ir padėkite. Ačiū.

  • LZNS

   Dokumentai, patvirtinantys lengvojo automobilio pirkimo išlaidas:
   21.5.1. sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą kredito įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai automobilį), jei automobilį pardavė įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;

 13. Dalia

  Laba diena,

  Automobilį pirkau iš „kitų rankų“. Jokio kvito neturiu. Automobilis parvarytas iš užsienio. Kaip elgtis tokiu atveju?

  • LZNS

   O pirkimo pardavimo sutartį turite?

 14. Danute

  Sveiki norėjau paklausti auginu dukrą su sunkia negalia viena kompensacija už automobilį gavome. Dabar norime pirkti kitą, bet registruoti ant mano antro vyro( dukros patevio esam susituokę) ar gausim kompensacija?

  • LZNS

   Taip, galima, kadangi parama lengvojo automobilio įsigijimo kompensacijai yra skiriama šeimai. Kadangi jūs esate susituokę, tai automobilis gali būti patėvio vardu.
   Bet, kad neiškiltų problemų pasikalbėkite su savivaldybės socialinės paramos skyriumi.

 15. Nerijus

  Laba diena . Ar galima gauti kompensaciją , kai automobilis nupirktas anksčiau, nei vaikui buvo suteikta negalė? O ka daryti, kai nerandi pirkimo pardavimo sutarties?

  • LZNS

   Galima gauti kompensaciją už automobilį, kuris buvo įsigytas anksčiau nei buvo nustatytas neįgalumo lygis.
   Pirkimo – pardavimo sutarties kopiją galite gauti Regitroje.

 16. Ignas

  Sveiki, ar patvirtintas įstatymas, leidžiantis gauti kompensaciją įsigyti lengvąjį automobilį šeimai, auginaančiai vyresnią nei 18 metų, nuo gimimo turinčia negalią dukrą?

  • LZNS

   Taip, patvirtintas:
   – Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatytas slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

 17. Audrius

  Laba diena. Ar galima gauti kompensaciją už automobilį, kuris buvo įsigytas dar kol vaikas nebuvo gimęs. Šiuo metu vaikui nustatytas neįgalumas, automobilio pirkimo-pardavimo sutartį turime.

  • LZNS

   Galite gauti kompensaciją už automobilį, kuris buvo įsigytas dar kol vaikas nebuvo gimęs.

 18. Inga

  Sveiki, auginame sūnų su sunkia negalia ir gauname + priežiūrą. Ar mes galėtumėm gauti kompensaciją įsigyti lengvąjį automobilį?

  • LZNS

   Ne, negalite, nes lengvojo automobilio kompensacija šeimoms auginančioms vaikus su negalia skiriama tik turint slaugą.

 19. Agnė

  Labas vakaras, vaikui 6 metai, ndnt skyre 1 lygio slaugą dviems metams, ar mums priklauso transporto isigijimo kompensacija?

  • LZNS

   Jeigu vaikeliui nustatyta slauga, šeima gali gauti kompensaciją lengvojo automobilio įsigijimui.

 20. Karolina

  Sveiki. Auginu nuo pat gimimo neįgalų asmeni ir nuo mazens jam yra nustatyta sunkiausia negale ir slauga. Kokio dydzio yra kompencacija ir ar ji mums priklauso? As neturiu vairuotojo pazymejimo bet turi draugas su kuriuo kartu gyvename ar butu galima jo vardu viska padaryti kad gautumem kompensacija?

  • LZNS

   Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatytas slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).
   Kompensacijos dydis: Išmoka skiriama šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, vieną kartą per 6 metus gauti iki 32 bazinių socialinių išmokų (1216 EUR).
   Kompensacija galima gauti jūsų draugo vardu net jeigu nesate įregistravę santuokos, bet tvarkote bendrą ūkį.

 21. Vilma

  Laba diena .o kur reikia kreiptis dėl kompensacijos?

  • LZNS

   Dėl kompensacijos reikia kreiptis į Sodrą.

 22. Inga

  Sveiki. Dukrai šiais metais kovo mėn. nustatyta I lygio nuolatinės slaugos poreikis. Norėjau paklausti ar užtenka tokios pažymos iš NDNT ar dar reikia pasiimti kažkokią specialiai transporto įsigijimo krmpensacijai?

  • LZNS

   Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir neįgalaus vaiko gimimo liudijimą.

 23. Inga

  Dar kartėlį klausiu ar tikrai taip yra..? Dukrai 4 metai, nustatytas balandžio 3 dieną nustatytas pirmojo lygio nuolatinės slaugos poreikis. Šiandien skambinau į NDNT Kauno teritorinį II skyrių ir man pasakė, kad automobilio įsigijimo kompensacija priklauso tik antro lygio naulatines slaugos ir pirmo bei antro lygio priežiūros poreikius turintiems vaikams. Ar tikrai taip yra? Kažkaip su logika prasilenkia..

  • LZNS

   Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas:
   – Šeimos, auginančios neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. buvo pripažinta visiška negalia, vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 32 BSI dydžio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį. Teisę gauti šią kompensaciją šeimos (artimieji giminaičiai, įtėviai, vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjai (rūpintojai), neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys asmenys) turi ir tuo atveju, kai neįgaliam vaikui (įvaikiui, globotiniui, rūpintiniui), kuriam sukako 18 metų, nepertraukiamai yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

   Įtariu, Kad NDNT specialistai nesuprato, kad jūs klausiate dėl nepilnamečio vaiko.

 24. Laba diena, vaikui yra beveik trys metai, yra nustatyta sunki negalia. Prieš du metus buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros(pagalbos) poreikis. Dabar, pakartotinai yra nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ar priklauso automobilio kompensacija? Ar priklauso automobilio techninio pritaikymo kompensacija? Jei priklauso techninio pritaikymo kompensacija, ar į ją įeina neįgaliojo automobilinės kėdutės pirkimas? Dėkoju.

  • LZNS

   Kompensacija lengvojo automobilio įsigijimui ir jo pritaikymui jums priklauso.
   Ar Sodra kompensuos neįgaliojo automobilinės kėdutės pirkimą, reiktų teirautis Sodros konsultacijų telefonu: (+3705) 250 0883

 25. Gabrielė

  Laba diena, pratęsiant sūneliui negalią, su liūdesiu gavome jau sunkią negalią su 2 lygio ar kaip ten slauga. Automobilį pirkau prieš 1,5m (tuomet turėjome vid. Pabrėšiu automobilį pirkome su lizingu, tad aš esu valdytoja, o auto savininkas iki išmokėjimo lizingo kompanija. Klausimas nuo ko pradėti prašant kompensacijos, kokių dokumentų reikia, kur kreiptis ir išvis ar tai įmanoma, kai auto pirkau lizingu? Nežinau ar yra įtakos, net auto šiai dienai sugedus, neaišku ar pataisomai, o oaskolą mokėt dar du metus. Ačiū

  • LZNS

   Lizingo būdu pirktam automobiliui galima gauti kompensaciją.Straipsnyje po kuriuo komentuojate surašyti visi reikalavimai ir reikalingi dokumentai, paskaitykite prašau.

 26. Ausra Kontrimaviciene

  Sveiki,turiu sūnų ,kuriam nustatyta-Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.jam yra 22 metai.aš esu teismo pripažinta globėja,ar turime galimybę įsigyti lengvatinėm sąlygom automobilį.
  Vairuoju aš(globėja) mama

  • LZNS

   Automobilio kompensacija skiriama tėvams kurie augina vaikus kuriems nustatyta slauga.

 27. linajankauskien@gmail .com

  laba diena esu pensinike turiu viidutini neigaluma su epec porreikiai pagal nr 563 10 p ar man priklauso kokia parama aciu

 28. Jolita

  Laba diena, noriu pasitikslinti , sodros skyriaus darbuotoja priėmusi dokumentus , teigia kad negali kompensuoti visos sumos nes pirkimo pardavimo sutartyje mažesnė suma. Atliktas neprik.auto ekspertų vertinimas ten suma pagal rinką yra 9.600 eur. ? Ar teisi specialistė.

  • LZNS

   Visuomet pirkimo – pardavimo sutartyje automobilio pirkimo sutartyje suma buvo nurodoma ne mažesnė negu kompensacijos, nes kitu atveju išmokos suma bus ta kuri nurodyta sutartyje.
   Dėl Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos apraše nurodoma:
   22. Jei nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio rinkos vertė yra didesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės išlaidos.
   Faktinės išlaidos – tai pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta suma.

 29. jankauskas1976@mail.ru

  Ar tiesa kad auto negali buti senesnis nei 10 metu.juk uz 1216e.nenupirksi tokio auto, o savivaldybe gali skyrti daugiau piningu automobiliui isigyti 10 metu.kad atitiktu reikalavimus ar butinai turime dasideti.zmona neigali trys vaikai neigalus vienas v.nustatyta sunki slauga, kiti vidutines turi,

  • LZNS

   Niekur nėra parašytas reikalavimas apie automobilio gamybos metus. Gali būti ir 10 ir 20 metų senumo, svarbiausia, kad ne pigesnis nei 1216. Nes jei bus pigesni, tai kompensuos tiek kiek bus nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje.

 30. Vilnius

  Dukrelė gimė 2010,automobilį įsigijom tais pat metais,negalę su slauga turime nuo šių metų.Ar turim galimybę prašyti kompensacijos su šio automobilio dokumentais.

 31. Jurate Mielkaitiene

  Sveiki, prieš du metus sūnui nustatyta speciali nuolatinė slauga iki jam sueis pensijinis amžius,darbingumo lygis 15%,jam dabar 20 metų,ar mes galime prašyti kompensacijos dėl automobilio įsigijimo.

  • LZNS

   Ar sūnui iki sueinant 18 metų buvo nustatyta slauga?

 32. Jurate Mielkaitiene

  Nustatyta tik nuo 18 metų, iki pencijos.

 33. Renata

  Laba diena. Vaikui nustatyta sunkus neigalumo lygis ir antro lygio specialusis nuolatines slaugos poreikis. Ar gautume kompensacija automobiliui?

 34. Renata

  Ačiū uz ankstesni atsakyma:)Ar tiesa kad kompensacija priklauso tik judejimo negalia turintiems asmenims? Nes sodroje kai paklausiau del kompensacijos atsake kad mums ji nepriklauso.

 35. Dainius

  Laba diena
  Mūsų dukra turi sunkią neglią ir antro lygio slaugą.
  2016 metais lizingo būdu isigijome automobilį už 6500 Eur.(5 metų terminui). Šiai dienai jau sumokėjome apie 70% automobilio vertės. Aš suprantu, kad kompensaciją už automobilį turėtume gauti ?

  • LZNS

   Turėtumėte gauti, tik patikslinkite Sodroje kokie dokumentai bus reikalingi kai automobilis yra lizinguojamas.

 36. Deividas

  Sveiki. O gavę paramą, tą automobilį turime išlaikyti 6 metus? Ar galiu parduoti ji tarkim po dviejų metų? Yra kažkokie įsipareigojimai? Nes noriu prašyti paramos įsigytam automobiliui prieš du metus, bet po poros metų planuoju jį pakeisti kitu. Ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   Gavė kompensaciją už automobilio įsigijimą, nėra numatyti jokie įsipareigojimai kiek laiko turėsite juo naudotis. Taigi po 2 metų galėsite tikrai pakeisti automobilį į kitą.

 37. vilma

  Laba diena,
  Auginu vaika su sunkia negalia nuo gimimo, rugsėjo men. suėjo 18 m. Turime teismo sprendimą, dėl jos neveiksnumo ir man, t.y. aš mama esu paspriskirta dukros globeja. Is NDNT negavome kompensacijos už lengvojo automobilio įsigijimo ir jų techninio pritaikymo. Nors kai buvo me vaika, šita privilegija naudojomės.
  Ar NDNT turejo teisę , atimti šitą kompensaciją?

  • LZNS

   Ar jūsų vaikui dabar yra nustatyta slauga?

 38. Inesa

  Sveiki ar priklausytu vaikui su sunkia negalia isigyti automobilio kompecacijei bet jis turi antrine prieziura ?ir ar priklauso masinos tvarkimui remontui

  • LZNS

   Jeigu nėra nustatyta slauga tuomet kompensacija nepriklauso.

 39. vilma

  Taip, nustatyta pirmojo lygio specialus nuolatinės slaugos poreikis. O nuo jos gimimo taip pat buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

  • LZNS

   Jeigu vaikui su negalia nepertraukiamai nustatyta slauga ir po 18 metų, tai jums nereikia kreiptis į NDNT dėl lengvojo automobilio kompensacijos skyrimo, jums sodrai reiks pateikti dokumentus, kad nepertraukiamai nuolat buvo nustatinėjama slauga.

 40. Tatjana

  Laba diena. Mano prasyma prieme. Ar turiu vaziuot i sodra pildyt dar kazkokius dokumentus?

Parašykite komentarą

Your email address will not be published