Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Kompensacija automobilių įsigyjimui, auginantiems neįgalų vaiką

Automobilis - lipdukas - neágaliøjø þenklas. Valdo Pryðmanto nuotr.

Kompensacija lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų mokėjimo šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Išmoka skiriama:

 • šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams; vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. neterminuotam laikui buvo pripažinta visiška negalia (toliau – neįgalus vaikas), jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį.
 • Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatytas slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

Kompensacijos dydis: Išmoka skiriama šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, vieną kartą per 6 metus gauti iki 2560 eurų dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos).

Asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, pageidaujantys, kad jiems būtų išmokėta kompensacija, pateikia:

 1. atvykę į kompensacijas mokančią įstaigą, paštu, per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS) kompensacijas mokančiai įstaigai prašymą skirti kompensaciją;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba vieno iš šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narių asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei asmuo prašymą pateikia atvykęs į kompensacijas mokančią įstaigą) ar tinkamai patvirtinta jo kopija (jei asmuo prašymą siunčia paštu), išskyrus tuos atvejus, kai prašymas skirti kompensaciją teikiamas per EGAS;
 3. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir neįgalaus vaiko gimimo liudijimą. Įgijus teisę į pakartotinę kompensaciją, neįgaliam vaikui išduotų pažymų apie jam nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ar iki 2005 m. birželio 30 d. neterminuotam laikui pripažintą visišką negalią iš naujo pateikti nereikia;
 4. vairuotojo pažymėjimas. Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo;
 5. dokumentai, patvirtinantys lengvojo automobilio pirkimo išlaidas:
 • sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba kasos pajamų orderio kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, arba kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos išduota sąskaita, patvirtinanti apmokėjimą šios įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymas pervesti pinigus juridiniam asmeniui, pardavusiam automobilį), jei automobilį pardavė juridinis asmuo. Jei pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, sąskaitą faktūrą pateikti nebūtina;
 • arba pirkimo–pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
 • arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje, patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu;
 • arba sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, arba pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas), jei automobilis perkamas iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
 • arba pirkimo–pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio individualios veiklos pažymą;
 • arba finansinės nuomos (lizingo) davėjo dokumentas (pažyma ar aktas), patvirtinantis visos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nurodytos sumos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą finansinės nuomos (lizingo) gavėjui, jei automobilis įsigytas finansinės nuomos (lizingo) būdu;

7. transporto priemonės registracijos liudijimas;
8. nepriklausomo turto vertintojo išduota automobilio rinkos vertės nustatymo ataskaita (jei asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas);
9. jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusio subjekto išduotas dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas.

Asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, kurie kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas, arba valstybės įmonės „Regitra“ patvirtintos pirkimo-pardavimo sutarčių kopijos. Jei asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, pateikia reikiamų dokumentų originalus, jų kopijas patvirtina dokumentus priėmęs darbuotojas.

Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimas:

Kompensaciją skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). Kompensacijas mokanti įstaiga sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (atsisakymo ją skirti) priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 8 punkte nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Asmenims ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, kompensacija skiriama ir mokama, jeigu jie:

 1. įsigyja arba jau yra įsigiję lengvąjį automobilį;
 2. įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;
 3. įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;
 4. įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;
 5. jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko;
 6. jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja;
 7. jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja.
 • Kompensuojamomis lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidomis laikomos rankinio valdymo įrengimo išlaidos.
 • Kompensuojamomis lengvojo automobilio remonto išlaidomis laikomos automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų, dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos.
 • Jeigu asmenys arba šeimos, auginančios neįgalų vaiką, įsigyja arba jau yra įsigiję lengvuosius automobilius ar įsigyja lengvuosius automobilius, juos techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, ar jau turimus lengvuosius automobilius techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, jiems išmokama 2560 EUR dydžio kompensacija, ne didesnė už faktines lengvųjų automobilių įsigijimo, įsigijimo ir (ar) pritaikymo, ir (ar) remonto išlaidas.
 • Jei nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio rinkos vertė yra didesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės išlaidos.
 • Jei nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio rinkos vertė yra mažesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios neviršija lengvojo automobilio rinkos vertės.
 • Kompensacija už to paties automobilio įsigijimą skiriama ir mokama vieną kartą.
 • Šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, kompensuojamos tik tos Aprašo 18.5–18.7 papunkčiuose nurodytos lengvojo automobilio remonto ir techninio pritaikymo išlaidos (jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko, jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja, jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja), kurios faktiškai buvo patirtos po to, kai neįgaliam vaikui buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar iki 2005 m. birželio 30 d. neterminuotam laikui pripažinta visiška negalia arba kai neįgaliam vaikui, sukakus 18 metų, nepertraukiamai nustatytas slaugos poreikis (jei vietoj specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).
 • Kompensacija, negauta dėl asmens, neįgalaus vaiko, šeimos, auginančios neįgalų vaiką, nario, kuris kreipėsi dėl kompensacijos skyrimo, mirties, neišmokama.

ĮSTATYMAI

Komentarai 88

 1. Inga

  Sveiki. Dukrai šiais metais kovo mėn. nustatyta I lygio nuolatinės slaugos poreikis. Norėjau paklausti ar užtenka tokios pažymos iš NDNT ar dar reikia pasiimti kažkokią specialiai transporto įsigijimo krmpensacijai?

  • LZNS

   Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir neįgalaus vaiko gimimo liudijimą.

 2. Inga

  Dar kartėlį klausiu ar tikrai taip yra..? Dukrai 4 metai, nustatytas balandžio 3 dieną nustatytas pirmojo lygio nuolatinės slaugos poreikis. Šiandien skambinau į NDNT Kauno teritorinį II skyrių ir man pasakė, kad automobilio įsigijimo kompensacija priklauso tik antro lygio naulatines slaugos ir pirmo bei antro lygio priežiūros poreikius turintiems vaikams. Ar tikrai taip yra? Kažkaip su logika prasilenkia..

  • LZNS

   Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas:
   – Šeimos, auginančios neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. buvo pripažinta visiška negalia, vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti iki 32 BSI dydžio lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį. Teisę gauti šią kompensaciją šeimos (artimieji giminaičiai, įtėviai, vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjai (rūpintojai), neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys asmenys) turi ir tuo atveju, kai neįgaliam vaikui (įvaikiui, globotiniui, rūpintiniui), kuriam sukako 18 metų, nepertraukiamai yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

   Įtariu, Kad NDNT specialistai nesuprato, kad jūs klausiate dėl nepilnamečio vaiko.

 3. Laba diena, vaikui yra beveik trys metai, yra nustatyta sunki negalia. Prieš du metus buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros(pagalbos) poreikis. Dabar, pakartotinai yra nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ar priklauso automobilio kompensacija? Ar priklauso automobilio techninio pritaikymo kompensacija? Jei priklauso techninio pritaikymo kompensacija, ar į ją įeina neįgaliojo automobilinės kėdutės pirkimas? Dėkoju.

  • LZNS

   Kompensacija lengvojo automobilio įsigijimui ir jo pritaikymui jums priklauso.
   Ar Sodra kompensuos neįgaliojo automobilinės kėdutės pirkimą, reiktų teirautis Sodros konsultacijų telefonu: (+3705) 250 0883

 4. Gabrielė

  Laba diena, pratęsiant sūneliui negalią, su liūdesiu gavome jau sunkią negalią su 2 lygio ar kaip ten slauga. Automobilį pirkau prieš 1,5m (tuomet turėjome vid. Pabrėšiu automobilį pirkome su lizingu, tad aš esu valdytoja, o auto savininkas iki išmokėjimo lizingo kompanija. Klausimas nuo ko pradėti prašant kompensacijos, kokių dokumentų reikia, kur kreiptis ir išvis ar tai įmanoma, kai auto pirkau lizingu? Nežinau ar yra įtakos, net auto šiai dienai sugedus, neaišku ar pataisomai, o oaskolą mokėt dar du metus. Ačiū

  • LZNS

   Lizingo būdu pirktam automobiliui galima gauti kompensaciją.Straipsnyje po kuriuo komentuojate surašyti visi reikalavimai ir reikalingi dokumentai, paskaitykite prašau.

 5. Ausra Kontrimaviciene

  Sveiki,turiu sūnų ,kuriam nustatyta-Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.jam yra 22 metai.aš esu teismo pripažinta globėja,ar turime galimybę įsigyti lengvatinėm sąlygom automobilį.
  Vairuoju aš(globėja) mama

  • LZNS

   Automobilio kompensacija skiriama tėvams kurie augina vaikus kuriems nustatyta slauga.

 6. linajankauskien@gmail .com

  laba diena esu pensinike turiu viidutini neigaluma su epec porreikiai pagal nr 563 10 p ar man priklauso kokia parama aciu

 7. Jolita

  Laba diena, noriu pasitikslinti , sodros skyriaus darbuotoja priėmusi dokumentus , teigia kad negali kompensuoti visos sumos nes pirkimo pardavimo sutartyje mažesnė suma. Atliktas neprik.auto ekspertų vertinimas ten suma pagal rinką yra 9.600 eur. ? Ar teisi specialistė.

  • LZNS

   Visuomet pirkimo – pardavimo sutartyje automobilio pirkimo sutartyje suma buvo nurodoma ne mažesnė negu kompensacijos, nes kitu atveju išmokos suma bus ta kuri nurodyta sutartyje.
   Dėl Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos apraše nurodoma:
   22. Jei nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio rinkos vertė yra didesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės išlaidos.
   Faktinės išlaidos – tai pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta suma.

 8. jankauskas1976@mail.ru

  Ar tiesa kad auto negali buti senesnis nei 10 metu.juk uz 1216e.nenupirksi tokio auto, o savivaldybe gali skyrti daugiau piningu automobiliui isigyti 10 metu.kad atitiktu reikalavimus ar butinai turime dasideti.zmona neigali trys vaikai neigalus vienas v.nustatyta sunki slauga, kiti vidutines turi,

  • LZNS

   Niekur nėra parašytas reikalavimas apie automobilio gamybos metus. Gali būti ir 10 ir 20 metų senumo, svarbiausia, kad ne pigesnis nei 1216. Nes jei bus pigesni, tai kompensuos tiek kiek bus nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje.

 9. Vilnius

  Dukrelė gimė 2010,automobilį įsigijom tais pat metais,negalę su slauga turime nuo šių metų.Ar turim galimybę prašyti kompensacijos su šio automobilio dokumentais.

 10. Jurate Mielkaitiene

  Sveiki, prieš du metus sūnui nustatyta speciali nuolatinė slauga iki jam sueis pensijinis amžius,darbingumo lygis 15%,jam dabar 20 metų,ar mes galime prašyti kompensacijos dėl automobilio įsigijimo.

  • LZNS

   Ar sūnui iki sueinant 18 metų buvo nustatyta slauga?

 11. Jurate Mielkaitiene

  Nustatyta tik nuo 18 metų, iki pencijos.

 12. Renata

  Laba diena. Vaikui nustatyta sunkus neigalumo lygis ir antro lygio specialusis nuolatines slaugos poreikis. Ar gautume kompensacija automobiliui?

 13. Renata

  Ačiū uz ankstesni atsakyma:)Ar tiesa kad kompensacija priklauso tik judejimo negalia turintiems asmenims? Nes sodroje kai paklausiau del kompensacijos atsake kad mums ji nepriklauso.

 14. Dainius

  Laba diena
  Mūsų dukra turi sunkią neglią ir antro lygio slaugą.
  2016 metais lizingo būdu isigijome automobilį už 6500 Eur.(5 metų terminui). Šiai dienai jau sumokėjome apie 70% automobilio vertės. Aš suprantu, kad kompensaciją už automobilį turėtume gauti ?

  • LZNS

   Turėtumėte gauti, tik patikslinkite Sodroje kokie dokumentai bus reikalingi kai automobilis yra lizinguojamas.

 15. Deividas

  Sveiki. O gavę paramą, tą automobilį turime išlaikyti 6 metus? Ar galiu parduoti ji tarkim po dviejų metų? Yra kažkokie įsipareigojimai? Nes noriu prašyti paramos įsigytam automobiliui prieš du metus, bet po poros metų planuoju jį pakeisti kitu. Ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   Gavė kompensaciją už automobilio įsigijimą, nėra numatyti jokie įsipareigojimai kiek laiko turėsite juo naudotis. Taigi po 2 metų galėsite tikrai pakeisti automobilį į kitą.

 16. vilma

  Laba diena,
  Auginu vaika su sunkia negalia nuo gimimo, rugsėjo men. suėjo 18 m. Turime teismo sprendimą, dėl jos neveiksnumo ir man, t.y. aš mama esu paspriskirta dukros globeja. Is NDNT negavome kompensacijos už lengvojo automobilio įsigijimo ir jų techninio pritaikymo. Nors kai buvo me vaika, šita privilegija naudojomės.
  Ar NDNT turejo teisę , atimti šitą kompensaciją?

  • LZNS

   Ar jūsų vaikui dabar yra nustatyta slauga?

 17. Inesa

  Sveiki ar priklausytu vaikui su sunkia negalia isigyti automobilio kompecacijei bet jis turi antrine prieziura ?ir ar priklauso masinos tvarkimui remontui

  • LZNS

   Jeigu nėra nustatyta slauga tuomet kompensacija nepriklauso.

 18. vilma

  Taip, nustatyta pirmojo lygio specialus nuolatinės slaugos poreikis. O nuo jos gimimo taip pat buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

  • LZNS

   Jeigu vaikui su negalia nepertraukiamai nustatyta slauga ir po 18 metų, tai jums nereikia kreiptis į NDNT dėl lengvojo automobilio kompensacijos skyrimo, jums sodrai reiks pateikti dokumentus, kad nepertraukiamai nuolat buvo nustatinėjama slauga.

 19. Tatjana

  Laba diena. Mano prasyma prieme. Ar turiu vaziuot i sodra pildyt dar kazkokius dokumentus?

 20. Nijolė

  Laba diena.Auginu neįgalų vaiką(34m.),kuris turi pirmą grupę nuo vaikystės.Darbingumo skiltyje parašyta:nedarbingas,reikalinga nuolatinė priežiūra ir globa kito asmens.Ar turiu teisę gauti kompensaciją automobiliui įsigyti?Vairuoju pati?

  • LZNS

   Ar jūsų vaikui buvo nepertraukiamai nustatyta slauga nuo 18 metų?

 21. Vytautas

  Sveiki , kas 6 metai gaunu kompensaciją automobiliui , jau atėjo laikas vėl , ar man būtinai reikia pirkti kitą automobilį ar galiu forminti ant dabar turimo ( šį įsigijau prieš metus ) ? su automatine pavarų dėže ir turiu išsaugojęs pirkimo – pardavimo sutartį

  • LZNS

   Jeigu dabar turimam automobiliui įsigyti nepanaudojote kompensacijos, tai galite forminti ant dabar turimo.

 22. Andrius

  Sveiki dukrai sunki negale ir gauname antro lygio slauga .ar galima tvarkytis kompensacija turint automobili.naujam automobiliui.

 23. Valdas Kurtkus

  Laba diena.Turi judejimo negalia.Gaves automobili.Yra butinybe pirkti kita,bet iki 6 metu dar 5 men.Klausimas ar dabar nusipirkes auto galiu tiketis po 6 men kai sueis terminas gauti tam naujam kompencacija?O gal jau dabar galima gauti kompencacija truputuka anksciau.Nes specialiu poreikiu nustaatymo pazymoje ankstesneje parasyta Nustatytas specialaus transporto islaidu kompencasijos poreikis nuo2015.06.23 iki neterminuotai.

  • LZNS

   Automobilį galite pirkti dabar, o kompensaciją gausite kai sueis terminas. 6 metų terminas skaičiuojamas nuo tada kai Sodra arba socialinės paramos skyrius jums paskutinį kartą išmokėjo kompensaciją. Abejoju, kad Sodra išmokės kompensaciją anksčiau nei priklauso. Kada sueina tikslus kompensacijos gavimo terminas, galite pasitikslinti Sodros Gyventojų prisijungimo skiltyje.

 24. Aida Liubertiene

  Laba diena, norejau paklausti ar priklauso kompensacija automobilio isigijimui, jei vaikui nustatytas sunkus neigalumo lygis, SPP-2 specialusis nuolatines prieziuros poreikis, gal yra kokios isimtys, gal keitesi istatymo tvarka?

  • LZNS

   Jeigu nustatyta priežiūra-pagalba, kompensacija nepriklauso ir jokios išimtys deja nėra taikomos.

 25. Modesta

  kokio dydzio kompensacija yra mokama uz automobilio pirkima nuo 2021-01-01

  • LZNS

   Nuo 2021 m. kompensacija sieks iki 2560 eurų.

 26. Birutė

  Laba diena.Auginu sūnų su negalia, nuo gimimo.Jam 28m.Turiu teismo sprendimą dėl jo neveiksnumo ir, kad aš (mama)esu jo globėja.Iki pilnametystės automobilio kompensacija gavom, o vėliau ne.Nuolatinės slaugos poreikis buvo nustatytas ir iki pilnametystės ir dabar.Ar mums priklauso automobilio įsigijimo kompensacija?Ir ar mums reikia papildomai kreiptis įNDNT dėl lengvojo automobilio kompensacijos skyrimo?Ačiu.

  • LZNS

   Kadangi slauga buvo nustatyta iki pilnametystės ir nepertraukiamai iki dabar, tai kompensacija automobilio įsigijimui jums priklauso. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, neįgalaus vaiko gimimo liudijimą. Visą reikalingą informaciją kaip galima pateikti dokumentus rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/automobilio-kompensacija

 27. ausra

  Ar skiriama kompensacija automobilio įsigijimui, jeigu sunki negalia ir nustatytas pirmojo lygio spec. nuolatinės priežiūros(pagalbos)poreikis?

  • LZNS

   Apie suaugusį asmenį ar vaiką klausiate?

  • LZNS

   Jeigu nustatytas priežiūros pagalbos spec. poreikis, lengvojo automobilio kompensacija nepriklauso, kompensacija skiriama jeigu nustatoma slauga.

 28. ausra

  Bet sunkus neįgalumas nuo 2021m nustatytas.

 29. Telšiai

  Laba diena norejau suzinoti per koki laika yra grazinami pinigai isigijus automobili neigaliajam? Mes dokumentus jau esame pridave

  • LZNS

   Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo „Sodra” priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos. Tai tikėtina, kad mėnesio bėgyje turėtumėt gauti pinigėlius.

 30. Birutė

  Neįgalumas nustatytas vaikystėje (1953 m. gimimo), o 2000 metais nustatyta SPS -1 (specialus nuolatinės slaugos poreikis).
  Niekada nesu gavusi kompensacijos automobilio įsigijimui, nes negalėjau pati vairuoti automobilio.
  Žinau kad išėjo naujas įstatymas, kad kompensaciją jau moka ir tėvams, įtėviams ir globėjams kurių vaikai jau sulaukė pilnametystės .
  Mano klausimas: Ar galėsiu aš ar mano rūpintoja gauti automobilio įsigijimo kompensaciją. Mano sesuo yra oficialiai pripažinta mano rūpintoja ir ji vairuoja specialiai man pritaikyta (su pandusu) automobilį.

  • LZNS

   Ar jums slauga pirmą kartą buvo nustatyta po 18 metų?

 31. Neringa

  Sveiki nuo vaikystes nuriu neigaluma sergu epilepsija.tuomet turejau vidutini neigaluma dabar paskyre 3 grupe iki pensijos. .tada mama kai buvau maza nevertino poreikiu nors priklause sake. Ar imanoma dabar nusistatyti jei tuomet nebuvo ivertinti? Nors raso
  Prieziuros pagalbos islaidu tikslines kompensacijos vaikams, kuriems iki2005m birzelio 30 d buvo nustatyta sunki ar vidutine negalia, arba vaikams iki 2018m gruodzio 31d buvo nustatytas sunkus ar vidutinis neigalumo lygis ,iki jiems nustatytos termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialuji prieziuros pagalbos poreiki .
  Tai jei as gerai suprantu turetu automatiskai priklausyti?

  • LZNS

   Automatiškai skirdavo iki 2018 metų, dabar visiems vaikams jie yra vertinami kaip ir suaugusiems. Ir kaip jūs rašėte, automatiškai buvo skiriama iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos. Kiek suprantu jūs jau nesate vaikas, nes jums jau nustatytas darbingumo lygis ir jūsų neįgalumo lygio terminas yra pasibaigęs. Galite dabar nustatyti specialiuosius poreikius, galbūt jie bus jums skirti.

 32. Samanta

  Sveiki turiu dukrytę jai Balandžio 28d. Bus metukai, turim neigalumo pažymėjimą nustatytas lengvas neigalumo lygis .  Ar mum būtų skiriama kompensacija automobiliui?

  • LZNS

   Kompensacija automobiliui skiriama jeigu vaikeliui yra nustatyta slauga. jeigu yra nusttayta slauga, tai kompensacija skiriama.

 33. Daiva

  Laba diena,vaikui nustatytas sunkus neįgalumas iki jam sukaks 18m. Tai pat,nuolatinė speceali priežiūra,neterminuotai.Ar priklausytų automobilio įsigijomo kompensacija?
  Ačiū

  • LZNS

   Kompensacija priklauso jeigu yra nustatyta slauga. ar vaikui nustatyta slauga ar priežiūra pagalba?

 34. Kristina.

  Mama augina visiškos negalios dukrą kuriai 16m. Kita dukra yra 18m. Ir turi teises ar gali įsigyti automobilį ir gauti kompensaciją, nes mama teisių neturi,turi giminių malonės laukti kada kas kur gali jas nuvesti.

 35. Laima

  Šeimoje mama augina 2vaikus. Vieną neįgalų vaiką, kuriam nustatyta visiška slauga. Mama teisių neturi, bet turi kita dukra, kuriai 18m. Ar galima gauti kompensaciją?

  • LZNS

   Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo.
   Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų.

   Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) arba dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, o kai švietimo įstaigose nustatoma vėlesnė mokslo ar studijų metų pradžia negu rugsėjo 1 diena, pilnamečiai vaikai (įvaikiai), tais pačiais kalendoriniais metais baigę bendrojo ugdymo programą ir įstoję mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoti į aukštąją mokyklą, į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį įskaitomi ir laikotarpiu nuo rugsėjo 1 dienos iki dienos, kurią švietimo įstaigose prasideda mokslo ar studijų metai.

 36. justina

  sveiki, norejau paklausti turiu durkyte 2,5 metu pirma karta jai skirta neigalumas , lengvas . ar priklauso kompensacija? taip pat gavome dokumenta specialiu poreikiu nustatymo pazyma ten parasyta nustatyta antro lygio specialusis nuolatines prieziuros poreikis.

  • LZNS

   Kadangi nustatytas priežiūros poreikis, o ne slaugos, kompensacija deja nepriklauso. Kompensacija skiriama tik jeigu yra nustatyta slauga.

 37. Jolita

  Laba diena :) vaikui nustatyta slauga ir sunkus neįgalumas.mama nevairuoja ,išsiskyrusi ,ar galima automobilį pirkti kito vardu ir pateikti jo vairuotojo pažymėjimą ,jei tai nėra sutuoktinis ,o neįgalaus vaiko senelis gyvenantis kartu ( kuris vežios )

  • LZNS

   Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo.
   Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų.

   Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) arba dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, o kai švietimo įstaigose nustatoma vėlesnė mokslo ar studijų metų pradžia negu rugsėjo 1 diena, pilnamečiai vaikai (įvaikiai), tais pačiais kalendoriniais metais baigę bendrojo ugdymo programą ir įstoję mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoti į aukštąją mokyklą, į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį įskaitomi ir laikotarpiu nuo rugsėjo 1 dienos iki dienos, kurią švietimo įstaigose prasideda mokslo ar studijų metai.

 38. Kristina

  Laba diena.Noriu sužinoti mano sesers vaikas turi epilepsija bet negalia yra vidutinio lygio ir ji gauna pinigų kaip prižiūri vaiką.Ar galima gauti tą kompetencija mašinai?

  • LZNS

   Nenurodėte ar nustatyta slauga ar priežiūra pagalba. Parama automobilio kompensacijai skiriama tik jeigu vaikui nustatyta slauga.

 39. Toma

  Sveiki, norėjau pasiteirauti, jei automobilis pirktas 2020 metais ir kreipiantis kompensacijos bus suteikiama automobilio pirkimo metais galiojusi kompensacija, ar pretenduotumėme į 2021 metais išleisto įstatymo kompensaciją?

  • LZNS

   Nesvarbu kada pirkote automobilį, kompensacija bus skirta pagal tuo metu galiojančius įstatymus, kada imsite kompensaciją.

 40. Jūratė

  Laba diena,turiu sūnų(22m.) kuriam nustatyta nuolatinė slauga nuo 18 metų iki pensijos.Aš kaip mama,esu teismo pripažinta globėja,turiu visus dokumentus dėl slaugos ir t.t. Ar mums priklausytų kompensacija automobiliui įsigyti.
  Ačiū.

  • LZNS

   Ar jūsų vaikui buvo nustatyta slauga ir iki 18 metų?

  • LZNS

   Jeigu slauga buvo nustatyta tik po 18 metų, tai kompensacija nepriklauso. Jeigu slauga būtų buvusi nustatyta ir iki 18 metų, tuomet priklausytų.

 41. Oksana Bieliauskienė

  Laba diena.Norėčiau sužinoti ar galėčiau gauti kompensaciją už automobilio įsigyjimą,sūnui 26 m,esu paskirta jo globėja,kadangi jis yra neveiksnus nuo kūdikystės
  Jis gimęs 1995m.,neįgalumas nustatytas nuo 1996 iki 2011m.-visiška negalia.
  nuo 2011m. iki 2013m.- specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
  nuo 2013 iki neterminuotai-specialusis nuolatinės slaugos poreikis
  2019m.peržiūrėta ir nustatyta-pirmojo lygio specialusis nuolatinęs slaugos poreikis neterminuotai.Ir jeigu priklausytų ar reikėtų SODRAI iš NDNT pažymos apie tai,kad priklauso kompesacija už automobilį.Dėkoju už atsakymą.

  • LZNS

   Jeigu jūsų sūnui nepertraukiamai buvo nustatoma slauga, tai kompesacija jumspriklauso. Iš NDNT jums nereikia jokios specialios pažymos. Sodrai turėtumėte pateikti jau turimas pažymas, kad slauga buvo nustatinėjama iki 18 metų ir po.

 42. Daiva

  Laba diena. Vaikui nustatytas vidutinis neįgalumas iki 18m, gaunam 214.5€ pašalpą ir 60€ tikslinę kompensaciją. Kur sužinoti ar tai ir yra nustatyta slauga ir kokio ji lygio? Jeigu tai nėra slauga kur kreiptis dėl jos nustatymo?

  • LZNS

   Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatytos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį.
   Iš jūsų pateiktų duomenų galima teigti, kad jūsų dukrai automatiškai buvo nustatyta priežiūra pagalba.Šiuo atveju priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia arba sunkus neįgalumo lygis, yra vienos tikslinių kompensacijų bazės dydžio, o ši kompensacija vaikams, kuriems nustatyta vidutinė negalia arba vidutinis neįgalumo lygis, – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio, tai yra 60 eurų.
   Jeigu norite, kad dukrai būtų nustatomi specialieji poreikiai, reikia kreiptis į NDNT, pateikiant gydytojo siuntimą nustatyti specialius poreikius.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published