Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga logo

Neįgaliųjų įdarbinimo rėmimas

Lengvatos darbdaviams

Skatindama neįgalius žmones aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, o darbdavius – juos įdarbinti, valstybė yra numačiusi nemažai mokestinių lengvatų ir subsidijų. Smulkiau apie jas, steigiant neįgaliam žmogui darbo vietą, jūs galite sužinoti teritorinėje darbo biržoje. Kvalifikuotą konsultaciją šia tema jums taip pat suteiks Lietuvos žmonių su negalia sąjungos darbuotojai.

Darbdaviai, atstovaujantys socialiai atsakingas įmones, socialines įmones ar kitas įmones, kurios pasirengusios prisidėti prie neįgaliųjų nedarbo ir socialinės atskirties mažinimo, gali pasinaudoti valstybės teikiama parama neįgaliųjų įdarbinimui. Subsidija nėra paskola, todėl jos grąžinti nereikia. Išskyrus tuos atvejus, kai pažeidžiamas įstatymas, nesilaikoma subsidijos gavėjui keliamų sąlygų ir reikalavimų.

Darbdaviams, įdarbinantiems neįgaliuosius asmenis yra taikomos įvairios lengvatos, susijusios su darbo užmokesčio ar jo dalies, darbo vietos steigimo išlaidų kompensavimu darbdaviui. Žemiau pateikiama trumpa informacija apie pagrindines neįgaliųjų įdarbinimo subsidijavimo priemones.

Asmenų su negalia įdarbinimas subsidijuojant

Įdarbinimu subsidijuojant siekiama padėti įsitvirtinti darbo rinkoje papildomai remiamiems bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, mokant darbdaviams subsidijas darbo užmokesčiui.

Būtinos sąlygos

Įdarbinti subsidijuojant gali būti šie teritorinėje darbo biržoje registruoti neįgalieji asmenys:

 • neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • neįgalieji, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

Finansavimas ir jo trukmė

Už kiekvieną įdarbintą neįgalųjį asmenį numatytą laikotarpį kiekvieną mėnesį mokama subsidija darbo užmokesčiui, paskaičiuoto pagal įdarbinto asmens faktiškai dirbtą darbo laiką ir nuo jo apskaičiuotoms valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti 2 Vyriausybės patvirtintų minimaliosios mėnesinės algos dydžių ir sudaro:

 • 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 3 punkte nurodyti asmenys;
 • 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 2 punkte nurodyti asmenys;
 • 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 1 punkte nurodyti asmenys.

Subsidija neįgaliųjų darbo užmokesčiui gali būti mokama:

 • iki 6 mėn., kai darbo sutartis sudaroma su asmenimis, kurių darbingumas 45-55 procentų;
 • iki 24 mėnesių kai darbo sutartis sudaroma su asmenimis, kurių darbingumas 30–40 procentų;
 • neterminuotai, kai įdarbinami asmenys, kurių darbingumas iki 25 procentų.

Neįgaliųjų darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimu siekiama suteikti galimybes darbo ieškantiems negalią turintiems asmenims (ir kt. papildomai remiamiems asmenims) trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje, o darbdaviams – pasirinkti tinkamiausią darbuotoją.

Būtinos sąlygos

Pasiūlymus dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo teritorinėms darbo biržoms gali teikti darbdaviai, kurie pageidauja įdarbinti neįgalųjį asmenį. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas organizuojamas darbo biržoje registruotiems turintiems kvalifikaciją bedarbiams, kuriems yra nustatytas šių įgūdžių įgijimo poreikis:

 • pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;
 • ilgalaikiams bedarbiams;
 • iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų;
 • baigusiems profesinės reabilitacijos programą;
 • įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, nustatyta tvarka registruotiems darbo biržoje, kai dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų jiems toje pačioje darbovietėje yra siūlomas kitas darbas, kuriam atlikti turimų įgūdžių nepakanka ar kai įsidarbinti kitoje darbovietėje trūksta tam tikrų įgūdžių.

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo sutartyje nurodytam darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti. Jei įdarbintas asmuo dirbo ne visą darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą darbo laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį.

Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir sudaro:

 • 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, ilgalaikiai bedarbiai, iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų, asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas 45 -55 proc. darbingumo lygis ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai;
 • 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis;
 • 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis.

Svarbu: kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skiria daugiau kaip 20 proc. savo darbo laiko, gali būti iš dalies kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos.

Finansavimo trukmė

 • iki 12 mėn. kai įdarbinami asmenys pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją
 • iki 5 mėn. – kai įdarbinami kitoms tikslinėms grupėms priklausantys asmenys.

Darbo rotacija

Darbo rotacija siekiama bedarbiams suteikti galimybes laikinai įsidarbinti, o darbdaviams – pakeisti darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais.

Puslapiai 1 2

Komentarai 103

 1. Agnė

  Laba diena, turime vyruką, kuris norėtu pas mus darbintis ir mes ji darbinsime neterminuota sutartimi mokėdami daug daugiau nei minimumą, jis turi 45 proc. darbingumo, prašau sakykite ar daugiau niekas nepriklauso iš valstybės mums kaip darbdaviams, suteikiant jam darbo vietą, nes nesinorėtų prarasti kažkokių kompensacijų ar paramos ir taip daug atiduodam valstybei. Ačiū už atsakymą.

 2. Vilhelmas

  Laba diena, esu 25% darbingas, išrašo ką galiu dirbti ir ko ne negavau todėl manau, kad nieko negaliu. Ar LDB paramai verslui galiu teikti paraišką, kai įdarbinu dirbti kitą žmogų?

 3. RC

  Agnei .

  2×380 eu=760 e +236.97 (31.18 % darbdavio mokesčiai)=996.97 eu.
  Darbo birža kompensuoja nuo 996,97 eu. Komp. darbdaviui suma 697 o 299 eu moka darbdavys

 4. Vita

  Sveiki, noreciau paklausti.
  Ar darbdaviui įdarbinus darbuotoja auginanti neįgalų vaika yra taikomos mokesčių lengvatos,ar kažkokios lengvatos susijusios su darbo užmokesčiu?

  • LZNS

   Lengvatos yra tik tos, kurios numatytos Darbo kodekse:
   40 straipsnis. Susitarimas dėl ne viso darbo laiko
   5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyti ribojimai dėl ne viso darbo laiko trukmės ir jo nustatymo negalioja, kai darbdavys sutinka su kitokiomis darbuotojo pasiūlytomis ne viso darbo laiko sąlygomis arba jeigu darbuotojo prašymas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle, neįgalumu arba būtinybe slaugyti šeimos narį, taip pat pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Šie asmenys grįžti dirbti viso darbo laiko sąlygomis gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka nesilaikyti šio termino.
   52 straipsnis. Nuotolinis darbas
   2. Dirbti nuotoliniu būdu skiriama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu. Darbuotojo atsisakymas dirbti nuotoliniu būdu negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo sutartį ar pakeisti darbo sąlygas. Jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.
   57 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės
   Nustatant atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, turi būti užtikrinama darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti, taikoma šiems darbuotojams visų kitų atitinkamo darbdavio tos pačios specialybės darbuotojų atžvilgiu toje pačioje darbo vietovėje:kurie augina daugiau kaip tris vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų arba vieni augina vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, arba vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
   7. Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, taip pat neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.
   128 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimas
   4. Kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje sudaroma, atsižvelgiant į šių darbuotojų pageidavimus (prioriteto tvarka):
   2) darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;
   137 straipsnis. Nemokamos atostogos ir nemokamas laisvas laikas
   2) neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki trisdešimties kalendorinių dienų;
   138 straipsnis. Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos
   1. Darbuotojams iki aštuoniolikos metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę).
   3. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

 5. Gintarė

  Sveiki,

  esu 21 metų, turiu neįgalumą 50%, studijavau kolegijoje tačiau studijas turėjau nutraukti 4 metus iš eilės, kadangi turiu smarkias problemas su atmintimi. Ką galėtumėte patarti?

  • LZNS

   O iš kokios srities jums reikia patarimo?

 6. Gita

  Sveiki noriu paklausti nes niekur nerandu atsakymo.jei busiu idarbinta subsidijuojant mano atlygi pusei metu nes esu ilgalaike bedarbe.ir tarkim sugalvosiu per ta laika iseiti.ar man neteks susimoketi birzai ar dar kazkam?ar galesiu vel stoti y birza?

  • LZNS

   Šį klausymą jums reiktų užduoti jus kuruojančiai darbo biržos tarpininkei, nes skirtingos programos turi skirtingus reikalavimus, todėl negalime atsakyti kokie iš jų būtų taikomi jūsų atveju.

 7. Minde

  Sveiki. Turiu 2 metam nustatytą 40 proc. darbingumą. Iš sodros gaunu 300 €. Ir turiu darbo pasiūlymą 600 € į rankas. Jei galit paaiškinkit kaip bus jei įsidarbinsiu jei dirbsiu kiek priklauso valandų. Įdomų tokiu atvėju mažėja pašalpa iš sodros ar kaip. Jei tiksliau kiek aš gaučiau pajamų dirbdamas

  • LZNS

   Galite dirbti tiek valandų kiek jums leidžia sveikata ir darbo pobūdis. Mokama pensija nemažėja pradėjus dirbti.

 8. Kristina

  SVEIKI,mano sunui 18m.jis turi 20 proc.darbingumo ir gauna prieziura.
  As turiu individualia veikla ir noriu i idarbinti pas save savo sunu.
  tai noriu paklausti ar nepraras jis prieziuros pinigeliu ir ar darbo birza man suteiktu darbo umokescio kompensacija;kitaip tariant ar gauciau subsidijas idarbinus neigaluji

  • LZNS

   Ar sūnui neįgalumas nustatytas iš vaikystės? Jeigu įdarbinsite savo sūnų, jis nepraras priežiūros pinigėlių.
   Jūs galite jį įdarbinti jeigu sudarysite darbo sutartį. Tik iš pradžių reikia kreiptis į darbo biržą ir su jais sudaryti įdarbinimo subsidijuojant sutartį ir tik tada galėsite su sūnumi sudaryti darbo sutartį.

 9. Kristina

  Sveiki,sakykite gal yra kažkokia lentelė pagal kurią būtų galima pagerinti darbo sąlygas idarbinus neigaluji iš darbo birzos

 10. Akvile

  Sveiki ,ar turint 40% darbingumo dirbant pilnu etatu ir po metu einant neįgalumo komisijoj bus į tai atsizvelgiama ir gali buti nepratesiamas neįgalumas ? Ar aplamai galima dirbt pilnu etatu?

  • LZNS

   Pagal dabar galiojančią tvarką, blogiausiu atveju, jeigu nepagerės sveikata, gali darbingumas susvyruoti apie 5 proc, bet esminės įtakos tikrai neturi.
   Po metų tikėtina, kad darbingumas bus kiek kitaip vertinamas, tai pasakyti ar tai turės įtakos negalime.

 11. Linute

  Sveiki. Darbingumas55%.Dirbu neigaliuju imoneje 4val.500kv.Ar gali dar dadeti 200kv nepakeitus nei val skaiciaus nei atlyginimo? Ir tai jau gausis daugiau negu etatas pagal plota?Aciu

  • LZNS

   Nei Darbo kodeksas, nei kiti teisės norminiai aktai nenumato konkrečių išdirbio normų (Jūsų atveju – valomų patalpų ar teritorijų dydžio). Konkrečios išdirbio normos nustatomos darbuotojo ir darbdavio susitarimu darbo sutartyje, arba darbdavio ir darbuotojų atstovų (Darbo tarybos, profesinės sąjungos) susitarimu kolektyvinėje sutartyje. Ar jūsų darbo sutartyje yra numatytas valymo plotas?
   Pavyzdžiui mokyklose, kurios pavaldžios švietimo ministerijai reglamentuotas valymo plotas 1 etatui – 650 kv. metrų.

 12. Marta

  Sveiki,
  jei ilga laika imoneje dirbantis darbuotojas preis 2 menesius gavo pazyma del neigalumo, ar darbdavis gali pretenduoti i subsidija, jei kreipsis dabar?

  • LZNS

   Kadangi šis žmogus jau pas jus dirba, negali, nes subsidijos skyrimo tvarka yra tokia: darbdavys kreipiasi į darbo biržą su ketinimu įdarbinti neįgalų asmenį, priėmus teigiamą sprendimą DB ir įmonė pasirašo sutartį ir tik tuomet darbdavys pasirašo sutartį su darbuotoju.

 13. Raimondas

  Sveiki, dirbu plovykloje „Svaros broliai“ Vilniuje. Turiu darbinguma 35%. Atlyginimas pas mus nefiksuotas, priklauso nuo nuplautu automobiliu kiekio (viena menesi 420eur, kita gali buti iki 700eur). Ar galima kreiptis, kad butu pastovus vienodas atlyginimas arba bent kompensuotu kura (gyvenu Salcininkuose). Dirbu pilnu etatu.

  • LZNS

   Visi darbo apmokėjimo ir kompensacijų klausymus jūs galite aptarti su darbdaviu, niekas to nedraudžia.

 14. jonas

  ieskau darbo esu 35 procentu darbingas zmogus.Esu is Siauliu galite siuliti ivairu darba.Mano numeris 867864676

 15. Sandra

  Laba diena, pradėjau dirbti operatore, bet dar neišsiėmiau individualios veiklos pažymėjimo (kur tam darbe reikia). Ir norėjau paklausti, koki mokesčiai taikomi 25% nedarbingumo gaunančiam žmogui? Ar dideli, ar sveikatos draudimą reikėtų mokėti ir pan,ir kur reikėtų kreiptis norint gauti tą pažymą? Ačiū!

  • LZNS

   Visais mokesčių klausymais reikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją tel. 1882 arba +370 5 255 3190

 16. Gintarė

  Man reikia iš jūsų patarimo ką su mokslais daryti, gal yra kažkokia organizacija ar kasnors, ką patartumėte daryti? Noriu kažką baigti, bet kur? Man su atmintim sunku kažką suprasti išvis, ir nežinau net ką daryti.

 17. Miroslavas

  LABADIENA kiek valandu galiu dirbti jaigu turiu 30% darbingumo esu is dalies darbingas man paranoindine sizofrenija esu ramus neteistas draugiskas ligos kaip ir nesimato bet buna baimes fizini darba jdirbti galiu ir profesija turiu apdailininkas statybininkas man 26 metai,prasau atsakyti i elektronini pasta buciau labai dekingas,aciu sekmes geros dienos :)

 18. natalija

  Janina 2018. 07. 22 Laba diena. Man nustatytas darbingumo lygis 35 proc.is dalies darbinga. neigaliuju imoneje dirbu 12 metu. sutartyje numatyta alga 1200 litu, nors gaudavau perpus maziau. dabar as gaunu 360 eurus. Dirbu visa menesi ,kasdien po 8 valandas. noreciau zinoto ar teisingai skaicuoja darbo uzmokesti.

  • LZNS

   Ar kai buvo įvestas euras buvo perrašyta jūsų darbo sutartis ir nurodytas darbo užmokestis eurais?

 19. Neigalus

  Jei mane išmetė iš darbo biržos ar gali darbdavys gauti subsidija iš darbo birzos už mane mano darbingumas 40%s

  • LZNS

   O jūs dabar dirbate pas darbdavį pagal darbo sutartį? Kiek laiko praėjo nuo to kai jus išmetė iš darbo biržos?

 20. Laimutis

  Laba diena,
  Turiu negalia, 35% darbingas. Šiuo metu dirbu. Darbdavys planuoja mažinti darbuotojų skaičių. Pranešė žodžiu, kad ir mane planuoja atleisti. Įmonėje dirbu apie 6 metus.
  Ar teisingai suprantu DK, kad darbdavio iniciatyva atleidžiamas turiu būti įspėtas raštu prieš 3 mėnesius. Atleidimo metu turi išmokėti už 2 mėn vidutinį darbo užmokesti ir dar už 1 mėn galiu gauti iš VSDF (Sodros).
  Ar galiu po atleidimo registruotis darbo biržoje, ar man papildomai mokėtų kažkokią dalinę išmoką dėl netekto darbo?

  • LZNS

   1. Jeigu asmuo turi negalią, tai jis turi būti įspėtas apie atleidimą prieš 3 mėnesius raštu.
   2. Atleidimo metu turi išmokėti už 2 mėn vidutinį darbo užmokesti.
   3. Iš Sodros išmoką galite gauti jeigu jus atleis pagal DK 57 str.
   4. Jeigu registruositės Darbo biržoje tai gausite išmoką, kurią sudarys skirtumas tarp jums priklausančios bedarbio išmokos ir gaunamos netekto darbingumo pensijos.

 21. Laimutis

  Laba diena,
  Mano darbingumas 35%.
  Jeigu mane darbdavys įdarbintų, tai gautų pastovią subsidiją neterminuotai darbo užmokesčiui padengti apie 60%?

  „Subsidija neįgaliųjų darbo užmokesčiui gali būti mokama:

  iki 6 mėn., kai darbo sutartis sudaroma su asmenimis, kurių darbingumas 45-55 procentų;
  neterminuotai, kai įdarbinami asmenys, kurių darbingumas 25-40 procentų.“

  • LZNS

   Subsidija neįgaliųjų darbo užmokesčiui gali būti mokama:

   -iki 6 mėn., kai darbo sutartis sudaroma su asmenimis, kurių darbingumas 45-55 procentų;
   -iki 24 mėnesių kai darbo sutartis sudaroma su asmenimis, kurių darbingumas 30–40 procentų;
   -neterminuotai, kai įdarbinami asmenys, kurių darbingumas iki 25 procentų.

 22. Aurimas

  Laba diena, sergu lėtiniu inkstų nepakankamumu 5 stadija, turiu galimybę įsidarbinti, tačiau šeimos gyditoja sako, kad mqn dirbti negalima nes permazas darbingumo lygis tik 10‰ taciau liga darbo pobūdžiui
  ir specifikai įtakos nedaro, gal kam teko atsidurti tokioj situacijoje? Kreipiausi į NDNT del isvados, betnorečiqu zinoti kokio atsakymo butu galima tiketis?

  • LZNS

   Tai kad jūsų darbingumas tik 10 proc., tai nereiškia, kad negalite dirbti. Galbūt fizinį darbą jūs atliktumėt tik 10 proc., o protinį visu 100 proc. Tik jums spręsti kiek ir ką jūs galite dirbti.

 23. Egidijus

  Egidijus,
  turiu tik 15 proc. darbingumą esu dializuojamas kiek valandų galėčiau dirbti

  • LZNS

   Tiek kiek jums leidžia jūsų sveikatos būklė, darbingumo procentai nenurodo kiek valandų galite dirbti.

 24. Onė

  Socialinė įm. liepia rašyti nemokamų atostogų, asmeniškai prašant ir jau ne vieną kartą, kiek galima imti nemokamų atostogų ir ar teisingai jinai elgiasi reikalaudama, kai darbo ne aprūpina, o reikalauja eiti nemokamų atostogų asmeniškai prašant?

  • LZNS

   Darbo kodeksas nereglamentuoja kiek asmuo kartų gali eiti neapmokamų atostogų. Darbo kodekse yra parašyta, kad darbuotojas prašo neapmokamų atostogų, o ne atvirkščiai, taip, kad darbdavys elgiasi nekorektiškai ir neteisėtai. Darbdavys, neturėdamas užsakymų, turėtų skelbti prastovą ir dalinai kompensuoti darbo užmokestį. Šiuo atveju galima būtų kreiptis į darbo inspekciją.

 25. Ruta kriziute

  Sveiki. Turiu neigalia 50%darbingumo .Ieskau darbo pagalbinio arba valytojos .Pati esu is Skuodo raj ,esu dirbus pagalbini darba.Nureciau rasti darba Kretigoj Arba Skuode valytojos
  .Ir dar noriu paklaust ar viciunu imone priima zmones turinti negalia 50% darbinguma

 26. Pranas

  Sveki, esu neigalus 25% Man 42 metai, turiu šeimą, ieškau antro darbo,dabar dirbu pusei etato miesto vaizdo vyr operatorium. Dirbu nuo 2013 met. Papildomai galiu dirbti sargu ar kazką panašaus.Mano darbo patirtis 8 metai ištarnauto Lietuvos kariuomenei. Gyvenu Vilniuje, Pilaitės raj. Ačiū.

 27. vetrunas

  Dirbu puse etatu, mano neįgalumas 25 %. Jūsų klausiu kiek savaičių į metus gaunu atostogų.

  • LZNS

   Neįgaliesiems suteikiamos 25 ar 30 darbo dienų priklausomai nuo to, ar dirbama 5, ar 6 darbo dienas per savaitę.

 28. Marius

  Sveiki. Esu vyras, turintis 35% nedarbingumą. Dirbu pagal darbo sutartį nuo 2015m. Ir turiu ldb skirtą subsidiją visam gyvenimui. Bet šiuo metu noriu išeiti vaiko priežiūros atostogų, bet tokiu atveju man bus nutraukta subsidija.
  Gal galite pakomentuoti šį klausimą, nes įžvelgiu diskriminaciją.

  • LZNS

   Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo
   41 straipsnis. Remiamasis įdarbinimas
   6. Subsidija darbo užmokesčiui nemokama kasmetinių, tikslinių atostogų laikotarpiu ar įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.

   Tai reiškia, kad subsidija ne nutraukiama, o sustabdomas jos mokėjimas, kol būsite tėvystės atostogose, nes vaiko priežiūros atostogų metu jums išmokas mokės Sodra. O darbdaviui nebus pervedama subsidija, kol jūs negrįšite į darbą. Jums grįžus į darbą, mokėjimai bus atnaujinti.

 29. Sibata

  Laba diena nustatytas nedarbingumas 20 procentų bet parašyta nedarbingumas.ar aš galiu dirbti nes iš invalidumo neišgyventų ir dar turiu nepilnametį vaiką.

 30. Olga

  Laba diena.
  Asmuo turintis 40% nedarbingumą nuo gimimo iki gyvenimo galo ( turi įgimtą judėjimo negalią).
  Jis nori išvažiuoti padirbėti į užsienį. Ar gali išvažiuoti kuriam laikui, Ar nebus atimtas neįgalumas? Ar reikia mokėti kokius papildomus mokesčius valstybei?

  • LZNS

   Kokią išmoką gaunate: netekto darbingumo pensiją iš Sodros ar šalpos pensiją?

 31. Andrejus

  Sveiki esu pripazintas darbingas 40 % uzimtumo tarnyba siuncia profesiniam mokymui baigus turesiu pradeti savo versla ar galesiu pats pretenduoti darbo uzmokesciui subsidijai

 32. Olga

  Gaunama netekto darbingumo pensija iš Sodros.

 33. Olga

  O kuo skiriasi šalpos pensija nuo mokamos SODROS?

  • LZNS

   Šalpos pensija mokama neturintiems darbo stažo, o Sodros pensija mokama tiems kas turi stažą.

 34. Olga

  Tai ar gali žmogus turintis 40% nedarbingumą nuo gimimo iki gyvenimo galo ( turi įgimtą judėjimo negalią) išvažiuoti padirbėti į užsienį. Ar gali išvažiuoti kuriam laikui, Ar nebus atimtas neįgalumas? Ar reikia mokėti kokius papildomus mokesčius valstybei?

  • LZNS

   Nenurodėte kokio tipo neįgalumo pensiją gaunate, taigi aprašome abi:
   1. Asmeniui, kuriam paskirta šalpos išmoka, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravus išvykimą iš Lietuvos Respublikos, paskirtos šalpos išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai atsirado ši aplinkybė, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip (su kokiomis šalimis ir kokios sutartys yra sudarytos reiktų teirautis Sodroje)
   2. Jeigu turite darbo stažo ir gaunate Sodros pensiją, tai ji bus ir toliau mokama tik reikia kreiptis į Sodros užsienio išmokų skyrių.

 35. Roma

  Sveiki, norėčiau sužinoti. po mokesčių reformos. koks procentas taikomas sumai, gauti subsidiją. Buvo 30,48 %.( nemoku paklausti.)

 36. Inga Adomaitienė

  Sveiki! Turiu 50%nedarbingumą iki 2032 m.,t.y.pensijinio amžiaus. Darbo biržoje neregistruota. Šiuo metu dirbu rinkiminėje komisijoje. Noriu sužinoti, ar yra lengvatos darbo užmokesčio apskaičiavimui? Dėkui

  • LZNS

   Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis – 308 eurai.

 37. Daiva

  Noriu įdarbinti žmogų su negalia.30% darbingumas.Apie subsidijas darbdaviui viską žinau.Klausimas būtų toks.Ar gaučiau subsidijas už būsimą darbuotoją,jei jis turi skolų anstoliams?Ačiū.

  • LZNS

   Skolos antstoliams neturi įtakos galimybei asmenį įdarbinti asmenį su negalią ir gauti subsidiją.

 38. giedrius

  esu 15% darbingas,sergu nuo vaikystes.su kompiuteriu ismokau projaktuoti ir programuoti.galiu dirbti pas teva.man moketu mazdaug 390 euru i menesi.kokia suma valstybė jam kompensuotu?ir ar jam nebutu kaip darbdaviui kokie nors mokesciai?

  • LZNS

   Įdarbinant subsidijuojant asmenį, kuriam nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis, neterminuotai per visą darbo laikotarpį, subsidijos dydis yra 75 procentai apskaičiuotų lėšų (du + darbdavio mokesčiai).

 39. Leta

  Sveiki, nedirbu nuo 2016 m. Lapkričio mėn. Užsiregistravau darbo biržoje. 2017 m vasarą susirgau onkologine liga. Buvau operuota, paskui chemoterapinis gydymas. Savijauta buvo, tiesą sakant, nelabai.. Tiek fizine tiek dvasine prasme. Šių metų pradžioje nustatytas neįgalumas. 35% darbingumo. Darbo biržoje man patarė išsiregistruoti, nes kaip ir nebėra man prasmės ten būti. Dabar galvoju, gal be reikalo taip padariau? Jeigu, sakykim, rasčiau kažkokį darbelį, nereikalaujantį fizinės jėgos, būsimas darbdavys, priimdamas mane, negautų jokių subsidijų ir lengvatų? Gal man grįžti į DB? Ačiū už atsakymą.

  • LZNS

   Jūs esate visiškai teisi. Jeigu rasite darbdavį ir jis norės gauti subsidiją už jūsų įdarbinimą, jūs būtinai turėsite būti registruota darbo biržoje.

 40. Jurij

  Laba diena nustatytas neigalumas,35% darbingumo,esu registruotas darbo biržoje bedarbių. Kokias subsidijas galių gauti sukuriat sau darbo vieta (mokymai,irankiai,patalpos ir t.t.),arba baigus kursus nuo LDB(užimtumo tarnyba).

  • LZNS

   Jeigu esate registruotas Užimtumo tarnyboje, jūsų konsultantas turi jums išsamiai papasakoti apie visas galimybes gauti paramą, įsidarbinti, susikurti verslą ir pan.

 41. Andrejus

  Sveiki kokia subsidija gaus darbdavis mane idarbinus turiu 40 % darbingumo lygi jeigu supratau tai subsidija sudaro 60 % nuo 2 minimaliai atlyginimu + darbdavio mokesciai

 42. sandra

  Laba diena,esu įdarbinta pagal darb biržos neįgalumo programą,turiu 35 darbngumo procentus.šioje ,mane įdarbinusioje įstaigoje,dirbu antrus metus,ar gali būti pratęsta subsidija darbo vietai dar bent 2 metams.

  • LZNS

   Užimtumo įstatyme nurodoma, kad asmenų, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, darbo užmokestis yra kompensuojamas iki 24 mėnesių. Apie subsidijos pratęsimą įstatyme nėra užsimenama, tai reiškia, kad tokių galimybių nėra.

 43. Justas

  Laba diena. Turiu 35 darbingumo procentus. Man nustatyta judėjimo negalia nuo vaikystės.Beveik jau 10 metų dirbu darbą su sodo technika. Pasikeitus įstaigos vadovui pasipylė reikalavimai.Šiai dienai man atimta galimybė net prieiti prie technikos. Manau ieško būdų mane atleisti. Ką patartumėte daryti?

 44. Algirdas

  Laba diena. Tarybiniais laikais gavau neterminuotai 1 inv.grupe ,dabar neigaliojo pazymejime raso darbingumas 20% .Kreipiausi i NDNT Klaipedos skyriu pasake kad pazymu neduoda reikia nustatinet neigalumo laipsni is naujo.Jei teisingai supratau darbdavys idarbines mane jokiu kompensaciju negaus,beje uzimtumo tarnyboj klaipedoje man pasake kad isvis jokiom kompensacijom jokiu sutarciu siemet nesudarines nes nebra lesu……..

  • LZNS

   Kaip suprantu iš jūsų parašymo, kad jums reikalinga pažyma dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. Jeigu teisingai supratau, tai yra tokia tvarka, kad jeigu anksčiau nustatant neįgalumą ar darbingumą nebuvo vertinamos darbo sąlygos, tai norint gauti tą pažymą, reikia iš naujo nustatyti darbingumo lygį.
   Kieki pavyko išsiaiškinti užimtumo tarnyboje, tai lėšų neįgaliųjų įdarbinimui yra tik jeigu jiems yra virš 54 metų arba yra ilgalaikiai bedarbiai.

 45. Jonas salamakinas

  Sveiki, kiek atostogų priklauso neįgaliajam, sukakusiam pensijinį amžiaų? iki šio įvykio jis gaudavo 25 darbo d. kasmetines atostogas ir papildomas atostogas, už darbo stažą toje daerbovietėje (138 str. 2 d.) Ar darbovietė nepažeis įstatymo, jeigu dabar jam skirs 20 darbo d. atostogas ir papildomas už stažą toje darbovietėje?

  • LZNS

   Vyriausybės nutarime 2017 m. birželio 21 d.Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“
   Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos apraše nurodoma, kad:
   5. Darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas (neįgaliesiems 25 d.d.) ir papildomas atostogas (nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje), jų pasirinkimu suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba Aprašo nustatyta tvarka prie kasmetinių atostogų pridėtos papildomos atostogos.

 46. Kostas

  Laba diena.Turiu 40 darbingumo procentus.Gaunu tik šalpos išmoką, nes truksta stažo.Nesu registruotas užimtumo tarnyboje.Jei rasčiau darbdavį ,kuris įdarbintų ,kaip gauti subsidiją darbdaviui įdarbinant. Nedirbu senai,prieš nustatant neįgalumą (prieš 2 metus) stovėjau darbo biržoje.Kaip geriau daryti?kiek laiko reikia butų užsiregistravus užimtumo tarnyboje, kad galėčiau kreiptis dėl įdarbinimo subsidijos.

  • LZNS

   Užimtumo tarnyboje yra įvairios programos per kurias galima parama darbdaviui įdarbinus neįgalų asmenį. Jums reiktų registruotis UT ir jums priskirtas konsultantas pagal jūsų asmeninius duomenis informuos kokios yra galimybės gauti paramą.

 47. Algirdas

  Tai kaip ir visada Lietuvoj tik deklaruojama kad remiamas neigaliuju idarbinimas o is tikruju kaip visada………Argumentuoju: neigalieji kuriem nustatytas neigalumas po 2004 metu yra „LYGESNI“ uz neigaliuosius kuriem neigalumas nustatytas iki 2004 metu ,absurdo teatras kai teigiama,kad pazymos pasiziureje i ligos istorija NDNT negali israsyt, beje puikiai sita pazyma israsytu seimos gydytojas(simta kartu geriau zinantis ka gali dirbt jo pacientas ir ko negali uz betkokias komisijas) nes vistiek reikia praeit medicinine komisija……bet cia Lietuva …… Ir visu virsuniu virsunele teigti kad neigaliuju idarbinimas remiamas o po to pasakyt : „NER PINIGU“ ir visi tie auksciau esantys klausimai ir jusu atsakymai tai jau susproges muilo burbulas. Aciu kad skaitote ir atrasote visos mano pretenzijos pyktis ir nusivylimas skirtas ne jum

 48. Dovilė

  Sveiki, klausimas gal ir ne visiškai straipsnio tema. Nuo vaikystės sergu VCP. Turėjau II grupę (55 proc.). Dabar turiu 50 proc. nustatytą darbingumo lygį, neįgalumo nustatymo tarnyboje buvo pasakyta, kad privalo mažinti, nes priešingu atveju privalėsiu trumpinti darbo laiką (o to aš nenorėjau). Klausimas toks. Kokiais atvejais trumpinti darbo laiką yra privaloma, o kokiais – tik rekomenduojama? Teisės aktai šiuo metu apibrėžia tik darbuotojo teisę prašyti trumpinti, bet jei darbuotojas ir darbdavys susitaria dėl pilnos darbo dienos? Ar galima nepaisyti rekomendacijos ir turint pvz. 55 ar 60 proc. nustatytą nedarbingumą, jei darbuotojas pajėgus dirbti ir jam yra sudarytos tinkamos darbo sąlygos?

  • LZNS

   Darbo laikas trumpinamas pagal sveikatos būklę, o ne darbingumo procentus. Labai keistai čia NDNT sugalvojo. Ne vienas žmogus turi 20-25 % darbingumo ir dirba visą darbo dieną ir nėra rekomendacijos trumpinti darbo laiką.
   Iš jūsų komentaro visgi nesupratau ar jūsų pažymoje yra įrašyta, kad būtina mažinti darbo laiką?
   Siūlytume jums el. paštu kreiptis į darbo inspekciją, kad gautumėt jų raštišką atsakymą ir tuomet žinosite kaip elgtis.

 49. Laba diena.

  Pas mus jau įdarbintas žmogus su neįgalumų (35 proc. darbingumo). Jis dirba 6 pas mus mėnesius galima bus gauti subsidija darbo užmokesčiui kompensuoti?

  • LZNS

   Kadangi jis jau yra įdarbintas, tai paramos negausite. Parama skiriama prieš priimant neįgalųjį į darbą.

 50. Indra

  Sveiki,
  Esu kineziterapeutė (turinti 50 % nedarbingumo lygį ), ketinu susikurti sau darbo vietą. Ar galėčiau pvz atidaryti savo kineziterapijos kabinetą ir teikti kineziterapijos paslaugas ? Ačiū.

  • LZNS

   Iš jūsų klausymo supratau, kad ketintumėte pasinaudoti savarankiųko užimtumo rėmimo programos parama. Jeigu taip, tai Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, kurie:
   1. kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 3 punktas);
   2. pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.: • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; • bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis; • bedarbiai iki 29 metų.
   Taigi jums reiktų pasitarti su Užimtumo tarnybos konsultantu dėl galiybės gauti šią paramą.

 51. Siauliai

  Liudmila2019liepos ,31. Labas, esu darbinga 55 %,ar galiu dibti pilna etata,nenukinties šalpos pensija? Aciu.

  • LZNS

   Iš pateikto klausymo negaliu nieko atsakyti nes trūksta informacijos. Galite pasiskambinti į Sodrą ir jums pasakys pagal jūsų asmeniniu duomenis ar išmoka bus nutraukta ar tęsiamas jos mokėjimas.

 52. Julius

  Turiu drauga kuris nebegali pasneketi ir turi.daug anstoliu ir neimanoma jam nieko.padaryti nej kur issidarbinti nej skolas grazinti.gal kas galite patarti kur klp rajone jam darba rasti kad nereiketu sneketi jis plytelcikas yra vidaus apdailoje dirbes bet ji atleido nes nebepasneka zmogus

 53. Gintarė

  Sveiki, esu neįgali, turiu klausos negalią, 35 proc. darbingumo. Kokius mokesčius darbdavys gali nuskaičiuoti iš atlyginimo?

 54. Panevezys

  Sveiki ieskau darbo turiu negalia yra 35 darbingumo. Galiu dirbti namu ukio ekanomiste, ligintoja , valytoja.

 55. Panevezys

  Raso kad neigalus ir prijema kiek ainiu kur beaiciau neikas net pirsto nejudina net nesirose kanors padaryt ir ne ta pacia rimi nors skelbe kad net neigalius zmones idarbina jau lauku kiek laiko nei skambiucio ir net neatrasio.kokia zmones .

 56. valdas

  Laba diena.Norėčiau sužinoti ar darbdaviui taikomos kokios nors lengvatos mokant mokesčius ,įdarbinus neįgalųjį (75%nedarbingas).Ar reikia mokėti mokesčius už šį asmenį ,ar nereikia?

  • LZNS

   Darbdaviui nėra taikomos mokesčių lengvatos įdarbinus neįgalų asmenį. Visi mokesčiai mokami taip pat kaip ir už kitus darbuotojus. Tik darbuotojui taikomas didesnis neapokestinamas pajamų dydis, tai sumoka mažiau mokesčių.

 57. Pranas

  Laba diena,
  Turiu neįgalumą, darbingas 25% turiu darbą, dirbu 7 metai,dirbu namie, pusei etato. Esu užsiregistravęs užimtumo tarnyboje, kad rasti papildoma darbą. Užimtumo tarnyba pasiūlo darbus, nurodo darbdavių telefonus, paskambinęs darbdaviam, vieni iš pirmu klausimu ar turite kita darbą, atsakius kad taip, tada atsako jus priimsime i darbą, jai išeisite iš pirmo darbo. Darbdavys nenori mokėti atliginimo dalį iš savo kišenės, nes valstybė finansuoja tik viena darbo vietą 75% atlyginimą moka valstybė, o kita 25% moka darbdavys. Paradoksas tame, kad neįgalus negali turėti du darbus, valstybė nefinansuoja atlyginimo dalį antram darbui… Manau reikėtų pakoreguoti, kad neįgalus galėtu turėti du darbus… Ačiū.

 58. Antanas 2019 spalio 17

  Sveiki,turiu 50procentu neigaluma,registruotas darbo birzoje,pablogejus sveikatai,iseinu is birzos,pagerejus vel istoju.Paskutinem apsilankyme buvo iteiktas savarankiskos darbo paieskos vykdymo ataskatos lapas,kuri privalau uzpildyti,kitaip turiu isstoti is birzos.Kaip man ji uzpidyti,kam kreiptis i skelbema darbo pasiulyma,jei tokiam darbui neleidzia sveikata,o kur galeciau dirbti,pasiulymu nera.Tai negi busiu pasalintas is birzos,jei neuzpidysiu paieskos lapo.Dekuoju

 59. Gintutis

  Labadiena norejau paklausti
  Esu neigalus darbingumas nustatytas 45% siu metu kokios yra lengvatos mokesciams , Pvz
  Ligoniu kasai ar privalo darbdavys atskaityti is atlyginimo, o taip pat kiti priklausantis mokesciai kokie yra nors pagal istatyma esu pilmai draustas kaip neigalus asmuo.Aciu uz atsakyma ir sutrugdyta jusu laika.

  • LZNS

   Asmeniui turinčiam negalią taikomas padidintas neapmokestinamas pajamų dydis, kas reiįkia, kad sumokate mažiau mokesčių. Daugiau lengvatų nėra.

 60. Gintutis

  Nezinau dirbu bendroveje ,bet ant popieriaus buvo uzdirbta 385 eur, pravedima gavau 280 tai tai mokecius atskaite 105 eur ar gali buti taip.

 61. Laimutis

  Laba diena,
  Turiu neįgaluma, 35% darbingas, šiuo metu dirbu.
  Darbdavys neatsižvelgia į pasikeitusius įstatymus ir nuo 2020 sausio padidėjusi NPD.
  Darbdavys sumažino „popierinę alga“ ir aš gaunu tiek pat.
  Ar aš galiu darbdavio prašyti, kad man taikytų kaip ir visiems įprastą NPD?
  Pagal negalia taikomas didesnis neapmokestinamas pajamų dydis.

Parašykite komentarą

Your email address will not be published